hóa học cơ bản lớp 10

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:56

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I - BÀI THI: HÓA 10 BẢN (Thời gian làm bài: 90 phút) Họ tên thí sinh: SBD: I TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Cho phát biểu sau: (1) Tất hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ hạt proton notron (2) Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu lớp vỏ (3) Trong nguyên tử số electron số proton (4) Đồng vị nguyên tố số khối (5) Trong cation, số proton nhiều số electron Số phát biểu là: A B C D Câu 2: Cấu hình electron nguyên tử khí A 1s22s22p5 B 1s22s22p63s1 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p6 16 17 Câu 3: Trong nguyên tử sau: 14 A , 15 B , C , 17 D , E Cặp nguyên tử đồng vị ? A A, C, D B C, D, E C C, E, B D B, C, A 3+ Câu 4: Một cation X tổng số hạt 37 Số khối X là: A 37 B 40 C 27 D 35 Câu 5: Nguyên tố bo (B) hai đồng vị 118B 108 B Đồng vị thứ chiếm 80%, đồng vị thứ hai chiếm 20% số nguyên tử Xác định nguyên tử khối trung bình B? A 10,2u B 10,4u C 10,8u D 10,6u Câu 6: Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn sai là: A Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử B Tính chất hóa học ngun tố chu kì khơng hồn tồn giống C Các ngun tố số lớp electron nguyên tử xếp vào hàng D Nguyên tử nguyên tố phân nhóm số electron lớp Câu 7: Phát biểu sai số phát biểu sau quy luật biến đổi tuần hoàn chu kỳ theo chiều tăng điện tích hạt nhân? A Hóa trị cao hợp chất với oxi tăng dần từ → B Hóa trị hợp chất khí với hidro phi kim giảm dần từ → C Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần D Oxit hidroxit tương ứng tính bazơ giảm dần, tính axit tăng dần Câu 8: Nguyên tử ngun tố X khơng phải khí hiếm, phân lớp 4p Nguyên tử nguyên tố Y cấu hình electron ngồi 4s Tổng electron phân lớp Oxit cao X,Y A Br2O7, CaO B Cl2O7, K2O C SO3, K2O D P2O5, Al2O3 Câu 9: Cho nguyên tố X,Y, Z,T số hiệu nguyên tử 9,15,16,17 Thứ tự tăng dần lượng ion hóa thứ A Y
- Xem thêm -

Xem thêm: hóa học cơ bản lớp 10 , hóa học cơ bản lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay