KIM LOAI + AXIT

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:56

Bài KIM LOẠI + AXIT - DongHuuLee Ad FC – HOÁ HỌC VÙNG CAO 2.0 Kim loại tác dụng axit chủ ñề quan trong kì thi cấp độ ( kiểm tra lớp, thi HSG, thi THPT….).Trong viết Ad trình bày nội dung với tinh thần tiếp cận với ñề thi thực tế sở tổng kết hình thức đề kim loại tác dụng với axit mà BGD ñã khai thác ñể thi tốt nghiệp, Cð ðH từ 2007 ñến ñể bạn đọc dễ dàng hình dung đề thi thực tế,ñồng thời Ad cung cấp,hướng dẫn cho bạn đọc cách thức xử lí tối ưu với thể loại ,giúp bạn đọc tìm ñáp án ñúng khoảng thời gian ngắn nhất,ñáp ứng yêu cầu ngày cao kì thi THPT Quốc Gia Ad tin bạn ñọc theo dõi tốt nội dung chuẩn bị viết việc giải câu hỏi liên quan ñến kim loại + axit ñề thi trở nên vơ đơn giản Các bạn đọc cần biết,trong đề thi,ngồi túy kim loại tác dụng với axit với câu khó,đòi hỏi tổng hợp kiến thức cao từ nhiều phần,tác giả đề ghép tốn kim loại tác dụng với axit với mảng kiến thức khác.Do ,để viết bao qt vấn đề axit tác dụng với kim loại nội dung viết này,Ad DongHuuLee giới thiệu ,đề cập đến vấn đề ,những tốn tổng hợp ( lắp ghép chủ ñề kim loại tác dụng với axit với chủ ñề khác)ñể bạn ñọc làm quen hình thức lắp ghép,tổng hợp phương án xử lí hiệu nhất,khơng bị chống ngợp gặp ñề thi kiểu A LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM * Phân loại axit sở tác dụng với kim loại Khi tác dụng với kim loại,axit ñược chia thành hai loại : Axit loại 1: hầu hết axit mà bạn đọc biết : HCl, H2SO4 lỗng, CH3COOH ,… Axit loại : HNO3, H2SO4 ñặc *Lưu ý Sự phân loại axit ñúng cho axit + kim loại, cho axit tác dụng với chất khác phân loại khơng ñúng I.Kim loại + Axit loại 1(HCl,H2SO4 loãng…) Công thức viết phản ứng kĩ tư duy, giải nhanh kim loại + Axit loại - Axit loại hay gặp : HCl H2SO4 loãng - Có tình đề thi thường đề cập Kim loại + HCl Kim loại + H2SO4loãng HCl Kim loại + hỗn hợp  H SO (l) 1.1 Kim loại + HCl i Phương trình phân tử 2M + 2nHCl → 2MCln (min) + nH2 ↑ i Bản chất phản ứng 2M + 2nH+ → 2Mn+ (min) + nH2 ↑ i ðiều kiện phản ứng : M phải kim loại ñứng trước H dẫy ñiện hóa( thực chất M phải đứng trước Pb muối PbCl2 không tan nên Pb không tan không tác dụng với HCl ) i Các kim loại ña hóa trị hay gặp gồm : Fe ( 3), Cr(2 3) Sn( 4) Các kĩ thuật giải nhanh i Phương pháp bảo toàn khối lượng ∑ m kim loại (pư) + ∑ m axit(pư) ↽ ⇀ ∑ m muối + mH ↑ ∑ m muối clorua = ∑ m K.loại(pư) + 71 ×n H2 ↑ DongHuuLee Ad FC – HĨA HỌC VÙNG CAO 2.0 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ ( Cơng thức bạn ñọc dễ chứng minh dựa vào phản ứng Bạn thử chứng minh nhé?Tơi tin bạn làm đấy.Nếu bạn cảm thấy khó khăn SMS hay cmt cho tôi.Bất kể lúc nào, bạn cần luôn chia bạn!!!) i Phương pháp bảo toàn e “kinh điển” ∑ n k.loại (pư) × Hóa trị = ×nH ↑ i Sự chuyển hóa axit trình phản ứng: 2e + 2HCl → 2Cl-(trong muối Clorua) + H2 Dựa vào chuyển hóa bạn đọc tính nhanh nhiều thứ mà bạn cần: ne (e nhận) = n Cl = nHCl = ×n H − Nhận xét Nhìn dễ phải không bạn thực tế dễ thật ðiều quan trọng : - Bạn phải “ñọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước dùng” hai công thức : áp dụng cho kim loại ñã tham gia phản ứng ( ñề nhiều tác giả ñề lồng kim loại khơng phản ứng Cu, Ag vào đề) - Phải linh hoạt, nhạy bén dùng công thức ( dùng công thức nào? dùng?dùng cho chất nào? ),nguyên tắc ñề liên quan ñến ñại lượng ( số đại lượng cơng thức trên) chắn dùng cơng thức muốn đạt “Level max” cách tốt lơi tất tài liệu mơn Hóa mà bạn có,tìm tất có liên quan ñến kim loại + axit, ñặt bút làm tất đó,làm xong ( làm khơng nổi) đọc nghiền ngẫm lời giải chi tiết tác giả tài liệu để tìm điểm mấu chốt kiến thức ,kĩ mà chưa biết,thu lượm ngay.Với cách thức , “trình” bạn tưng lên nhanh bạn ñược nhiều khác ngưỡng mộ khối lượng kiến thức đồ sộ Hi vọng bạn đủ nhiệt huyết, đủ đam mê để trên“ đường thành cơng” 1.2 Kim loại + H2SO4(lỗng) i Cơng thức viết phản ứng 2M + nH2SO4(loãng) → M2(SO4)n(min)+n H ↑ i ðiều kiện phản ứng: Chỉ có kim loại M đứng trước H tham gia phản ứn (Pb không tham gia phản ứng ,dù kim l ñứng trước H muối PbSO4 khơng tan làm cho phản ứng dừng lại ngay) i Kim loại đa hóa trị hay gặp Fe(2 3), Cr(2 3), Sn(2 4) i Sự chuyển hóa cảu axit q trình phản ứng H2SO4 +2e → SO4 − + H ↑ Từ chuyển hóa bạn tính mol nhiều ñại lượng mà bạn cần : n H2 SO4 = n H2 = n SO 2− = × n (nhËn) i Các cơng thức tính nhanh khác - Bảo tồn khối lượng : ∑ m kim loại (pư) + ∑ m axit(pư) ↽ ⇀ - Từ phản ứng ñễ chứng minh ñược : ∑ m muố sunfati + m H2 ↑ ∑ m muối sunfat = ∑ m K.loại(pư) + 96 ×n H2 ↑ - Phương pháp bảo tồn e “kinh điển” ∑ n k.loại (pư) × Hóa trị = ×n H2 ↑ HCl 1.3 Kim loại + hỗn hợp axit H SO (l) DongHuuLee Ad FC – HÓA HỌC VÙNG CAO 2.0 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ i Cách viết phản ứng: Nếu ñể axit dạng phân tử phải viết nhiều phản ứng ( ñề cho hỗn hợp kim loại) → xuất nhiều ẩn tính tốn → giải khó khăn tốn nhiều thời gian Vì dung dịch HCl, H2SO4 lỗng axit mạnh nên điện li mạnh thực tế dung dịch có H+ ,khơng có HCl H2SO4 → dùng phương trình ion rút gọn ñể viết phản ứng: 2M + 2n ∑ H + (thuéc HCl,H SO ) → 2Mn+ (min) + nH2 → ðề thi có hai tình : + Axit (H+) hết + Axit ( H+) ñủ dư Bạn ñọc cần so sánh mol kim loại mol H2 sinh so với mol H+ ban ñầu ñể ñưa kết luận Ngồi ,tác giả đề thi nguỵ trang dạng số hình thức để làm khó bạn,khi ñó bạn ñọc phải có khả lập luận tốt phải biện luận ( tốt xét thử hai trường hợp : axit hết axit không hết) đưa kết ( bạn ñọc xem chi tiết phần tập phía nhé) i Kĩ giải tập toán - Vẫn sử dụng cơng thức “bảo tồn e kinh nghiệm” : ∑ n k.loại (pư) × Hóa trị = ×nH ↑ - Khi đề có liên quan tới muối sử dụng cơng thức : ∑m (mi ) = ∑ m k.lo¹ i( p −) + ∑ m Gèc axit(Cl− ,SO 2− ) ðặc biệt,nếu axit mà vừa hết cơng thức tính khối lượng muối chi tiết : ∑m (mi ) = m k.loạ i( p ) + 35,5 ì n HCl + 96 × n H2 SO4 ( Vì ñó mol Cl- = mol HCl, mol SO42- = mol H2SO4) - Sử dụng bảo toàn khối lượng Một số ý giải toán kim loại + Axit loại ( HCl,H2SO4 lỗng…) - Khi giải tốn tìm kim loại từ hỗn hợp nên sử dụng phương pháp quy ñổi: ðổi hỗn hợp kim loại ñã cho lấy kim loại tương ñương - Khi cho kim loại mạnh ( Na,Ka, Ca,Ba) tác dụng với dung dịch axit thiếu : + Ban đầu : Kim loại + axit → muối + H2 + Sau ñó: Kim loại + H2O(dd) → Bazơ +H2 n H (thu d − ỵc) = ∑ n H2 (cđa hai p −) → m r ¾ n thu dc = m (muèi) + m bazo BÀI TẬP VẬN DỤNG Kinh nghiệm tiểu sảo Bài 1* Hòa tan hồn toàn hỗn hợp X gồm kim loại A, Fe oxit sắt dung dịch H2SO4 loãng thu ñược dung dịch Y chứa muối sunfat có khối lượng 130,4 gam 0,5 mol khí H2.Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư(trong điều kiện khơng có khơng khí) thu a gam kết tủa.Biết hiđroxit a không tan kiềm mạnh lấy 63 gam X điều chế tối đa ñược 55 gam hỗn hợp kim loại.Giá trị a gần với : A 280 B.290 C 300 D.310 Hướng dẫn giải - Vì Y có muối A nên Y cso thể có FeSO4 muối sunfat A 63 − 55 - %O X = = 63 63 H : 0,5 mol BTNT H A, Fe H SO4 - Sơ ñồ : m(g)   →  → n SO 2− = (a + 0,5) O : a mol H O : a DongHuuLee Ad FC – HÓA HỌC VÙNG CAO 2.0 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ - Áp dụng bảo toàn khối lượng: 130,4= (m − 16a) + 96(a + 0, 5) SO 42 Kim loạ i a = 0, 16a = → m 63 m = 50, - Kết tủa gồm hiñroxit BaSO4( nhiều bạn ñọc quên chất này,bạn có thuộc số họ khơng?).Bảo tồn nhóm SO42- bạn đọc dễ có n BaSO4 = 0, + 9,5 = 0,9(mol) Với khối lượng hiñroxit kim loại bạn ủc dựng bo ton ủin tớch: B ả o toàn DT Hidroxit n SO 2− = 0,9(mol) → n OH = 0,9 × = 1,8(mol) − Vậy a = 50, − 0, × 16 + 0,9 ì 233 + Kim loại BaSO4 1,8 ì 17 m OH − = 284,3 → ðáp án A hidroxit Nhận xét Khó q phải khơng bạn đọc?Làm phòng thi có “độc lập tác chiến” mà lại nghỉ cách làm được? Có thể bạn biết hai “chìa khóa vạn năng” sau: - Khi gặp tốn hóa học khó nhớ “câu thần trú” : “bài khó,có bảo tồn” Trong hóa học thường dùng định luật: + Bảo tồn nguyên tố ( áp dụng cho toán xảy liên tiếp nhiều q trình) +Bảo tồn điện tích ( Áp dụng cho phản ưngs trao đổi,hốn vị trí ion) + Bảo tồn e (áp dụng cho tốn có phản ứng oxi hóa – khử) Muốn nhận nhanh việc áp dụng ñịnh luật bảo tồn nên tóm tắt tốn thành sơ đồ - Khi gặp toán hỗn hợp phức tạp, chứa nhiều chất bạn đọc nên đơn giản hóa tốn cách thực lời dạy cha ơng để lại : “to vo lại cho nhỏ” đừng có “bé xé to” Hi vọng với ñịnh hướng trêncùng với việc chăm chỉ, tích cực tiếp xúc giải câu “chốt” dề thi năm ,bạn ñọc ñủ tự tin giải câu hỏi, tập khó kì thi tới Bài 2* Hòa tan lượng hỗn hợp gồm Fe FeO dung dịch H2SO4 lỗng vừa đủ thu dung dịch X có số ngun tử hiđro 28/25 lần số ngun tử oxi.Tính nồng độ % chất tan có dung dịch X A 12,06% B.7,12% C.9,21% D.8,09% Hướng dẫn giải FeSO n H 48 Fe + ddH SO (dñ) - Sơ đồ tốn : hh   → dd  ( = ) FeO H O n O 25 - Sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất: chọn n (H)trong X = 48(mol) → n (O)trong X = 25(mol) -Áp dụng bảo toàn nguyên tố H → n H2 O(trong X ) = 24(mol) - Áp dụng bảo toàn nguyên tố O → n SO 2− (trong X ) = → C% = 25 − 24 = 0,25(mol) = n FeSO4 0,25 × 152 = 8,09% → ðáp án D 24 × 18 + 0,25 × 152 Nhận xét - Bạn đọc cần biết : + Tỉ lệ số nguyên tử tỉ lệ số mol + Khi gặp tốn hóa mà đề khơng cho số liệu tất chất , cho số liệu dạng tỉ lệ cho số liệu ñều dạng tham số ( khơng cụ thể) để đơn giản hóa bạn nên sử dụng phuwong pháp tự chọn lượng chất - Bài lần cho bạn thấy sức mạnh định luật bảo tồn → bạn cần nổ lực nghiên cứu,học tập khai thác định luật bảo tồn q trình giải tập hóa, đặc biệt khó Bài 3.Hồ tan hết hỗn hợp X chứa 11,2gam Fe 23,2 gam Fe3O4 dung dịch HCl lỗng thu 2,688 lít khí H2(đktc) dung dịch Y chứa muối.Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu ñược m gam kết tủa.Xác ñịnh giá trị m A.176,45 gam B.134,45 gam C.198,92 gam D.172,45 gam Hướng dẫn giải DongHuuLee Ad FC – HÓA HỌC VÙNG CAO 2.0 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ Fe2 + : a(mol)  3+ Fe : 0,2(mol) Fe : b(mol) + AgNO3 (d −) Ag ↓ + HCl - Sơ đồ tốn : hhX   → H ↑ + ddY  −  → ∑ Fe3+ + ↓  Fe3O : 0,1(mol) AgCl ↓ Cl H O  - Áp dụng định luật bảo tồn ngun tố H O cho giai ñoạn(1) sơ ñồ bạn đọc có : × n HCl = × n H2 + × n H2 O → n HCl = 1,04(mol) = n[O] = 3×n Fe3O4 + AgNO3 Fe2 + : a (mol)  → Fe3+ + Ag(***) 3+ Fe : b (mol) B ả o toàn d.tÝch cho ddY → ddY   → 2a + 3b = 1,04 (*) − Cl :1,04(mol) → AgCl ↓ :1,04(mol)  H O  a = 0, 46(mol) (*) - Áp dụng định luật bảo tồn ngun tố Fe có : a +b = 0,2+ 3.0,1 = 0,5  → b = 0,04(mol) - Áp dụng ñịnh luật “bảo tồn e kinh nghiệm” cho q trình (***) bạn đọc có ngay: × a = × n Ag → n Ag = 0, 46(mol) Vậy m(kết tủa) = mAg + mAgCl = 108.0,46 + (108+35,5).1,04 = 198,2 gam → ðáp án C Nhận xét Bạn ñọc thấy sao? Ad tưởng tượng ñược cảm xúc ñang diễn biến ñầu bạn Chúng ta“chiết suất” lại “tinh tuý” ñể làm “thuốc tăng lực” cho khác nhé: Các bạn ñọc lần nên nhớ “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” ý muốn nói”bài khó ,có bảo tồn”.Các định luật bảo tồn có sức mạnh kì diệu,”khuất phục” tốn hố học,tuy nhiên,muốn định luật bảo tồn phát huy “sức mạnh huỷ diệt” bạn không nên dùng dạng tuý mà phải dùng dạng “ định luật bảo tồn …kinh điển” → bạn biết phải làm Về mặt kiến thức, bạn ñọc cần lưu ý : - Các kim loại từ Mg ñến Cu ( có Fe) có khả kéo muối Fe3+ muối Fe2+: M + Fe3+ → M n + + Fe2 + (Mg → Cu) Ngược lại, muối AgNO3 lại có khả đẩy muối Fe2+ lên muối Fe3+: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag Phân tích đến ñây,nhiều bạn vui mừng ñã ñược Ad cung cấp cho nhiều “phương tiện” hữu hiệu ñể bạn ñọc giải “chốt” đề thi.Khơng,100% khơng phải mục tiêu mà ad muốn hướng tới cho bạn Thơng điệp mà ad muốn gửi tới bạn ñọc rỏ dàng,bạn dcọ cần quan sát tinh tế viết ad thấy ad tin bạn thấy điều bạn người thành công học tập,thi cử tương lai bạn người thành ñạt,toả sảng rực rỡ ñường ñời.!!! II Kim loại + Axit loại ( HNO3,H2SO4 đặc) Có hình thức thể nội dung này: - Kim loại + HNO3 - Kim loại + H2SO4(ñặc) HNO3 - Kim loại + hỗn hợp  H 2SO 4(dỈc) HNO3  - Kim loại + hỗn hợp Muèi nitrat : M(NO3 )n A.lo¹i  (còn nữa) DongHuuLee Ad FC – HÓA HỌC VÙNG CAO 2.0 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ DongHuuLee Ad FC – HÓA HỌC VÙNG CAO 2.0 https://www.facebook.com/groups/210136082530524/ ... - Các kim loại từ Mg ñến Cu ( có Fe) có khả kéo muối Fe 3+ muối Fe 2+: M + Fe 3+ → M n + + Fe2 + (Mg → Cu) Ngược lại, muối AgNO3 lại có khả đẩy muối Fe 2+ lên muối Fe 3+: Fe 2+ + Ag+ → Fe 3+ + Ag Phân... với dung dịch axit thiếu : + Ban ñầu : Kim loại + axit → muối + H2 + Sau đó: Kim loại + H2O(dd) → Bazơ +H2 n H (thu d − ỵc) = ∑ n H2 (cđa hai p −) → m r ¾ n thu dc = m (muèi) + m bazo BÀI... dịch có H+ ,khơng có HCl H2SO4 → dùng phương trình ion rút gọn để viết phản ứng: 2M + 2n ∑ H + (thuéc HCl,H SO ) → 2Mn+ (min) + nH2 → ðề thi có hai tình : + Axit (H+) hết + Axit ( H+) ñủ dư Bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: KIM LOAI + AXIT , KIM LOAI + AXIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay