Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:49

GIÁO ÁN HỌC VẦN BÀI: K – KH I - Mục tiêu : - Học sinh đọc k, kh, kẻ, khế từ câu ứng dụng - Viết chữ k, kh, kẻ, khế - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu - Giáo dục học sinh thích học mơn Tiếng Việt II - Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh - Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng III - Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1: Kiểm tra cũ : (5 phút) - Yêu cầu HS viết bảng con: s - HS thực , r, sẻ, rổ, cá rô, sả, xổ số, rổ rá, su su (cả lớp) - Đọc SGK (2 HS) - T nhận xét, chấm điểm Dạy mới: Giới thiệu bài: k, kh * Hoạt động 1: + Âm k ( phút) Dạy chữ ghi âm -Treo tranh: (15 phút) H: Tranh vẽ bạn làm ? H : Trong tiếng kẻ có âm học ? Ghi bảng : k -Nhắc đề -Bạn kẻ - Âm e,dấu hỏi - Giáo viên phát âm mẫu :k (Uốn đầu Lưỡi phía vòm , xát mạnh , khơng TaiLieu.VN Page có ) , - HD học sinh phát âm k - HD học sinh gắn bảng k Đọc cá nhân lớp - Gắn chữ k viết lên bảng Gắn bảng k - Nhận dạng chữ k: Gồm nét sổ khuyết , nét thắt nét móc ngược Học sinh nêu lại cấu tạo - Hướng dẫn gắn tiếng kẻ - Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng sẻ Gắn bảng : kẻ - Hướng dẫn học sinh đánh vần Cá nhân ,lớp - Gọi học sinh đọc : kẻ Đọc cá nhân , lớp - HD học sinh đọc phần Cá nhân , nhóm , lớp + Âm kh : ( phút) Cá nhân , lớp (Dạy tương tự âm k) Trò chơi tiết : 3phút) *Trò chơi tiết: - Giáo viên vừa viết vừa Hát múa hướng dẫn quy trình: k, kh, kẻ *Hoạt động 2: Lấy bảng Viết bảng ( khế (Nêu cách viết) Học sinh viết bảng phút) - Giáo viên nhận xét, sửa sai Đọc cá nhân lớp * T giúp đỡ HS yếu *Hoạt động 3: - T ghi bảng từ ứng dụng: Đọc từ ứng kẽ hở khe đá dụng (5 phút) Học sinh lên gạch chân tiếng kì cọ cá kho có k, kh: - Gọi học sinh phát tiếng kẽ hở khe đá có âm k, kh kì cọ cá kho - Hướng dẫn học sinh đọc *Nghỉ chuyển toàn (2 em đọc) tiết: (2 phút) Đọc cá nhân lớp *Nghỉ chuyển tiết: TaiLieu.VN Page *Hoạt động 1: Luyện đọc ( 10 phút Tiết 2: - Học sinh đọc viết - Treo tranh H : Tranh vẽ gì? *Hoạt động 2: Luyện viết ( phút) Hát múa Đọc cá nhân lớp - Giới thiệu câu ứng dụng: Chị Quan sát tranh kha kẻ cho bé hà bé lê Chị kẻ Đọc cá nhân : em - Giảng nội dung câu ứng Lên bảng dùng thước tìm dụng âm vừa học ( kha, kẻ ) H: Tìm tiếngâm vừa học ? Đọc cá nhân lớp - Gọi học sinh đọc câu ứng Đọc cá nhân nhóm lớp dụng - Giáo viên viết mẫu vào khung hướng dẫn cách viết : k, kh, kẻ, khế - Giáo viên quan sát, nhắc nhở *Trò chơi tiết :(2 phút ) * Giúp đỡ HS yếu *Hoạt động 3: Luyện nói ( 10 phút) *Trò chơi tiết : Lấy tập viết Học sinh viết dòng - Thu chấm , nhận xét -Treo tranh: H: tranh vẽ gì? H: Các vật vật có tiếng kêu ? H:Em biết tiếng kêu vật, vật khác khơng ? H:Có tiếng kêu mà trời mưa hay có làm ta sợ ? H:Em thử bắt chước tiếng kêu mà em biết ? Hát múa Cối xay lúa ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu Tự trả lời Tiếng sấm ùng ùng Tự thực Đọc cá nhân ,lớp Đọc cá nhân 3-5 em ,lớp - Nhắc lại chủ đề : ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu TaiLieu.VN Page Củng cố Dặn -Đọc sâch giáo dò : ( 5' ) khoa ( phút) - Chơi trò chơi tìm tiếng có :k, kh : kế , kì , khỉ , khơ, - Dặn HS học thuộc k, kh TaiLieu.VN Page ... gạch chân tiếng kì cọ cá kho có k, kh: - Gọi h c sinh phát tiếng kẽ h khe đá có âm k, kh kì cọ cá kho - H ớng dẫn h c sinh đọc *Nghỉ chuyển toàn (2 em đọc) tiết: (2 phút) Đọc cá nhân lớp *Nghỉ... gắn tiếng kẻ - H ớng dẫn h c sinh phân tích tiếng sẻ Gắn bảng : kẻ - H ớng dẫn h c sinh đánh vần Cá nhân ,lớp - Gọi h c sinh đọc : kẻ Đọc cá nhân , lớp - HD h c sinh đọc phần Cá nhân , nhóm... HD h c sinh phát âm k - HD h c sinh gắn bảng k Đọc cá nhân lớp - Gắn chữ k viết lên bảng Gắn bảng k - Nhận dạng chữ k: Gồm nét sổ khuyết , nét thắt nét móc ngược H c sinh nêu lại cấu tạo - H ớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay