Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:57

Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU I CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CẦN LƯU Ý Những hợp chất hữu khả phản ứng với H2 (to, xt) - Các hợp chất không no : Là hợp chất phân tử liên kết C  C; C  C - Các hợp chất chứa chức anđehit, xeton CH  O;  C  O  Những hợp chất hữu khả phản ứng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH, ) - Phenol, axit cacboxylic, este, chất béo, amino axit, muối amoni, peptit, protein, polieste, poliamit Những hợp chất hữu khả phản ứng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng - Amin, amino axit, muối amoni axit hữu cơ, muối amoni axit cacbonic, peptit, protein Những hợp chất hữu khả hòa tan Cu(OH)2 - Các hợp chất nhóm OH liên kề trở lên - Axit cacboxylic - Peptit từ liên kết peptit trở lên Những hợp chất hữu khả phản ứng với dung dịch nước brom - Hợp chất không no (hiđrocacbon không no, ancol không no, anđehit không no, ) - Hợp chất nhóm –CHO (anđehit, axit fomic, muối axit fomic, este axit fomic, glucozơ) - Phenol - Anilin Những hợp chất khả phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 - Phân tử nhóm –CHO (anđehit, axit fomic, muối axit fomic, este axit fomic, glucozơ); fructozơ (chuyển hóa thành glucozơ mơi trường kiềm) Bản chất phản ứng Ag+ oxi hóa nhóm –CHO thành nhóm –COONH4 giải phóng Ag, gọi phản ứng tráng gương - Phân tử liên kết CH  C  (Ank-1-in, ) Bản chất phản ứng thay H nguyên tử C liên kết ba nguyên tử Ag, tạo ta kết tủa màu vàng nhạt II HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Tất este tan tốt nước, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm B Phản ứng axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat mùi thơm chuối chín C Trong phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH nhóm –COOH axit H nhóm –OH ancol D Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) phương pháp hóa học, cần dùng thuốc thử nước brom Câu 2: Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D Câu 3: Cho dãy chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH) Số chất dãy khả làm màu nước brom A B C D Câu 4: Nhóm mà tất chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 : A C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO B C2H2, C2H5OH, glucozơ C C2H2, C2H4, C2H6 D glucozơ, C2H2, CH3CHO Câu 5: Cho dãy chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen) Số chất dãy phản ứng với nước brom : A B C D Câu 6: Trong chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất khả làm màu nước brom A B C D Câu 7: Điều sau sai ? A Ứng với công thức phân tử C4H8 anken mạch hở B Tách phân tử H2 từ butan thu anken C Cho propen qua dung dịch H3PO4 thu ancol D Đốt cháy anken thu số mol nước số mol CO2 “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 8: Thuốc thử dùng để nhận biết chất lỏng đựng lọ nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic A quỳ tím B Na C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH Câu 9: Tiến hành thí nghiệm sau : (1) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng (2) Cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột nhiệt độ thường (3) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol (4) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch axit axetic (5) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch propan -1,3-điol Màu xanh xuất thí nghiệm ? A (1), (2), (3), (4), (5) B (2), (3), (4), (5) C (2), (4), (5) D (2), (3), (4) Câu 10: Cho phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 khả phản ứng với HCOOH (b) Phản ứng brom vào vòng benzen phenol (C6H5OH) dễ benzen (c) Oxi hóa khơng hồn tồn etilen phương pháp sản xuất anđehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 11: Cho hợp chất hữu cơ: C2H2, C2H4, CH2O, CH2O2 (mạch hở), C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 12: Cho chất : CH4, CH3Cl, H2CO3, CaCO3, CaC2, (NH2)2CO, CH3CHO, NaCN, NaHCO3, NaOOC–COONa, CCl4 Số chất hữu dãy : A B C D Câu 13: Cho quỳ tím vào dung dịch sau : axit axetic (1); glyxin (2); axit ađipic (3); axit -amino propionic (4); phenol (5) Dãy dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ A (1); (3); (4); (5) B (1); (2); (3); (4) C (1); (3) D (1); (3); (4) Câu 14: Phát biểu : A Tính axit phenol yếu ancol B Tính bazơ anilin mạnh amoniac C Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp D Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren Câu 15: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 : A anđehit axetic, axetilen, butin-2 B anđehit axetic, butin-1, etilen C axit fomic, vinylaxetilen, propin D anđehit fomic, axetilen, etilen Câu 16: Cho phản ứng : o t  HBr + C2H5OH  C2H4 + Br2  askt (tỉ lệ mol 1:1)  C2H4 + HBr  C2H6 + Br2  Số phản ứng tạo C2H5Br : A B C D Câu 17: Hóa chất dùng để nhận biết lọ nhãn chứa riêng biệt đồng phân mạch hở, công thức phân tử C2H4O2 A Dung dịch NaOH dung dịch AgNO3/NH3 B Quỳ tím dung dịch AgNO3/NH3 C Quỳ tím kim loại kiềm D Dung dịch NaOH quỳ tím Câu 18: Cho dãy chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, HCOONa, HCOOCH3, C6H12O6 (glucozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương : A B C D Câu 19: Cho chất: (1) axetilen; (2) but–2–in ; (3) metyl fomat; (4) glucozơ; (5) metyl axetat, (6) fructozơ, (7) amonifomat Số chất tham gia phản ứng tráng gương : A B C D Câu 20: Cho dãy chất: Phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol : A B C D Câu 21: chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng : A giấy q tím B nước brom C dung dịch NaOH D dung dịch phenolphtalein Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Câu 22: Cho chất : axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly Số chất tác dụng với dung dịch NaOH lỗng, nóng A B C D Câu 23: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH) Số dung dịch dãy tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: (a) Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bất kì, thu số mol CO2 lớn số mol H2O X ankin (b) Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh không theo hướng định (g) Hợp chất C9H14BrCl vòng benzen phân tử Số phát biểu : A B C D Câu 25: Cho dãy chất : anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat Số chất dãy khả tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 26: Các chất dãy sau tạo kết tủa cho tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng? A vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen B vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic C vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic D glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic Câu 27: Dãy gồm chất phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kim loại Ag : A benzanđehit, anđehit oxalic, etyl fomat, etyl axetat B benzanđehit, anđehit oxalic, saccarozơ, metyl fomat C axetilen, anđehit oxalic, etyl fomat, metyl fomat D benzanđehit, anđehit oxalic, amoni fomat, metyl fomat Câu 28: Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH : A B C D Câu 29: Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 lỗng (b) Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 CCl4 (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 30: Phát biểu sau sai? A Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol B Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên C Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu D Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin Câu 31: Phát biểu sau đúng? A Axit béo axit cacboxylic đa chức B Etylen glicol ancol no, đơn chức, mạch hở C Ancol etylic tác dụng với dung dịch NaOH D Este isoamyl axetat mùi chuối chín Câu 32: Ứng với cơng thức phân tử C3H6O hợp chất mạch hở bền tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ancol ? A B C D Câu 33: Cho chất : rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 : A B C D Câu 34: Hãy cho biết chất sau hiđro hóa cho sản phẩm ? A but-1-en, buta-1,3-đien, vinyl axetilen B propen, propin, isobutilen C etyl benzen, p-xilen, stiren D etilen, axetilen propanđien Câu 35: Cho chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH) , buta-1,3-đien, toluen, anilin Số chất làm màu nước brom điều kiện thường A B C D “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 36: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 6,48 7,82 10,81 10,12 0,001M) Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 Câu 37: Bốn chất hữu đơn chức cơng thức phân tử : CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O chúng thuộc dãy đồng đẳng khác nhau, hai chất tác dụng Na sinh H2 Hai chất cơng thức phân tử A CH2O2, C2H6O B CH2O, C2H4O2 C C2H4O2, C2H6O D CH2O2, C2H4O2 Câu 38: Cho chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường : A B C D Câu 39: Phát biểu không : A Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối thu cho tác dụng với khí CO2 lại thu axit axetic B Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu phenol C Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu anilin D Dung dịch C6H5ONa phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu C6H5ONa Câu 40: Cho phát biểu sau : (1) quỳ tím đổi màu dung dịch phenol (2) este chất béo (3) peptit phản ứng màu biure (4) axit đơn chức tráng bạc (5) điều chế nilon-6 thực phản ứng trùng hợp trùng ngưng (6) phân biệt glucozơ fuctozơ vị giác Phát biểu A (2), (3), (6) B (4), (5), (6) C (1), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (5) Câu 41: Cho dãy chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D Câu 42: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hồn tồn este no, đơn chức, mạch hở ln thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thiết phải cacbon hiđro (c) Những hợp chất hữu thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 đồng đẳng (d) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 NH3 tạo Ag (e) Saccarazơ cấu tạo mạch vòng Số phát biểu A B C D Câu 43: Cho chất sau : etylbenzen; p-xilen; o-xilen; m-xilen; 1,3,5-trimetylbenzen; 1,2,4-trimetylbenzen Số chất cho tác dụng với clo (Fe, to) thu tối đa dẫn xuất monoclo A B C D Câu 44: Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z : A C2H4, O2, H2O B C2H2, H2O, H2 C C2H4, H2O, CO D C2H2, O2, H2O Câu 45: Cho chất sau : axetilen, vinylaxetilen, anđehit fomic, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, fructozơ, penta-1,3-điin Số chất tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư kết tủa vàng nhạt A B C D Câu 46: Ba chất hữu X, Y, Z mạch hở cơng thức phân tử C2H4O2 tính chất sau : - X tác dụng với Na2CO3 giải phóng CO2 - Y tác dụng với Na phản ứng tráng gương - Z tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na Các chất X, Y, Z : A X : HCOOCH3; Y : CH3COOH; Z : CH2(OH)CHO B X : CH2(OH)CHO; Y : CH3COOH; Z : HCOOCH3 C X : CH3COOH; Y : HCOOCH3; Z : CH2(OH)CHO D X : CH3COOH; Y : CH2(OH)CHO; Z : HCOOCH3 Câu 47: Cho dãy chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein Số chất bị thủy phân môi trường axit là: A B C D Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU I CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CẦN LƯU Ý Những hợp chất hữu khả phản ứng với H2 (to, xt) - Các hợp chất không no : Là hợp chất phân tử liên kết C  C; C  C - Các hợp chất chứa chức anđehit, xeton CH  O;  C  O  Những hợp chất hữu khả phản ứng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH, ) - Phenol, axit cacboxylic, este, chất béo, amino axit, muối amoni, peptit, protein, polieste, poliamit Những hợp chất hữu khả phản ứng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng - Amin, amino axit, muối amoni axit hữu cơ, muối amoni axit cacbonic, peptit, protein Những hợp chất hữu khả hòa tan Cu(OH)2 - Các hợp chất nhóm OH liên kề trở lên - Axit cacboxylic - Peptit từ liên kết peptit trở lên Những hợp chất hữu khả phản ứng với dung dịch nước brom - Hợp chất không no (hiđrocacbon không no, ancol không no, anđehit không no, ) - Hợp chất nhóm –CHO (anđehit, axit fomic, muối axit fomic, este axit fomic, glucozơ) - Phenol - Anilin Những hợp chất khả phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 - Phân tử nhóm –CHO (anđehit, axit fomic, muối axit fomic, este axit fomic, glucozơ); fructozơ (chuyển hóa thành glucozơ môi trường kiềm) Bản chất phản ứng Ag+ oxi hóa nhóm –CHO thành nhóm –COONH4 giải phóng Ag, gọi phản ứng tráng gương - Phân tử liên kết CH  C  (Ank-1-in, ) Bản chất phản ứng thay H nguyên tử C liên kết ba nguyên tử Ag, tạo ta kết tủa màu vàng nhạt II HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Tất este tan tốt nước, không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm B Phản ứng axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat mùi thơm chuối chín C Trong phản ứng este hóa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ –OH nhóm –COOH axit H nhóm –OH ancol D Để phân biệt benzen, toluen stiren (ở điều kiện thường) phương pháp hóa học, cần dùng thuốc thử nước brom Câu 2: Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D Câu 3: Cho dãy chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH) Số chất dãy khả làm màu nước brom A B C D Câu 4: Nhóm mà tất chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 : A C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO B C2H2, C2H5OH, glucozơ C C2H2, C2H4, C2H6 D glucozơ, C2H2, CH3CHO Câu 5: Cho dãy chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen) Số chất dãy phản ứng với nước brom : A B C D Câu 6: Trong chất : etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất khả làm màu nước brom A B C D Câu 7: Điều sau sai ? A Ứng với cơng thức phân tử C4H8 anken mạch hở B Tách phân tử H2 từ butan thu anken C Cho propen qua dung dịch H3PO4 thu ancol D Đốt cháy anken thu số mol nước số mol CO2 “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 8: Thuốc thử dùng để nhận biết chất lỏng đựng lọ nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic A quỳ tím B Na C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH Câu 9: Tiến hành thí nghiệm sau : (1) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng (2) Cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột nhiệt độ thường (3) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerol (4) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch axit axetic (5) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch propan -1,3-điol Màu xanh xuất thí nghiệm ? A (1), (2), (3), (4), (5) B (2), (3), (4), (5) C (2), (4), (5) D (2), (3), (4) Câu 10: Cho phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 khả phản ứng với HCOOH (b) Phản ứng brom vào vòng benzen phenol (C6H5OH) dễ benzen (c) Oxi hóa khơng hồn tồn etilen phương pháp sản xuất anđehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 11: Cho hợp chất hữu cơ: C2H2, C2H4, CH2O, CH2O2 (mạch hở), C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết C3H4O2 khơng làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 12: Cho chất : CH4, CH3Cl, H2CO3, CaCO3, CaC2, (NH2)2CO, CH3CHO, NaCN, NaHCO3, NaOOC–COONa, CCl4 Số chất hữu dãy : A B C D Câu 13: Cho quỳ tím vào dung dịch sau : axit axetic (1); glyxin (2); axit ađipic (3); axit -amino propionic (4); phenol (5) Dãy dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ A (1); (3); (4); (5) B (1); (2); (3); (4) C (1); (3) D (1); (3); (4) Câu 14: Phát biểu : A Tính axit phenol yếu ancol B Tính bazơ anilin mạnh amoniac C Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp D Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren Câu 15: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 : A anđehit axetic, axetilen, butin-2 B anđehit axetic, butin-1, etilen C axit fomic, vinylaxetilen, propin D anđehit fomic, axetilen, etilen Câu 16: Cho phản ứng : o t  HBr + C2H5OH  C2H4 + Br2  askt (tỉ lệ mol 1:1)  C2H4 + HBr  C2H6 + Br2  Số phản ứng tạo C2H5Br : A B C D Câu 17: Hóa chất dùng để nhận biết lọ nhãn chứa riêng biệt đồng phân mạch hở, công thức phân tử C2H4O2 A Dung dịch NaOH dung dịch AgNO3/NH3 B Quỳ tím dung dịch AgNO3/NH3 C Quỳ tím kim loại kiềm D Dung dịch NaOH quỳ tím Câu 18: Cho dãy chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, HCOONa, HCOOCH3, C6H12O6 (glucozơ) Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương : A B C D Câu 19: Cho chất: (1) axetilen; (2) but–2–in ; (3) metyl fomat; (4) glucozơ; (5) metyl axetat, (6) fructozơ, (7) amonifomat Số chất tham gia phản ứng tráng gương : A B C D Câu 20: Cho dãy chất: Phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol : A B C D Câu 21: chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng : A giấy q tím B nước brom C dung dịch NaOH D dung dịch phenolphtalein Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Câu 22: Cho chất : axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly Số chất tác dụng với dung dịch NaOH lỗng, nóng A B C D Câu 23: Cho dãy dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH) Số dung dịch dãy tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: (a) Khi đốt cháy hồn tồn hiđrocacbon X bất kì, thu số mol CO2 lớn số mol H2O X ankin (b) Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh không theo hướng định (g) Hợp chất C9H14BrCl vòng benzen phân tử Số phát biểu : A B C D Câu 25: Cho dãy chất : anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat Số chất dãy khả tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 26: Các chất dãy sau tạo kết tủa cho tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng? A vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen B vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic C vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic D glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic Câu 27: Dãy gồm chất phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kim loại Ag : A benzanđehit, anđehit oxalic, etyl fomat, etyl axetat B benzanđehit, anđehit oxalic, saccarozơ, metyl fomat C axetilen, anđehit oxalic, etyl fomat, metyl fomat D benzanđehit, anđehit oxalic, amoni fomat, metyl fomat Câu 28: Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH : A B C D Câu 29: Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng (b) Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 CCl4 (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 30: Phát biểu sau sai? A Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol B Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên C Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu D Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin Câu 31: Phát biểu sau đúng? A Axit béo axit cacboxylic đa chức B Etylen glicol ancol no, đơn chức, mạch hở C Ancol etylic tác dụng với dung dịch NaOH D Este isoamyl axetat mùi chuối chín Câu 32: Ứng với cơng thức phân tử C3H6O hợp chất mạch hở bền tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ancol ? A B C D Câu 33: Cho chất : rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 : A B C D Câu 34: Hãy cho biết chất sau hiđro hóa cho sản phẩm ? A but-1-en, buta-1,3-đien, vinyl axetilen B propen, propin, isobutilen C etyl benzen, p-xilen, stiren D etilen, axetilen propanđien Câu 35: Cho chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH) , buta-1,3-đien, toluen, anilin Số chất làm màu nước brom điều kiện thường A B C D “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 36: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 6,48 7,82 10,81 10,12 0,001M) Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 Câu 37: Bốn chất hữu đơn chức cơng thức phân tử : CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O chúng thuộc dãy đồng đẳng khác nhau, hai chất tác dụng Na sinh H2 Hai chất công thức phân tử A CH2O2, C2H6O B CH2O, C2H4O2 C C2H4O2, C2H6O D CH2O2, C2H4O2 Câu 38: Cho chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường : A B C D Câu 39: Phát biểu không : A Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối thu cho tác dụng với khí CO2 lại thu axit axetic B Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu phenol C Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu anilin D Dung dịch C6H5ONa phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu C6H5ONa Câu 40: Cho phát biểu sau : (1) quỳ tím đổi màu dung dịch phenol (2) este chất béo (3) peptit phản ứng màu biure (4) axit đơn chức tráng bạc (5) điều chế nilon-6 thực phản ứng trùng hợp trùng ngưng (6) phân biệt glucozơ fuctozơ vị giác Phát biểu A (2), (3), (6) B (4), (5), (6) C (1), (4), (5), (6) D (1), (2), (3), (5) Câu 41: Cho dãy chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D Câu 42: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (b) Trong hợp chất hữu thiết phải cacbon hiđro (c) Những hợp chất hữu thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 đồng đẳng (d) Dung dịch glucozơ bị khử AgNO3 NH3 tạo Ag (e) Saccarazơ cấu tạo mạch vòng Số phát biểu A B C D Câu 43: Cho chất sau : etylbenzen; p-xilen; o-xilen; m-xilen; 1,3,5-trimetylbenzen; 1,2,4-trimetylbenzen Số chất cho tác dụng với clo (Fe, to) thu tối đa dẫn xuất monoclo A B C D Câu 44: Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z : A C2H4, O2, H2O B C2H2, H2O, H2 C C2H4, H2O, CO D C2H2, O2, H2O Câu 45: Cho chất sau : axetilen, vinylaxetilen, anđehit fomic, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, fructozơ, penta-1,3-điin Số chất tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư kết tủa vàng nhạt A B C D Câu 46: Ba chất hữu X, Y, Z mạch hở cơng thức phân tử C2H4O2 tính chất sau : - X tác dụng với Na2CO3 giải phóng CO2 - Y tác dụng với Na phản ứng tráng gương - Z tác dụng với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na Các chất X, Y, Z : A X : HCOOCH3; Y : CH3COOH; Z : CH2(OH)CHO B X : CH2(OH)CHO; Y : CH3COOH; Z : HCOOCH3 C X : CH3COOH; Y : HCOOCH3; Z : CH2(OH)CHO D X : CH3COOH; Y : CH2(OH)CHO; Z : HCOOCH3 Câu 47: Cho dãy chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein Số chất bị thủy phân môi trường axit là: A B C D Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! ... tốn, đằng sau ý tưởng ! TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ I CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CẦN LƯU Ý Những hợp chất hữu có khả phản ứng với H2 (to, xt) - Các hợp chất không no : Là hợp chất phân tử có liên... Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy... Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ , Tổng hợp kiến thức hóa hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay