Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp TIẾNG VIỆT: BÀI 96: OAT - OĂT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt, từ câu ứng dụng - Viết oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Luyện nói từ 1-3 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình - HS, khá, giỏi đọc trơn tiếng, từ, câu Kĩ năng: HS đọc to, phát âm tiếng có oat, oăt Viết chữ quy trình chữ Thái độ: Giáo dục HS yêu thích học Tiếng Việt thấy phong phú Tiếng Việt II ĐỜ DÙNG DẠY – HỌC: GV+HS: Bợ đờ dùng Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động GV A Kiểm tra cũ: (5 phút ) - Gọi HS lên bảng đọc, viết Hoạt động HS - HS đọc: oanh doanh, doanh trại, oach hoạch - Đọc cho HS viết vào bảng - Cả lớp viết: doanh trại - Giơ bảng yêu cầu HS đọc - Cá nhân, nhóm, lớp: khoanh tay, - Nhận xét cho tuyên dương toanh… B Bài mới: Giới thiệu bài: Dạy vần mới: a Nhận diện vần: - Viết vần oat lên bảng - Yêu cầu HS yếu phân tích vần oat - HS vần oat: oa - t Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu HS tìm ghép vần oat - Cả lớp thực ghép vần: oat - Hướng dẫn HS đánh vần đọc oat - Cá nhân, nhóm, lớp: oa - t – oat: oat - Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe b Đánh vần, đọc tiếng, từ mới: - Có vần oat muốn có tiếng hoạt ta tìm thêm âm - HS: âm h dấu nặng gì? Dấu gì? - Âm h dấu nặng đặt vị trí với vần oat? - Âm h đặt trước vần oat dấu nặng âm a - Yêu cầu HS tìm ghép tiếng hoạt - Cả lớp thực bảng cài: hoạt - Yêu cầu HS phân tích đánh vần, đọc tiếng hoạt - Cá nhân, nhóm, lớp: h - oat - nặng - hoạt: * Giơ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? hoạt - Viết từ lên bảng -Trả lời: hoạt hình - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: hoạt hình - Nhận xét uốn nắn - oat - hoạt - hoạt hình -2 HS đọc: oat - hoạt - hoạt hình * Vần oăt (Các bước dạy trên) - oăt - choắt - loắt choắt - Yêu cầu HS yếu so sánh - HS yếu so sánh: oat - oăt c Luyện viết bảng con: - Viết mẫu lên bảng lớp - Cả lớp viết bảng - Hướng dẫn HS cách viết - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Nhận xét, uốn nắn chữ viết cho HS - HS đọc: lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, d Đọc từ ngữ ứng dụng: nhọn hoắt - Viết từ ngữ ứng dụng lên bảng gọi HS giỏi đọc - HS: loát, đoạt, ngoặt… - Cá nhân, nhóm, lớp đọc phân tích tiếng - Đọc mẫu giải nghĩa từ HS TB, yếu đánh vần - Yêu cầu HS yếu đọc tìm tiếngvần HS khá, giỏi đọc trơn - Chỉ bảng theo thứ tự không thứ tự yêu cầu HS đọc Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS Tiết Luyện tập: - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: oat hoạt, hoạt hình, oăt choắt, loắt choắt… a Luyện đọc: - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc tiết - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi - Nhận xét, uốn nắn, cánh đọc - HS: đọc, tìm tiếngvần mới: Thoắt b Đọc câu ứng dụng: cái, Sóc Bơng leo lên - Yêu cầu HS mở SGK quan sát tranh Đó bé hoạt bát núi rừng - Viết câu ứng dụng lên bảng gọi HS giỏi đọc - HS đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc HS TB, yếu đánh vần HS khá, giỏi đọc trơn - Đọc mẫu giải thích câu ứng dụng - Chỉ bảng yêu cầu HS yếu đọc - Cả lớp thực - Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS - Cả lớp viết c Luyện viết vào vở: - Yêu cầu HS mở tập viết - Theo dõi giúp đỡ HS viết - Quan sát tranh, luyện nói nhóm đơi - Thu mợt số chấm điểm, nhận xét sửa chữa - Từng cặp thực hành luyện nói với chủ d Luyện nói: đề: Phim hoạt hình - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK - Đại diện HS nói trước lớp + Trong tranh vẽ gì? - HS: hoạt - Viết chủ đề luyện nói lên bảng -u cầu HS yếu tìm tiếngvần học - HS đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc: Phim + Em thấy cảnh tranh? hoạt hình + Trong cảnh em thấy gì? - Gọi HS đọc phần luyện nói - Cả lớp đọc - Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe C Củng cố, dặn dò: (5 phút ) Giáo án Tiếng Việt lớp - Chỉ bảng yêu cầu HS đọc bảng - Yêu cầu HS đọc SGK - Tìm đọc thêm tiếngvần - Về nhà học chuẩn bị sau .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu HS tìm ghép vần oat - Cả lớp thực ghép vần: oat - Hướng dẫn HS đánh vần đọc oat - Cá nhân, nhóm, lớp: oa - t – oat: oat - Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe b Đánh... Lắng nghe b Đánh vần, đọc tiếng, từ mới: - Có vần oat muốn có tiếng hoạt ta tìm thêm âm - HS: âm h dấu nặng gì? Dấu gì? - Âm h dấu nặng đặt vị trí với vần oat? - Âm h đặt trước vần oat dấu nặng âm... xét uốn nắn - oat - hoạt - hoạt hình -2 HS đọc: oat - hoạt - hoạt hình * Vần oăt (Các bước dạy trên) - oăt - choắt - loắt choắt - Yêu cầu HS yếu so sánh - HS yếu so sánh: oat - oăt c Luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay