ĐẠI CƯƠNG kí SINH TRÙNG y học

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:55

ĐẠI CƯƠNG KÍ SINH TRÙNG Y HỌC1.Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý gọi là:a.Vật chủ bị bệnh mạn tínhb.Vật chủ tình cờc.Vật chủ phụd.Vật chủ mang KST lạnh2.Ăn rau sống không sạch, người không thể nhiễm loại KST SAU:a.Giun đũab.Lỵ amipc.Trùng roi đường sinh dụcd.Trùng lông3.Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người nhiễm loại KST :a.Giardia intestinalisb.Ascaris lumbricoidesc.Ancylostoma duodenaled.Toxocara canis4.Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể người:a.Giun tócb.Giun mócc.Giun kimd.Giun chỉ5.Trogn chu kì của sán dây lơn, người có thể là:a.Vật chủ cínhb.Vật chủ tình cờc.Vật chủ phụd.Câu a và c đúng ĐẠI CƯƠNG SINH TRÙNG Y HỌC Người mang KST khơng có biểu bệnh lý gọi là: a Vật chủ bị bệnh mạn tính b Vật chủ tình cờ c Vật chủ phụ d Vật chủ mang KST lạnh Ăn rau sống không sạch, người nhiễm loại KST SAU: a Giun đũa b Lỵ amip c Trùng roi đường sinh dục d Trùng lông Bạch cầu toan thường không tăng người nhiễm loại KST : a Giardia intestinalis b Ascaris lumbricoides c Ancylostoma duodenale d Toxocara canis Loại KST tự tăng sinh thể người: a Giun tóc b Giun móc c Giun kim d Giun Trogn chu sán dây lơn, người là: a Vật chủ cính b Vật chủ tình cờ c Vật chủ phụ d Câu a c Bệnh KST phổ biến việt nam là: a Giun kim b Sốt rét c Giun móc d Giun đũa ảnh hưởng qua lại KST vật chủ q trình sinh khơng dẫn đến kết sau: a KST bị tiêu diệt b Vật chủ chết c Bệnh KST có tính chất hội d Cùng tồn với vật chủ Bệnh KST khơng có đặc điểm sau: a Bệnh KST phổ biến theo vùng b Có thời hạn c Bệnh khởi phát rầm rộ d Lâu dài Người mang KST khơng có biểu bệnh lý gọi là: a Ký chủ vĩnh viễn b Ký chủ c Ký chủ trung gian d Người lành mang mầm bệnh 10 Ký sinh trùng là: a Một sinh vật sống b Trong trình sống nhờ vào sinh vật khác sống c Quá trình sống sử dụng chất dinh dưỡng sinh vật khác để d 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 phát triển trì sống Cả câu Vật chủ Vật chủ chứa KST: dạng trưởng thành thực sinh sản hình thức hữu tính thực sinh sản hình thức vơ tính a b người khơng vật chủ loại KST sau: giun đũa giun móc KST sốt rét Giun kim Ký sinh trùng sau không gọi KST đơn ký: Giun đũa Sán gan Giun móc Giun tóc Về mặt kích thước, KST sinh vật có: Kích thước to nhỏ tùy loại KST Khoảng vài chục mm Khoảng vài m Khoảng vài cm KST muốn sống, phát triển trì giống nòi thiết phải có điều kiện cần đủ như: a Mơi trường thích hợp b Nhiệt độ cần thiết c Vật chủ tương ứng d Cả đáp án 16 Vật chủ phụ vật chủ chứa KST: a dạng trưởng thành b c d 17 a b c d 18 dạng bào nang thực sinh sản hình thức vơ tính b c người ăn phải trứng sán dây lợn, người vật chủ gì: phụ trung gian b c trình nghiên cứu KST cần ý số đặc điểm sau ngoại trừ: a đặc điểm sinh họcsinh trùng b phương thức phát triển đặc điểm bệnh c vị trí gây bệnh ký sinh trùng d ảnh hưởng qua lại ký sinh trùng vật chủ 19 KST sinh vật …, trình sống nh vào nh ững sinh vật khác đnag sống, sử dụng chất dinh dưỡng c nh ững sinh vật đó, sống phát triển trì sống a Dị dưỡng b Sống c Tự dưỡng d Tất câu nêu 20 Người vật chủ phụ loại KST a Sán gan nhỏ b Sán dây bò c KST sốt rét d Giun 21 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: a Phương thức sinh sản hữu tính b Sinh sản đơn tính c Sinh sản vơ tính d Tất 22 Phương thức sinh sản KST là: a Sinh sản đa phôi b Sinh sản tái sinh c Sinh sản nảy chồi d Tất 23 KST muốn sống, phát triển, trì nòi giống thiết ph ải có điều kiện cần đủ ngoại trừ: a Mơi trường thích hợp b Nhiệt độ cần thiết c Vật chủ tương ứng khối cảm thụ d Độ ẩm cần thiết 24 Chọn cau điền vào chỗ trống: Trứng mơi trường thích hợp phát triển thành … tr ưởng thành a Nang trùng b ấu trùng c Ký sinh trùng d Giun đũa 25 Chu đơn giản ký sinh trùng chu kỳ: a Kiểu chu 1: KST – ngoại cảnh b Kiểu chu kỳ 2: vật chủ - ngoại cảnh c Kiểu chu kỳ: vật chủ - ngoại cảnh – vật chủ phụ d Vật chủ - KST – vật chủ trung gian 26 Yếu tố sau đặc điểm bệnh KST: a Bệnh KST phổ biến theo mùa b Bệnh thường kéo dài suốt đời sống sinh vật c Bệnh phổ biến theo vùng d Bệnh thường xuyên có tái nhiếm 27 Bệnh KST khơng có đặc điểm sau: a Bệnh phổ biến theo vùng b Có thời hạn c Lâu dài d Thường xuyên gây biến chứng nghiêm trọng 28 Sự tương tác qua lại KST vật chủ q trình ký sinh khơng dẫ đến kết sau: a KST bị chết thời hạn b KST bị chết tác nhân ngoại lai c Vật chủ chết d Cùng tồn với vật chủ (hoại sinh) 29 Sinh vật bị ký sinh trùng sống nhờ phát triển gọi a b c d 30 Vật chủ Vật chủ Vật chủ trung gian Tất Đặc điểm để phân biệt ký sinh trùng với sinh vật ăn th ịt khác là: a KST chiếm chất vật chủ gây hại cho vật chủ b KST chiếm chất vật chủ phá hủy tức khắc đời sống vật chủ c KST chiếm chất thể vật chủ cách tiệm tiến d Tất 31 Những KST tác hại chúng thực thụ gây triệu chứng bệnh cho vật chủ là: a KST gây bệnh b KST truyền bệnh c Vật chủ trung gian d Tất 32 KST truyền bệnh là: 33 Vật chủ là: a Những sinh vật có ký sinh trùng sống nhờ b Những sinh vật mang KST giai đoạn sinh sản c Những sinh vật mang KST giai đoạn sinh sản hữu giới d Những sinh vật mang sinh trùng thể trưởng thành 34 giai đoạn sinh sản hữu giới Vật chủ chứa KST dạng trưởng thành thực sinh sản hình thức hữu tính loại vật chủ: a Vật chủ b Vật chủ phụ c Vật chủ trung gian d Cả vật chủ phụ 35 Đặc điểm ký sinh trùng ngoại trừ: a Biến theo vùng b Khơng có thời hạn c Lâu dài, thầm lặng d Vận chuyển mầm bệnh 36 KST sống nhờ vào loại vật chủ KST: a Vĩnh viễn b Tạm thời c Đa ký d Đơn ký 37 KST sống nhờ vào nhiều loại vật chủ gọi KST: a Vĩnh viễn b Tạm thời c Đa ký d Đơn ký 38 Khi sống hợp sinh với vật chủ KST không … đến vật chủ: a Gây viêm b Gây dị ứng c Gây nhiễm độc d Cung cấp dinh dưỡng cho vật chủ 39 a b c d 40 Tìm hình ảnh KST bệnh phẩm ch ẩn đoán: Chẩn đoán lâm sàng Chẩn đoán xét nghiệm trực tiếp Chẩn đoán xét nghiệm gián tiếp Chẩn đoán huyết học Trong trình sống số quan thể, KST thối hóa biến mất: a Bộ phận trích hút chất b Sinh sản c Vận động d Bám 41 Đơn bào không gồm lớp: a Trùng roi b Trùng lông c Trùng bào tử d Nấm 42 Yếu tố ảnh hưởng đến tượng ký sinh bệnh ký sinh trùng: a Loài ký sinh trùng b Tính di chuyển KST c Phản ứng vật chủ d Tất ý 43 Mức độ sinh chất vật chủ không phụ thuộc yếu tố sau đây: a Kích thước, độ lớn KST b Tính di chuyển KST c Rối loạn tiêu hóa tượng KST d Gây chèn, kích thích chỗ 44 Đặc điểm chung bệnh KST a Mang tính chất vùng b ảnh hưởng rõ rệt văn hóa, tập quán c diễn biến cấp tính d liên quan đến y tế 45 Bệnh động vật ký sinh là; a Những bệnh tượng nhiễm KST qua lại tự nhiên động vật có xương sống người b Những bệnh KST lây từ động vật có xương sống snag người ngược lại c Những bệnh tượng nhiễm ký sinh trùng qua lại t ự nhiên động vật có vú người d Những bệnh tượng nhiễm KST qua lại tự nhiên gi ữa 46 động vật ni gần người người Q trình KST di chuyển từ ký chủ sang ký chủ khác tùy thuộc: a Tính đặc hiệu , vị trí sinh, yếu tố cộng đồng sinh cảnh b Khả tiếp nhận KST cuar thể cảm thụ c Tính đặc hiệu , vị trí sinh, yếu tố cộng đồng sinh cảnh d Tính đặc hiệu ký sinh, vị trí sinh, yêu tố cộng đồng m ột 47 a b c d 48 sinh cảnh, khả tiếp nhận KST thể cảm th ụ Hội chứng ấu trùng di chuyển gây ấu trùng giun có tính động cao ấu trùng giun sán nói chung ấu trùng giun khơng có tính động ấu trùng sán bệnh động vật ký sinh gặp người làm nghề nghiệp sau đây: a Buôn bán b Nuôi thú c Nuôi gia cầm d Nuôi tôm, cua 49 Hội chứng ấu trùng chu du da người loại ký sinh trùng sau gây ra: a Giun móc chó mèo b Giun lươn chó mèo c Giun móc người d Giun đũa người 50 Trong hội chứng ấu trùng chu du da giun móc chó mèo, người bị nhiễm bệnh do: a Ăn rau sống có chứa trứng giun b Uống nước chưa đun sơi có ấu trùng giun c Tiếp xúc với đất nhiễm phân chó mèo có chứa trứng d Ăn phải bọ chét ký sinh chó mèo 51 Hội chứng ấu trùng chu du da người giun móc chó mèo hay gặp đối tượng sau đây: a Trẻ nhỏ hay chơi nơi đất cát ẩm b Người làm nghề bác sĩ thú y c Người làm công tác xét nghiệm phòng xét nghiệm KST d Người tiếp xúc nhiều với đất: nông dân, trẻ nhỏ chơi với đất cát, … 52 Đặc điểm triệu chứng bệnh ấu trùng giun móc chó mèo: a Chỗ xâm nhập có vết sẩn ngứa, đỏ, vài – ngày sau xuất đường gồ ngoằn ngoèo, ngứa, bệnh nhân tự lành sau vài tuần đến vài tháng b Chỗ xâm nhập có nốt ngứa sau n ổi u cục đ ỏ, l loét, ch ảy nhiều mủ, bệnh tự lành sau tuần c Chỗ xâm nhập có nốt sẩn ngứa, sau – ngày xu ất hi ện đ ường gồ ghề ngoằn ngoèo, ngứa, bệnh không lành không điều trị đặc hiệu d Chỗ xâm nhập khơng có thương tổn rõ rệt, ngứa, sau 53 tự hết Hiện tượng viêm da ấu trùng giun móc chó mèo th ường gặp ở: a Bàn tay b Bàn chân c Đầu gối d Bộ phận thể thường xuyên tiếp xúc với đất 54 Chẩn đoán bệnh ấu trùng giun móc chó mèo chủ yếu dựa vào: a Lâm sàng xét nghiệm phân b Hình ảnh lâm sàng, dịch tễ đáp ứng tốt với điều trị đ ể c ủng c ố c d 55 a b c d 56 a chẩn đoán Lâm sàng, dịch tễ, xét nghiệm bạch cầu toan tính tăng Lâm sang, dịch tễ xét nghiệm phân tìm trứng Thuốc điều trị bệnh ấu trùng giun móc chó mèo: Metronidazole Thiabendazole Hexachloro cyclohexan (HCH) Thuốc kháng histamin chỗ Hội chứng ấu trùng di chuyển nội tạng giun đũa của: Chó, mèo, trâu, bò b Chó, mèo, heo, ngựa c Chó, mèo, gà, vịt d Trâu, bò, heo, ngựa 57 Giun đũa chó mèo (Toxocara) lạc vào thể người tồn dạng: a Con trưởng thành sống ruột non b Con trưởng thành sống ruột già c Con trưởng thành sống phổi d Nang chứa ấu trùng hệ thần kinh trung ương 58 Trong thể người, ấu trùng giun đũa chó mèo có th ể ký sinh ở: a b c d 59 a Mắt, tim Lòng ruột non Não, gan, tim, mắt Đại tràng gan Triệu chứng bệnh ấu trùng giun dũa chó mèo trẻ em: Sốt cao, ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa, đau kh ớp, ho kh ạc đờm, mề đây, gan to b Sốt nhẹ, ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa, đau kh ớp, ho kh ạc c d 60 a b c d 61 a b c d đờm, mề đây, gan to Sốt dao động, tiêu chảy, ho, mề đay, gan teo Sốt cao, đau khớp, lêm hen, gan teo Chẩn đốn ấu trùng giun đũa chó mèo dựa vào: Lâm sàng xét nghiệm máu Sinh thiết phản ứng miễn dịch Soi phân tìm trứng Siêu âm bụng Phòng bệnh giun sán từ chó sang người: Khơng ăn rau sống, uống nước đun sôi Định lỳ sổ giun cho chó Cấm thả chó cơng viên, bãi cát, định kỳ xổ giun cho ng ười Cấm thả chó công biên, bãi cát, định kỳ xổ giun cho chó ... hưởng đến tượng ký sinh bệnh ký sinh trùng: a Lồi ký sinh trùng b Tính di chuyển KST c Phản ứng vật chủ d Tất ý 43 Mức độ sinh chất vật chủ không phụ thuộc y u tố sau đ y: a Kích thước, độ lớn... tố cộng đồng sinh cảnh d Tính đặc hiệu ký sinh, vị trí kí sinh, y u tố cộng đồng m ột 47 a b c d 48 sinh cảnh, khả tiếp nhận KST thể cảm th ụ Hội chứng ấu trùng di chuyển g y ấu trùng giun có... Sán d y bò c KST sốt rét d Giun 21 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: a Phương thức sinh sản hữu tính b Sinh sản đơn tính c Sinh sản vơ tính d Tất 22 Phương thức sinh sản KST là: a Sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG kí SINH TRÙNG y học, ĐẠI CƯƠNG kí SINH TRÙNG y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay