tiết 36 LVT CUU KNN

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 10:02

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đề cao tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp. Người nhân nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân mà hành động dũng cảm bênh vực, che chở kẻ lầm than. Họ không màng danh lợi, vô tư, khảng khái, trọng nghĩa khinh tài. Tiết 36- 8: Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu Tit 36- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung: Đình Chiểu Tác giả: - Nguyễn Đình Chiểu (1822- 1888) tục gọi Đồ Chiểu - Quê cha Thừa Thiên- Huế, quê mẹ Gia Định (1822- Đỗ tú tài năm 21 tuổi (1843) 1888) - Cha kịp thi tiếp, mẹ mất, ụng ốm nặng, bị mù, bị bội hôn Tit 38- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu I Tỡm hiu chung: Tác giả: - Ông nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc - Có lòng yêu nớc tinh thần bất khuất chống ngoại xâm Ông xứng đáng cờ đầu (1822thơ văn yêu nớc chống Pháp kỉ 1888) - Sự nghiệp văn thơ toàn viết chữ nôm: XIX truyện Lục Vân Tiên, Dơng Từ- Hà M©ơ, Ng TiỊu y Tiết 38- Bài 8: Lơc V©n Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu I Tỡm hiu chung: Tác phẩm Tác giả: Tác phẩm: đời vào thời gian nào? - Là truyện thơ nôm sáng tác khoảng đầu năm 50 Thế kỷ XIXgồm tắt: 20824câu - Tóm phầnlục bát + Lục Vân Tiên đánh cớp cứu Kiều Nguyệt Nga + Lục Vân Tiên gặp nạn đc cứu + Kiều Nguyệt Nga gặp nạn đc cứu + Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga gặp lại sum vầy Tit 38- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu I Tỡm hiu chung: Tác giả: Tác phẩm: - Đặc điểm thể loại: Kết cấu ch ơngđích: hồi - Mục Truyền dạy đạo lý làm ngời Tit 38- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung: Đình Chiểu c- tìm hiĨu chó 4.thÝch: Bè phÇn +cơc: PhÇn 1: 14 câu đầu: Lục Vân Tiên đánh ớp 2: lại: Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga + cPhần trò chuyện Toàn cảnh lăng Đồ Nguyễn Cng vo lng cụ Đồ Nguyễn Quang cảnh Mộ Nguyễn Đình Chiểu Tiết 36- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung: Đình Chiểu II Tìm hiểu văn bản: Lục Vân Tiên đánh c ớp: Lục Vân Tiên đánh c Vân Tiên ghé lại bên đàng, ớp: Bẻ làm gậy nhằm làng xông vô Kêu rằng: Bớ đảng đồ, Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng: Thằng dám tới lẫy lừng vào Trớc gây việc mầy, Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng. Vân Tiên tả đột hữu xông, Khác Triệu Tử phá vòng Đơng Dang Lâu la bốn phía vỡ tan, Đều qung gơm giáo tìm đàng chạy Hãy tìm chi tiết, hành động, lời nói Lục Vân Tiên đánh cớp? Tit 36- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung: Đình Chiểu II Tìm hiểu văn bản: Lục Vân Tiên đánh c ớp:- Lục Vân Tiên + Bẻ cây, xông + vô Kêu rằng: đồ, hại + dân Tả đột hữu xông + Kết quả: vỡ tan, chạy, thân vongảnh Lũ cớp: - Hình + Mặt đỏ phừng phừng + Vây bốn phía Hung dữ, đông Tit 36- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung: Đình Chiểu Tác giả dùng nghệ II Tìm hiểu văn bản: thuật để nói Lục Vân Tiên đánh c Lục Vân Tiên ớp: khilệ đánh nhau? Động từ mạnh, so sánh, điển tÝch, íc  Lµ mét thư sinh nhng cã khÝ phách anh hùng, coi trọng lẽ phải, ghét áp bức, dũng cảm, hiệp nghĩa Tiểu kết: Hành động Vân Tiên chứng tỏ đức ngời Vị nghĩa vong thân, tài bậc anh hùng sức mạnh bênh vực kẻ yếu, chiến thắng lực tàn bạo Kiểm tra đánh giá Chọn phơng án trả lời đúng: Câu 1: Hành động Lục Vân Tiên đánh cớp cứu Kiều Nguyệt Nga thể vẻ đẹp Lục Vân Tiên? a Có tính cách anh hùng b Có tài c Có lòng vị nghĩa d, Cả a,b,c Câu 2: Hai câu thơ: Vân Tiên tả đột hữu xông, Khác Triệu a Nhân hoá Tử phá vòng Đơng Dang. sử dơng phÐp tu tõ nµo? b Èn dơ c So sánh d, Nói - Soạn tiếp tiết 2: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Học thuộc lòng đoạn trích: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ... cPhần trò chuyện Toàn cảnh lăng Đồ Nguyễn Cng vo lng c Nguyn Quang cảnh Mộ Nguyễn Đình Chiểu Tiết 36- Bài 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung:... Dang Lâu la bốn phía vỡ tan, Đều qung gơm giáo tìm đàng chạy Hãy tìm chi tiết, hành động, lời nói Lục Vân Tiên đánh cớp? Tit 36- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên -...Tit 36- Bi 8: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Trích truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn I Tỡm hiu chung: Đình
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 36 LVT CUU KNN, tiết 36 LVT CUU KNN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay