TÓM tắt vật lí lớp 10 HK1

7 3 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:54

TĨM TẮT VẬT LỚP 10 CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Quy ước: - Độ dời: x  x  xo - Khoảng thời gian: t  t  t0 (Lúc vật bắt đầu CĐ chọn làm gốc tính t0 = 0) Quãng đường : s = v t s s1  s2  Tốc độ trung bình: vtb =  t t1  t2  - Kiểu quãng đường - Biến đổi mẫu (t) - Kiểu thời gian - Biến đổi tử (s) - Dạng thường gặp: 1/2 đoạn đường đầu v1 1/2 đoạn đường sau v2 tốc độ trung bình 2.v1v2 v v1  v2 Vận tốc trung bình: x v t Phương trình chuyển động thẳng đều: x  x0  v.t Chú ý: Chiều (+) trùng chiều chuyển động - Vật CĐ chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < - Vật phía dương trục tọa độ x > 0, phía âm trục tọa độ x < Bài toán gặp nhau, đuổi kịp: x1 = x2 tìm t, sau thay t vào x1 tìm vị trí Hai vật cách nhau: Khi hai vật cách khoảng s x1  x2 = s CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Bộ công thức CĐT-BĐĐ: - PTCĐ: x  x0  v0 t  a.t  x0  s - Quãng đường chuyển động: v  vo s  v0 t  a.t  t 2 s  v0  a.t - Vận tốc tức thời : v  t - Công thức liên hệ (hay gọi cơng thức độc lập với thời gian) v  v02  2a.s Lưu ý quan trọng: r r - Nhanh dần : a ��v hay a.v>0 r r - Chậm dần đều: a ��v hay a.v < Quãng đường giây thứ n: s  sn  sn 1 Đồ thị: Để nhận xét đồ thị ta phải: - Dựa vào biểu thức phụ thuộc vào thời gian - Nhận xét: : Bậc , bậc II, hệ số góc dương hay âm - Suy đồ thị : Là đường gì, hướng lên hay xuống Vận tốc trung bình: Vì vận tốc biến đổi nên vận tốc trung bình v  v0  v SỰ RƠI TỰ DO Rơi tự không vận tốc đầu: Là chuyển động nhanh dần không vận tốc đầu với gia tốc g = 9,8 m/s2 (hoặc g = 10 m/s2) 2 v = gt; s = gt ( h  gt D ); vD  gh 2 Quãng đường vật rơi giây cuối cùng: s  h  st 1 gt st 1  g (t  1)2 2 Đặc điểm gia tốc rơi tự do: - Ở nơi gần mặt đất, vật rơi gia tốc g Gia tốc rơi tự đại lượng vectơ, có phương thẳng đứng chiều hướng xuống - Gia tốc phụ thuộc vào vị trí địa lý, nơi khác g khác nhau, thường lấy g = 9,8 (m/s2) - Càng lên cao gia tốc g giảm, cơng thức tính g vị trí có độ cao h: MD g G ( RD  h) G = 6,67.10-11 ; MĐ = 6.1024 kg ; RĐ = 6400 km Chuyển động ném lên theo phương thẳng đứng chịu tác dụng trọng lực: - Là chuyển động chậm dần lên với gia tốc g hướng xuống Chọn chiều dương hướng lên, lúc g < - Thời gian vật lên thời gian vật rơi xuống - Vectơ vận tốc vị trí độ lớn ngược chiều CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU Tốc độ góc:  2 N    2 f  2 t T t  góc quét ứng với thời gian t s Vận tốc dài: v   R  t v2 Gia tốc hướng tâm: aht   R  R Độ dài cung: s   R (  góc quay) Chuyển động tròn biến đổi đều: r r r v v v2 a  at  an at = an  t R CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC Cơng thức: r r r v13  v12  v23 Trong đó: Vật chuyển động ; HQC chuyển động; h  HQC đứng yên Trường hợp thuyền: - Thuyền xi dòng: v13  v 12  v23 - Thuyền ngược dòng: v13  v 12  v23 -Thuyền chuyển động vng góc với dòng nước: v132  v 212  v 232 Trường hợp tổng quát: - Chọn đối tượng (thường đề hỏi) viết công thức cộng vận tốc - Viết công thức cộng vận tốc dạng độ lớn: So sánh hai vectơ thành phần (cùng chiều, ngược chiều, vng góc) vẽ vectơ tổng theo quy tắc hình bình hành, sau Hình vẽ, suy cơng thức độ lớn - Đề cho gì, đề hỏi � Kết CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM TỔNG HỢP PHÂN TÍCH LỰC r r r Phân tích lực: F  Fx  Fy Fx  F cos  Fy  F sin  Tổng hợp hai lực bất kì: F = F12 + F22 + 2.F1.F2.cos  * Đặc biệt: - Hai lực phương chiều: F  F1  F2 - Hai lực phương ngược chiều: F  F1  F2 2 - Hai lực vng góc: F  F1  F2 - Hai lực nhau, hợp góc  :  CÂN BẰNG CHẤT ĐIỂM r Điều kiện cân chất điểm: Tổng hợp tất lực tác dụng lên vật � � � r F  F2   F n  Phương pháp giải: - Bước 1: Vẽ hình + cho biết lực tác dụng - Bước 2: Áp dụng điều kiện cân � � � r F  F2   F n  - Bước 3: Dùng kiến thức hình học + Hình vẽ > Giải tìm kết BA ĐỊNH LUẬT NEWTON r r r r F Định luật 2: a  hl hay Fhl  ma m F = 2.F1.cos     Định luật 3: F B  A  FA B  F BA  F AB * Hai lực định luật III hai lực trực đối r r r r Định luật 1: Fhl  � a  Lực phản lực: - Luôn xuất cặp - Là cặp lực trực đối 5 Quán tính: Tất vật có qn tính, đại lượng đặc trưng cho mức quán tính lớn hay nhỏ khối lượng LỰC HẤP DẪN m1.m2 Lực hấp dẫn: Fhd  G R2  N m  -11   Trong đó: G = 6,67.10  ; kg   m1, m2 : Khối lượng hai vật ; R khoảng cách hai vật Trọng lực: Là lực hấp dẫn trái đất tác dụng lên vật M P  Fhd � m.g  m.G ( RD  h) M = 6.1024 kg – Khối lượng Trái Đất ; R = 6400 km Bán kính Trái Đất Gia tốc rơi tự Trái Đất: M g G ( RD  h) * Phụ thuộc vào độ cao điểm ta xét * Càng lên cao giảm Hệ thức thường gặp: Ph g h � RD �  � � P0 g0 �RD  h � LỰC ĐÀN HỒI Công thức: Fđh = k | l | Trong đó: k độ cứng lò xo (N/m) phụ thuộc vào vật liệu kích thướt lò xo; | l | l  l0 độ biến dạng lò xo Lò xo treo thẳng đứng: P  Fdh � mg  k l LỰC MA SÁT Lực ma sát trượt: Fmst  t N Trong đó: t – hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào tình trạng bề mặt N – Áp lực vật (lực nén vật lên bề mặt) 2.Lực ma sát nghỉ : Nằm mặt phẳng tiếp xúc hai vật, chiều ngược với ngoại lực tác dụng, có độ lớn F ngoại lực Lực ma sát nghỉ cực đại: Fmax   n N Hai trường hợp thường gặp: - Vật chuyển động thẳng có ma sát: Fk = Fmst - Vật chuyển động phương ngang có lực ma sát � lực ma sát gây gia tốc : Fmst=m.a= t N LỰC HƯỚNG TÂM v Công thức: Fht = m aht = m m. r r Lưu ý: - Trong trường hợp vật chuyển động tròn cong đều, lực đóng vai trò lực hướng tâm hợp lực lực đóng vai trò lực hướng tâm - Bài toán quay gàu toán xe đến vị trí cao cầu cong hợp lực trọng lực phản lực đóng vai trò lực hướng tâm PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC * Là phương pháp áp dụng định luật Newton hiểu biết loại lực để giải tìm gia tốc chuyển động + B1: VH + Xác định lực tác dụng lên vật + B2: Áp dụng ĐL II Newton tổng quát + B3: Chọn hệ trục Oxy chiếu + B4: Từ B3 rút kết yêu cầu nhận xét * Lưu ý: - Vật nằm ngang (trọng lực vng góc với mặt chuyển động) N  P  mg - Vật trượt mặt phẳng nghiêng: a  g ( sin  t cos ) CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG Phương pháp phân tích chuyển động: Là phân tích chuyển động phức tạp thành nhiều thành phần chuyển động đơn giản Chuyển động ném ngang: - Mx chuyển động thẳng x= v0t (1) - My chuyển động rơi tự y  gt (2) x2 y  g * Phương trình quỹ đạo: v0 * Thời gian chạm đất y = h : t D  * Tầm bay xa: L = xmax=v0.tĐ * Vận tốc chạm đất: 2h g r r r v  vx  v y � v  vx  v y  v0  ( g t D )2 CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN n Chuyển động theo phương ngang Ox chuyển động thẳng n chuyển động theo phương thẳng đứng Oy chuyển động thẳng biến đổi với a= -g n Vận tốc – gia toác: � voy = vo sina � � � � ax = � ay =- g � � � � � � vx = v0.cosa � � vy = v0 sina - gt � � � � � � x = (v0 cosa ).t � � gt2 � y = (v sin a ).t � � � n phương trình quỹ đạo -g y= x2 + (tga ).x 2vo cos2 a n Độ cao cực đại, tầm bay cao v2 sin2 a H= 2g Thời điểm vật đạt độ cao cực đại: v20 sina t= g nTầm xa = khoảng cách từ vị trí ném đến điểm rơi (trên mặt đất) v2 sin2a L= o g CHƯƠNG III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN n VẬT RẮN - Là vật có kích thướt khơng biến dạng - Điểm đặt lực tùy tiện dời chỗ, quy trọng tâm G TỔNG HỢP LỰC ĐỒNG QUY - Trượt hai lực điểm đồng quy - Dùng quy tắc HBH tìm hợp lực CÂN BẰNG VẬT RẮN Cân vật rắn chịu tác dụng hai lực:   F  F 0 Cân vật rắn chịu tác dụng lực không song song: � � � r F1 F  F  * Điều kiện:- Ba lực có giá đồng phẳng đồng quy - Hợp lực lực cân với lực thứ 3 Các bước giải BT cân bằng: - Bước 1: Vẽ hình + cho biết lực tác dụng + Trượt lực - Bước 2: Áp dụng điều kiện cân � � � r F  F2   F n  - Bước 3: Dùng kiến thức hình học + Hình vẽ > Giải tìm kết HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU F = F1 + F2 F1 d  ; d = d1+d2 F2 d1 * Vị trí GIÁ hợp lực nằm hai giá HỢP LỰC SONG SONG TRÁI CHIỀU F = F1 - F2 F1 d  (chia ngoài) F2 d1 * Giá hợp lực nằm hai giá, phía lực lớn ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG LỰC SONG SONG - Ba lực phải đồng phẳng - Lực trái chiều với hai lực ngồi - Hợp lực có độ lớn tổng độ lớn F3 = F1 + F2 có giá chia F1 d  F2 d1 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH * Quy tắc: Tổng đại số mô men lực làm vật quay theo kim đồng hồ tổng đại số mô men lực làm cho vật quay theo chiều ngược kim đồng hồ M�  M * Lưu ý: Mô men lực M đại lượng vec tơ, có phương vng góc với lực F cánh tay đòn, có độ lớn : M = F.d ...  ; kg   m1, m2 : Khối lượng hai vật ; R khoảng cách hai vật Trọng lực: Là lực hấp dẫn trái đất tác dụng lên vật M P  Fhd � m.g  m.G ( RD  h) M = 6 .102 4 kg – Khối lượng Trái Đất ; R = 6400... điểm vật đạt độ cao cực ñaïi: v20 sina t= g nTầm xa = khoảng cách từ vị trí ném đến điểm rơi (trên mặt đất) v2 sin2a L= o g CHƯƠNG III: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN n VẬT RẮN - Là vật có... số ma sát trượt phụ thuộc vào tình trạng bề mặt N – Áp lực vật (lực nén vật lên bề mặt) 2.Lực ma sát nghỉ : Nằm mặt phẳng tiếp xúc hai vật, chiều ngược với ngoại lực tác dụng, có độ lớn F ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM tắt vật lí lớp 10 HK1 , TÓM tắt vật lí lớp 10 HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay