Chuyen de estelipit

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:56

Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 CHUYÊN ĐỀ: ESTE- LIPIT A Kiến thức cần nắm vững I- Este Khái niệm công thức số este a) Khái nệm: Khi thay nhóm –OH nhóm cacbonyl axit cacboxylic nhóm OR’ este ( R’ gốc hiđrocacbon) VD: O + H – OR’ R-C OH H2SO4 đặc, to RCOOR’ + H2O Axit cacboxylic Ancol Este b) Công thức số este: Công thức tổng quát este là: CnH2n+2-2k-2aO2a Trong : n số nguyên tử cacbon ( n≥ 2) k số liên kết Π gốc hiđrocacbon số vòng ( k≥ 0) a số nhóm chức –COO- este( a≥ 1) - Este no, đơn chức, mạch hở( k= 0, a=1): Công thức chung: CnH2nO2 ( n≥2) CnH2n+1 COOCmH2m+ 1( n≥0, m≥ 1) Hoặc tổng quát hơn: RCOOR’ ( R, R’ gốc hiđrocacbon no) VD: HCOOCH3, CH3COOCH3, CH3COOC2H5… - Este khơng no( có liên kết đôi C=C), đơn chức, mạch hở( k=1,a=1): Công thức chung: CnH2n-2O2 (n≥3) RCOOR’ ( gốc R, R’ gốc no gốc không no) VD: HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOCH3, CH2 =C(CH)3-COOCH3… - Este tạo ancol đơn chức axit đơn chức: RCOOR’ ( R, R’ gốc hiđrocacbon no, không no thơm) VD: CH3COOC2H5, CH2 =CH-COOCH3, C6H5COOCH3… - Este tạo ancol đa chức R’(OH)m với axit đơn chức RCOOH: CT chung: (RCOO)mR’ ( m số nhó OH, m> 1) VD: Este tạo glixerol: C3H5(OH)3 với axit axetic CH3COOH có cơng thức là: (CH3COO)3C3H5 - Este tạo ancol đơn chức R’OH với axit đa chức R(COOH)n là: R(COOR’)n ( n số nhóm COOH, n>1) VD: Este tạo ancol etylic C2H5OH với axit ađipic HOOC-(CH2)4-COOH (CH2)4(COOC2H5)2 - Este tạo ancol đa chức R’(OH)m axit đa chức R(COOH)n là: Rm(COO)m.nR’n VD: Este tạo glixerol với axit ađipic là: [(CH2)4]3(COO)6(C3H5)2 Đồng phân danh pháp: a) Đồng phân: Este có đồng phân mạch cacbon, đồng phân nhóm chức axit cacboxylic đơn chức, đồng phân khác chức với anol, anđehit, xeton… VD: ứng với công thức C4H8O2 + Đồng phân mạch Cacbon: HCOOCH2-CH2-CH3 (1), HCOOCH(CH3)CH3 (2) , CH3COOC2H5 (3), C2H5COOCH3 (4) + Đồng phân nhóm chức với axit: CH3-CH2-CH2-COOH (5), CH3-CH(CH3)-COOH (6) + Đồng phân khác chức: CH2=CH-CH(OH)-CH2 OH (7) , HO-CH2-CH2-CH2 -CHO (8), CH3-CH(OH)-CH2 -CHO (9) CH3-CH2-CH(OH)-CHO (10)… Nhận xét: + Như este C4H8O2 có đồng phân cấu tạo: 1,2,3,4 + Hợp chất hữu đơn chức C4 H8O2 có đồng phân: 1,2,3,4,5,6 + Hợp chất hữu C4H8 O2 có nhiều đồng phân ( 16 đồng phân) b) Danh pháp : Tên este= Tên gốc hidđrocacbon R’ + Tên anion gốc axit ( đuôi “at”) STT Công thức este Tên gọi HCOOCH3 Metyl fomat CH3COOCH3 Metyl axetat CH3COOC2H5 Etyl axetat C2H5COOCH3 Metyl propionat HCOOCH2CH2CH3 Propyl fomat HCOOCH(CH3)CH3 Isopropyl fomat HCOOC6H5 Phenyl fomat C6H5COOC2H5 Etyl benzoat CH2=CH-COOCH3 Metyl acrylat LTĐH Thanh Trì Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 10 CH3COOCH=CH2 Vinyl axetat 11 CH2=C(CH3)-COOCH3 Metyl metacrylat 12 CH3COOCH2C6H5 Benzyl axetat Tính chất vật lí este: - Este thường chất lỏng chất rắn, không tan nước thường nhẹ nước, có mùi thơm đặc trưng, dễ chịu - Các este có nhiệt độ sơi thấp so với axit ancol có số nguyên tử cacbon PTK phân tử este khơng có liên kết hiđro Tính chất hóa học a) Tính chất chung este: Phản ứng thủy phân este môi trường axit kiềm - Thủy phân este môi trường axit: Phản ứng thuận nghịch, sản phẩm axit ancol: H+, to CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O - Thủy phân este môi trường kiềm( Phản ứng xà phòng hóa) : Phản ứng chiều, sản phẩm muối ancol to CH3COOC2 H5 + NaOH CH3 COONa + C2H5OH Etyl axetat Natri axetat ancol etylic * Chú ý: - Một số phản ứng thủy phân đặc biệt: RCOOCH=CH-R’ + NaOH → RCOONa + R’CH2CHO RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O - Cách xác định số nhóm chức este: ( trừ trường hợp este dạng RCOOC6 H5) Số mol NaOH ( KOH) Số nhóm chức este = Số mol este - Phản ứng cháy: CnH2nO2 + (3n-2)/2O2 → nCO2 + nH2O Số mol H2O = Số mol CO2 → este no, đơn chức b) Tính chất riêng este - Các este axit fomic có tính chất anđehit: Phản ứng cộng H2, làm màu dung dịch Br2, có phản ứng tráng gương với dd AgNO3/NH3 , khử Cu(OH)2 thành Cu2O… - Các este có gốc khơng no có tính chất giống anken: Phản ứng cộng( H2, halogen, HX…), phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa… VD: CH2=CH-COOCH3 + H2 Ni, to CH3-CH2 -COOCH3 CH2=CH-COOH + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3 nCH3COOCH=CH2 to, xt, P CH-CH2 OOCCH3 Vinyl axetat n Poli(vinyl axetat) Điều chế a) Phương pháp chung: Dùng phản ứng este hóa ancol axit cacboxylic CH3COOH + C2H5OH H+, to CH3COOC2H5 + H2O b) Phương pháp riêng: - Các este có dạng RCOOCH=CH2 khơng điều chế pư este hóa mà dùng phản ứng riêng VD: CH3COOH + CH≡CH xt, to CH3COOCH=CH2 - Các este phenol không điều chế phản ứng phenol với axit mà dùng phản ứng: (CH3CO)2O + C6 H5OH → CH3 COOC6H5 + CH3COOH Anhiđrit axetic phenol phenyl axetat II- Lipit Khái niệm: Lipit hợp chất hữu có tế bào sống động thực vật, không tan nước tan tốt dung môi hữu ete, clofrom, xăng… - Lipit gồm: Chất béo, sáp, steroit, photpholipit… Chất béo a) Khái niệm: Chất béo trieste glixerol với axit béo, gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol + Glixerol ancol đa chức có cơng thức: C3H5(OH)3 + Axit béo axit đơn chức, mạch không phân nhánh, có số C chẵn ( từ 12- 24 nguyên tử C) LTĐH Thanh Trì Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 Một số axit béo thường gặp: CH3 [CH2]16COOH hay C17H35COOH : Axit stearic CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH hay C17H33COOH : Axit oleic CH3[CH2]14COOH hay C15H31COOH : Axit panmitic C 17H31COOH Axit linoleic Vậy công thức chung chất béo là: R1COOCH2 R2COOCH hay (RCOO)3C3H5 Trong R, R1, R2, R3 gốc hiđrocacbon giống khác R3COOCH2 VD: (C17H35COO)3 C3H5 Tristearoylglixerol ( Tristearin) (C 17H33COO)3C3H5 Trioleorylglixerol ( Triolein) (C15H31COO)3C3H5 Tripanmitoylglixerol ( Tripanmitin) (C17H31COO)3C3H5 Trilinoleorylglixerol ( Trilinolein) b) Tính chất vật lý - Là chất lỏng rắn, không tan nước, nhẹ nước: Chất béo lỏng chứa gốc axit béo chưa no( gồm dầu thực vật: dầu lạc, vừng, đậu nành, ôliu…), chất béo rắn chứa gốc axit béo no ( gồm mỡ động vật: mỡ lợn, dê, bò, cừu…) - Dầu mỡ để lâu thường có mùi hơi, khét khó chịu gọi tượng bị ôi: Nguyên nhân liên kết đôi C=C gốc axit khơng no chất béo bị oxi hóa chậm khơng khí tạo thành peoxit, chất phân hủy cho anđehit có mùi khó chịu Dầu mỡ sau rán bị oxi hóa thành anđehit, sử dụng loại dầu mỡ không đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm c) Tính chất hóa học: tương tự este - Thủy phân este môi trường axit thu axit béo glixerol: H+, t o (C 17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5 (OH)3 tristearin axit stearic glixerol - Thủy phân chất béo mơi trường kiềm( Phản ứng xà phòng hóa) thu muối axit béo (xà phòng) glixerol (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH to 3C15H31COONa + C3H5(OH)3 tripanmitin Natri panmitat glixerol ( Dùng làm xà phòng) - Phản ứng cộng H2 chất béo lỏng: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 Ni, to (C17H35COO)3C3H5 Triolein tristearin Chú ý: - Chỉ số axit số miligam KOH dùng để trung hồ axit tự có gam chất béo - Chỉ số xà phòng hóa số miligam KOH để trung hoà hết lượng axit tự xà phòng hố hết lượng este gam chất béo - Chỉ số este hóa số miligam KOH dùng để xà phòng hố hết lượng triglixerit có gam chất béo B Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Este mạch hở có cơng thức tổng quát A CnH2n+2-2a-2bO2b B CnH2n - 2O2 C CnH2n + 2-2bO2b D CnH2nO2 Câu 2: Công thức tổng quát este tạo axit cacboxylic ancol là: A CnH2nOz B RCOOR’ C CnH2n -2O2 D Rb(COO)abR’a Câu 3: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là: A CnH2nO2 (n≥2) B CnH2n - 2O2 (n ≥2) C CnH2n + 2O2 (n≥ 2) D CnH2nO (n ≥ 2) Câu 4: Este no, đơn chức, đơn vòng có cơng thức tổng qt là: A CnH2nO2 (n ≥ 2) B CnH2n - 2O2 (n ≥ 2) C CnH2n + 2O2 (n ≥ 2) D CnH2nO (n ≥ 2) Câu 5: Công thức phân tử tổng quát este tạo ancol no, đơn chức axit cacboxylic khơng no, có liên kết đơi C=C, đơn chức là: A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n-2O2 D CnH2n+1O2 Câu 6: Công thức este tạo axit benzoic ancol etylic là: A C6H5COOC2H5 B C2H5COOC6H5 C C6H5COOCH3 D CH3COOC6H5 Câu 7: Mệnh đề không A CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạo polime B CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối C CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 Câu 8: Hợp chất sau este ? A CH3CH2Cl B HCOOC6H5 C CH3CH2ONO2 D Tất Câu 9: Chất este ? LTĐH Thanh Trì Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 A HCOOC6H5 B HCOOCH3 C CH3COOH D CH3COOCH3 Câu 10 : Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần A CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH C CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 D CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu 11: Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 12: Este etyl fomat có cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Câu 13: Este vinyl axetat có cơng thức A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 14: Este metyl acrilat có cơng thức A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Câu 15: Cho este có cơng thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3 Tên gọi este A Metyl acrylat B Metyl metacrylat C Metyl metacrylic D Metyl acrylic Câu 16: Đặc điểm phản ứng thuỷ phân este môi trường axit phản ứng A không thuận nghịch B sinh axit ancol C thuận nghịch D xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 17: Đặc điểm phản ứng thuỷ phân este môi trường kiềm A không thuận nghịch B sinh axit ancol C thuận nghịch D xảy nhanh nhiệt độ thường Câu 18: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 môi trường axit tạo thành sản phẩm ? A C2H5COOH,CH2=CH-OH B C2H5COOH, HCHO C C2H5COOH, CH3CHO D C2H5COOH, CH3CH2OH Câu 19: Thủy phân este C4H6O2 (xúc tác axit) hai chất hữu X, Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy X A anđehit axetic B ancol etylic C axit axetic D axit fomic Câu 20: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu hỗn hợp hai chất hữu Y Z Y có tỉ khối so với H2 16 X có cơng thức A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Câu 21: Một este có CTPT C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit CTCT thu gọn este A HCOOC(CH3)=CH2 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH=CHCH3 Câu 22: Khi thủy phân HCOOC6H5 mơi trường kiềm dư thu A muối ancol B muối nước C Muối D ancol nước Câu 23: Cho đồng phân, mạch hở, có CTPT C2H4O2 tác dụng với : Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 24: Một chất hữu A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn : A tác dụng dung dịch NaOH đun nóng dung dịch AgNO3/NH3, t Vậy A có CTCT là: A C2H5COOH B CH3COOCH3 C HCOOC2H5 D HOCCH2CH2OH b Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3COCH3 C CH3COONa CH2=C(CH3)OH D C2H5COONa CH3OH Câu 25: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 26: Thuỷ phân este đơn chức, no E dung dịch NaOH thu muối khan có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử este E dE/kk = CTCT E A C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOC2H5 D C4H9COOCH3 Câu 27: Hợp chất hữu C4H7O2Cl thủy phân môi trường kiềm sản phẩm có hai chất có khả tráng gương Công thức cấu tạo A CH3COOCH2Cl B HCOOCH2CHClCH3 C C2H5COOCH2CH3 D HCOOCHClCH2CH3 Câu 28: Đốt cháy hết a mol este A 2a mol CO2 A A Metyl fomat B Este lần este C Este vòng D Este khơng khơng no Câu 29: Đốt cháy hồn tồn thể tích este đơn chức E phải dùng thể tích O2 (đo điều kiện) E A este lần este B este không no C metyl fomat D etyl axetat  Câu 30 Chất hữu X có mạch cacbon khơng phân nhánh, CTPT C4H6O2 Biết: o A + NaOH X + dd NaOH → A ; CaO, t Etilen CTCT X A CH2=CH–CH2–COOH B CH2=CH–COOCH3 C HCOOCH2–CH=CH2 Câu 31: Metyl acrylat điều chế từ axit ancol ? o LTĐH Thanh Trì D CH3COOCH=CH2 Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 A CH2=C(CH3)COOH C2H5OH B CH2=CH-COOH C2H5OH C CH2=C(CH3)COOH CH3OH D CH2=CH-COOH CH3OH Câu 32: Propyl fomat điều chế từ A axit fomic ancol metylic B axit fomic ancol propylic C axit axetic ancol propylic D axit propionic ancol metylic Câu 33: Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ A CH2=CH-COOCH3 B CH2=CH-COOH C CH2=C(CH3)-COOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 34: Một số este dùng hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt nhờ este A chất lỏng dễ bay B có mùi thơm, an tồn với người C bay nhanh sau sử dụng D có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 35: Không thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOH A Na B CaCO3 C AgNO3/NH3 D NaCl Câu 36: Có thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOH A AgNO3/NH3 B CaCO3 C Na D Tất Câu 37: Chất tạo kết tủa đỏ gạch đun nóng với Cu(OH)2 A HCHO B HCOOCH3 C HCOOH D Tất Câu 38 Este sau không điều chế từ axit ancol tương ứng: A CH2=CH-COOCH3 B HCOOCH2-CH=CH2 C HCOOCH=CH-CH3 D C6H5 COOC2H5 Câu 39: Chất béo động vật hầu hết thể rắn chứa A chủ yếu gốc axit béo không no B glixerol phân tử C chủ yếu gốc axit béo no D gốc axit béo Câu 40: Cho chất sau: HCOOCH3, CH3COOCH=CH2, HCOOC2H5, CH3COOCH-CH=CH2, CH2=CH-COOCH3, HCOOCH=CH2, CH3-COOCH2Cl Có chất thủy phân môi trường kiềm thu sản phẩm có phản ứng tráng gương? A B C.6 D Câu 41: Chất sau thủy phân môi trường kiềm dư thu muối nước: A HCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C C6H5COOC2H5 D CH3 COOC6H5 Câu 42: Phản ứng sau dùng để điều chế xà phòng ? A Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm B Đun nóng glixerol với axit béo C Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm D Cả A, C Câu 43: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm A C17H35COONa glixerol B C15H31COOH glixerol C C17H35COOH glixerol D C15H31COONa etanol Câu 44.( Đề ĐH khối B năm 2007): Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hố 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 45: Cho gam este X có cơng thức HCOOCH2CH3 tác dụng với nước (xúc tác axit) Sau thời gian, trung hòa hỗn hợp dung dịch NaOH 0,1M thấy cần 45 ml Tỷ lệ % este chưa bị thủy phân A 33,3% B 50% C 60% D 66,7% Câu 46: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomat metyl axetat tác dụng với NaOH hết 150 ml dung dịch NaOH 2M Khối lượng metyl fomat hỗn hợp A 3,7 gam B gam C gam D 3,4 gam Câu 47: Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M Công thức phân tử este A C3H6O2 B C4H10O2 C C5H10O2 D C6H12O2 Câu 48: Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi este A etyl axetat B propyl fomat C metyl axetat D metyl fomat Câu 49: Thuỷ phân 8,8 gam este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH vừa đủ thu 4,6 gam ancol Y m gam muối Giá trị m A 4,1 gam B 4,2 gam C 8,2 gam D 3,4 gam Câu 50 ( Đề ĐH khối B năm 2007) X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 Câu 51: Cho 8,8 gam C4H8O2 tác dụng với dung dịch KOH dư thu 9,8 gam muối khan Tên A A Metyl propionat B Metyl acrylat C Etyl axetat D Vinyl axetat Câu 52: Xà phòng hố hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp este etyl axetat metyl propionat lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V dùng là: A 400 ml B 500 ml C 200 ml D 600 ml Câu 53: Một este no đơn chức có M = 88 Cho 17,6 gam A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 23,2 gam chất rắn (Các phản ứng xảy hoàn tồn) CTCT A LTĐH Thanh Trì Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 A HCOOCH2CH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 54: Este X có cơng thức đơn giản C2H4O Đun sôi 4,4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến phản ứng xảy hoàn toàn Từ dung dịch sau phản ứng thu 8,1 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A CH3CH2COOCH3 B CH3COOCH2CH3 C HCOO(CH2)2CH3 D HCOOCH(CH3)2 Câu 55( Đề CĐ khối A năm 2008): Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là: A CH2=CHCH2COOCH3 B CH2=CHCOOCH2CH3 C CH3COOCH=CHCH3 D CH3CH2COOCH=CH2 Câu 56: Xà phòng hố 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng là: A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu 57: X este axit đơn chức ancol đơn chức Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 31,25 ml dung dịch NaOH 10% có d = 1,28 g/ml (lượng NaOH lấy dư 25% so với lượng ban đầu) CTCT X là: A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 CH3COOC2H5 D CH3CH2COOC2H5 Câu 58: Cho 5,1 gam Y (C, H, O) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 4,8 gam muối ancol.Công thức cấu tạo Y A C3H7COOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D C2H5COOC2H5 Câu 59: Hóa gam este đơn chức E thể tích thể tích 1,6 gam oxi đo đk Xà phòng hóa hồn tồn gam este E dung dịch NaOH vừa đủ ancol X 0,94 gam muối natri axit cacboxylicY Vậy X là: A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol isopropylic Câu 60 ( Đề ĐH khối A năm 2007) : Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) 3,6 gam H2O Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A etyl propionat B etyl axetat C isopropyl axetat D metyl propionat Câu 61: Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến este phản ứng hồn tồn (Các chất bay khơng đáng kể) dung dịch thu có khối lượng 58,6 gam Chưng khô dung dịch thu 10,4 gam chất rắn khan Công thức A A HCOOCH2CH=CH2 B C2H5COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 62: X este axit đơn chức ancol đơn chức Để xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam X cần dùng vừa đủ 15 ml dung dịch KOH 1M thu chất A B Đốt cháy hoàn toàn lượng chất B thấy sinh 2,24 lít CO2 (đktc) 3,6 gam nước Công thức cấu tạo X A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H3 Câu 63( Đề ĐH khối A năm 2008): Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit cacboxylic ancol Cho toàn lượng ancol thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm: A axit este B este ancol C hai este D axit ancol Câu 64: ( Đề ĐH khối B năm 2008) Hợp chất hữu no, đa chức X có cơng thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3OOC(CH2)2COOC2H5 B CH3COO(CH2)2COOC2H5 C CH3COO(CH2)2OOCC2H5 D CH3OOCCH2COOC3H7 Câu 65: Để phản ứng với 100 g chất béo có số axit phải dùng 17,92 g KOH.Tính lượng muối thu được: A 98,25gam B 109,813 gam C 108,265 gam D Kết khác Câu 66: Để xà phòng hố 63 mg chất béo trung tính cần 10,08 mg KOH Tìm số xà phòng hố ? A 240 B 160 C 224 D Kết khác Câu 67: Tính số gam NaOH cần để trung hồ axit béo tự có 200 gam chất béo có số axit ? A gam B 10 gam C 1,4 gam D 5,6 gam Câu 68: Để trung hồ lượng axit tự có 14 gam mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo A 4,8 B 7,2 C 6,0 D 5,5 Câu 69:( Đề ĐH khối B năm 2008) Xà phòng hố hồn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng xà phòng là: A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu 70: Đốt cháy 0,6 gam hợp chất hữu A đơn chức thu 0,88 gam CO2 0,36 gam H2O A có khả tráng gương Vậy A là: A OHCCHO B CH3CHO C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu 71: Cho lượng CO2 thu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp este HCOOC2H5 CH3COOCH3 qua lít dung dịch NaOH 0,4M thu hỗn hợp muối Khối lượng hỗn hợp muối LTĐH Thanh Trì Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 A 50,4 gam B 84,8 gam C 54,8 gam D 67,2 gam Câu 72: Hỗn hợp A gồm axit no, đơn chức mạch hở este no, đơn chức mạch hở Để phản ứng vừa hết với m gam A cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5M Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam A thu 0,6 mol CO2 số gam H2O thu A 1,08 gam B 10,8 gam C 2,16 gam D 21,6 gam Câu 73: X hỗn hợp gồm HCOOH CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đạt 80%) Giá trị m là: A 40,48 gam B 23,4 gam C 48,8 gam D 25,92 gam Câu 74: Đun nóng gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân cân 5,5 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 62,5% C 75% D 80% Câu 75: Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc Khối lượng este thu hiệu suất phản ứng 60% A 26,4 gam B 27,4 gam C 28,4 gam D 30,4 gam Câu 76: Khối lượng axit metacrylic ancol metylic cần lấy để điều chế 100 kg poli(metylmetacrylat) ? (Cho biết hiệu suất tồn q trình điều chế đạt 80%) A 86 kg 32 kg B 107,5 kg 40 kg C 68,8 kg 25,6 kg D 75 kg 30 kg Câu 77.( ĐH khối A năm 2009) : Xà phòng hố hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Cơng thức hai este A CH3COOCH3 CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 CH3COOC3H7 D HCOOCH3 HCOOC2H5 Câu 78: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 Câu 79.( ĐH khối B năm 2009) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn tồn lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu 6,38 gam CO2 Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu muối hai ancol đồng đẳng Công thức phân tử hai este X A C2H4O2 C5H10O2 B C2H4O2 C3H6O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 80.( ĐH khối B năm 2009) Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 Câu 81.( ĐH khối A năm 2011) Để xà phòng hố hồn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở đồng phân cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M Biết hai este không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức hai este là: A C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 C HCOOC4H9 CH3COOC3H7 D CH3COOC2H5 HCOOC3H7 Câu 82.( ĐH khối A năm 2011) Để phản ứng hết với lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu đơn chức X Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 24,6 gam muối axit hữu m gam ancol Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu 4,48 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Cơng thức Y A CH3COOCH3 B C2H5COOC2H5 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOC2H5 Câu 83( CĐ khối A năm 2011) Cho m gam chất hữu đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau phản ứng hoàn toàn thu 9,6 gam muối axit hữu 3,2 gam ancol Công thứccủa X là: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 84( CĐ khối A năm 2011) Este X no, đơn chức, mạch hở, khơng có phản ứng tráng bạc Đốt cháy 0,1 mol X cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vơi có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thu kết tủa Thuỷ phân X dung dịch NaOH thu chất hữu có số nguyên tử cacbon phân tử Phần trăm khối lượng oxi X A 37,21% B 36,36% C 43,24% D 53,33% Câu 85( CĐ khối A năm 2011) Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C4H8 O3 X có khả tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH phản ứng tráng bạc Sản phẩm thủy phân X môi trường kiềm có khả hồ tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam Công thức cấu tạo X A CH3COOCH2CH2 OH B HCOOCH2CH(OH)CH3 C HCOOCH2CH2CH2 OH D CH3CH(OH)CH(OH)CHO Câu 86( CĐ khối A năm 2011) Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng kết thúc lượng NaOH phản ứng 12 gam tổng khối lượng sản phẩm hữu thu 29,7 gam.Số đồng phân LTĐH Thanh Trì Gv: Lương Văn Huy – Thanh Trì – HN – Face : Thầy Huy Hóa 0969.14.14.04 cấu tạo X thoả mãn tính chất là: A B C D Câu 87 ( ĐH khối A năm 2010) Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A HCOOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5 COOH Câu 88 ( ĐH khối A năm 2010) Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m A 10,56 B 7,20 C 8,88 D 6,66 Câu 89 ( ĐH khối A năm 2010) Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử C, tổng số mol hai chất 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hoàn tồn M thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) 25,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hoá (hiệu suất 80%) số gam este thu A 22,80 B 34,20 C 27,36 D 18,24 Câu 90 ( CĐ khối A năm 2010) : Hỗn hợp Z gồm hai este X Y tạo ancol hai axit cacboxylic dãy đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) 4,5 gam H2 O Công thức este X giá trị m tương ứng A (HCOO)2C2H4 6,6 B HCOOCH3 6,7 C CH3COOCH3 6,7 D HCOOC2 H5 9,5 Câu 91 (ĐH khối B năm 2009) Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO3 NH3 Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hoàn toàn gam X thể tích khí CO2 thu vượt q 0,7 lít (ở đktc) Cơng thức cấu tạo X A O=CH-CH2-CH2OH B HOOC-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 92 Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu 1,344 lít CO2 (đktc) 0,9 g H2O Khi thủy phân 0,1 mol X dd KOH thu 0,2 mol ancol etylic 0,1 mol muối CTCT X A (CH3OO)2C2H2 B C3H7COOC2 H5 C COOC2H.5 D CH2(COOC2H5)2 | COOC2H5 Các em ý Các tốn este có cách làm dạng Nếu khơng khơng ta có cách suy luận Và nên khơng cách làm khác ngồi cách LTĐH Thanh Trì ... đơn chức, no E dung dịch NaOH thu muối khan có khối lượng phân tử 24/29 khối lượng phân tử este E dE/ kk = CTCT E A C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOC2H5 D C4H9COOCH3 Câu 27: Hợp chất hữu C4H7O2Cl
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de estelipit , Chuyen de estelipit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay