Viet yen 1 BG 3 2014

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:00

LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NHUYỄN HỮU MẠNH_ĐT_0978552585 TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN I ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN - NĂM HỌC 2013 - 2014 Mơn thi: Hóa - Lớp: 12 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian giao đề Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; F=19; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 A PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH (Từ câu đến câu 40) Cõu 1: Trong phòng thí nghiệm, ngời ta điều chế khí amoniac cách A tổng hợp từ khí N2 khí H2, xúc tác bột Fe, nung nóng B nhiệt phân muối NH4HCO3, loại bỏ CO2 nớc vôi d C cho muối NH4Cl tác dụng với Ca(OH)2 đun nóng D nhiệt phân muối NH4Cl, loại bỏ khÝ HCl b»ng dung dÞch NaOH d Câu 2: Cho phản ứng hoá học sau: (1) Ca(HCO3) + NaOH → (2) NaHCO + Ca(OH)2 → (3) NaHCO3 + HCl → (4) NaHCO + KOH → (5) KHCO3 + NaOH → (6) NH 4HCO3 + NaOH → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn: HCO 3− + OH− → CO32− + H2O A (1), (3), (5) B (4), (5) C (1), (2), (6) D (4), (5), (6) Câu 3: Cho s¾t kim loại lần lợt vào dung dịch: FeCl 3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc, nóng (d) Số trờng hợp phản ứng sinh muối sắt (II) A B C D Câu 4: Cho 21,6 gam kim loại X (có hoá trị không đổi) tác dụng với 3,36 lít O (ở đktc), phản ứng xong, thu đợc chất rắn Y Cho Y tác dụng hÕt víi dung dÞch HCl thÊy cã 1,2 gam khÝ hiđro thoát Kim loại X A Mg B Zn C Al D Ca Cõu 5: Thuỷ phân hoàn toàn a gam este đơn chức X dung dịch NaOH thu đợc ancol metylic 1,1333a gam muối natri axit cacboxylic Công thức cấu tạo thu gọn cđa X lµ A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D C2H3COOCH3 Câu 6: Tỉ khối hiđrocacbon mạch hở X so với H 28 Khi X tác dụng với HBr thu sản phẩm Số đồng phân cấu tạo X thoả mãn tính chất A B C D Câu 7: E có cơng thức phân tử C4H7O2Cl E tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo sản phẩm hồ tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam Công thức cấu tạo E (1) Cl-CH2-COO-C2H5 ; (2) CH3-COO-CH2-CH2Cl; (3) HCOO-CH2-CHCl-CH3 ; (4) HCOO-CH2-CH2-CH2Cl A (1), (4) B (1), (2) C (3), (4) D (2), (3) Câu 8: Cho 36,0 gam hỗn hợp gồm Fe 3O4 Cu vào dung dịch HCl (d) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lợng chất rắn không tan 6,4 gam (Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá-khử dãy điện hoá sau: H+/H2 ; Cu 2+/Cu ; Fe3+/Fe2+ ) Phần trăm khối lợng Fe3O4 hỗn hợp ban đầu A 64,44% B 82,22% C 25,76% D 32,22% Câu 9: Cho d·y c¸c chÊt: C2H3Cl, C2H4, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO (caprolactam) Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C NHẬN DẠY HỌC THEO NHÓM D Trang 1/6 - Mã đề thi 132 LUYỆN THI ĐẠI HỌC GVTHPTVY1_NHUYỄN HỮU MNH_T_0978552585 Cõu 10: Hỗn hợp X gồm ba amin: propan-1-amin ( propylamin) , propan-2-amin ( iso- propylamin) vµ N-metyletanamin (etyl metylamin) Cho 8,85 gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V lµ A 200 B 300 C 100 D 150 Câu 11: Mét dung dÞch X chøa a mol NaHCO vµ b mol Na2CO3 TiÕn hµnh hai thÝ nghiƯm sau: - ThÝ nghiƯm 1: Cho X t¸c dơng víi dung dịch chứa (a + b) mol CaCl thu đợc m1 gam kÕt tđa - ThÝ nghiƯm 2: Cho X tác dụng với dung dịch chứa (a + b) mol Ca(OH) thu đợc m2 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m2 so víi m1 lµ A m2 = m1 B m2 = 2m1 C m2 < m1 D m2 > m1 Câu 12: Cho nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 8), Y (Z = 9), R (Z = 12) B¸n kÝnh c¸c ion M +, X2−, Y−, R2+ đợc xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải A R2+, M+, Y, X2 B R2+, M+, X2−, Y− C X2− , Y−, M+, R2+ D M+, Y−, R2+, X2− Câu 13: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân A 48,52% B 42,25% C 39,76% D 45,75% Cõu 14: X, Y, Z ba hợp chất kim loại có khả nhuộm màu lửa thành vàng Mặt khác, dung dịch X, dung dịch Z làm xanh quì tím; X tác dụng với Y đợc Z; đun nóng dung dịch Y đợc khí R Cho R tác dụng với dung dịch Z đợc Y Cho R tác dụng với X tuỳ điều kiện tạo thành Y Z Y Z X, Y, Z lần lợt hợp chất hợp chất sau ? A Na2CO3, NaHCO3, NaOH B KOH, KHCO3, K2CO3 C Na2CO3, NaOH, NaHCO3 D NaOH, NaHCO3, Na2CO3 Câu 15: Axit picric cã công thức cấu tạo A C6H3(NO2)3 B C6H5(NO2)3OH C C6H2(NO2)3OH D C6H5OH Câu 16: Cho chất hữu X hợp chất hữu mạch hở gồm C, H, O Lấy số mol X cho tác dụng hết với NaHCO3 hay với Na thu số mol CO 2=(3/2) số mol H2 Số ntử O X
- Xem thêm -

Xem thêm: Viet yen 1 BG 3 2014 , Viet yen 1 BG 3 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay