2019 THPT chuyên gia định TP hồ chí minh (lần 1)

6 6 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:55

Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ THPT CHUYÊN GIA ĐỊNH - TP HỒ CHÍ MINH (LẦN 1) [ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT] (Xem giải) Câu 41 Cho mẫu Zn v{o 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng xảy ho{n to{n thu hỗn hợp kim loại Khối lượng kim loại sau phản ứng giảm gam so với mẫu Zn ban đầu? A 13,0 gam B 12,8 gam C 1,0 gam D 0,2 gam Câu 42 Chất n{o sau đ}y l{m mềm nước cứng to{n phần? A NaNO3 B NaCl C Na2CO3 D HCl (Xem giải) Câu 43 Đun nóng 11,1 gam etyl fomat với V ml dung dịch KOH 0,5M, lượng vừa đủ, phản ứng ho{n to{n Gi| trị V l{ A 120 B 240 C 300 D 75 Câu 44 Kim loại n{o sau đ}y thuộc nhóm kim loại kiềm? A K B Ca C Zn D Ba Câu 45 Chất n{o sau đ}y không t|c dụng với dung dịch Na2CO3? A CO2 B Ca(HCO3)2 C HCl D KOH Câu 46 Kim loại n{o điều chế phương ph|p điện ph}n nóng chảy? A Na B Ag C Fe D Cu (Xem giải) Câu 47 Amino axit Y no, mạch hở chứa nhóm COOH v{ nhóm NH2 Cho 66,75 gam Y t|c dụng ho{n to{n với dung dịch NaOH dư thu 83,25 gam muối Công thức Y l{ A C2H5O2N B C5H11O2N C C3H7O2N D C4H9O2N Câu 48 Phương trình hóa học n{o không xảy ra? A Cu + AgNO3 B Ag + HCl C Fe + Cu(NO3)2 D AgNO3 + Fe(NO3)2 Câu 49 X{ phòng hóa chất X thu sản phẩm Y Y hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường X l{ A metyl fomat C Triolein C Vinyl axetat D Etyl axetat Câu 50 Saccarozơ l{ loại đisaccarit có nhiều c}y mía, hoa nốt, củ cải đường Công thức saccarozơ l{ A (C6H10O5)n B C12H22O11 C C6H12O6 D C2H4O2 Câu 51 Anilin không t|c dụng với chất (trong dung dịch) n{o sau đ}y? Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ A NaCl B HCl C H2SO4 D Br2 Câu 52 Polime n{o có cấu tạo mạch ph}n nh|nh? A Cao su lưu hóa B Amilopectin C Xenlulozơ D Poli(metyl metacrylat) Câu 53 Thạch cao sống có cơng thức l{ A CaSO4 B CaSO4.H2O C CaSO4.4H2O D CaSO4.2H2O Câu 54 Kim loại n{o sau đ}y có nhiệt độ nóng chảy cao c|c kim loại? A Kẽm B Vonfram C Sắt D Đồng Câu 55 Hợp chất X có cơng thức cấu tạo HCOOCH(CH3)2 Tên gọi X l{ A Isopropyl axetat C Isopropyl fomat C Etyl fomat D Etyl axetat Câu 56 Kim loại n{o sau đ}y t|c dụng với H2O điều kiện thường A Cu B Zn C Ag D Ba (Xem giải) Câu 57 Tiến h{nh lên men 70 gam tinh bột th{nh ancol etylic (hiệu suất to{n qu| trình đạt 81%) hấp thụ to{n lượng CO2 sinh v{o nước vôi dư thu m gam kết tủa Gi| trị m l{ A 106,7 B 86,4 C 70,0 D 90,0 (Xem giải) Câu 58 Một bạn học sinh đ~ viết c|c phương trình hóa học sau: (1) 3Mg + 2FeCl3 dư → 3MgCl2 + 2Fe (2) Fe + 6HNO3 đặc, dư → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (3) NaHCO3 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 + NaOH + H2O (4) Fe + 2AgNO3 dư → Fe(NO3)2 + 2Ag Nhận xét n{o sau đ}y đúng? A (1)(2)(3) đúng, (4) sai B (1)(2)(4) đúng, (3) sai C (2)(4) đúng, (1)(3) sai D (2)(3) đúng, (1)(4) sai Câu 59 Cho phản ứng dạng (X) + NaOH → (Y) + (Z) + (T) (X) l{ chất n{o sau đ}y? A Gly-Gly B Vinyl axetat C Metyl amoni clorua D Metyl benzoat (Xem giải) Câu 60 Một đoạn mạch nilon-6 gồm 29 mắt xích có ph}n tử khối l{ A 3277 B 3144 C 3048 D 3164 Câu 61 Kết thí nghiệm c|c chất X, Y, Z với c|c thuốc thử ghi bảng sau Chất Thuốc thử Hiện tượng Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ X Dung dịch I2 Có m{u xanh tím Y Dung dịch AgNO3/NH3 Tạo kết tủa Ag Z Nước brôm Tạo kết tủa trắng C|c chất X, Y, Z l{ A Tinh bột, anilin, metyl fomat B Metyl fomat, tinh bột, anilin C Tinh bột, metyl fomat, anilin C Anilin, metyl fomat, tinh bột (Xem giải) Câu 62 Cho c|c ph|t biểu sau: (a) Anilin l{ amin bậc (b) Cho quỳ tím v{o dung dịch chứa anilin, quỳ tím hóa xanh (c) Dung dịch axit glutamic l{m quỳ tím hóa đỏ (d) Cho peptit Gly-Ala-Gly t|c dụng với Cu(OH)2/OH- thu hợp chất m{u tím (e) Tripanmitin l{ chất béo lỏng điều kiện thường (g) Chất béo v{ protein l{ c|c polime thiên nhiên Số ph|t biểu l{ A B C D (Xem giải) Câu 63 Thực c|c thí nghiệm sau: (a) Cho đinh sắt v{o dung dịch CuSO4 (b) Cho l| kim loại nhôm nguyên chất v{o dung dịch HNO3 lo~ng (c) Đốt ch|y d}y Mg nguyên chất khí Cl2 (d) Cho hợp kim Zn-Cu v{o dung dịch H2SO4 lo~ng Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa học l{ A B C D Câu 64 Ph|t biểu n{o sau đ}y đúng: A Tơ olon có chứa nguyên tử N ph}n tử B Polietilen l{ chất dẻo thường tr|ng lên chảo chống dính C Trùng hợp etyl clorua thu PVC D Policaproamit tạo th{nh từ phản ứng trùng ngưng axit ω-amino enantoic Câu 65 Ph|t biểu n{o sau đ}y không đúng: A Thạch cao nung dùng để nặn tượng, đúc khuôn v{ bó bột g~y xương B CaCO3 l{ th{nh phần vỏ v{ mai c|c lo{i ốc, sò, hến C Đ| vôi dùng l{m vật liệu x}y dựng, sản xuất vơi, xi măng, thủy tính D CaO gọi l{ vơi tơi, l{ chất rắn m{u trắng, tan nước Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 66 Cho CO2 v{o dung dịch Ca(OH)2, phản ứng ho{n to{n Kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau Gi| trị x l{ A 0,01 B 0,02 C 0,05 D 0,04 Câu 67 Cho giọt CuSO4 5% v{o ống nghiệm chứa ml dung dịch NaOH 10%, sau thêm v{o ml glucozơ 1%, lắc nhẹ Hiện tượng quan s|t l{ A Ban đầu tạo kết tủa xanh lam v{ kết tủa không tan B Ban đầu tạo kết tủa xanh lam sau kết tủa tan tạo dung dịch không m{u C Ban đầu tạo kết tủa xanh sau kết tủa tan tạo dung dịch danh lam D Ban đầu có kết tủa đen sau kết tủa tan tạo dung dịch danh lam Câu 68 Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X v{ chất rắn Y: Hình vẽ minh họa cho phản ứng n{o sau đ}y: A CuO (rắn) + CO (khí) → Cu + CO2 B NaOH + NH4Cl (rắn) → NH3 + NaCl + H2O Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ C Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 D K2SO3 (rắn) + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O (Xem giải) Câu 69 Thực c|c thí nghiệm sau: (a) Điện ph}n dung dịch NaCl điện cực trơ (b) Cho Mg v{o dung dịch Fe(NO3)3 dư (c) Cho khí CO dư qua ống sứ đựng ZnO nung nóng (d) Cho dung dịch AgNO3 v{o dung dịch Fe(NO3)2 (e) Điện ph}n nóng chảy Al2O3 Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu kim loại l{ A B C D (Xem giải) Câu 70 Cho Al t|c dụng với dung dịch X tạo khí Y có tỉ khối so với H2 32 X l{ dung dịch n{o sau đ}y? A HCl B HNO3 lo~ng C HNO3 đặc, nóng D H2SO4 đặc, nóng (Xem giải) Câu 71 X v{ Y l{ hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở (có số liên kết pi kh|c v{ nhỏ 3, nguyên tử cacbon) Hỗn hợp E gồm X, Y, ancol Z v{ este T (đa chức, tạo Z v{ X, Y) Đốt ch|y m gam hỗn hợp E cần 71,68 lít (đktc) oxi v{ thu 50,4 gam nước Mặt kh|c, cho m gam hỗn hợp E t|c dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn thu m1 gam ancol Z v{ m2 gam muối Đốt ch|y ho{n to{n m2 gam muối thu 34,72 lít (đktc) khí CO2 Còn cho m1 gam ancol Z qua bình chứa Na dư thấy khối lượng bình tăng 30 gam v{ có 11,2 lít (đktc) khí H2 tho|t Th{nh phần % khối lượng este T hỗn hợp E l{: A 32,80% B 31,07% C 25,02% D 20,90% (Xem giải) Câu 72 Cho hỗn hợp F gồm hai peptit X v{ Y (đều mạch hở v{ có số nguyên tử H l{ 17), MX < MY Cho m gam F t|c dụng với lượng dư dung dịch HCl đun nóng thu 135,07 gam muối Lysin v{ Glyxin Nếu đốt ch|y ho{n to{n m gam hỗn hợp F cần dùng 82,992 lít (đktc) khí O2 Th{nh phần phần trăm khối lượng Y hỗn hợp F l{ A 78,18% B 53,17% C 41,41% D 38,34% (Xem giải) Câu 73 Aspirin thuộc nhóm thuốc định điều trị c|c đau vừa v{ nhẹ, đồng thời có t|c dụng hạ sốt, viêm khớp dạng thấp, l{m giảm nguy nhồi m|u tim Aspirin có tên gọi l{ axit axetylsalixylic (có cơng thức l{ CH3COOC6H4COOH chứa vòng benzen) Cho c|c ph|t biểu sau Aspirin: (a) Aspirin l{ chất hữu tạp chức (b) Nếu thủy ph}n Aspirin dung dịch H2SO4 lo~ng thu CH3COOH v{ HOC6H4COOH (c) mol Aspirin t|c dụng tối đa với mol NaOH dung dịch (d) Đun nóng ancol metylic v{ axit terephtalic (xúc t|c H2SO4 đặc) thu Aspirin Số ph|t biểu l{ A B C D (Xem giải) Câu 74 Hòa tan m gam hỗn hợp hai muối gồm CaCO3 v{ KHCO3 v{o dung dịch HCl dư, khí sinh hấp thụ hết v{o 100 ml dung dịch LiOH 0,1M, NaOH 0,3M v{ KOH 0,2M, thu dung dịch chứa 3,08 gam chất tan Gi| trị m l{ A 3,2 B 1,0 C 2,0 D 1,5 Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ (Xem giải) Câu 75 Điện ph}n dung dịch X gồm CuSO4 v{ NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 4) với điện cực trơ, m{ng ngăn xốp đến nước bắt đầu bị điện ph}n hai điện cực dừng điện ph}n Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 52 gam so với dung dịch X ban đầu v{ anot tho|t V lít khí (đktc) Gi| trị V l{ A 2,24 B 11,2 C 8,96 D 5,6 (Xem giải) Câu 76 X, Y, Z l{ c|c hợp chất hữu mạch hở, đơn chức, chứa nguyên tử oxi ph}n tử, có số liên kết pi ph}n tử nhỏ v{ MX < MY < MZ < 76 Cả chất X, Y, Z có phản ứng tr|ng bạc Đốt ch|y ho{n to{n 0,1 mol hỗn hợp A gồm X, Y, Z thu 0,18 mol CO2 v{ 0,15 mol H2O Th{nh phần phần trăm khối lượng Z A l{ bao nhiêu? A 38,16% B 38,81% C 36,92% D 36,22% (Xem giải) Câu 77 Đốt ch|y ho{n to{n m gam hỗn hợp X gồm c|c cabohiđrat v{ axit benzoic cần dùng 17,472 lít O2 (đktc) v{ thu 9,9 gam H2O Mặt kh|c, đun nóng m gam X với dung dịch H2SO4 lo~ng (thực phản ứng thủy ph}n), trung hòa axit dư, sau thêm lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu 17,28 gam Ag C|c phản ứng ho{n to{n, gi| trị m l{ A 19,26 B 18,36 C 18,38 D 19,28 (Xem giải) Câu 78 Cho hỗn hợp X gồm Mg, MgO, MgCO3 tan ho{n to{n dung dịch Y chứa 0,18 mol H2SO4 v{ NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa v{ 1,18 gam hỗn hợp khí T (gồm N2, CO2 v{ 0,01 mol H2) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư v{o dung dịch Z đun nóng, thu 51,22 gam kết tủa v{ 0,224 lít khí (đktc) Biết c|c phản ứng xảy ho{n to{n Phần trăm khối lượng MgCO3 X có gi| trị gần l{ A 29,58% B 14,79% C 21,18% D 26,62% (Xem giải) Câu 79 Hỗn hợp X gồm hai chất hữu mạch hở có cơng thức ph}n tử l{ C3H7O4N v{ C3H12O3N2 Cho X t|c dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu khí l{m xanh quỳ tím ẩm v{ hỗn hợp Y gồm hai muối Tỉ lệ ph}n tử khối hai muối Y l{ A 1,264 B 1,093 C 1,247 D 1,047 (Xem giải) Câu 80 Hỗn hợp A gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY) v{ este no, đơn chức, mạch hở Đốt ch|y m gam hỗn hợp A cần dùng vừa đủ 9,24 lít (đktc) khí O2 v{ thu 6,93 gam H2O Mặt kh|c, m gam hỗn hợp A t|c dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,9M Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp A l{ A 21,93% B 21,43% C 14,28% D 14,88% ... v{ chất rắn Y: Hình vẽ minh họa cho phản ứng n{o sau đ}y: A CuO (rắn) + CO (khí) → Cu + CO2 B NaOH + NH4Cl (rắn) → NH3 + NaCl + H2O Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/... dư → Fe(NO3)2 + 2Ag Nhận xét n{o sau đ}y đúng? A (1)( 2)(3) đúng, (4) sai B (1)( 2)(4) đúng, (3) sai C (2)(4) đúng, (1)( 3) sai D (2)(3) đúng, (1)( 4) sai Câu 59 Cho phản ứng dạng (X) + NaOH → (Y)... chất X, Y, Z với c|c thuốc thử ghi bảng sau Chất Thuốc thử Hiện tượng Tuyển chọn đề thi THPT Quốc gia 2019 http://hoctap.dvtienich.com/ X Dung dịch I2 Có m{u xanh tím Y Dung dịch AgNO3/NH3 Tạo kết
- Xem thêm -

Xem thêm: 2019 THPT chuyên gia định TP hồ chí minh (lần 1) , 2019 THPT chuyên gia định TP hồ chí minh (lần 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay