thầy vũ khắc ngọc luyện tập phương pháp bảo toàn nguyên tố

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:55

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TỐN HĨA HỌC ĐỊNH LUẬT : BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ BÀI TẬP LUYỆN TẬP Thầy Khắc Ngọc Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A chứa mol FeS , mol FeS2 , mol S cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc).Tính giá trị V? A.116,48 B 123,2 C 145,6 D 100,8 Chọn đáp án B n Fe O  1(mol)  n Fe  2(mol) BTNT(Fe S)    n  4(mol)   n S  4(mol)  SO2 Chia để trò Ta có :  A  BTNT.O ùng   n Ophan  1.3  4.2  5,5(mol)  V  22,4.5,5  123,2 (lít) Câu 2: Cho mol Fe tác dụng hoàn toàn với O2 (dư).Khối lượng chất rắn thu bao nhiêu? A.80 (gam) B 160 (gam) C 40 (gam) D 120 (gam) Chọn đáp án A Câu hỏi đặt : Fe vào chất ? – Nó vào Fe2O3 BTNT.Fe Ta có : n Fe    n Fe O   0,5  m  0,5.160  80 (gam) Câu 3: Cho 32 gam Cu tác dụng với lượng dư axit HNO3.Khối lượng muối thu ? A.72 (gam) B 88 (gam) C 94 (gam) D 104 (gam) Chọn đáp án C Câu hỏi đặt : Cu vào chất ? – Nó vào Cu(NO3)2 Ta có : BTNT.Cu nCu  0,5(mol)   nCu(NO3 )2  0,5(mol)  m  0,5  64  62.2   94 (gam) Câu 4: Đốt cháy 8,4 gam C thu hỗn hợp khí X gồm (CO CO2) có tỷ lệ số mol 1:4.Tính khối lượng hỗn hợp X A.27,2 (gam) B 28,56 (gam) C 29,4 (gam) D 18,04 (gam) Chọn đáp án B Sau phản ứng C vào hai chất CO CO2 CO : a(mol) BTNT.C    a  4a  0,7  a  0,14(mol) CO : 4a(mol)  Ta có : n C  0,7  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích BTNT.O BTKL    nO  9a  0,14.9  1,26(mol)   mX   m(C,O)  8,4  1,26.16  28,56 (gam) Câu 5: Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3, b mol FeS2 c mol FeS bình kín chứa khơng khí dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất rắn Fe2O3 hỗn hợp khí Biết áp suất hỗn hợp trước sau phản ứng Mối liên hệ a , b , c : A a = b+c C a = b – c B a = 2b+c D a = 2b – c Chọn đáp án A Ta dùng phương pháp quy đổi abc  Fe : a  b  c (mol) Fe2 O3 : (mol)    S : 2b  c (mol) O2 ,nung,DLBTN Ta có :     SO2 : 2b  c (mol) C : a (mol) CO : a (mol) O : 3a (mol)   BTNT.O   n Ophản ứng  abc   2b  c   2a  3a a  11b  7c  P  const  n Ophaûn öùng  n CO  n SO  2  a  11b  7c  2b  c  a a  11b  7c  2b  c  a  a  b  c Câu 6: Để luyện 800 gang có hàm lượng sắt 95% , cần dùng x quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại tạp chất không chứa sắt) Biết lượng sắt bị hao hụt trình sản xuất 2% Giá trị x A 1325,16 B 959,59 C 1338,68 D 1311,90 Chọn đáp án C Ý tưởng giải toán : Dùng BNTN Fe n Fe  n 800.0,95 800.0,95  m Fe3O4  Fe 232  232 56 56  mquang  800.0,95 1 232  1338,68 (gam) 56 0,8 0,98 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho khơng khí thu chất rắn A Hòa tan A vào nước thu dung dịch B Trung hòa dung dịch B dung dịch NaOH để tạo muối trung hòa, thu dung dịch D Cho thêm dung dịch AgNO3 vào dung dịch D đến dư thấy tạo thành 41,9 gam kết tủa màu vàng Giá trị m là: A 3,1 gam B 6,2 gam C 0,62 gam D 31 gam Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Chọn đáp án A BTNT.P n Ag3PO4  0,1(mol)  n P  0,1(mol)  m  3,1(gam) Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe; 6,4 gam Cu 26 gam Zn với lượng dư lưu huỳnh đến phản ứng xảy hoàn toàn Sản phẩm phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thu khí X Tính thể tích dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml) tối thiểu cần dùng để hấp thụ hết khí X A 525,25 ml B 750,25 ml C 1018,18 ml D 872,73 ml Chọn đáp án D Chú ý: CuS không tác dụng với HCl BTNT Ta có:   n H S  n Fe  n Zn  → VCuSO  11,2 26 BTNT.Cu   0,6   n CuSO4  0,6(mol) 56 65 0,6.(64  96)  872,73 0,1.1,1 Câu 9: Từ quặng photphorit, điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau: Qng photphorit SiO2, C lò điện P o O2, t P2O5 H2O H3PO4 Biết hiệu suất chung trình 90% Để điều chế dung dịch H3PO4 49%, cần khối lượng quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO4)2 A 1,18 B 1,32 C 1,81 D 1,23 Chọn đáp án A Tư duy: Dùng BTNT P nP  0,49  0,005(mol) 98  n Ca3 (PO4 )2  0,0025(mol)  m  0,0025.310 1  1,18(gam) 0,73 0,9 Câu 10: Để sản xuất 10 thép chứa 98 %Fe cần dùng m gang chứa 93,4% Fe Biết hiệu suất trình chuyển hóa gang thành thép 80% Giá trị m là: A 10,492 B 13,115 C 8,394 D 12,176 Chọn đáp án B Ý tưởng: Dùng BTNT Fe: n Fe  10 10 1 0,98  m Gang  0,98.56  13,115(gam) 56 56 0,934 0,8 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 11: Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe 2,4 gam Mg dung dịch H2SO4,loãng,(dư),thu dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A.18 B.20 C 36 D 24 Chọn đáp án B BTNT.Fe   n Fe2 O3  0,1(mol) n Fe  0,2(mol)   m  16   20(gam)  BTNT.Mg  n MgO  0,1(mol)  n Mg  0,1(mol)  Câu 12: Hoà tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư dung dịch D Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư thu kết tủa Lọc kết tủa, rửa đem nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Y Giá trị m là: A 16,0 B 30,4 C 32,0 D 48,0 Chọn đáp án C Vì sau tồn lượng Fe chuyển vào Fe2O3 nên ta có ngay: Fe : 0,4(mol) BTNT.Fe X   n Fe2 O3  0,2(mol)  m  0,2.160  32(gam) O : 0,3(mol) Câu 13: Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 c mol FeS2 Cho X vào bình dung tích khơng đổi chứa khơng khí (dư), nung đến phản ứng xảy hồn tồn sau đưa nhiệt độ đầu thấy áp suất bình áp suất trước nung Quan hệ a, b, c là: A a = b+c B 4a + 4c = 3b C b = c + a D a+c=2b Sử dụng BTNT: abc  n Fe  a  b  c (mol) n Fe2 O3  (mol)   n  2c (mol)   BTNT Ta có :  S   n SO2  2c (mol) n  b (mol)  C  n  3b (mol) n CO2  b (mol)  O  BTNT.O   nOphản ứng  0,75(a  b  c)  2c  b  1,5b  0,75a  0,25b  2,75c p  const  0,75a  0,25b  2,75c  2c  b  0,75a  0,75c  0,75b bac Câu 14: Cho 16,9 gam hỗn hợp Na Al hòa tan hết vào nước dư thu dung dịch X Cho X phản ứng hết với 0,8 mol HCl thu 7,8 gam kết tủa dung dịch Y.Sục CO2 vào Y không thấy có kết tủa xuất Tính khối lượng Al hỗn hợp ban đầu A.3,95 gam B.2,7 gam C.12,4 gam D.5,4 gam Chọn đáp án D Với toán ta tư cách BTNT.Clo sau.Sau phản ứng Clo HCl biến vào NaCl AlCl3.Do ta có: Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích NaCl : a 23a  27b  16,9 a  0,5 (mol)     m Al  0,2.27  5,4 a  3.(b  0,1)  0,8 b  0,2 (mol) AlCl3 : b  0,1 Na : a (mol) 16,9  Al : b (mol) Câu 15: Thổi hỗn hợp khí CO H2 qua a gam hỗn hợp gồm CuO Fe3O4 có tỉ lệ mol 1:2 , sau phản ứng thu b gam chất rắn A Hòa tan hồn tồn b gam A dung dịch HNO3 loãng dư , thu dung dịch X ( không chứa ion Fe2+ ) Cô cạn dung dịch X thu 41 gam muối khan a gam nhận giá trị ? A.9,8 B.10,6 C.12,8 D.13,6 Chọn đáp án D n Cu(NO3 )2  x(mol)  n CuO  x(mol)  BTNT(Cu  Fe)     n Fe3O4  2x(mol) n Fe(NO3 )3  6x(mol) Ta có : a  BTKL  188x  64.242  41  x  0,025 (mol) BTKL  a  80.0,025  232.0,05  13,6 (gam) Câu 16: Nung 23,2 gam hỗn hợp X ( FeCO3 FexOy ) tới phản ứng hồn tồn thu khí A 22,4 gam Fe2O3 Cho khí A hấp thụ hồn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 7,88 gam kết tủa Mặt khác , để hòa tan hết 23,2 gam X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M CT FexOy giá trị V : A.FeO 200 B.Fe3O4 250 C.FeO 250 D.Fe3O4 360 Cho khí A (CO2) hấp thụ vào Ba(OH)2 : BTNT.C    nCO2  nFeCO3  nBaCO3  0,04(mol) BTNT.Fe Ta có: nFe O  0,14(mol)    n Fe  0,28(mol) BTNT.Fe   n Fe Fex Oy  0,28  0,04  0,24(mol) BTKL   mFex Oy  23,2  0,04.116  18,56(gam)  n Otrong oxit  18,56  0,24.56  0,32(mol) 16 Với FexOy ta có : x 0,24    Fe3O4  n FeO.Fe2O3  0,08(mol) y 0,32 2  Fe : 0,04  0,08  0,12(mol) BTDT X  HCl   3   n Cl  n HCl  Fe : 0,08.2  0,16(mol)  0,12.2  0,16.3  0,72(mol)  V= 720  360 (ml) Chọn đáp án D Câu 17: Cho luồng khí CO qua lượng quặng hematit T ( chứa Fe2O3 ) thu 300,8 gam hỗn hợp chất rắn X thoát hỗn hợp khí Y Cho hấp thụ tồn khí Y dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam Đem chất rắn X hòa tan dung dịch HNO3 dư thu 387,2 gam muối Thành phần % khối lượng Fe2O3 quặng : A.80% B.60% C.50% D.40% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Chọn đáp án D Ta dễ thấy khối lượng bình NaOH tăng khối lượng CO2: BTNT.O   m tan g  mCO2  52,8(gam)  n Obi khu  n CO2  52,8  1,2(mol) 44 BTKL   mT  300,8  1,2.16  320(gam) BTNT.Fe X  HNO3   n Fe  n Fe(NO3 )3  387,2  1,6(mol) 242 BTNT.Fe   n Fe2O3  0,8(mol)  %Fe2 O3  0,8.160  40% 320 Câu 18: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z este T (Z T đồng phân) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu 0,525 mol CO2 0,525 mol nước Cho lượng Y lượng Y có 0,2 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, sau phản ứng m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%) Giá trị m là: A 64,8g B 16,2g C 32,4 D 21,6g Chọn đáp án B Ta có : n CO : 0,525 BTKL     m X  0,525.44  0,525.18  0,625.32  12,55(gam)   n : 0,525   H2 O  BTNT.oxi  n Otrong X  0,525.3  0,625.2  0,325(mol)      n O2 : 0,625  a  b  0,2 a  0,075(mol)  n C n H2 n O  a nCO2  nH2 O      n C m H2 m O2  b a  2b  0,325 b  0,125(mol)  0,075.CH3CHO  0,125.C3H6 O2  12,55  nAg  0,075.2  0,15(mol)  mAg  16,2(gam) Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm propanđial, fomanđehit, metyl fomat cần dùng vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc) thu 2,7 gam H2O Giá trị m là: A 6,2 B 4,3 C 2,7 D 5,1 Chọn đáp án D C3 H O2  C3 (H O)2  BTNT C vô n hóm H2 O X CH O  C(H O)  n CO  n O  0,2(mol)   2 C H O  C (H O) 2  m  2,7  0,2.12  5,1g Câu 20: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng oxi nhỏ 70%), Y Z hai ancol đồng đẳng (MY < Mz) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu 7,84 lít khí CO2 (đktc) 8,1 gam H2O % khối lượng Y hỗn hợp là: A 12,6% B 29,9% C 29,6% D 15,9% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Chọn đáp án B Ta có X : R  COOH 2  4.16  0,7  R  1,4 R  90 n O  0,4(mol)   BTNT.oxi BTKL n  n Otrong X,Y,Z  0,35(mol)   m X,Y,Z  CO2  0,35(mol)    n H2 O  0,45(mol)   m(C,H,O)  10,7(gam) Dễ dàng suy ancol đơn chức: a  b  0,2 axit : a(mol) a  0,05(mol)   BTNT.oxi    4a  b  0,35 b  0,15(mol) ancol : b(mol)   Nếu X HOOC – CH2–COOH  ROH  CH3OH : 0,1 10,7  0,05.104 0,1.32  R  19,67   % 0,15 10,7 C H5OH : 0,05 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Hóa học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! ...Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Vũ Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích BTNT.O BTKL    nO ... Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Vũ Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Chọn đáp án A BTNT.P n Ag3PO4... Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 mơn Hóa học Theo dõi Page : Thầy Vũ Khắc Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 11: Hòa tan hỗn hợp X
- Xem thêm -

Xem thêm: thầy vũ khắc ngọc luyện tập phương pháp bảo toàn nguyên tố , thầy vũ khắc ngọc luyện tập phương pháp bảo toàn nguyên tố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay