Tổng hợp công thức vật lý 12

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:54

Website: http://www.baitap123.com/ || Fanpage: https://www.facebook.com/baitap123/ HỆ THỐNG TỒN BỘ CƠNG THỨC VẬT 12 TỪ A-Z  v0 Website: http://www.baitap123.com/ || CHƯƠNG I : DAO Fanpage: https://www.facebook.com/baitap123/ CÔNG THỨC VẬT 12  + Liên hệ pha: ĐỘNG I DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA: Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng: + Phương trình dao động: x  Acos(t   )  v sớm pha  x;  a sớm pha  v; a ngược pha với x II CON LẮC LỊ XO: + Phương trình vận tốc: v   A sin(t   )  Tần số góc: + Phương trình gia tốc: k m  a   Acos(t   )   x  k  m ,   2f + x: Li độ dao động (cm, m) + A: Biên độ dao động (cm, m) +  : Pha ban đầu ( rad)  Chu kì: T  : Tần số góc (rad/s) + (t   ) : Pha dao động (rad) Tần số: f  +  xmax = A vmax = A ( Tại VTCB) amax =  Hệ thức độc lập: A x   v   A  x v2 2 A , a = 2A +Tốc độ trung bình chu kì: 4A T =m1 2 k , m m2  + 2 T  T12  T22 Nếu thời gian t vật thực N dao động: Chu kì +Tại biên: xmax = A, v = 0, a max = v f   Nếu m =m1 - m2  +Tại VTCB: x =0, vmax =  T m m , k T  2 T  T T  A ( Tại biên) Nếu 2 T t N Tần số f  N t  Cắt lò xo: k.l  k1.l1  k2 l2  Ghép lò xo: + Nếu k1 nối tiếp k2: 1   k k1 k2 Website: http://www.baitap123.com/ || Fanpage: https://www.facebook.com/baitap123/  Cơ năng:  T  T12  T22 + Nếu k1 song song k2: k  k1  k2 W = 1   2 T T1 T2  Lập phương trình dao động điều hòa: Phương trình có dạng: x  A cos(t   ) + Tìm : v2  l =2A, vmax = A ,… , 2 k … m ,   2f ,    + Tìm  : Chọn t = lúc vật qua vị trí T x0  x0  Acos  cos   x0  cos  A   Vật CĐ theo chiều (-)    Vật CĐ theo chiều (+)  Năng lượng dao động điều hòa:  Động năng: Wd = 2 mv  kA sin (t   ) 2  Thế năng: Wt = kA = m A = hs 2  Con lắc lò xo treo thẳng đứng: Gọi l0 : Chiều dài tự nhiên lò xo l : Độ dãn lò xo vật VTCB lb : Chiều dài lò xo vật VTCB + Tìm A: A2  x  W = Wd + Wt = hs 2 kx  kA cos (t   ) 2  lb  l0  l Khi vật VTCB: Fđh = P  kl  mg  k  m l0 lb m m l g l k Chu kì lắc T  2 m l  2 k g Chiều dài lò xo li độ x: l = lb + x  Chiều dài cực đại (Khi vật vị trí thấp nhất) lmax = lb + A  Chiều dài cực tiểu (Khi vật vị trí cao nhất) lmin = lb - A  A lb  l max  l ; l max  l Website: http://www.baitap123.com/ || Fanpage: https://www.facebook.com/baitap123/  Lực đàn hồi lò xo li độ x: Fđh = k( l + x) + Công thức liên hệ: Lực đàn hồi cực đại: Fđhmax = k( l + A) Lực đàn hồi cực tiểu: Fđhmin = k( l - A) l > A Fđhmin = Fhp  kx  Lực hồi phục cực đại: Fhp  kA Lưu ý: Trong công thức lực lượng A, x, l có đơn vị (m) III CON LẮC ĐƠN  Chu kì: T  Tần số:   2 f  2 g l l l(m), g(m/s2) g g (Hz) l Phương trình dao động: Theo cung lệch: Theo góc lệch: s  s0cos(t   )   0cos(t   ) Với s  l l chiều dài dây treo (m)  , s0 góc lệch , cung lệch vật biên v2 2 v   S02  s Vận tốc:  Khi dây treo lệch góc  bất kì:  Khi vật qua VTCB: v  gl (1  cos  )  Khi vật biên: v = Lực căng dây:  Khi vật góc lệch  bất kì: = mg(3 cos   cos  )  Khi vật qua VTCB =  Tần số góc: v  gl (cos   cos  ) l  A  Lực hồi phục: Là lực tổng hợp tác dụng lên vật ( có xu hướng đưa vật VTCB) Độ lớn Và S s  mg(3  cos  )  Khi vật biên: = Khi mg cos    10 1- cos  =  = = Có thể dùng sin 0   02 mg(1   02 ) ; mg (1   02 )  Năng lượng dao động: W = Wd + Wt = hs W  mgl (1  cos  )  mgl 02 Website: http://www.baitap123.com/ || Fanpage: https://www.facebook.com/baitap123/  Chu kì tăng hay giảm theo %: T2  T1 T1 100% + Nếu  Chiều dài tăng hay giảm theo %: l2  l1 l1 100%  Gia tốc tăng hay giảm theo %: g  g1 g1 CHƯƠNG II: SĨNG CƠ HỌC  Sóng nguồn Xét sóng nguồn O có biểu thức uo  Acost Biểu thức sóng M cách O khoảng d: Xét dao động điều hòa phương tần số: x1  A1cos(t  1 ) x2  A2cos(t  2 ) Độ lệch pha:     1 Phương trình dao động tổng hợp có x  Acos(t   ) dạng: Với: A  A12  A22  A1 A2 cos(  1 ) A sin 1  A2 sin  tg  A1 cos 1  A2 cos   Nếu dao động pha:   2k  Nếu dao động ngược pha:   (2k  1) + Nếu A tổng hình thoi   600  A  A1  A2 100% IV TỔNG HỢP DAO ĐỘNG + Nếu A tổng đường chéo hình thoi   1200  A  A1  A2 uM  Acos(t  Với : 2 d  )   2 f + Bước sóng:  v  v.T f + Vận tốc truyền sóng: v  s t Độ lệch pha điểm phương truyền sóng cách khoảng d:   2d   Nếu dao động pha:   2k  d  k  Nếu dao động ngược pha:   (2k  1)  d  (k  ) A1  A2 A2  A12  A22 Website: http://www.baitap123.com/ || Fanpage: https://www.facebook.com/baitap123/  Giao thoa sóng: Xét sóng nguồn A B sóng kết hợp có biểu thức: u  Acost + Xét điểm M cách nguồn A khoảng d1, cách nguồn B khoảng d2 + Biểu thức sóng M A truyền tới: u1  Acos(t  2 d1  ) + Biểu thức sóng M B truyền tới: u2  Acos(t  2 d  ) số giá trị k ( z) tính theo công thức: Cực đại: S S  S S 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp công thức vật lý 12 , Tổng hợp công thức vật lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay