TUYỆT CHIÊU GIẢI bài tập CHUYỂN ĐỘNG ném NGANG LTĐH THẦY đồ

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:54

LIVESTREAM BÀI CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG LÚC 21H30 THỨ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I Khảo sát chuyển động vật theo chiều ngang Chọn hệ trục toạ độ gốc thời gian  Chọn hệ trục toạ độ Đề-các xOy, trục Ox hướng theo véc tơ vận tốc , trục Oy hướng theo véc tơ trọng lực  Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném Phân tích chuyển động ném ngang Chuyển động hình chiếu Mx My trục Ox Oy gọi chuyển động thành phần vật M + Trên trục Ox ta có : ax = ; vx = vo ;  x = vot + Trên trục Oy ta có : ay = g ; vy = gt ; y = gt2 II Xác định chuyển động vật Dạng quỹ đạo vận tốc vật Phương trình quỹ đạo : y = g x 2v0 Phương trình vận tốc : v  ( gt )  v02 Thời gian chuyển động t  2h g Tầm ném xa L = xmax = vot = vo 2h g Cơng thức tính vận tốc chạm đất: v2 = v02 + vy2 = v02 + (g.t )2 III Các dạng tập có hướng dẫn Câu 1: Một vật ném từ điểm M độ cao 45 m với vận tốc ban đầu 20 m/s theo phương nằm ngang Hãy xác định a Dạng quỹ đạo vật b Thời gian vật bay khơng khí c Tầm bay xa vật d Vận tốc vật chạm đất Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản khơng khí Câu 2: Từ đỉnh tháp cao 80 m, cầu ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20 m/s a Viết phương trình chuyển động cầu Xác định toạ độ cầu sau ném s b Viết phương trình quỹ đạo cầu Quỹ đạo có dạng nào? c Quả cầu chạm đất vị trí nào? Vận tốc chạm đất bao nhiêu? Câu Một máy bay ném bom bay theo phương ngang độ cao 2km với v = 504km/h Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu ( theo phương ngang) Km để bơm rơi trúng mục tiêu ? (lấy g = 10m/s2.) Hướng dẫn giải: LTĐH THẦY ĐỒ - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG - 0986407884 LIVESTREAM BÀI CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG LÚC 21H30 THỨ L = xmax = vot = vo 2h = 2800m g Câu Một viên đạn bắn theo phương ngang độ cao 180m phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 100m/s Tính tầm ném xa vật chạm đất Hướng dẫn giải: Biết t  2h = 6s g v2 = vx2 + vy2 = v02 + (gt)2 => v0 = 80m/s L = v0.t = 480m Câu Từ độ cao h = 80m, người ta ném cầu theo phương nằm ngang với v0 = 20m/s Xác định vị trí vận tốc cầu chạm đất Cho sức cản KK không đáng kể, g = 10m/s2 Hướng dẫn giải: L = xmax = vot = vo 2h = 80 m g  t 2h = 4s g  v2 = vx2 + vy2 = v02 + (gt)2 = 44,7m/s Câu Từ sân thượng cao 20m người ném sỏi theo phương ngang với v0 = 4m/s, g = 10m/s2 a Viết pt chuyển động sỏi theo trục Ox, Oy b Viết pt quỹ đạo sỏi c Hòn sỏi đạt tầm xa bao nhiêu? Vận tốc vừa chạm đất Hướng dẫn giải: a + Chọn gốc tọa độ O sân thượng Trục Ox thẳng đứng hướng xuống Gốc thời gian lúc ném sỏi + Ptcđ sỏi : b PT quỹ đạo sỏi Từ pt x => t = x/2 vào pt (y) => y = 5/16 x2 Có dạng y = ax2 dạng parabol ( a >0; x > ) nên nhánh hướng xuống parabol đỉnh O c Khi rơi chạm đất: y = 20cm Tầm xa viên sỏi: L = 8m, t = 2s => v  v02  ( gt ) = 20,4 m/s Câu Một vật ném ngang độ cao 20m lúc chạm đất có v = 25m/s, g = 10m/s2 Tìm vận tốc đầu thả vật Hướng dẫn giải: t 2h = 2s g LTĐH THẦY ĐỒ - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG - 0986407884 LIVESTREAM BÀI CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG LÚC 21H30 THỨ v2 = v02 + (g.t )2 => v  v02  ( gt ) = 15m/s Câu Một vật ném theo phương ngang từ độ cao h = 80m, có tầm ném xa 120m Bỏ qua sức cản KK, g = 10m/s2 Tính vận tốc ban đầu vận tốc vật lúc chạm đất Hướng dẫn giải: t  2h = 4s g L = v0.t v0 = 30m/s Câu Một người đứng độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s2 Ném đá theo phương ngang Tính thời gian đá chạm đất? Hướng dẫn giải: Thay h = 45; g = 10  t  2h = 3s g Câu 10 Từ đỉnh tháp cao 80m, vật nhỏ ném theo phương ngang với v0 = 20m/s, g = 10m/s2 a/ Vật chạm đất cách chân tháp bao xa b/ Tính tốc độ chạm đất vật Hướng dẫn giải: a t  2h = 4s => L = v0.t = 80m/s g b => v  v02  ( gt ) = 50m/s Câu 11 Một vật ném ngang từ độ cao m Vận tốc ban đầu có độ lớn vo Tầm xa vật 18 m Tính vo Lấy g = 10 m/s2 A 19 m/s B 13,4 m/s C 10 m/s D 3,16 m/s Câu 12 Một vật ném ngang từ độ cao m, tầm xa vật đạt m Lấy g = 10 m/s 2, vận tốc ban đầu vật là: A 10 m/s B 2,5 m/s C m/s D m/s Câu 13 Một vật ném theo phương ngang từ độ cao m so với mặt đất Vật đạt tầm ném xa m Tìm vận tốc lúc đầu lúc chạm đất Lấy g = 10 m/s2 A 11 m/s ; 12,69 m/s B 12 m/s ; 12,68 m/s C 10,3 m/s ; 12,7 m/s D 11,6 m/s ; 12,67 m/s LTĐH THẦY ĐỒ - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG - 0986407884 ... vật ném ngang độ cao 20m lúc chạm đất có v = 25m/s, g = 10m/s2 Tìm vận tốc đầu thả vật Hướng dẫn giải: t 2h = 2s g LTĐH THẦY ĐỒ - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG - 0986407884 LIVESTREAM BÀI CHUYỂN ĐỘNG NÉM...LIVESTREAM BÀI CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG LÚC 21H30 THỨ L = xmax = vot = vo 2h = 2800m g Câu Một viên đạn bắn theo phương ngang độ cao 180m phải có vận tốc ban đầu để lúc chạm đất có v = 100m/s Tính tầm ném. .. dẫn giải: L = xmax = vot = vo 2h = 80 m g  t 2h = 4s g  v2 = vx2 + vy2 = v02 + (gt)2 = 44,7m/s Câu Từ sân thượng cao 20m người ném sỏi theo phương ngang với v0 = 4m/s, g = 10m/s2 a Viết pt chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỆT CHIÊU GIẢI bài tập CHUYỂN ĐỘNG ném NGANG LTĐH THẦY đồ , TUYỆT CHIÊU GIẢI bài tập CHUYỂN ĐỘNG ném NGANG LTĐH THẦY đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay