Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 11:13

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ICH - ÊCH I Mục tiêu: - HS đọc viết đựợc: ich, êch, tờ lịch, ếch - HS đọc - viết đựợc từ ứng dụng, câu ứng dụng - HS làm tập: Nối, điền vần ich hay êch - HS có ý thức học tập mơn II Đồ dùng dạy học: GV: SGK, Bảng phụ ghi tập HS: Bảng – SGK – Vở ô li III Các hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: - HS hát Kiểm tra cũ: Cả lớp viết bảng con: ich, êch, tờ lịch, - HS viết bảng theo tổ ếch - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu b Hướng dẫn ôn * Đọc SGK - GV cho HS mở SGK đọc - HS mở SGK - GV cho HS đọc thầm lần - HS đọc thầm lần - GV cho lớp đọc đồng lần toàn - Cả lớp đọc đồng đọc - GV cho HS đọc cá nhân đọc - GV nhận xét * Luyện viết bảng - HS thi đọc cá nhân – nhận xét Giáo án Tiếng Việt lớp - GV cho HS thi viết bảng tiếng - HS viết vào bảng có vần ich, êch - HS nhận xét, đọc bạn - GV nhận xét * Làm tập + Bài tập: Nối Chị tơi mua chênh chếch Nắng chiếu phích nước Anh chạy đích - Hướng dẫn HS làm - Cho đọc HS lên bảng nối - Nhận xét, cho HS đọc - HS nêu yêu cầu - HS nối nêu kết Chị tơi mua phích nước Nắng chiếu chênh chếch + Bài tập 2: Điền ich hay êch? Anh chạy đích diễn k… đường ngơi l…… x… xe - GV cho HS nêu yêu cầu - Tổ chức cho hs chơi trò chơi, thi tổ xem tổ điền nhanh - Cho HS nêu kết - nhận xét - HS nêu yêu cầu - Thi làm bảng - Kết quả: diễn kịch, đường ngơi lệch, xích xe + Bài tập 3: Viết ô li - GV nêu yêu cầu - GV nhắc lại cách viết viết mẫu vần ich, êch - Nhắc HS ngồi tư - GV đọc cho HS viết từ câu ứng dụng có - HS nghe – viết vào theo yêu cầu - HS viết ich ich êch ich ich êch êch êch Tôi chim chích Giáo án Tiếng Việt lớp Nhà cành chanh Tìm sâu tơi bắt Cho chanh nhiều - GV giúp đỡ HS viết yếu Ri rích, ri - GV thu chấm số bài, nhận xét Có ích, có ích Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét - Dặn dò: Về nhà ôn lại ... HS viết ich ich êch ich ich êch êch êch Tơi chim chích Giáo án Tiếng Việt lớp Nhà cành chanh Tìm sâu tơi bắt Cho chanh nhiều - GV giúp đỡ HS viết yếu Ri rích, ri - GV thu chấm số bài, nhận xét.. .Giáo án Tiếng Việt lớp - GV cho HS thi viết bảng tiếng - HS viết vào bảng có vần ich, êch - HS nhận xét, đọc bạn - GV nhận xét * Làm tập + Bài tập: Nối Chị mua chênh... + Bài tập 3: Viết li - GV nêu yêu cầu - GV nhắc lại cách viết viết mẫu vần ich, êch - Nhắc HS ngồi tư - GV đọc cho HS viết từ câu ứng dụng có - HS nghe – viết vào theo yêu cầu - HS viết ich ich
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 82: Vần ICH ÊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay