BỘ đề ôn THI học kì 1 hóa học 11

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:56

ĐỀ ƠN THI HỌC I LỚP 11 MƠN HĨA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=DOE_NMOoPN0 PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chất sau không dẫn điện được? A KCl rắn, khan B CaCl2 nóng chảy C NaOH nóng chảy D HBr hòa tan nước Câu 2: Theo thuyết Areniut, kết luận sau đúng? A Một hợp chất thành phần phân tử có hiđro axit B Một hợp chất thành phần phân tử có nhó OH bazơ C Một hợp chất có khả phân li cation H+ nước axit D Một bazơ khơng thiết phải có nhóm OH thành phần phân tử Câu 3: Cặp công thức liti nitrua nhôm nitrua A LiN3 Al3N B Li3N AlN C Li2N3 Al2N3 D Li3N2 Al3N2 Câu 4: Phương trình điện li tổng cộng H3PO4 dung dịch là: �� � 3H  + PO34 H PO �� � Khi thêm HCl vào dung dịch, A cân chuyển dịch theo chiều thuận B cân chuyển dịch theo chiều nghịch C cân không bị dịch chuyển 3 D nồng độ PO tăng lên Câu 5: Tính khử cacbon thể phản ứng phản ứng sau? t A C + O �� � CO t C 3C + 4Al �� � Al C3 t B C + 2CuO �� � CO + 2Cu t D C + H O �� � CO + H Câu 6: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 29,55 B 19,70 C 9,85 D 39,40 Câu 7: Hợp chất Z có cơng thức đơn giản CH 3O có tỉ khối so với hiđro 31,0 Công thức phân tử sau ứng với hợp chất Z? A CH3O B C2H6O C C2H6O2 D C3H9O3 Câu 8: Chất X có công thức phân tử C 6H10O4 Công thức sau công thức đơn giản X? A C3H5O2 B C6H10O4 C C3H10O2 D C12H20O8 Câu 9: Dãy gồm ion tồn dung dịch là:  2       A K , Ba , Cl , NO3 B Cl , Na , NO3 , Ag  2   C K , Mg , OH , NO3 D Cu2 , Mg2 , H , OH Câu 10: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 11: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 A đồng(II) oxit dung dịch NaOH B đồng(II) oxit dung dịch HCl C dung dịch NaOH dung dịch HCl D kim loại Cu dung dịch HCl Câu 12: Cho phương trình phản ứng: aAl + bHNO3 � cAl(NO3)3 + dNO + eH2O Tỉ lệ a : b A : B : C : D : PHẦN II (7 ĐIỂM): TỰ LUẬN Câu 13: Nhận biết dung dịch chất sau phương pháp hóa học: NH4NO3, (NH4)2CO3, Na2SO4, NaCl GV: Nguyễn Phú Hoạt (0947195182) THPT Nguyễn Chí Thanh – Lệ Thủy – Quảng Bình Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu (D) cần vừa đủ 14,4 gam oxi, thấy sinh 13,2 gam CO2 7,2 gam nước a Tìm phân tử khối cuả (D) b Xác định công thức phân tử (D) Câu 15: Chia hỗn hợp kim loại Cu Al thành hai phần nhau: Phần 1: Cho tác dụng hoàn toàn với dd HNO đặc, nguội thu 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử nhất) Phần 2: Cho tác dụng hồn tồn với dd HCl thu 6,72 lít khí a Viết PTHH phản ứng xảy b Xác định % khối lượng kim loại hỗn hợp Các thể tích khí đo đkc ĐỀ ƠN THI HỌC I LỚP 11 MƠN HĨA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=IEuLfeitTtc PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dung dịch chất điện li dẫn điện A dịch chuyển electron B dịch chuyển cation C dịch chuyển phân tử hòa tan D dịch chuyển cation anion Câu 2: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, bỏ qua điện li nước đánh giá nồng độ mol ion sau đúng? A [H+] = 0,10M B [H+] < 0,10   C [H+] > [ CH3COO ] D [H+] < [ CH 3COO ] Câu 3: Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B có kết tủa keo trắng C có kết tủa keo trắng có khí bay lên D khơng có kết tủa, có khí bay lên Câu 4: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H 2O Phản ứng hóa học sau có phương trình ion thu gọn với phản ứng trên? A NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O B 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl C KOH + HNO3 → KNO3 + H2O D NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O Câu 5: Trong công thức sau đây, công thức magie photphua A Mg3(PO4)2 B Mg(PO4)2 C Mg3P2 D Mg2P2O7 Câu 6: Các chất khí điều chế phòng thí nghiệm thường thu theo phương pháp đẩy khơng khí (cách 1, cách 2) đẩy nước (cách 3) hình vẽ đây: Có thể dùng cách cách để thu khí NH3? A Cách B Cách C Cách D Cách Câu 7: Thí nghiệm với dung dịch HNO thường sinh khí độc NO Để hạn chế khí NO2 từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng: (a) khơ (b) bơng có tẩm nước (c) bơng có tẩm nước vơi (d) bơng có tẩm giấm ăn Trong biện pháp trên, biện pháp có hiệu GV: Nguyễn Phú Hoạt (0947195182) THPT Nguyễn Chí Thanh – Lệ Thủy – Quảng Bình A (d) B (a) C (c) D (b) Câu 8: Hòa tan hồn tồn 1,6 gam Cu dung dịch HNO 3, thu x mol NO2 (là sản phẩm khử N+5) Giá trị x A 0,15 B 0,05 C 0,25 D 0,10 Câu 9: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất: A K3PO4, K2HPO4 B K2HPO4, KH2PO4 C K3PO4, KOH D H3PO4, KH2PO4 Câu 10: Để phân tích định tính nguyên tố hợp chất hữu cơ, người ta thực thí nghiệm mơ tả hình vẽ.Phát biểu sau đúng? A Thí nghiệm dùng để xác định nitơ có hợp chất hữu B Bơng trộn CuSO4 khan có tác dụng ngăn hợp chất hữu khỏi ống nghiệm C Trong thí nghiệm thay dung dịch Ca(OH) dung dịch Ba(OH)2 D Thí nghiệm dùng để xác định clo có hợp chất hữu Câu 11: Chất sau phân tử có liên kết đơn? A CH4 B C2H4 C C6H6 D CH3COOH Câu 12: Số oxi hóa cao silic thể hợp chất sau đây? A SiO B SiO2 C SiH4 D Mg2Si PHẦN II (7 ĐIỂM): TỰ LUẬN Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 2,46 gam chất hữu (A) thu 5,28 gam CO 2, 0,9 gam H2O 224ml N2 (đo đktc) Tỉ khối (A) so với khơng khí 4,24 Xác định cơng thức phân tử (A) Câu 14: Viết PT phân tử ion rút gọn phản ứng (nếu có) trộn lẫn chất sau: a dd HNO3 CaCO3 b dd KOH dd FeCl3 c dd H2SO4 dd NaOH d dd Ca(NO3)2 dd Na2CO3 Câu 15: Hoàn thành chuổi phản ứng sau:  X  H2O X X Z  t0 ���� � Y ��� Kh�A ��� NO ��� NO2 ���� AgNO3 �� � � � +H2 � Y t M ��� N �� � �B Câu 16: Cho 60 gam hỗn hợp Cu CuO tan hết lít dd HNO 1M thấy tạo 13,44 lít NO (là sản phẩm khử đo đktc) a) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu b) Tính nồng độ mol/l dd sau phản ứng ĐỀ ƠN THI HỌC I LỚP 11 MƠN HÓA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=rQNXnzNn5ho PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Câu 2: Cho phản ứng có phương trình hóa học sau: (a) NaOH + HCl � NaCl + H2O (b) Mg(OH)2 + H2SO4 � MgSO4 + 2H2O GV: Nguyễn Phú Hoạt (0947195182) THPT Nguyễn Chí Thanh – Lệ Thủy – Quảng Bình (c) 3KOH + H3PO4 � K3PO4 + 3H2O (d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl � BaCl2 + 2NH3 + 2H2O Số phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- � H2O A B C D Câu 3: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO 4, HCl A NH4Cl B (NH4)2CO3 C BaCO3 D BaCl2 Câu 4: Dãy gồm ion (không kể đến phân li nước) tồn dung dịch là: 2  2 3 3    A Mg , K , SO4 , PO4 B Al , NH4 , Br , OH      3  2 C Ag , Na , NO3 , Cl D H , Fe , NO3 , SO4 Câu 5: Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 dung dịch chuyển thành A màu đỏ B màu vàng C màu xanh D màu hồng Câu 6: Ơ nhiễm khơng khí tạo mưa axit, gây tác hại lớn với mơi trường Hai khí sau nguyên nhân gây mưa axit? A H2S N2 B CO2 O2 C SO2 NO2 D NH3 HCl Câu 7: Cho dãy chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3 Số chất dãy bị oxi hóa tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng A B C D Câu 8: Cho Cu dung dịch H2SO4 lỗng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy khí khơng màu hóa nâu khơng khí Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai Chất X A amophot B ure C natri nitrat D amoni nitrat Câu 9: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 0,896 lít khí NO (ở đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X A 8,88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam D 13,32 gam Câu 10: Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO MgO Phần trăm khối lượng MgO X A 20% B 40% C 60% D 80% Câu 11: Thành phần % hợp chất hữu chứa C, H, O theo thứ tự là: 54,6%; 9,1%; 36,3% Vậy công thức đơn giản hợp chất hữu là: A C3H6O B C2H4O C C5H9O D C4H8O2 Câu 12 Cho thí nghiệm hình vẽ Thí nghiệm dùng để định tính nguyên tố có glucozơ? A Cacbon B Hiđro oxi C Cacbon hiđro D Cacbon oxi PHẦN II (7 ĐIỂM): TỰ LUẬN Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu X cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có gam kết tủa khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam Tỉ khối X so với H2 15 Xác định CTPT X? GV: Nguyễn Phú Hoạt (0947195182) THPT Nguyễn Chí Thanh – Lệ Thủy – Quảng Bình Câu 14: Nhận biết chất sau phương pháp hóa học NH4NO3; K2SO4; (NH4)2SO4; CuCl2; AlCl3 Câu 15: Hoàn thành chuổi phản ứng sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) (6) NH4NO2   N2    NH3   NO2    HNO3   Cu(NO3)2   (7 ) (8 ) Cu(OH)2    CuO   CuCl2 Câu 16: Chia hỗn hợp gồm Al Cu làm hai phần - Phần 1: cho vào dd HNO3 đặc nguội có 8,96 lít khí màu nâu đỏ bay (đktc) - Phần 2: cho vào dd HCl có 6,72 lít khí bay (đktc) a) Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu b) Cho toàn lượng kim loại tác dụng với HNO loãng vừa đủ thu V lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Tính V ĐỀ ƠN THI HỌC I LỚP 11 MƠN HĨA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=U5NeDkOJ5hw PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dung dịch sau tác dụng với dung dịch Ba(HCO 3)2 vừa thu kết tủa, vừa có khí ra? A NaOH B HCl C Ca(OH)2 D H2SO4 Câu 2: Cho phản ứng hóa học sau: (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: A (1), (2), (3), (6) B (1), (3), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 3: Cặp chất sau tồn dung dịch? A NaCl Al(NO3)3 B NaOH MgSO4 C K2CO3 HNO3 D NH4Cl KOH Câu 4: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l Giá trị x A 0,3 B 0,4 C 0,1 D 0,2 Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hồ Khí X A NO B NO2 C N2O D N2 Câu 6: Trong cơng nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao, người ta làm cách sau đây? A Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit B Đốt cháy photpho oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước C Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng D Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit Câu 7: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: A Ag2O, NO, O2 B Ag2O, NO2, O2 C Ag, NO, O2 D Ag, NO2, O2 Câu 8: Các loại phân lân cung cấp cho trồng nguyên tố GV: Nguyễn Phú Hoạt (0947195182) THPT Nguyễn Chí Thanh – Lệ Thủy – Quảng Bình A photpho B kali C cacbon D nitơ Câu 9: Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch Y 0,672 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Khối lượng muối Y A 6,39 gam B 7,77 gam C 8,27 gam D 4,05 gam Câu 10: Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 6,72 lít khí (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,15 B 20,75 C 24,55 D 30,10 Câu 11: Phân tích ngun tố cho thấy, X có phần trăm khối lượng cacbon hiđro tương ứng 72%; 12%, lại oxi, biết X có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản Công thức phân tử X A C10H12O B C5H6O C C3H8O D C6H12O Câu 12: Phát biểu sau dùng để định nghĩa công thức đơn giản hợp chất hữu cơ? A Công thức đơn giản công thức biểu thị số nguyên tử nguyên tố phân tử B Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ tối giản số nguyên tử nguyên tố phân tử C Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol nguyên tốtrong phân tử D Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C H có phân tử PHẦN II (7 ĐIỂM): TỰ LUẬN Câu 13: Hòa tan hồn tồn 12,4 gam hỗn hợp kim loại gồm đồng sắt dung dịch HNO 0,5M thu 3,36 lít (đkc, sản phẩm khử nhất), khơng màu hố nâu ngồi khơng khí a Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b Tính thể tích dung dịch HNO3 0,5M cần dùng để hoà tan hết hỗn hợp c Nếu cho 1/2 lượng hỗn hợp vào dung dịch HNO đặc, nguội thể tích khí màu nâu đỏ thu (ở đkc, sản phẩm khử nhất) bao nhiêu? Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P O dư, sản phẩm thu hoà tan vào 150 ml dd NaOH 2M Dd sau phản ứng chứa muối nào? Tính khối lượng muối Câu 15: Viết PT phân tử ion thu gọn phản ứng sau a) Ag+ + …  AgCl b) H+ + …  H2O  c) OH + …  AlO2 + …  d) OH + …  CO 32  + … Câu 16: Hoàn thành chuổi phản ứng sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) (6) NaNO3   HNO3   NH4NO3   NH3    N2    NH3   NH4HCO3 GV: Nguyễn Phú Hoạt (0947195182) THPT Nguyễn Chí Thanh – Lệ Thủy – Quảng Bình ... hợp Các thể tích khí đo đkc ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ I LỚP 11 MƠN HĨA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=IEuLfeitTtc PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dung dịch chất điện li dẫn... nồng độ mol/l dd sau phản ứng ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ I LỚP 11 MƠN HĨA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=rQNXnzNn5ho PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chất sau vừa phản ứng với... đktc, sản phẩm khử nhất) Tính V ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ I LỚP 11 MƠN HĨA SỐ Hướng dẫn giải đây: https://www.youtube.com/watch?v=U5NeDkOJ5hw PHẦN I (3 ĐIỂM): TRẮC NGHIỆM Câu 1: Dung dịch sau tác dụng với
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề ôn THI học kì 1 hóa học 11 , BỘ đề ôn THI học kì 1 hóa học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay