2018 chuyên đề hướng dẫn về andehit xeton và axit cacboxylic

29 9 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:55

Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! CHUN ĐỀ: ANDEHITXETONAXIT CACBOXYLIC Phần 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN A ANDEHIT I- Định nghĩa Anđehit hợp chất hữu mà phân tử có nhóm – CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử C nguyên tử H II- Lập công thức 1- Công thức andehit no: Công thức hidrocacbon no mạch hở: CnH2n + - Anđehit no, đơn chức: CnH2n +  CnH2n + 1H  CnH2n + 1CHO n  hay CnH2nO n   - Anđehit no, hai chức: CnH2n +  CnH2nH2 CnH2n(CHO)2 n  2- Công thức Anđehit không no: Anđehit no, nối đôi, đơn chức: CnH2n  CnH2n - 1H  CnH2n - 1CHO n  hay CnH2n-2O n  3- Công thức anđehit đơn chức bất kỳ: CxHyCHO R-CHO Cách đặt công thức: CnH2nO: Anđehit no, đơn chức tham gia phản ứng cháy CxHyCHO: Anđehit tham gia phản ứng cháy, phản ứng nhóm CHO R-CHO: Anđehit tham gia phản ứng nhóm CHO III- Danh pháp 1- Tên thường: - Tên Anđehit = Anđehit + Tên thường axit hữu tương ứng Ví dụ: HCHO: anđehit fomic (hay fomandehit); CH3 - CHO: anđehit axetic (hay axetandehit) 2- Tên thay thế: - Tên anđehit = tên quốc tế hidrocacbon tương ứng + al Ví dụ: HCHO: metanal; CH3 - CHO: etanal 3 CH3 –CH2- CH2- CHO : Butanal CH3 –CH(CH3 ) CHO : 2-metylpropanal CH3 –CH(CH3) CH2- CHO : 3-metylbutanal IV- Một số anđehit thường gặp 1- Anđehit no, đơn chức: - Anđehit fomic; anđehit axetic; anđehit propionic 2- Anđehit no, đa chức: - Glioxal (andehit oxalic): OHC – CHO hay (CHO)2 3- Anđehit không no, nối đôi, đơn chức: - Propenal (andehit acrylic): CH2=CH-CHO V Tính chất vật lý Ở điều kiện thường, andehit đầu dãy chất khí tan tốt nước Các andehit chất lỏng rắn, độ tan giảm dần PTK tăng dần Dung dịch bão hòa andehit fomic nước với nồng độ 37 – 40% gọi fomalin Nhiệt độ sôi andehit thấp ancol tương ứng VI- Tính chất hố học anđehit 1- Phản ứng cộng hidro (phản ứng khử anđehit)  ancol no o t , Ni  CH3-CH2- OH CH3CH=O + H-H  o t , Ni  CnH2n(CH2OH)2 CnH2n(CHO)2 + 2H2  “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! o t , Ni CH2= CH-CHO + 2H2   CH3-CH2- CH2 OH Tổng quát: o t , Ni CnH2n O + H2   CnH2n + 1OH Chất oxi hóa chất khử o t , Ni Anđehit + H2   ancol bậc 2- Phản ứng oxi hoá khơng hồn tồn - Oxi hố AgNO3/NH3 (phản ứng tráng gương) (dùng để nhận biết andehit) HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3 CH3- CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3- COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Tổng quát: R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  R- COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Chú ý * Nếu số mol Ag = số mol anđehit: andehit đơn chức (trừ HCHO) Nếu số mol Ag = số mol anđehit: anđehit chức HCHO o t , xt - Oxi hố oxi có xúc tác: RCHO + ½ O2   RCOOH * Nhận xét: Andehit vừa thể tính oxi hóa vừa thể tính khử Phản ứng Oxi hóa hồn tồn CH3-CHO + to O2   2CO2 + 2H2O Tổng quát 3n  to O2   (n+1)CO2 + (n+1)H2O 3n  to CnH2n-1-CHO + O2   (n+1)CO2 + nH2O nH O n H 2O 1 Đối với anđehit no:  ; Đối với anđehit không no: nCO2 nCO2 CnH2n+1-CHO + VII- Điều chế 1- Oxi hố ancol bậc CuO, đun nóng để điều chế andehit: o t CH3 –OH + CuO   HCHO + Cu + H2O o t CH3 –CH2- OH + CuO   CH3-CHO + Cu + H2O o t Tổng quát: R-CH2- OH + CuO   R - CHO + Cu + H2O 2- Đi từ hidrocacbon o t , xt  HCHO + H2O CH4 + O2  o t , xt   CH3CHO HC  CH + H-OH o t , xt  CH3CHO CH2 = CH2 + ½ O2  B AXIT CACBOXYLIC I Định nghĩa * Axit cacboxylic hợp chất hữu mà phân tử chứa nhóm -COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử H hay nguyên tử C (Nhóm –COOH gọi nhóm cacboxyl nhóm chức axit cacboxylic) VD: H-COOH, CH3-COOH, HOOC-COOH II Công thức tổng quát - Axit no đơn chức, mạch hở: CnH2n+1COOH (n  0) hay CmH2mO2 (m  1) - Axit không no, đơn chức, mạch hở, liên kết đôi: CnH2n-1COOH (n  2) hay CmH2m-2 O2 (m  3) - Axit thơm, đơn chức: CnH2n-7COOH (n  6) Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! III Danh pháp: Tên thường axit: gắn với lịch sử tìm chúng HCOOH: axit fomic CH3COOH: axit axetic CH3CH2COOH: axit propionic CH2=CHCOOH: axit acrylic C6H5COOH: axit benzoic HOOC-COOH: axit oxalic b Tên IUPAC: axit + tên hiđrocacbon tương ứng (kể C -COOH) + oic Mạch mạch dài có chứa nhóm –COOH, đánh số nhóm –COOH IV Tính chất vật lý Ở điều kiện thường axit cacboxylic chất lỏng rắn Nhiệt độ sôi tăng dần theo chiều tăng PTK Axit cacboxylic có nhiệt độ sơi cao ancol tương ứng, ta có t0s axit > ancol > andehit V Tính chất hố học: Tính axit Xét axit: R-COOH R-COOH + H2O  H3O + + RCOO – Trong dung dịch, axit cacboxylic phân li thuận nghịch Axit cacboxylic axit yếu thể đầy đủ tính chất hố học axit Dung dịch axit cacboxylic làm quỳ tím chuyển đỏ Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo muối nước Tác dụng với muối: 2R-COOH +Na2CO3  2RCOONa + CO2 + H2O Tác dụng với kim loại trước hiđro dãy hoạt động hố học tạo muối khí hiđro * So sánh tính axit + Nếu R nhóm đẩy electron (nhóm no) làm tính axit giảm (do làm giảm độ phân cực liên kết OH) + Nếu R nhóm hút electron (nhóm khơng no) làm tính axit tăng VD: Độ mạnh axit tăng dần C2H5COOH< CH3COOH Số mol andehit axetic = 11,6/58 = 0,2 mol Phương trình phản ứng : o t , Ni CH3CH2CHO + H2   CH3CH2CH2OH  0,2 0,2 mol: (1) Số mol khí H2 tham gia phản ứng 0,2 mol, thể tích H2 đktc 4,48 lit Đáp án A Ví dụ 2: Cho 14,6 gam hỗn hợp anđehit đơn chức, no tác dụng hết với H2 tạo 15,2 gam hỗn hợp ancol a Tổng số mol ancol A 0,2 mol B 0,4 mol C 0,3 mol D 0,5 mol C 5,8 gam D 8,8 gam b Khối lượng anđehit có KLPT lớn A gam B 10,44 gam Hướng dẫn giải Đặt cơng thức phân tử trung bình anđehit no, đơn chức, Cn H2n 1CHO Phương trình phản ứng: C n H 2n 1CHO Theo (1) giả thiết ta có : n C H n Suy : 14 n +30 = CHO n1 o t , Ni H     nC H n CH2 OH n1  nH  C n H 2n 1CH OH 15,2  14,6  0,3 mol 14,6  n  (1,333) 0,3 Vậy hai anđehit CH3CHO C2H5CHO Áp dụng sơ đồ đường chéo cho số nguyên tử C trung bình hai anđehit : Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! (1) Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! n CH CHO 2– = n C H CHO n C H CHO  1 –1 = 3 n CH CHO  Từ suy số mol C2H5CHO 0,1 mol => Vậy khối lượng C2H5CHO 58.0,1 = 5,8 gam Đáp án C- C Ví dụ 3: Hiđro hóa hồn tồn 2,9 gam anđehit no A 3,1 gam ancol A có cơng thức phân tử A CH2O B C2H4O C C3H6O D C2H2O2 Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng: –CHO mol: x +  o t , Ni H2   –CH2OH  x x (1) Gọi số mol nhóm chức CHO A x mol, theo phương trình phản ứng ta thấy, khối lượng sản phẩm sau phản ứng tăng thêm = khối lượng H2 phản ứng = 2x Suy ra: 2x = 3,1 – 2,9 = 0,2  x = 0,1 ● Nếu A anđehit đơn chức MA = 2,9  29 (loại) 0,1 ● Nếu A anđehit chức số mol anđehit 0,05 mol  MA = 2,9  58 0, 05 Đặt công thức A R(CHO)2, ta có : R + 58 = 58  R = => Vậy A OHC – CHO Đáp án D Ví dụ 4: Cho gam chất A có CTPT C4H6O tác dụng với H2 dư có xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol isobutylic a Tên A A 2-metylpropenal B 2-metylpropanal C but-2-en-1-ol D but-2-en-1-al b Hiệu suất phản ứng A 85% B 75% C 60% D 80% Hướng dẫn giải Căn vào sản phẩm thu ta thấy A phải có mạch nhánh, hở Mặt khác từ cơng thức phân tử A ta thấy A có liên kết pi () Vậy A 2-metylpropenal Phương trình phản ứng: o t , Ni  CH3–CH–CH2OH CH3=C–CHO + 2H2  CH3 mol: 0,08 (1) CH3  0,08 Theo (1) giả thiết ta có : n 2metylpropenal (phản öùng)  n ancol isobutylic  Vậy hiệu suất phản ứng : H  5,92  0, 08 mol 74 0, 08.70 100%  80% => Đáp án A - D “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! II Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn Phương pháp giải Phản ứng tráng gương ● Phương trình phản ứng tổng quát : o t R(CH=O)n + 2nAgNO3 + 3nNH3 + nH2O   R(COONH4)n + 2nAg  + 2nNH4NO3 ● Đối với anđehit đơn chức: o t RCH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   RCOONH4 + 2Ag  + 2NH4NO3 ● Chú ý : Đối với HCHO phản ứng xảy sau : o t HCH=O + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O   (NH4)2CO3 + 4Ag  + 4NH4NO3 ● Những điều rút ra: - Khi nAg/ nandehit = andehit đơn chức (trừ HCHO) nA g - Khi nX  andehit hai chức R(CHO)2 HCHO - Khi cho hỗn hợp anđehit đơn chức X tham gia phản ứng tráng gương mà: + nA g nX  chứng tỏ X có HCHO + Dung dịch sau phản ứng tráng gương phản ứng với dung dịch HCl thấy giải phóng khí CO2 chứng tỏ X có HCHO Oxi hóa khơng hồn tồn - Oxi hóa khơng hồn tồn anđehit oxi (có xt) thu axit cacboxylic –CHO + t o , xt O2   –COOH ► Các ví dụ minh họa ◄ Ví dụ 1: Cho gam andehit fomic tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m gam Ag Giá trị m A 43,2 B 21,6 C 54,0 D 86,4 Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng : HCH=O + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  (NH4)2CO3 + 4Ag  + 4NH4NO3 mol:  0,2 (1) 0,8 Khối lượng Ag thu 0,8 * 108 = 86,4 gam Đáp án D Ví dụ 2: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 10,8 gam Ag Nồng độ % anđehit fomic fomalin A 49% B 40% C 50% D 38,07% Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng: Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! HCH=O + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  (NH4)2CO3 + 4Ag  + 4NH4NO3 mol:  0,025 Theo (1) giả thiết ta có : n HCHO  (1) 0,1 1 10,8 n Ag   0, 025 mol 4 108 Vậy C%HCHO dung dịch fomalin là: C%HCHO  0, 025.30 100  38, 07% Đáp án D 1,97 Ví dụ 3: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lượng vừa dư AgNO3/NH3 thu 108 gam Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng : CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag  + 2NH4NO3 (1) mol:  x 2x HCH=O + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  (NH4)2CO3 + 4Ag  + 4NH4NO3 mol:  y (2) 4y 44x  30y  10, x  0,1  Theo (1), (2) giả thiết ta có hệ :  108   y  0,2 2x  4y  108  Khối lượng HCHO hỗn hợp 30.0,2 = gam Đáp án C Ví dụ 4: Cho 1,74 gam anđehit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 NH3 tạo m gam bạc kết tủa Giá trị m A 6,48 gam B 12,96 gam C 19,62 gam D 19,44 Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng : OHC–CHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  H4NOOC–COONH4 + 4Ag  + 4NH4NO3 mol:  0,03 0,03.4 Theo phương trình phản ứng ta thấy: n Ag  4.n OHCCHO  1, 74  0,12 mol  m Ag  12,96 gam Đáp án B 58 Ví dụ 5: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO Hướng dẫn giải Theo giả thiết hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Mặt khác n Ag nX  0,3  nên suy hỗn hợp X phải chứa HCHO, anđehit lại CH3CHO 0,1 Đáp án D “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Ví dụ 6: Oxi hóa 1,76 gam anđehit đơn chức 2,4 gam axit tương ứng Anđehit là: A Anđehit acrylic B Anđehit axetic C Anđehit fomic D Anđehit propionic Hướng dẫn giải Đặt cơng thức anđehit RCHO Phương trình phản ứng : 2RCHO + O2 mol: 2x  o t , xt    x số mol O2 phản ứng x  2RCOOH (1) 2x 2,  1, 76  0, 02 mol 32 Khối lượng mol RCHO : R  29  1, 76  44  R  15 (R : CH ) Đáp án B 0, 02.2 Ví dụ 7: Cho 6,6 gam anđehit đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng, lượng Ag sinh cho tác dụng với HNO3 lỗng thu 2,24 lít NO (duy đktc) Công thức cấu tạo X A CH3CHO B HCHO C C2H5CHO D CH2=CHCHO Hướng dẫn giải Áp dụng định luật bảo tồn electron ta có : n Ag  3.n NO  0,3 mol 1 Nếu anđehit HCHO n HCHO  n Ag  0,3  0, 075  m HCHO  0, 075.30  2,25 gam (loại) 4 Vậy anđehit có dạng RCHO, ta có : 1 6,6 n RCHO  n Ag  0,3  0,15 mol  R  29   44  R  15  R CH3–.Đáp án A 2 0,15 Ví dụ 8: Cho 4,2 gam anđehit A mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu hỗn hợp muối B Nếu cho lượng Ag sinh tác dụng với dung dịch HNO3 đặc tạo 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử đktc) tỉ khối A so với nitơ nhỏ Công thức phân tử A A C2H3CHO B CH3CHO C HCHO D C2H5CHO Hướng dẫn giải n NO  3,36  0,15 mol 22, Áp dụng bảo tồn electron ta có : n Ag  n NO2  0,15 mol Nếu A HCHO n HCHO  n Ag  0, 0375 mol  m HCHO  0, 0375.30  1,125 gam (loại) 4,2 Nếu A RCHO n RCHO  n Ag  0, 075 mol  R  29   56  R  27 0, 075  R CH2=CH– Vậy A CH2=CHCHO Đáp án A Ví dụ 9: Cho 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag A có cơng thức phân tử A CH2O B C3H4O C C4H8O D C4H6O2 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Hướng dẫn giải n Ag  43,2  0, mol 108 8,6 Nếu A RCHO n A  n Ag  0,2 mol  R  29   43  R  14 (loại) 0,2 Nếu A HCHO n HCHO  n Ag  0,1 mol  m HCHO  0,1.30  gam (loại) 8,6 Nếu A R(CHO)2 : n R(CHO)  n Ag  0,1 mol  R  58   86  R  28  R : C H  0,1 A có mạch cacbon khơng phân nhánh nên A OHC–CH2–CH2–CHO (C4H6O2) Đáp án D Ví dụ 10: Một hỗn hợp X gồm anđehit có tổng số mol 0,25 mol Khi cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 86,4 gam Ag khối lượng dung dịch AgNO3/NH3 giảm 76,1 gam Vậy anđehit A HCHO CH3CHO B HCHO C2H5CHO C HCHO C3H7CHO D CH3CHO C2H5CHO Hướng dẫn giải Từ phương án ta suy hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức Mặt khác n Ag nX  0,8  3,2 nên X 0,25 có chứa HCHO anđehit lại RCHO x  y  0,25 x  0,15  Gọi số mol HCHO RCHO x, y ta có hệ :  4x  2y  0,8 y  0,1 Vì sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 76,1 gam nên suy : m Ag  m X  76,1  m X  10,3  0,15.30  0,1.(R  29)  10,3  R  29 (C2H ) Đáp án B Ví dụ 11: Cho 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic anđehit axetic tham gia phản ứng cộng vừa đủ 1,12 lít H2 (đktc) Cho thêm 0,696 gam anđehit B đồng đẳng anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp anđehit cho hỗn hợp thu tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn 10,152 gam Ag Công thức cấu tạo B A CH3CH2CHO B C4H9CHO C CH3CH(CH3)CHO D CH3CH2CH2CHO Hướng dẫn giải Theo giả thiết ta có : n H  1,12 10,152  0, 05 mol; n Ag   0, 094 mol 22, 108 Phương trình phản ứng : CH2=CHCHO + 2H2 mol:  x y  (1) 2x CH3CHO + H2 mol: o t , Ni   CH3CH2CH2OH o t , Ni   CH3CH2OH (2) y “Our goal is simple: help you to reach yours” "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! o t –CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   –COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag (3) mol:  (x+y+z) 2(x+y+z) Đặt số mol anđehit acrylic, anđehit axetic anđehit B x, y, z Theo giả thiết phương 2x  y  0, 05 x  0, 015 0,696   trình phản ứng ta có : 56x  44y  1, 72  y  0, 02 => MB =  58 Vậy B CH3CH2CHO 0, 012 2(x  y  z)  0, 094 z  0, 012   Đáp án A Ví dụ 12: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X Y, MX < MY < 1,6MX Đốt cháy hỗn hợp G thu CO2 H2O có số mol Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 NH3 thu 0,25 mol Ag Tổng số nguyên tử phân tử Y A 10 B C D Hướng dẫn giải Đốt cháy hỗn hợp G thu CO2 H2O có số mol suy hai anđehit G no, đơn chức Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 NH3 thu 0,25 mol Ag suy n Ag nG  Vậy G có anđehit HCHO (X) Theo giả thiết suy : 30 < MY < 30.1,6 =48  MY = 44 (Y: CH3CHO) Tổng số nguyên tử phân tử Y (2C, 4H, 1O) Đáp án B Ví dụ 13: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y Z (biết phân tử khối Y nhỏ Z) Cho 1,89 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng kết thúc, thu 18,36 gam Ag dung dịch E Cho toàn E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu 0,784 lít CO2 (đktc) Tên Z A anđehit propionic B anđehit butiric C anđehit axetic D anđehit acrylic Hướng dẫn giải Vì cho HCl vào dung dịch sau phản ứng tráng gương có CO2 chứng tỏ dung dịch có (NH4)2 CO3 Vậy hỗn hợp anđehit ban đầu có HCHO, anđehit lại RCHO Sơ đồ phản ứng : HCHO mol:  4Ag + (NH4)2 CO3 0,035  0,14   CO2 0,035 RCHO  2Ag mol: 0,015  (0,17 – 0,14) = 0,03 Từ sơ đồ phản ứng giả thiết ta suy : (R+29).0,015 + 0,035.30 = 1,89  R = 27 (C2H3–) Đáp án D Ví dụ 14: Oxi hóa 17,4 gam anđehit đơn chức 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%) Anđehit có cơng thức phân tử : A CH2O B C2H4O C C3H6O D C3H4O Hướng dẫn giải Từ phương án suy cơng thức anđehit có dạng RCHO Khối lượng RCHO phản ứng : m RCHO  17,4.75%  13,05 gam 10 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VỀ AXIT CACBOXYLIC I Phản ứng thể tính axit axit cacboxylic Phương pháp giải Một số điều cần lưu ý giải tập liên quan đến tính axit axit cacboxylic : Phản ứng với dung dịch kiềm : Bản chất phản ứng phản ứng trung hòa : –COOH + OH   COO  + H2O ● Nhận xét : Số mol –COOH phản ứng = Số mol OH  phản ứng = Số mol H2O Phản ứng với kim loại : Axit cacboxylic phản ứng với kim loại hoạt động mạnh (Na, K, Ba, Ca, Mg, Al…) Bản chất phản ứng oxi hóa kim loại tác nhân H+ : –COOH + Na  –COONa + H2 ● Nhận xét : Số mol –COOH phản ứng = Số mol H2 Phản ứng với muối: Axit cacboxylic phản ứng với số muối axit yếu muối cacbonat, hiđrocacbonat : 2(COOH )  CO 32   (COO  )  CO  H 2O COOH  HCO    COO   CO  H 2O ► Các ví dụ minh họa ◄ Ví dụ 1: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic X cần vừa đủ 60ml dung dịch NaOH 1M Công thức phân tử X A C2H4O2 B C2H2O4 C C3H4O2 D C4H6O4 Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng: mol: –COOH + 0,06  OH   COO  + H2O (1) 0,06 Nếu axit đơn chức số mol axit X = số mol –COOH = 0,06 => PTK axit = 45 (loại) Nếu axit hai chức số mol axit X = ½*số mol –COOH = 0,03 => PTK axit = 90 => X C2H2O4 (HOOC – COOH) Đáp án B Ví dụ 2: Cho 2,46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 3,52 gam B 6,45 gam C 8,42 gam D 3,34 gam Hướng dẫn giải Bản chất phản ứng hỗn hợp X NaOH phản ứng nguyên tử H linh động nhóm –OH phenol nhóm –COOH axit với ion OH  NaOH Sau phản ứng nguyên tử H linh động thay nguyên tử Na “Our goal is simple: help you to reach yours” 15 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! ● Cách : Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng : Sơ đồ phản ứng : X + NaOH  Muối + H2O (1) mol:  0,04 0,04 Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có : m muối  m X  m NaOH  m H O  2, 46  0, 04.40  0, 04.18  3,34 gam ● Cách : Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng : Cứ mol NaOH phản ứng có mol H thay mol Na nên khối lượng tăng 23 – = 22 gam Suy có 0,04 mol NaOH phản ứng khối lượng tăng 22.0,04=0,88 gam Vậy khối lượng muối = khối lượng X + khối lượng tăng thêm = 2,46 + 0,88 = 3,34 gam Đáp án D Ví dụ 3: Cho 3,0 gam axit no, đơn chức A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 4,1 gam muối khan CTPT A A HCOOH B C3H7COOH C CH3COOH D C2H5COOH Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng :  RCOONa + H2O RCOOH + NaOH mol :  x (1) x Theo (1) giả thiết, kết hợp với phương pháp tăng giảm khối lượng ta có : (R + 67)x – (R + 45)x = 4,1 – 3,0  x =0,05 ; R = 15 (CH3–) Đáp án C Ví dụ 4: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOOH B CH3COOH C HCCCOOH D CH3CH2COOH Hướng dẫn giải Đặt CTTQ axit hữu X đơn chức RCOOH 2RCOOH + CaCO3  (RCOO)2Ca + CO2 + H2O mol : x  (1) 0,5x Theo (1) giả thiết, kết hợp với phương pháp tăng giảm khối lượng ta có : (2R + 44.2 + 40).0,5x – (R + 45)x = 7,28  5,76  x = 0,08  R  45  5, 76  72  R = 27 (C2H3–) 0, 08 Vậy CTPT A C2H3COOH hay CH2=CHCOOH Ví dụ 5: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M Cô cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A C2H5COOH 16 B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Hướng dẫn giải Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có : mX + m(KOH, NaOH) = mchất rắn + mnước  mnước = 1,08 gam  nnước = 0,06 mol  MX = 60  X CH3COOH Vì X axit đơn chức nên nX = nnước = 0,06 mol Đáp án B Ví dụ 6: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit acrylic, axit axetic B Axit axetic, axit propionic C Axit acrylic, axit propionic D Axit axetic, axit acrylic Hướng dẫn giải Đặt công thức phân tử trung bình hai axit RCOOH Phương trình phản ứng : RCOOH mol:  0,09  + NaOH RCOONa + H2O (1) 0,09 Theo (1) giả thiết ta có : n RCOOH  n NaOH  0, 09.1  0, 09 mol  R  45  1,2  5,18  70,88  R  25,88 0, 09 Vậy phải có axit CH3COOH (M = 60) ● Nếu A CH3COOH thì: n CH COOH  1,2 5,18  0, 02 mol  n B  0, 09  0, 02  0, 07  M B   74  B C2H5COOH 60 0, 07 ● Nếu B CH3COOH làm tương tự ta khơng tìm A thỏa mãn Đáp án B Ví dụ 7: Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu 17,8 gam muối Khối lượng axit có số nguyên tử cacbon có X A 3,0 gam B 4,6 gam C 7,4 gam D 6,0 gam Hướng dẫn giải Đặt cơng thức phân tử trung bình hai axit C n H 2n 1COOH Phương trình phản ứng : C n H 2n 1COOH + 2Na mol: x  C n H2n 1COONa + H2  (1) x Theo (1) giả thiết ta có : (14n  67)x  (14n  45)x  17,8  13,  x  0,2  0,2(14n  46)  13,  n  1,5 Vậy công thức hai axit : CH3COOH C2H5COOH Do 1,5 trung bình cộng nên suy hai axit có số mol 0,1 Vậy khối lượng CH3COOH 60.0,1 = gam Đáp án D “Our goal is simple: help you to reach yours” 17 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Ví dụ 8: Có 100 gam dung dịch 23% axit đơn chức (dung dịch A) Thêm 30 gam axit đồng đẳng liên tiếp vào dung dịch ta dung dịch B Trung hòa 1/10 dung dịch B 500 ml dung dịch NaOH 0,2M (vừa đủ) ta dung dịch C CTPT axit A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D C3H7COOH C4H9COOH Cô cạn dung dịch C thu lượng muối khan A 5,7 gam B 7,5 gam C 5,75 gam D 7,55 gam Hướng dẫn giải Xác định CTPT axit Đặt công thức phân tử hai axit RCOOH RCH2COOH Phương trình phản ứng: RCOOH  NaOH  RCOONa  H O (1) RCH COOH  NaOH  RCH COONa  H O (2) 30 23%.100 m RCOOH   2,3 gam, m RCH2COOH   gam, n NaOH  0,1 mol 10 10 10 10 Ta có : n (RCOOH, RCH COOH)  n NaOH  0,1 mol  M (RCOOH, RCH2COOH)  2,3   53 g / mol 0,1 Axit có KLPT < 53 HCOOH (M = 46) axit đồng đẳng liên tiếp phải CH3COOH (M = 60) Tính khối lượng muối khan Vì M (RCOOH, RCH 2COOH)  2,3   53 g / mol nên Mmuèi = 53+ 23 1  75 0,1 Vì số mol muối số mol axit 0,1 nên tổng khối lượng muối 75.0,1 = 7,5 gam II Phản ứng đốt cháy axit cacboxylic Phương pháp giải Một số điều cần lưu ý giải tập liên quan đến phản ứng đốt cháy axit cacboxylic: Phương trình cháy axit no, đơn chức: o t CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2   nCO2 + nH2O ● Nhận xét: + Đốt cháy axit cacboxylic no, đơn chức nCO2  n H 2O + Bảo toàn nguyên tố oxi: nO (axit )  nO (O2 )  nO (CO2 )  nO ( H2O) + Số nguyên tử cacbon axit = Số mol CO2/ số mol axit ► Các ví dụ minh họa ◄ Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu Y 2a mol CO2 Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn Y A HOOCCH2CH2COOH B C2H5COOH C CH3COOH D HOOCCOOH Hướng dẫn giải 18 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Đốt a mol axit hữu Y 2a mol CO2  axit hữu Y có hai nguyên tử C phân tử Trung hòa a mol axit hữu Y cần dùng đủ 2a mol NaOH  axit hữu Y có nhóm chức cacboxyl (COOH)  Công thức cấu tạo thu gọn Y HOOCCOOH Ví dụ 2: Đốt cháy hồn tồn x mol axit cacboxylic E, thu y mol CO2 z mol H2O (z = y–x) Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu y mol CO2 Tên E A axit acrylic B axit oxalic C axit ađipic D axit fomic Hướng dẫn giải Theo giả thiết z = y–x nên ta suy công thức E CnH2n-2Ox Vì : + Đốt cháy hồn toàn x mol axit cacboxylic E, thu y mol CO2 + Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu y mol CO2 Nên E có số nhóm COOH số C phân tử => Vậy E HOOC–COOH => Đáp án B Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V A 8,96 lít B 11,2 lít C 6,72 lít D 4,48 lít Hướng dẫn giải Axit cacbonxylic đơn chức có nguyên tử O nên đặt ROOH Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxi ta có : n O (ROOH)  n O (O2 )  n O (CO2 )  n O (H2O)  0,1.2 + n O (O2 ) = 0,3.2 + 0,2.1  n O (O2 ) = 0,6 mol  nO2  0,3 mol  VO2  6,72 lít Đáp án C Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A axit no đơn chức B Chia thành phần - Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo 2,24 lít CO2 (đktc) - Phần 2: Được este hóa hoàn toàn vừa đủ thu este E Khi đốt cháy este E lượng nước sinh A 1,8 gam B 3,6 gam C 19,8 gam D 2,2 gam Hướng dẫn giải Theo định luật bảo toàn nguyên tố, ta có : nC(este)  nC(P )  nC(P )  0,1 mol  O , to Este no, đơn chức   n H2O  n CO2  n C(este)  0,1 mol  mH2O  0,1.18  1,8 gam Đáp án A Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic axit oxalic Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thu 15,68 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 35,2 gam CO2 y mol H2O Giá trị y A 0,3 B 0,8 C 0,2 D 0,6 Hướng dẫn giải Phản ứng hỗn hợp X với NaHCO3 : COOH  HCO3   COO  CO2  H2 O (1) Theo (1) giả thiết ta suy : n O (axit)  2n COOH  2.n CO2  1, mol Áp dụng định luật BTNT O, ta có : “Our goal is simple: help you to reach yours” 19 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! n O (axit)  nO (O2 )  nO (CO2 )  nO (H2O)  nO (H2O)  1,  2.0,  2.0,8  0,6  n H2O  0,6 mol Đáp án D Ví dụ 6: Trung hòa 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở dung dịch NaOH, cô cạn toàn dung dịch sau phản ứng thu 5,2 gam muối khan Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thể tích oxi (đktc) cần dùng A 4,48 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 1,12 lít Hướng dẫn giải Đặt cơng thức chung hai axit Cn H2n O2 Phương trình phản ứng X với NaOH :–COOH +  –COONa + H2O (1) NaOH Theo (1) phương pháp tăng giảm khối lượng, ta có : nC H n O 2n  5,2  3,88 3,88 194  0, 06 mol  14n  32   n 22 0, 06 3 Phương trình phản ứng đốt cháy X : + Cn H2n O2 mol: 0,06  3n  O2  n CO2 + n H2O (2) 3n  0,06 = 0,15 Vậy thể tích oxi (đktc) cần dùng : VCO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít Đáp án B Ví dụ 7: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y Z (phân tử khối Y nhỏ Z) Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu a mol H2O Mặt khác, a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 1,6a mol CO2 Thành phần % theo khối lượng Y X : A 46,67% B 40,00% C 25,41% D 74,59% Hướng dẫn giải Số nguyên tử hiđro trung bình hai axit : n H(trong X) nX  2.n H O nX  2a 2 a HCOOH (Y)  Cả hai axit phải có ngun tử H Vì hai axit no nên suy chúng :  HOOC  COOH (Z) Số nhóm COOH trung bình : n H (trong X) nX  n CO nX  1,6a  1,6 a Áp dụng sơ đồ đường chéo cho số nhóm chức trung bình hai axit ta có : Vậy thành phần % khối lượng HCOOH : %HCOOH  n HCOOH n HOOC-COOH  1,6 0,   1,6  0,6 2.46 100  25, 41% 2.46  3.90 Đáp án C IV Phản ứng liên quan đến tính chất riêng số axit cacboxylic 20  Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Phương pháp giải Một số điều cần lưu ý giải tập liên quan đến đến tính chất riêng số axit cacboxylic: + Đối với axit khơng no ngồi tính chất axit có tính chất khơng no gốc hiđrocacbon phản ứng cộng, trùng hợp, phản ứng với dung dịch KMnO4 + Đối với axit fomic ngồi tính chất axit có tính chất nhóm –CHO phản ứng tráng gương, phản ứng với dung dịch nước brom o t HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O   (NH4)2CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag  ► Các ví dụ minh họa ◄ Ví dụ 1: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hồn tồn với Na 1,68 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H2 hồn tồn khối lượng sản phẩm cuối A 11,1 gam B 7,4 gam C 11,2 gam D 11,0 gam Hướng dẫn giải Phương trình phản ứng : 2CH2=CH–COOH + 2Na  2CH2=CH–COONa + H2 (1) 2CH3–CH2–COOH + 2Na  2CH3–CH2–COONa + H2 (2) CH2=CH–COOH + H2  CH3–CH2–COOH (3) Đặt số mol axit acrylic axit propionic x y Theo phương trình (1) (2) ta thấy tổng số mol hai axit =2 lần số mol H2 tạo thành Tổng khối lượng hai axit = 10,9 gam  1,68 x  0,1 x  y  Từ ta có hệ phương trình :  22,   72x  74y  10,9 y  0, 05  Theo (3) số mol CH2=CH–COOH phản ứng = số mol H2 (3) =0,1 Khối lượng hỗn hợp sau phản ứng cộng H2 10,9 + 0,1.2 = 11,1 gam Đáp án A Ví dụ 2: A axit cacboxylic đơn chức chưa no (1 nối đôi C=C) A tác dụng với brom cho sản phẩm chứa 65,04% brom (theo khối lượng) Vậy A có cơng thức phân tử A C3H4O2 B C4H6O2 C C5H8O2 D C5H6O2 Hướng dẫn giải Đặt công thức A CnH2n-2O2 A tác dụng với brom cho sản phẩm CnH2n-2Br2O2 Theo giả thiết ta có : 160 65, 04   n  => Vậy A có cơng thức phân tử C4H6O2 14n  30 100  65, 04 Đáp án B Ví dụ 3: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hoàn toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dung dịch NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X A 35,24% B 45,71% C 19,05% D 23,49% Hướng dẫn giải Theo giả thiết ta có : n CH  CH–COOH  n Br  3,2  0, 02 mol; n X  n NaOH  0, 09.0,5  0, 045 mol 160 60x  74y  3,15  0, 02.72 x  0, 01  Đặt số naxit axetic = x mol naxit propionic = y ta có :  x  y  0, 045  0, 02 y  0, 015 “Our goal is simple: help you to reach yours” 21 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic : %CH3COOH = 0, 01.60 100  19, 05% 3,15 Ví dụ 4: Oxi hóa 1,8 gam HCHO thành axit với hiệu suất H% thu hỗn hợp X Cho X tham gia phản ứng tráng gương thu 16,2 gam Ag Giá trị H A 60 B 75 C 62,5 D 25 Hướng dẫn giải Gọi số mol HCHO bị oxi hóa thành axit x, số mol HCHO dư y Phương trình phản ứng : o mol: t , xt 2HCHO + O2    x mol: AgNO3 / NH3 , t HCHO  4Ag  y 4y mol: AgNO3 / NH3 , t HCOOH  2Ag  x 2x 2HCOOH x o o (1) (2) (3)  1,8 x  y  30  0, 06 x  0, 045 Theo giả thiết phản ứng (1), (2), (3) ta có :   2x  4y  16,2  0,15 y  0, 025  108 Hiệu suất phản ứng : H  0, 045 100  75% => Đáp án B 0, 06 Ví dụ 5: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X Y (MX > MY) có tổng khối lượng 8,2 gam Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 11,5 gam muối Mặt khác, cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 21,6 gam Ag Công thức phần trăm khối lượng X Z : A C3H5COOH 54,88% B C2H3COOH 43,90% C C2H5COOH 56,10% D HCOOH 45,12% Hướng dẫn giải Theo giả thiết Z có khả phản ứng tráng gương, chứng tỏ Z có HCOOH (Y) X RCOOH Phương trình phản ứng : – COOH + NaOH  – COONa + H2O (1) mol : x  x HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O  2Ag + (NH4)2CO3 + 2NH4NO3 (2)  mol : 0,1 0,2 Theo (1) giả thiết ta có : 67x – 45x = 11,5 – 8,2  x = 0,15 (tổng số mol hai axit) Mặt khác : nAg = 0,2  nHCOOH = 0,1  nROOH = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol  0,1.46 + 0,05.(R + 45) = 8,2  R = 27 (C2H3–) Vậy axit X : C2H3COOH (43,90%) Đáp án B 22 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Phần 3: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI LÝ THUYẾT - MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng anđehit ta thu số mol H2O số mol CO2 Dãy đồng đẳng A Anđehit no đơn chức B Anđehit no mạch vòng C Anđehit no hai chức D Anđehit no đơn chức mạch hở Câu 2: Nhận xét sau ? A Anđehit chất khử yếu xeton B Anđehit no không tham gia phản ứng cộng C Công thức phân tử chung anđehit no CnH2nO D Anđehit no hợp chất mà nhóm –CHO đính với gốc hiđrocacbon no H Câu 3: Phương pháp để sản xuất axit axetic cơng nghiệp A Lên men giấm B Đi từ metanol cacbon oxit C Oxi hóa CH3CHO D Oxi hóa butan Câu 4: Phát biểu sau ? A Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B Anđehit có tính oxi hóa C So với ancol tương ứng, anđehit có nhiệt độ sơi cao D Anđehit có tính khử Câu 5: Fomon dung dịch anđehit fomic nước có nồng độ A 2-5% B 50-70% C 10-20% D 37-40% Câu 6: Công thức chung axit cacboxylic đơn chức, no, mạch hở A CnH2nO2 ( n ≥ 0) B CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 0) C CnH2n+1COOH ( n ≥ 0) D (CH2O)n Câu 7: Cho chất C6H5COOH (a); p-CH3C6H4COOH (b); p-O2NC6H4COOH (c) Chiều tăng dần tính axit dãy A (a) < (b) < (c) B (a) < (c) < (b) C (b) < (a) < (c) D (b) < (c) < (a) Câu 8: Độ mạnh axit: HCOOH (I); CH3COOH (II); CH3CH2COOH (III); (CH3)2CHCOOH (IV) theo thứ tự tăng dần A I < II < III < IV B IV < III < II < I C II < IV < III < I D IV < II < III < I Câu 9: Số đồng phân axit C4H8O2 A B C D.5 Câu 10: Hóa chất dùng để phân biệt HCHO C2H5OH A nước B quỳ tím C AgNO3/NH3 D natri hidroxit Câu 11 Các anđehit thể tính oxi hóa phản ứng với A H2/Ni, to B AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/NaOH D O2 Câu 12 Chất không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 A HCHO B C2H2 C HCOOCH3 D CH3COOH Câu 13 Để phân biệt HCOOH CH3COOH người ta dùng A dung dịch NaOH B Na C quỳ tím D AgNO3/NH3 Câu 14 Chất sau andehit? A H-CH=O B O=CH-CH=O C CH3-CO-CH3 D CH3-CH=O Câu 15 Chất có nhiệt độ sơi cao A CH3OH B CH3COOH C C2H5OH D HCOOCH3 Câu 16: Axit fomic có phản ứng tráng gương phân tử có A nhóm cacbonyl B nhóm cacboxyl C nhóm anđehit D nhóm hiđroxyl “Our goal is simple: help you to reach yours” 23 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 17: Phần trăm khối lượng C andehit acrylic A 40% B 54,545% C 62,07% D 64,29% Câu 18: Đốt cháy hỗn hợp anđehit đồng đẳng, thu a mol CO2 18a gam H2O Hai anđehit thuộc loại anđehit A no, đơn chức B có vòng no, đơn chức C no, hai chức D khơng no có nối đôi, hai chức Câu 19: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt anđehit axetic ancol etylic? A dd brom B dd HCl C dd Na2CO3 D H2 (Ni, to) Câu 20 Axit propionic có cơng thức cấu tạo A CH3CH2CH2COOH B CH3CH2COOH C CH3COOH D CH3 (CH2)3COOH - MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Chất sau phản ứng với chất: Na, NaOH Na2CO3? A C2H5OH B CH3CHO C HCHO D CH3COOH Câu Có thể dùng dung dịch AgNO3/NH3 để phân biệt cặp chất A CH3CHO HCHO B HCOOH CH3COOH C C6H5OH CH3OCH3 D C2H5OH CH3COOH Câu Dùng hóa chất để phân biệt chất: andehit axetic, ancol etylic, glixerol, dimetyl ete? A dung dịch AgNO3/NH3, Cu(OH)2, Na B dung dịch AgNO3/NH3, CuO C Na, dung dịch KMnO4 D dung dịch Br2 , Cu(OH)2 Câu 4: Axit acrylic (CH2=CHCOOH) không tham gia phản ứng với A Na2CO3 B dung dịch Br2 C NaNO3 D H2/xt Câu 5: Có đồng phân cấu tạo C5H10O có khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Câu 6: Quá trình sau không tạo anđehit axetic ? A CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác H2SO4) B CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác) C CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to) D CH3CH2OH + CuO (t0) Câu 7: Axit C4H6O2 có số đồng phân cấu tạo mạch hở A B C D Câu 8: Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải A CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO D HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO Câu 9: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic A CH3COOH, C2H2, C2H4 B C2H5OH, C2H4, C2H2 C C2H5OH, C2H2, CH3COO C2H5 D HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH Câu 10: Phát biểu sau anđehit xeton không đúng? A Axeton không phản ứng với nước brom B Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền C mol andehit fomic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu mol Ag D Axetanđehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Câu 11: Một hợp chất A có cơng thức C3H6O, A khơng phản ứng với Na, có tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo A A CH3COCH3 B C3H5OH C CH3CH2CHO D CH2=CH-CH2OH Câu 12: So sánh tính axit chất: CH3COOH (a); C2H5OH (b); C6H5OH (c); HCOOH (d) Thứ tự tính axit giảm dần A c > b > a > d B d > b > a > c C d > a > c > b D b > c > d > a 24 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! Câu 13: Ba chất hữu X, Y, Z có nhóm định chức, có cơng thức phân tử tương ứng CH2O2, C2H4O2, C3H4O2 Tên chất X, Y, Z A axit fomic, axit axetic, axit metacrylic B metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat C axit fomic, axit acrylic, axit propionic D axit fomic, axit axetic, axit acrylic Câu 14: Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi chất: ancol etylic (1), nước (2), andehit fomic (3), axit axetic (4) A (1) < (2) < (3) < (4) B (3) < (1) < (2) < (4) C (2) < (4) < (1) < (3) D (4) < (2) < (1) < (3) Câu 15: Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T) Dãy chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Câu 16: Dãy gồm chất xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải A CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH B CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH C C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH D C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH Câu 17: Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải A CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH C CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO D HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO Câu 18: C4H8O có số đồng phân anđehit A B C D Câu 19: Tỉ khối anđehit X hiđro 28 Công thức cấu tạo X A CH3CHO B CH2=CHCHO C HCHO D CH3CH2CHO 0 + Câu 20: Cho hoá chất sau: AgNO3/NH3, t (1); H2 (Ni, t ) (2); phenol (H , t ) (3); Cu(OH)2, t0 (4); Na, t0 (5); dung dịch Br2 (6); NaOH (7) Anđehit fomic tác dụng với chất số hoá chất trên? A (1); (2); (3); (4); (6); (7) B (1); (2); (3); (4); (5); (6) C (1); (2); (3); (4); (6) D (1); (3); (5); (6) Câu 21: Số đồng phân cấu tạo có cơng thức C4H8O có khả tác dụng với AgNO3/NH3 A B C D Câu 22: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cơng thức C3H6O có khả tác dụng với H2 (Ni, t0) tạo ancol đơn chức mạch hở A B C D Câu 23: Số đồng phân cấu tạo đơn chức, mạch hở chứa nguyên tử hiđro linh động có cơng thức C4H6O2 A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: (1) Nhiệt độ sôi andehit fomic < ancol etylic < axit axetic < axit butiric (2) Andehit hidrocacbon mà phân tử có chứa nhóm –CHO (3) HCHO thể tính khử tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư (4) Dung dịch fomalin dung dịch 37 – 40% axetandehit nước (5) Nước ép từ chanh khơng hòa tan CaCO3 Số phát biểu A B C D Câu 25: Ứng với công thức phân tử C5H10O có đồng phân cấu tạo có khả phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư? A B C D Câu 26 Khi cho 0,75g anđehit fomic phản ứng hoàn tồn với dung dịch AgNO3/NH3 dư khối lượng Ag thu A 10,8g B 21,6g C 2,7g D.5,4g “Our goal is simple: help you to reach yours” 25 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 27 Cho 1,97g fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư 5,4g Ag Nồng độ% HCHO fomalin A 19% B 38% C 40% D 27% Câu 28: Cho 2,9 gam anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu 21,6 gam Ag Công thức cấu tạo thu gọn anđehit A HCHO B CH2=CH-CHO C OHC-CHO D CH3CHO Câu 29 Khi cho 0,75g anđehit fomic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư khối lượng Ag giải phóng A 10,8g B 21,6g C 2,7g D.5,4g Câu 30 Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam - MỨC ĐỘ VẬN DỤNG THẤP Câu 1: Khi thêm lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 vào 7,4g hỗn hợp CH3CHO HCHO, thu 64,8g kết tủa Thành phần phần trăm theo khối lượng CH3CHO hỗn hợp A 59,45% B 60,3% C 45,5% D 39,7% Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit hữu liên tiếp dãy đồng đẳng Lấy m gam X đem tác dụng hết với 12 gam Na thu 14,27 gam chất rắn 0,336 lít H2 (đktc) Cũng m gam X tác dụng vừa đủ với 600 ml nước brom 0,05M CTPT axit A C3H2O2 C4H4O2 B C3H6O2và C4H8O2 C C3H4O2 C4H6O2 D C4H6O2 C5H8O2 Câu Cho 2,76g hỗn hợp axit axetic axit acrylic vừa đủ làm màu hoàn tồn 50g dung dịch Brom 9,6% Để trung hòa hết 1,38g hỗn hợp hai axit thể tích dung dịch NaOH 0,25M vừa đủ cần dùng A 40ml B 80ml C 50ml D.60ml Câu Đốt cháy hoàn toàn 4,09g hỗn hợp A gồm hai axit cacboxylic đồng đẳng dãy đồng đẳng axit axetic người ta thu 3,472lít khí CO2 (đktc) Công thức cấu tạo axit hỗn hợp A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH (CH3)2CHCOOH D C2H5COOH CH3CH2CH2COOH Câu Đốt cháy hoàn toàn 1,52g hỗn hợp axit fomic axit axetic người ta thu 0,896lít CO2 (đktc) Nếu lấy lượng hỗn hợp axit thực phản ứng tráng bạc hồn tồn khối lượng bạc thu A 3,72g B 4,05g C 4,32g D 4,65g Câu 6: Cho 6,6 gam anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng Lượng Ag sinh cho phản ứng hết với axit HNO3 lỗng, 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CHO B HCHO C CH3CH2CHO D CH2 = CHCHO Câu Cho g hỗn hợp andehit dãy đồng đẳng andehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 32,4 g kết tủa Ag Công thức andehit A HCHO CH3CHO B CH3CHO C2H5CHO C C2H5CHO C3H7CHO D C3H7CHO C4H9CHO Câu Cho 0,1 mol hỗn hợp andehit đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu 37,8g Ag CTPT andehit A CH2O C2H4O B C2H4O C3H6O C C3H4O C4H6O D C3H6O C4H8O Câu Đốt cháy hoàn toàn 3,7 g axit hữu mạch hở thu 3,36 lít CO2 (đkc) 2,7 g H2O X A axit axetic B axit propionic C axit oxalic D axit fomic Câu 10 Cho 5,3 g hỗn hợp gồm axit no đơn chức đồng đẳng tác dụng với Na vừa đủ thu 1,12 lít H2 (đkc) CTCT thu gọn axit 26 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! A HCOOH CH3COOH B CH3COOH C2H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D C2H5COOH C3H5COOH Câu 11 Cho 5,76 g axit hữu đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 g muối axit hữu CTCT thu gọn axit A HCOOH B CH3COOH C C2H5COOH D C2H3COOH Câu 12: Cho 12,6 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng hết với lượng dư AgNO3/NH3 thu 118,8 gam kết tủa Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A gam B 6,6 gam C 8,8 gam D 4,5 gam Câu 13 Cho 3,6 g axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12 M NaOH 0,12 M Cô cạn dung dịch thu 8,28 g hỗn hợp chất rắn khan CTPT X A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH Câu 14: Khi oxi hóa hồn tồn 2,2 gam anđehit đơn chức thu gam axit tương ứng Công thức anđehit A C2H5CHO B CH3CHO C HCHO D C2H3CHO Câu 15: Đốt cháy 19,2g hỗn hợp X gồm anđehit đồng đẳng thu 17,92 lit CO2 (đktc) 14,4g H2O Nếu cho 9,6g hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m (g) kết tủa Giá trị m A 75,6 B 5,4 C 54 D 21,6 Câu 16: Hỗn hợp Y gồm anđehit đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy 2,62g Y thu 2,912 lit CO2 (đktc) 2,34g H2O CTPT anđehit A HCHO CH3CHO B C3H6O C4H8O C C2H4O C3H6O D C3H4O C4H6O Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit đơn chức X thu CO2 H2O số mol CO2 nhiều số mol H2O a mol Công thức chất dãy đồng đẳng X A CH2=CHCHO B OHC-CHO C C2H5CHO D HCHO Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 15 gam andehit X đơn chức thu mol hỗn hợp gồm CO2 nước công thức X A HCHO B OCHCHO C CH2=CHCHO D CH3CH2CHO Câu 19: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 rong dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A HCHO B CH3CHO C OHC-CHO D CH3CH(OH)CHO Câu 20: Cho 14,8 gam hỗn hợp axit hữu no, đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 tạo thành 2,24 lít CO2 (đkc) Khối lượng muối thu A 19,2 gam B 20,2 gam C 21,2 gam D 23,2 gam Câu 21: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, sinh số mol Ag gấp bốn lần số mol X phản ứng Công thức X A HCHO B CH3CHO C (CHO)2 D C2H5CHO Câu 23: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO “Our goal is simple: help you to reach yours” 27 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người để tự khẳng định ! Câu 24: Cho 0,1 mol axit hữu X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na K thu 21,7 gam chất rắn thấy 2,24 lít khí H2 (đktc) Công thức cấu tạo X A (COOH)2 B CH3COOH C CH2(COOH)2 D CH2=CHCOOH Câu 25: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic với hiệu suất 30% Biết khối lượng riêng ancol etylic nguyên chất 0,8 g/ml nước g/ml Nồng độ phần trăm axit axetic dung dịch thu A 2,47% B 7,99% C 2,51% D 3,76% MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit hữu no, đơn chức Trung hoà hết 6,7g X dung dịch NaOH cô cạn dung dịch thu 8,9g muối khan Còn cho 6,7g X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 10,8g Ag Cơng thức axit A HCOOH CH3COOH B HCOOH C3H7COOH C HCOOH C2H5COOH D HCOOCH3 CH3COOH Câu 2: Cho m gam hỗn hợp etanal propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 43,2 gam kết tủa dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni hai axit hữu Giá trị m A 9,5 B 10,9 C 14,3 D 10,2 Câu 3: Hoà tan 26,8 gam hỗn hợp axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành phần nhau: Phần 1: Cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam Ag kim loại Để trung hoà hoàn toàn phần cần 200 ml dung dịch NaOH M Công thức axit A HCOOH, C2H5COOH B CH3COOH, C3H7COOH C HCOOH,C3H7COOH D.CH3COOH, C2H5COOH Câu 4: Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 27 gam Ag Mặt khác, hiđro hố hồn tồn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2 Dãy đồng đẳng X có công thức chung A CnH2n+1CHO (n ≥ 0) B CnH2n-1CHO (n ≥ 2) C CnH2n-3CHO (n ≥ 2) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Câu 5: Hai chất hữu X Y, thành phần nguyên tố gồm C, H, O, có số nguyên tử cacbon (MX < MY) Khi đốt cháy hoàn toàn chất oxi dư thu số mol H2O số mol CO2 Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 28,08 gam Ag Phần trăm khối lượng X hỗn hợp ban đầu A 39,66% B 60,34% C 21,84% D 78,16% Gợi ý: Có n Ag : nhh = 2,6 mà hỗn hợp có dạng hợp chất no, đơn chức ( nH2O = nCO2)  phải có HCHO chất lại HCOOH có hệ: x + y = 0,1 mol; 4x + 2y = 0,26 mol => x = 0,03 mol ; y = 0,07 mol  % m X = 0,03.30 : (0,03.30 + 0,07.46).100% = 21,84% Câu 6: Cho X Y hai axit cacboxylic mạch hở, có số nguyên tử cacbon, X đơn chức, Y hai chức Chia hỗn hợp X Y thành hai phần Phần tác dụng hết với Na, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần hai, thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp A 28,57% B 57,14% C 85,71% D 42,86% Gợi ý; Gọi x số mol X, y số mol Y => 0,5x+y=0,2 28 Tạp chí dạy học Hóa Học:  www.hoahoc.org Là nơi để em SAI, SAI cho hết đến thi ĐÚNG! Th.S Ngô Xuân Quỳnh -  xuanquynhpdp@gmail.com -/ / : 09798.17.8.85 Mỗi tập không đơn giản tính tốn, đằng sau ý tưởng ! 1,5  0,6 0,6 0,6  Soá C    →X : CH3COOH Y : HOOC–COOH x  2y x  y 0,5x  y →2x+2y=0,6 →x=0,2 y=0,1 => %Y=0,190100:( 0,190+0,260)=42,86 Câu 7: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit không no có liên kết đơi (C=C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m gam X A 15,36 gam B 9,96 gam C 18,96 gam D 12,06 gam Gợi ý CnH2nO2 (x mol); CmH2m-2O2 (y mol) (m>=3) khối luợng m= 25,56+18.0,3-40.0,3=18,96 x+y=0,3 Gọi mol CO2:a mol H2O: b => 44a+18b=40,08 Bảo toàn oxi: 2a+b = 2.0,3+ (40,08-18,96)/32=> a=0,69 b=0,54=>x=0,15; y=0,15; nx+my=0,69 n+m=4,6 (m>=3)=> n=1 m= 3,6 => Khối lượng axit khơng no =0,15×(14×3,6+30)=12,06 Câu 8: Cho 13,6 gam chất hữu X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 NH3, đun nóng , thu 43,2 gam Ag Cơng thức cấu tạo X : A CH3  C  C  CHO B CH  C  CH  CHO C CH  C  CH  CHO D CH  C   CH 2  CHO Gợi ý Số mol AgNO3=0,6>số mol Ag=0,4 > Có nối ba đầu mạch => 13,6:(0,4:2)=68 >C3H3–CHO Câu 9: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu 2,34 gam H2O Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu 12,8 gam muối Công thức hai axit A C3H5COOH C4H7COOH B C2H3COOH C3H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH Gợi ý Ta thấy có 2TH : axit no: Cn H2n O2 ( x mol) CmH2m – 2O2 (x mol) Xét TH1: => x = (4,02 – 0,13.14) : 32 = 0,06875 mol (có thể loại) Xét TH2: => 30x+ 14n CO2 = 4,02 n CO2 – x = 0,13 => x = 0,05 mol; n CO2 = 0,18 mol  Ctb = 0,18 : 0,05 = 3,6 => C2H3COOH C3H5COOH Hoặc Trong 10,05 gam hỗn hợp axit n axit = (12,8 – 10,05) : 22= 0,125 mol  Trong 4,02 gam X có n axit = 4,02: 10,05.0,125 = 0,05 mol  nCO2 = (4,02 – 0,13.2 – 0,05.32 ) : 12 = 0,18 mol > n H2O => loại C, D => Ctb = 3,6 => B Câu 10: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng oxi nhỏ 70%), Y Z hai ancol đồng đẳng (MY < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp A 15,9% B 12,6% C 29,9% D 29,6% Gợi ý Ctb = 0,35 : 0,2 = 1,75 => có CH4O C2H6O (CnH2n + O có số mol a) axit CxH yO4 (b mol) Bảo tồn oxi có: a + 4b = 0,35.2 + 0,45 – 0,4.2 = 0,35 a + b = 0,2 Giải hệ a = 0,15 mol ; b = 0,05 mol => 0,05.x + 0,15.n = 0,35 n > => x < X = x = % O < 70% => M axit > 64 : 0,7 = 91 => loại x = Vậy axit CH2(COOH)2, Có nCH3OH + nC2H5OH = 0,15 n CH3OH + 2n C2H5OH = 0,35 – 0,15 = 0,2 nCH3OH = 0,1 mol => % m CH3OH = 3,2 : 10,7.100% = 29,9% “Our goal is simple: help you to reach yours” 29 "Life is a race, if you don't run fast, you will get trampled" ... Tính axit Xét axit: R-COOH R-COOH + H2O  H3O + + RCOO – Trong dung dịch, axit cacboxylic phân li thuận nghịch Axit cacboxylic axit yếu thể đầy đủ tính chất hố học axit Dung dịch axit cacboxylic. .. PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VỀ AXIT CACBOXYLIC I Phản ứng thể tính axit axit cacboxylic Phương pháp giải Một số điều cần lưu ý giải tập liên quan đến tính axit axit cacboxylic : Phản ứng với dung... Tên chất X, Y, Z A axit fomic, axit axetic, axit metacrylic B metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat C axit fomic, axit acrylic, axit propionic D axit fomic, axit axetic, axit acrylic Câu 14:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2018 chuyên đề hướng dẫn về andehit xeton và axit cacboxylic , 2018 chuyên đề hướng dẫn về andehit xeton và axit cacboxylic

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay