Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:48

Giáo án Tiếng việt Bài 20 : K - KH I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ k kh; tiếng kẻ khế 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : Chị kha kẻ cho bé hà bé lê 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : ù ù, vù vù, ro ro, tu tu II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : kẻ, khế; Câu ứng dụng : Chị kha kẻ cho bé hà bé lê -Tranh minh hoạ phần luyện nói : ù ù, vù vù, ro ro, tu tu -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết 1.Khởi động : Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra cũ : -Đọc viết : r, s, su su, chữ số, rổ rá, cá rô -Đọc câu ứng dụng : Bé tô cho rõ chữ số -Nhận xét cũ 3.Bài : Hoaït động GV Hoạt động HS Giới thiệu :Giới thiệu trực tiếp : Hôm học âm k, kh Hoạt động : Dạy chữ ghi âm k,kh +Mục tiêu: nhận biết âm k âm kh +Cách tiến hành : Dạy chữ ghi âm k: -Nhận diện chữ: Chữ k gồm : nét khuyết trên, nét thắt, nét móc ngược Hỏi : So sánh k với h? Thảo luận trả lời: Giống : nét khuyết Khác : k có thêm nét thắt -Phát âm đánh vần : k, kẻ (Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn Giáo án Tiếng việt - Đọc lại sơ đồ  kẻ Dạy chữ ghi âm kh -Nhận diện chữ: Chữ kh chữ ghép từ hai chữ: k, h Hỏi : So sánh kh k? Giống : chữ k Khác : kh có thêm h -Phát âm đánh vần : kh tiếng khế (C nhân- đ thanh) -Đọc lại sơ đồ  -Đọc lại sơ đồ Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn tiếng khế Hoạt động 2:Luyện viết: Viết bảng : k, kh, kẻ, khế -MT:HS viết quy trình k-kh,kẻ-khế -Cách tiến hành:Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp -MT:HS đọc từ ứng dụng -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ kẽ hở, kì cọ, khe đá, cá kho -Đọc lại sơ đồ 1,sơ đồ -Đọc lại toàn bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu: -Đọc câu ứng dụng +Cách tiến hành : -Đọc lại tiết -Đọc câu ứng dụng : Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : chị kẻ Giáo án Tiếng việt +Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? +Tìm tiếngâm học ( gạch chân : kha, kẻ ) Đọc thầm phân tích : kha, kẻ +Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : chị kha kẻ cho bé hà bé lê Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Đọc SGK: Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:Viết k-kh,kẻ-khế vào Tô tập viết : k, kh, kẻ, khế -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS viết theo dòng vào Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói : ù ù, vo vo, ro ro, tu tu +Cách tiến hành : Hỏi:-Con vật, vật có tiếng kêu nào? Thảo luận trả lời -Em biết tiếng kêu vật, vật khác khơng? -Có tiếng kêu mà nghe thấy, người ta phải chạy vào nhà khơng? -Có tiếng kêu nghe thấy người ta vui? -Em thử bắt chước tiếng kêu vật trên? 4: Củng cố dặn dò Tiếng sấm Tiếng sáo diều .. .Giáo án Tiếng việt - Đọc lại sơ đồ  kẻ Dạy chữ ghi âm kh -Nhận diện chữ: Chữ kh chữ ghép từ hai chữ: k, h Hỏi : So sánh kh k? Giống : chữ k Khác : kh có thêm h -Phát âm đánh vần : kh tiếng. .. lại tiết (C nhân- đ thanh) Thảo luận trả lời : chị kẻ Giáo án Tiếng việt +Treo tranh h i : Tranh vẽ ? +Tìm tiếng có âm h c ( gạch chân : kha, kẻ ) Đọc thầm phân tích : kha, kẻ +H ớng dẫn đọc... chị kha kẻ cho bé h bé lê Đọc câu ứng dụng (C nhânđthanh) Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Đọc SGK: Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:Viết k-kh,kẻ-khế vào Tô tập viết : k, kh, kẻ, khế -Cách tiến h nh:GV h ớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 20: Âm K, H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay