Đề tập huấn môn hóa thi THPT quốc gia

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:56

Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA - SỞ GDĐT BẮC NINH [ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT] Câu 41 Chất X điều kiện thường l{ chất khí, có mùi khai, xốc v{ tan tốt nước X l{ A N2 B H2S C NH3 D SO2 (Xem giải) Câu 42 Bộ dụng cụ chiết dùng để t|ch hai chất lỏng X, Y mơ tả hình vẽ Hai chất X, Y tương ứng l{ A Nước v{ dầu ăn B Benzen v{ nước C Axit axetic v{ nước D Benzen v{ phenol (Xem giải) Câu 43 Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe v{ Mg t|c dụng hết với lượng dư dung dịch HCl thu dung dịch Y v{ 6,72 lít khí (đktc) Khối lượng muối có Y l{ A 16,15 gam B 15,85 gam C 31,70 gam D 32,30 gam Câu 44 Sản phẩm hữu phản ứng este hóa ancol metylic v{ axit propionic l{ A Metyl axetat B Metyl propionat C Propyl propionat D Propyl fomat Câu 45 Kim loại n{o dẫn điện c|c kim loại đ}y? A Al B Ag C Au D Fe Câu 46 Saccarozơ l{ loại đường phổ biến nhất, có nhiều c}y mía, củ cải đường v{ hoa nốt Công thức ph}n tử saccarozơ l{ A (C6H10O5)n B C12H24O12 C C12H22O11 D C6H12O6 Câu 47 Sục từ từ đến dư khí X v{o dung dịch nước vơi Quan s|t thấy lúc đầu có kết tủa trắng tăng dần, sau kết tủa tan Khí X l{ A CO2 B O2 C CO D N2 Câu 48 Dung dịch Na2CO3 t|c dụng với dung dịch Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A HCl B KCl C NaNO3 D CaCl2 Câu 49 Axit amino axetic không t|c dụng với dung dịch n{o sau đ}y A HCl B KCl C H2SO4 lo~ng D NaOH Câu 50 Chất n{o sau đ}y l{ chất khí điều kiện thường? A Alanin B Etyl axetat C Anilin D Metylamin Câu 51 Phương trình hóa học n{o sau đ}y viết sai? A 2KNO3 → 2KNO2 + O2 C NH4Cl → NH3 + HCl B NH4NO2 → N2 + 2H2O D NaHCO3 → NaOH + CO2 Câu 52 Kim loại Al không phản ứng với dung dịch chất n{o? A H2SO4 đặc, nóng B HNO3 đặc, nguội C H2SO4 lo~ng D HNO3 lo~ng Câu 53 Nhúng Fe v{o dung dịch CuSO4 Sau thời gian, quan s|t thấy tượng gì? A Thanh Fe có m{u trắng v{ dung dịch nhạt dần m{u xanh B Thanh Fe có m{u trắng x|m v{ dung dịch nhạt dần m{u xanh C Thanh Fe có m{u đỏ v{ dung dịch nhạt dần m{u xanh D Thanh Fe có m{u đỏ v{ dung dịch dần có m{u xanh Câu 54 Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) t|c dụng ho{n to{n với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu m gam glixerol Gi| trị m l{ A 4,6 B 14,4 C 9,2 D 27,6 Câu 55 Cho kim loại Cu phản ứng với c|c dung dịch: HNO3 (lo~ng), FeCl3, AgNO3, HCl Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy l{ A B C D Câu 56 Tơ n{o sau đ}y thuộc loại tơ tổng hợp? A Tơ axetat B Tơ nitron C Tơ tằm D Sợi bơng Câu 57 Photpho thể tính oxi hóa phản ứng n{o sau đ}y? A 4P + 5O2 → 2P2O5 B 2P + 5Cl2 → 2PCl5 C P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O D 3Ca + 2P → Ca3P2 (Xem giải) Câu 58 Từ 16,20 xenlulozơ người ta sản xuất m xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ l{ 90%) Gi| trị m l{ Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A 29,70 B 25,46 C 33,00 D 26,73 Câu 59 Thủy ph}n ho{n to{n tinh bột thu monosaccarit X Cho X t|c dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu chất hữu Y Hai chất X, Y l{ A Glucozơ, bạc B Glucozơ, amoni gluconat C Fructozơ, amoni gluconat D Glucozơ, axit gluconic Câu 60 Một số este có mùi thơm, không độc, dùng l{m chất tạo mùi hương cơng nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm Benzyl axetat có mùi thơm loại hoa, n{o sau đ}y A Hoa nh{i B Chuối chín C Hoa hồng D Dứa chín Câu 61 Thủy ph}n este X dung dịch NaOH thu CH3COONa v{ C2H5OH Công thức cấu tạo X l{ A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 D C2H5COOCH3 (Xem giải) Câu 62 Ph}n tử khối trung bình cao su tự nhiên l{ 105000 Số mắt xích gần loại cao su l{ A 1454 B 1544 C 1640 D 1460 Câu 63 Chất n{o sau đ}y không tạo kết tủa cho v{o dung dịch AgNO3? A K3PO4 B HNO3 C KBr D HCl Câu 64 Trong c|c ion sau đ}y, ion n{o có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ca2+ B Ni2+ C Cu2+ D Fe2+ (Xem giải) Câu 65 Thực c|c thí nghiệm sau: (a) Điện ph}n dung dịch NaCl (điện cực trơ, m{ng ngăn xốp) (b) Cho FeO v{o dung dịch HNO3 lo~ng dư, đun nóng (c) Cho Si v{o dung dịch NaOH dư (d) Cho dung dịch NaHSO4 v{o dung dịch NaHCO3 (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 v{o dung dịch H2SO4 lo~ng (g) Cho đinh sắt v{o dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư Sau c|c phản ứng xảy ho{n to{n, số thí nghiệm sinh chất khí l{ A B C D (Xem giải) Câu 66 Cho c|c sơ đồ phản ứng sau: (1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O; (2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4; (3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O Ph|t biểu n{o sau đ}y đúng? A Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 B Dung dịch X4 l{m quỳ tím chuyển m{u hồng Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ C Nhiệt độ sôi X2 cao axit axetic D C|c chất X2, X3, X4 có mạch C ph}n nh|nh (Xem giải) Câu 67 Cho 2,4 gam bột kim loại Mg t|c dụng ho{n to{n với 250 ml dung dịch chứa FeSO4 0,2M v{ CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu m gam chất rắn Gi| trị m l{ A 6,0 B 6,4 C 5,4 D 6,2 (Xem giải) Câu 68 Cho m gam Mg v{o 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,4M v{ Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy ho{n to{n thu 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2 v{ H2, dung dịch Y v{ lại gam hỗn hợp kim loại Tỉ khối X so với H2 l{ 6,2 Gi| trị m l{ A 5,28 B 5,96 C 5,08 D 4,96 (Xem giải) Câu 69 Cho 31,6 gam hỗn hợp X gồm Fe v{ Fe3O4 tan hết dung dịch HCl thu 2,24 lít H2 (đktc) v{ dung dịch Y chứa 60,7 gam hỗn hợp muối Khối lượng Fe3O4 có X l{ A 11,60 B 27,84 C 18,56 D 23,20 (Xem giải) Câu 70 Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau: (1) Cho Mg v{o dung dịch Fe2(SO4)3 dư (2) Cho bột Zn v{o lượng dư dung dịch HCl (3) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (4) Cho Ba v{o dung dịch CuSO4 dư (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 v{o dung dịch AgNO3 dư Sau kết thúc c|c phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại l{ A B C D (Xem giải) Câu 71 Cho c|c ph|t biểu sau: (a) Thủy ph}n saccarozơ môi trường kiềm thu glucozơ v{ fructozơ (b) Muối phenyl amoni clorua không tan nước (c) Trong ph}n tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có nguyên tử oxi (d) Lực bazơ metylamin cao amoniac (e) Bản chất qu| trình lưu hóa cao su l{ tạo cầu nối -S-S- c|c mạch cao su không ph}n nh|nh tạo th{nh mạch ph}n nh|nh Số ph|t biểu l{ A B C D (Xem giải) Câu 72 Hấp thụ ho{n to{n a mol khí CO2 v{o dung dịch chứa b mol Ca(OH)2 thu hỗn hợp hai muối CaCO3, Ca(HCO3)2 Quan hệ a v{ b l{ A a < b B a > 2b C b < a < 2b D a = b (Xem giải) Câu 73 Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C3H4, C4H4 (đều mạch hở) v{ H2 Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng ho{n to{n thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với NO2 l{ Cho 2,8 lít Y (đktc) l{m m{u tối đa 36 gam brơm dung dịch Cho 2,8 lít X (đktc) l{m m{u tối đa x gam brôm dung dịch Gi| trị x l{ A 60 B 24 C 48 D 30 Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 74 Hòa tan ho{n to{n 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, FeCl2, Fe(NO3)2 v{ Fe3O4 (số mol Fe3O4 l{ 0,02 mol) 560 ml dung dich HCl 1M thu dung dịch X Cho AgNO3 v{o X có 0,76 mol AgNO3 phản ứng thu m gam kết tủa v{ tho|t 0,448 lit khí (đktc) NO l{ sản phẩm khử N+5 c|c qu| trình, c|c phản ứng xảy ho{n to{n Gi| trị m gần với A 110,8 B 98,5 C 107,6 D 115,2 (Xem giải) Câu 75 Thủy ph}n ho{n to{n 10,12 gam este X dung dịch NaOH, sau phản ứng thu muối axit cacboxylic đơn chức v{ 3,68 gam ancol metylic Công thức X l{ A CH3COOC2H5 B C2H3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 (Xem giải) Câu 76 Hỗn hợp M gồm peptit X, Y, Z (đều mạch hở) có tỉ lệ mol tương ứng l{ : : 2, có tổng số liên kết peptit ph}n tử X, Y, Z 12 Thủy ph}n ho{n to{n 78,10 gam M thu 0,40 mol A1, 0,22 mol A2 v{ 0,32 mol A3 Biết A1, A2, A3 có dạng NH2-CnH2n-COOH Mặt kh|c, cho x gam M t|c dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu y gam muối Đốt ch|y ho{n to{n y gam muối n{y cần 32,816 lít O2 (đktc) Gi| trị y gần với A 56,18 B 37,45 C 17,72 D 47,95 (Xem giải) Câu 77 Có bốn dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M, HNO3 1M, NaOH 1M, HCl 1M Cho ml dung dịch v{o ống nghiệm v{ ký hiệu ngẫu nhiên l{ X, Y, Z, T Tiến h{nh thí nghiệm với c|c dung dịch X, Y, Z, T, kết thu sau: Hai dung dịch X v{ Y t|c dụng với FeSO4 Dung dịch Z có pH thấp c|c dung dịch Hai dung dịch Y v{ T phản ứng với C|c dung dịch X, Y, Z, T l{ A HNO3, NaOH, HCl, H2SO4 B NaOH, HNO3, H2SO4, HCl C HNO3, NaOH, H2SO4, HCl D HCl, NaOH, H2SO4, HNO3 (Xem giải) Câu 78 Đốt ch|y ho{n to{n x mol este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) tạo y mol CO2 v{ z mol H2O Biết x = y – z v{ V = 100,8x Số đồng ph}n cấu tạo thỏa m~n điều kiện X l{ A B C D (Xem giải) Câu 79 Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức, axit cacboxylic đơn chức v{ axit cacboxylic hai chức (đều no, mạch hở) Đun nóng 15,34 gam X (có H2SO4 xúc t|c) sau thời gian thu 2,34 gam H2O v{ hỗn hợp Y gồm c|c hợp chất hữu Đốt ch|y ho{n to{n Y thu 18,92 gam CO2 v{ 7,20 gam H2O Nếu cho to{n Y t|c dụng với dung dịch KOH dư lượng KOH đ~ phản ứng l{ 11,20 gam v{ thu m gam muối Gi| trị m l{ A 19,82 B 17,50 C 22,94 D 12,98 (Xem giải) Câu 80 Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Al, Mg, MgO dung dịch hỗn hợp chứa HNO3 (0,34 mol) v{ KHSO4 Sau phản ứng thu 8,064 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H2 v{ NO2 với tỉ lệ mol tương ứng 10 : : v{ dung dịch Y chứa muối Cho NaOH dư v{o Y thấy có 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời thấy có 17,4 gam kết tủa xuất Phần trăm khối lượng MgO hỗn hợp ban đầu l{ A 26,28% B 17,65% C 28,36% D 29,41% ...Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A HCl B KCl C NaNO3 D CaCl2 Câu 49 Axit amino axetic... trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ l{ 90%) Gi| trị m l{ Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A 29,70 B 25,46 C 33,00 D 26,73 Câu 59 Thủy ph}n... đúng? A Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 B Dung dịch X4 l{m quỳ tím chuyển m{u hồng Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ C Nhiệt độ sôi X2 cao axit axetic D C|c chất X2,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tập huấn môn hóa thi THPT quốc gia , Đề tập huấn môn hóa thi THPT quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay