Chuyen vinh phuc 6 2014

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:59

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 90 phút A Phần chung cho tất thí sinh( 40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Nhận định sau đúng? A ion Na+, Mg2+, Al3+ có cấu hình e giống nên có bán kính B kim loại Na, Mg, Al dễ bị khử C Na, Mg, Al có bán kính ngun tử D ion Na+, Mg2+, Al3+ có tính oxi hố yếu Câu 2: Cho độ âm điện nguyên tố sau: O(3,44), Cl(3,16), Mg(1,31), C(2,55), H(2,2) Trong phân tử: MgO, CO2, CH4, Cl2O Số chất có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực A B C D Câu 3: Cho dãy gồm phân tử ion : Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl Tổng số phân tử ion dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử A B C D Câu 4: Cho hệ cân sau xảy bình kín: ƒ CaCO3 (rắn) CaO (rắn) + CO2(khí) ∆H > Tác động sau vào hệ cân để cân cho chuyển dịch theo chiều thuận A Tăng nồng độ khí CO2 B Tăng áp suất C Tăng nhiệt độ D Thêm CaCO3 vào bình phản ứng Câu Ba dung dịch loãng gồm HNO3; HCl; KNO3 chứa số mol chất tan nhau, ký hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z Trộn X Y cho Cu dư vào thu V1 lít khí NO Trộn (X Z) trộn (Y Z) cho Cu dư V2 lít khí NO (NO sản phẩm khử nhất, đo điều kiện) Dung dịch Z là: A HNO3 B HCl C KNO3 D HCl HNO3 Câu 6: Cho mol Ba3(PO4)2 tác dụng với 2,75 mol HNO3 phương trình phản ứng có tổng hệ số ngun tối giản bao nhiêu? A 52 B 32 C 42 D 54 Câu 7: Nung m gam KClO3 thời gian thu hỡn hợp rắn Y phần trăm khối lượng oxi 20,49%, KCl 51,68% Phần trăm KClO3 bị phân hủy là: A 60,0% B 63,75% C 80,0% D 85,0% Câu Hỗn hợp khí X gồm O2 O3, tỉ khối X so với H2 20 Hỡn hợp khí Y gồm C2H6 C2H2 có tỉ lệ mol 2:3 Thể tích hỡn hợp khí X (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hồn tồn 0,05 mol hỡn hợp khí Y là: A 1,386 lít B 2,598 lít C 1,123 lít D 2,244 lít Câu 9: Cho hỡn hợp Mg, Al Fe vào dung dịch AgNO3, đến phản ứng hoàn toàn thu chất rắn X dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư thu kết tủa Z Nung Z khơng khí tới khối lượng không đổi thu hỗn hợp chất rắn T chứa chất rắn khác Vậy dung dịch Y chứa cation: A Mg2+, Fe3+, Ag+ B Mg2+, Al3+, Fe3+, Ag+ 2+ 3+ 2+ 3+ C Mg , Al , Fe , Fe D Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ag+ Câu 10: Điện phân với điện cực trơ 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 đến bắt đầu có bọt khí catot dừng, để yên dung dịch đến khối lượng catot không đổi thấy khối lượng catot tăng 3,2 gam so với khối lượng ban đầu Nồng độ mol/lit dung dịch Cu(NO3)2 chưa điện phân là: A 0,5 M B M C 1,5 M D 0,25 M Câu 11: Cho m gam NaOH vào 300ml NaAlO2 0,5M dung dịch X Cho từ từ dung dịch chứa 500ml HCl 1,0M vào dung dịch X, thu dung dịch Y 7,8 gam chất kết tủa Sục CO vào dung dịch Y thấy xuất kết tủa Giá trị m là: A 4,0 gam B 12,0 gam C 8,0 gam D 16,0 gam Câu 12: Lấy 200ml dung dịch NaOH 1,6M KOH 1M tác dụng hết với dung dịch H3PO4 thu dung dịch X Chia X thành phần - Phần : Cô cạn thu 17,12 gam hỗn hợp muối khan - Phần : Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu m gam kết tủa Xác định m? (Biết muối photphat hidrophotphat Canxi không tan) A 14,70 gam B 9,30 gam C 20,24 gam D 14,74 gam Câu 13: Hòa tan a mol Fe vào dung dịch loãng chứa 1,2a mol H2SO4 thu dung dịch X, sục O2 vào X để phản ứng xấy hoàn toàn thu dung dịch Y Khi cho Y tác dụng với Cu dung dịch KMnO4 thì: A Y hòa tan Cu làm màu KMnO4 B Y hòa tan Cu khơng làm màu KMnO4 C Y khơng hòa tan Cu làm màu KMnO4 D Y khơng hòa tan Cu không làm màu KMnO4 Câu 14: Cho 84,6 gam hỗn hợp hai muối CaCl2 BaCl2 tác dụng hết với lít dung dịch chứa Na2CO3 0,25M (NH4)2CO3 0,75M sinh 79,1 gam kết tủa Thêm 600ml Ba(OH)2 1M vào dung dịch sau phản ứng thu m gam kết tủa V lít khí đktc Giá trị m V là: A 98,5 gam 2,688 lít B 98,5 gam 26,88 lít C 9,85 gam 26,88 lít D 9,85 gam 2,688 lít Câu 15 Hỡn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ Y Z thuộc hai chu kỳ (MY < MZ) Cho m gam hỡn hợp X vào nước dư thấy V lít khí H2 Mặt khác, cho m gam hỡn hợp X vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng hồn tồn thấy 3V lít H2 (Thể tích khí đo điều kiện) % khối lượng Y hỗn hợp X là: A 54,5% B 33,3% C 66,7% D 45,5% Câu 16: Cho kiện thực nghiệm: (1) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2; (2) Cho Ba vào dung dịch Ba(HCO3)2; (3) cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng; (4) Cho H2S vào dung dịch FeSO4; (5) Cho SO2 đến dư vào dung dịch H2S (6) Cho NaHCO3 vào dung dịch BaCl2; (7) Sục dư NH3 vào Zn(OH)2; (8) dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất kết tủa kết thúc thí nghiệm là? A B C D Câu 17: Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (lỗng) thu khí NO dung dịch B chứa muối Cô cạn B thu gam muối khan? A 64,400 61,520 B 65,976 61,520 C 73,122 64,400 D 65,976 75,922 Câu 18: Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO Cho khí CO dư qua X nung nóng chất rắn Y Hòa Y vào dung dịch NaOH dư dung dịch E chất rắn G Hòa tan chất rắn G vào dd Cu(NO 3)2 dư thu chất rắn F Xác định thành phần chất rắn F A Cu, Al2O3, MgO, Fe3O4 B Cu, MgO C Cu, MgO, Fe3O4 D Cu, Al, Mg, Fe Câu 19: Hỗn hợp X gồm Al Cr2O3 Nung 21,14 gam X điều kiện khơng có khơng khí thu hỡn hợp Y Cho tồn Y vào dung dịch NaOH lỗng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn khơng tan thu 1,5456 lít khí (đktc) Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là: A 83% B 87% C 79,1% D 90% Câu 20: Cho dãy chất: Si, SiO , Cr(OH)3 , CrO3 , Cr O3 , NaHCO3 , Al2 O3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH (loãng) A B C D Câu 21 Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A, thấy số mol kết tủa thu phụ thuộc số mol HCl đồ thị sau Dung dịch A chứa: Kết tủa HCl A NaOH NaAl(OH)4 B Na2Zn(OH)4 C AgNO3 D NaOH Na2Zn(OH)4 Câu 22 Hỗn hợp X gồm ankin Y H2 có tỷ lệ mol : Dẫn 13,44 lít hỡn hợp X (đktc) qua Ni, nung nóng thu hỡn hợp Z có tỷ khối so với H2 11 Dẫn hỗn hợp Z qua dung dịch Br2 dư, sau phản ứng hồn tồn thấy có 32 gam Br2 phản ứng Công thức ankin Y là: A C2H2 B C4H6 C C3H4 D C5H8 Câu 23 Đốt cháy hồn tồn hỡn hợp hai chất hữu mạch hở số mol CO2 nhiều số mol nước Hiđro hóa hồn tồn hỡn hợp đốt cháy số mol nước số mol CO Hỗn hợp ban đầu là: A C2H2 C2H4 B C2H3CHO; C2H3COOCH3 C C6H6; C10H8 (naphtalen) D CH2(CHO)2 C2H4(COOH)2 Câu 24: Một ancol chức phân tử không chứa nguyên tử C bậc Đun nóng nhẹ m gam ancol với CuO dư đến phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn bình giảm 2,24 gam đồng thời thu hỡn hợp khí có tỉ khối so với H2 18 m có giá trị là: A 5,32 gam B 1,54 C 7,84 gam D 12,88 gam Câu 25: Cho 20,72 gam hỗn hợp X gồm hiđroquinon, catechol phenol tác dụng với kali (dư) thu 3,584 lít (đktc) khí H2 Thành phần phần trăm khối lượng phenol hỗn hợp X A 38,547% B 41,096% C 14,438% D 36,293% Câu 26: Hỗn hợp Q gồm axit no đơn chức mạch hở (X) axit khơng no mạch hở chức có nối đội C=C (Y) với số mol Đốt a mol hỗn hợp Q thu 3a mol CO2 2a mol H2O Cho m gam hỗn hợp Q tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M (dư) thu dung dịch chứa m+10,06 gam chất tan Giá trị m A 20,04 B 22,36 C 14,24 D 19,36 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp ancol bậc một, sau phản ứng thu 6,16 gam CO2 Nếu oxi hố 0,08 mol hỡn hợp ancol oxi, xúc tác Cu, đun nóng (giả sử hiệu suất 100%) Sau cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam Ag Giá trị m A m = 34,56 gam B 17,28 gam < m ≤ 34,56 gam C m = 17,28 gam D 21,6 gam ≤ m < 34,56 gam Câu 28: Cho m gam chất béo tạo axit stearic axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch X chứa 109,68 gam hỗn hợp muối Biết 1/2 dung dịch X làm màu vừa đủ 0,12 mol Br2 CCl4 Giá trị m là: A 132,90 B 106,32 C 128,70 D 106,80 Câu 29: Tiến hành este hóa hỡn hợp axit axetic etilenglycol (số mol nhau) thu M E1 < M E2 hỡn hợp X gồm chất (trong có este E1 E2, ) Lượng axit ancol phản ứng lần lượt 70% 50% so với ban đầu Tính % khối lượng E1 hỗn hợp X? A 51,656%B 23,934% C 28,519% D 25,574% Câu 30: Nhúng đũa thủy tinh thứ vào dung dịch HCl đặc, đũa thủy tinh thứ vào lọ đựng chất X chất sau: trimetylamin, metylamin, alanin, etylamin, amoniac, anilin Lấy hai đũa để gần nhau, thấy tượng khói trắng Có chất X thỏa mãn tượng trên? A B C D Câu 31 Thủy phân hết lượng pentapeptit X môi trường axit thu 32,88 gam Ala– Gly–Ala–Gly; 10,85 gam Ala–Gly–Ala; 16,24 gam Ala–Gly–Gly; 26,28 gam Ala–Gly; 8,9 gam Alanin lại Gly–Gly Glyxin Tỉ lệ số mol Gly–Gly:Gly 10:1 Tổng khối lượng Gly–Gly Glyxin sản phẩm là: A 28,8 gam B 29,7 gam C 27,9 gam D 13,95 gam Câu 32: Hai chất đồng phân A, B (A lấy từ nguồn thiên nhiên) có chứa 40,45%C, 7,86%H; 15,73% N lại O Tỷ khối chất lỏng so với khơng khí 3,069 Khi phản ứng với NaOH, A cho muối C3H6O2NNa, B cho muối C2H4O2NNa Nhận định sai? A A B tác dụng với HNO2 để tạo khí N2 B Ở nhiệt độ thường A chất lỏng, B chất rắn C A alanin, B metyl amino axetat D A có tính lưỡng tính B có tính bazơ Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol gluxit X cần 26,88 lít O2 Nếu thủy phân hồn tồn 0,1 mol gluxit cho hỡn hợp sau phản ứng vào dung dịch chứa AgNO3 dư NH3, thu tối đa gam Ag A 21,6 gam B 32,4 gam C 43,2 gam D 64,8 Câu 34: Phát biểu sau đúng? A PVA bền môi trường kiềm đun nóng B Tơ olon sản xuất từ polome trùng ngưng C Tơ nilon -6 điều chế phản ứng đồng trùng ngưng hexametylen điamin với axit ađipic D Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrylonitrin cao su buna-N Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm C3H7COOH, C4H8(NH2)2, HO-CH2- CH=CH-CH2OH Đốt cháy hoàn toàn m gam hỡn hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hồn tồn vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo 20g kết tủa dung dịch Y Đun nóng dung dịch Y thấy xuất kết tủa Cô cạn dung dịch Y nung chất rắn thu đến khối lượng không đổi thu 5,6 gam chất rắn Giá trị m A 8,2 B 5,4 C 8,8 D 7,2 Câu 36: Ancol X, andehit Y, axit cacboxylic Z có số nguyên tử H phân tử thuộc dãy đồng đẳng no, đơn chức mạch hở Đốt hoàn toàn hỡn hợp chất ( có số mol nhau) thu tỉ lệ mol CO2 : H2O = 11: 12 Công thức phân tử X, Y, Z là: A C2H6O, C3H6O, C3H6O2 B CH4O, C2H4O, C2H4O2 C C4H10O, C5H10O, C5H10O2 D C3H8O, C4H8O, C4H8O2 Câu 37: Cho chất dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ, dung dịch saccarozơ Số chất dung dịch làm màu dung dịch Br2 là: A 11 B 10 C D Câu 38: Hiđrocacbon X có cơng thức phân tử C8H10 không làm màu dd brom Khi đun nóng X dd thuốc tím tạo thành hợp chất C8H4K2O4 (Y) X có khả tạo dẫn xuất monobrom Tên X là: A 1,4-đimetylbenzen B 1,3-đimetylbenzen C 1,2-đimetylbenzen D etylbenzen Câu 39 Đốt cháy hoàn toàn khối lượng chất hữu (A), (B), (C), (D), (E), thu 2,64 gam CO2 1,08 gam H2O, thể tích O2 cần dùng 1,344 lít (đktc) Tỉ lệ số mol tương ứng (A), (B), (C), (D), (E) : 1,5 : : : Nếu số mol (C) 0,02 mol CTPT (A), (B), (C), (D), (E) lần lượt là: A C6H12O6; C3H6O3;C4H8O4,; C2H4O2;; CH2O B C6H12O6; C4H8O4, C2H4O2 ;C3H6O3;; CH2O C C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; C2H4O2;; CH2O D C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; CH2O ;C2H4O2; Câu 40 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu X cần dùng vừa đủ 50,4 lít khơng khí (đktc) thu hỗn hợp B gồm CO2, H2O N2 Dẫn hỗn hợp B vào bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thu 30 gam chất kết tủa, sau thí nghiệm khối lượng bình nước vơi tăng 24 gam thấy 42,56 lít khí (đktc) Biết X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỡn hợp khí làm xanh quỳ ẩm X có đồng phân thỏa mãn? A B C D B Phần riêng( 10 câu) Thí sinh chọn làm phần (phần I phần II) Phần I: Theo chương trình Chuẩn ( từ câu 41 đến câu 50) Câu 41 Cho phản ứng: (1) Ca(OH)2 + Cl2  →  → (2) H2S + SO2  → to (3) NO2 + NaOH (4) KClO3 + S (5) PbS + O3 → (6) Fe3O4 + HCl → (7) nhiệt phân NH4HCO3 ; (8) nhiệt phân NH4NO3 Số phản ứng oxi hoá khử là: A B C D Câu 42: Cho 11,1 gam hỗn hợp tất chất đồng phân C3H6O2 đơn chức mạch hở có số mol phản ứng với NaHCO3 dư Thể tích CO2 thu (đktc) A 0,56 lít B 0,75 lít C 1,12 lít D 2,24 lít Câu 43 Dãy chất sau điều chế axit axetic phản ứng? A C4H10, C2H5OH , CH3CHCl2, CH3COOC2H5 B C4H10, CH3OH,CH3COONH4 , CH3CHO C CH3COOCH3, C2H5OH, CH3CHO, CH3Cl D HCOOCH3, C2H5OH, CH3CHO, CH3OH Câu 44: Cho 500 ml dung dịch X chứa H2SO4 Cu(NO3)2 Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hồn tồn thu hỡn hợp kim loại có khối lượng 0,5m (gam) 8,96 lít hỡn hợp A gồm khí (đktc) có tỉ khối so với Hidro có khí bị hóa nâu khơng khí Giá trị m A 51,2 B 57,6 C 54,4 D 64,0 Câu 45: Hỗn hợp gồm Al2O3, FeO, Fe3O4, Fe, Al Hóa chất sau tách nguyên tố Fe khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu: A NaOH khí CO2 B HNO3 đặc, NaOH đặc C H2SO4 loãng, NaOH đặc D H2SO4 đặc, dung dịch NH3 Câu 46 Trong số chất: H2S, KI, HBr, H3PO4, Na2CO3, S, Ag, Cu, Mg Số chất có khả Fe 3+ Fe 2+ khử hóa ion dung dịch ion là: A B C D Câu 47: Cho phát biểu sau: (1) Clo dùng để diệt trùng nước hệ thống cung cấp nước (2) Amoniac dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa (3) Kim loại Cs dùng để chế tạo tế bào quang điện (4) Ozon khơng khí ngun nhân gây biến đổi khí hậu (5) Khi vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon (6) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép gây hiệu ứng nhà kính (7) Na2CO3 nguyên liệu quan trọng công nghiệp sản xuất thuỷ tinh Số phát biểu sai A B C D Câu 48: Cho chất sau: propyl clorua, anlyl clorua, phenyl clorua, natri phenolat, anilin, muối natri axit amino axetic, ancol benzylic Số chất tác dụng với dung dịch NaOH lỗng đun nóng A B C D Câu 49: Hỗn hợp A gồm ancol đơn chức đồng đẳng Lấy m gam A đun nóng với H2SO4 140 0C (H=100%) thu hỡn hợp ete có số mol Lấy số ete đem đốt thu 0,66 gam CO2 0,36 gam H2O Tính m? A 4,24 gam B 1,06 gam C 10,6 gam D 5,3 gam Câu 50: Nhận xét sau sai? A Polipeptit bền môi trường axit bazơ B Liên kết peptit liên kết nhóm CO với nhóm NH đơn vị α-aminoaxit C Cho Cu(OH)2 môi trường kiềm vào dung dịch protein xuất màu tím đặc trưng D Các dung dịch glixin, alanin, lysin không làm đổi màu quỳ Phần II: Theo chương trình nâng cao ( từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Dung dịch HCOOH 0,01 mol/l có pH khoảng sau đây? A pH = B pH > C < pH < D pH =2 Câu 52 Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C4H6O2 Biết từ X điều chế cao su buna + H2  → Ni,to − H2O  → xt,to theo sơ đồ: X Y thức cấu tạo có X là? A B C C Trï ng hỵ p  → Cao su buna Biết C sản phẩm chính, số cơng D Câu 53: Có hợp chất cacbonyl mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O ? A B C D Câu 54: Cho điện cực chuẩn : E Al3+ / Al = -1,66 V ; E Cu 2+ / Cu = + 0,34 V Biết suất điện động Mg − Al Zn− Cu Mg − Zn chuẩn pin: E =1,1 V, E = 0,71 V Vậy suất điện động chuẩn pin Mg-Zn (E ) A 1,81 V B 0,9 V C 1,61 V D V Câu 55: Nhiệt phân hồn tồn a mol Fe(NO3)2 đến khối lượng khơng đổi thu hỡn hợp khí X có tỉ khối so với heli D1 Nhiệt phân hoàn toàn a mol Al(NO3)3 đến khối lượng không đổi, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với heli D2 Mối quan hệ D1 D2 A D1 = 0,876D2 B D2 = 1,08D1 C D1 = D2 D D2 = 0,972D1 Câu 56: Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 lần lượt vào dung dịch sau: CuCl2, AlCl3, Fe(NO3)3, NiSO4, AgNO3, FeSO4, MgSO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số kết tủa thu là: A B C D Câu 57: Cho số nhận định nguyên nhân gây nhiễm mơi trường khơng khí sau: 1, Do hoạt động núi lửa 2, Do khí thải sinh hoạt khí thải cơng nghiệp 3, Do khí thải từ phương tiện giao thơng 4, Do khí thải từ trình quang hợp xanh 5, Do nồng độ cao ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ nguồn nước Những nhận định là: A 2,3,4 B 1,2,3 C 1,2,4 D 2,3,5 Câu 58 Hỗn hợp X gồm HCOOH, C2H5COOH (tỉ lệ mol 1:1), hỗn hợp Y gồm CH3OH, C3H7OH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 12 gam hỗn hợp X tác dụng với 11,5 gam hỡn hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa 85%) Giá trị m là: A 14,96 gam B 16,48 gam C 22,76 gam D 12,06 gam Câu 59: Thủy phân hỗn hợp gồm 6,84 gam saccarozơ 3,42 gam mantozơ môi trường axit, với hiệu suất 80% theo mỗi chất, thu dung dịch X Trung hòa dung dịch X, thu dung dịch Y, sau cho tồn Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m A 6,912 B 14,688 C 10,368 D 10,800 Câu 60: Trong sơ đồ chuyển hóa: Axit 4-aminobutanoic X Y T Chất hữu T là: A CH4 B C2H6 C C3H6 D C3H8 Z ... (D), (E) lần lượt là: A C6H12O6; C3H6O3;C4H8O4,; C2H4O2;; CH2O B C6H12O6; C4H8O4, C2H4O2 ;C3H6O3;; CH2O C C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; C2H4O2;; CH2O D C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; CH2O ;C2H4O2; Câu 40... (lỗng) thu khí NO dung dịch B chứa muối Cô cạn B thu gam muối khan? A 64 ,400 61 ,520 B 65 ,9 76 61,520 C 73,122 64 ,400 D 65 ,9 76 75,922 Câu 18: Hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO Cho khí CO dư... AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m A 6, 912 B 14 ,68 8 C 10, 368 D 10,800 Câu 60 : Trong sơ đồ chuyển hóa: Axit 4-aminobutanoic X Y T Chất hữu T là: A CH4 B C2H6 C C3H6 D C3H8 Z
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen vinh phuc 6 2014 , Chuyen vinh phuc 6 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay