Kiểm tra 15 phút chương 4 lần 1 đề 1

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:53

Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế 0969 311 412 - 093 4848 755 Họ tên người làm: Số câu đúng: Họ tên người chấm: Điểm: KIỂM TRA 20 PHÚT CHƯƠNG - ĐỀ Câu Chọn phát biểu Động lượng hệ cô lập (hê kín) đại lượng A khơng xác định B bảo tồn C khơng bảo tồn D biến thiên Câu Một lực 30N tác dụng vào vật có khối lượng 200g nằm yên thời gian 0,025s Xung lượng lực khoảng thời gian A 0,75 kg.m/s B 75kg.m/s C 7,5 kg.m/s D 750kg.m/s Câu Cơng thức tính cơng lực A A = F.s B A = mgh C A = F.s.cos D A = F.v Câu Đại lượng đặc trưng cho khả sinh công vật đơn vị thời gian gọi A Công học B Công phát động C Công cản D Công suất Câu Đơn vị sau đơn vị công suất? A J.s B W C N.m/s D HP Câu Một vật có khối lượng m = 1kg rơi tự từ độ cao h xuống đất khoảng thời gian t  0,5s Lấy g = 10m/s2 Bỏ qua sức cản khơng khí Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian A 10kgm/s B 1kgm/s C 5kgm/s D 0,5kgm/s Câu Một đạn khối lượng m bay lên đến điểm cao cách mặt đất 200m nổ thành hai mảnh Trong mảnh có khối lượng m / bay thẳng đứng xuống với vận tốc 400m/s Tìm độ cao cực đại mà mảnh lại lên tới so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 A 600m B 80080m C 2200m D 8200m Câu Một vật nhỏ khối lượng m = 2kg trượt xuống đường dốc thẳng nhẵn thời điểm xác định có vận tốc 3m/s, sau 4s vật có vận tốc 7m/s, tiếp sau 3s vật có động lượng (kg.m/s) là: A 28kg.m/s B 20kg.m/s C 10kg.m/s D 6kg.m/s Trung tâm Luyện thi kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2018-2019 - Huế 0969 311 412 - 093 4848 755 Câu Cho máy bay lên thẳng có khối lượng 8.103 kg , sau cất cánh phút máy bay lên độ cao 2000m  Bỏ qua ma sát Tính cơng động trường hợp vật chuyển động nhanh dần Lấy g  10 m / s  A 2,486108  J  B 1,644.108  J  C 3,234.108  J  D 4.108  J  Câu 10 Một bè có khối lượng m1 = 140 kg trôi với vận tốc v1 = 2m/s dọc theo bờ sông Thầy Lâm Ngơ (sau tết tăng cân) có khối lượng m2 = 70 kg nhảy lên bè với vận tốc v2 = 4m/s Xác định vận tốc bè sau thầy Lâm nhảy vào trường nhảy ngược hướng với chuyển động bè Trung tâm Luyện thi kiệt Dương Văn An & 280, Bạch Đằng ... chuyển động nhanh dần Lấy g  10 m / s  A 2 ,48 610 8  J  B 1, 644 .10 8  J  C 3,2 34. 10 8  J  D 4. 10 8  J  Câu 10 Một bè có khối lượng m1 = 14 0 kg trôi với vận tốc v1 = 2m/s dọc theo bờ sông Thầy...Lớp Lý 10 thầy Lâm Ngô 2 018 -2 019 - Huế 0969 311 41 2 - 093 48 48 755 Câu Cho máy bay lên thẳng có khối lượng 8 .10 3 kg , sau cất cánh phút máy bay lên độ cao 2000m  Bỏ... theo bờ sông Thầy Lâm Ngô (sau tết tăng cân) có khối lượng m2 = 70 kg nhảy lên bè với vận tốc v2 = 4m/s Xác định vận tốc bè sau thầy Lâm nhảy vào trường nhảy ngược hướng với chuyển động bè Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 phút chương 4 lần 1 đề 1 , Kiểm tra 15 phút chương 4 lần 1 đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay