CÁC CÔNG THỨC vật lý 11 cần NHỚ

19 15 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:53

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CÔNG THỨC VẬT11 CHƢƠNG I: ĐIỆN TÍCH Điện tích: Có hai loại điện tích: điện tích dương điện tích âm Điện tích kí hiệu q, đơn vị Culơng Điện tích ngun tố có giá trị : q = 1,6.10-19 Hạt electron hạt proton hai điện tích nguyên tố Electron hạt có: - Điện tích qe = - e = - 1,6.10-19C - Khối lượng me = 9,1.10-31 kg Điện tích hạt (vật) ln số ngun lần điện tích ngun tố: q =  ne ĐỊNH LUẬT CULƠNG Công thức: F  k q1.q2 ;  số điện môi, phụ thuộc chất điện môi  r http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƢỜNG Cƣờng độ điện trƣờng: đặc trưng cho tính chất mạnh yếu điện trường phương diện tác dụng lực, cường ur ur F độ điện trường phụ thuộc vào chất điện trường, không phụ thuộc vào điện tích đặt vào, tính: E  hay q E F q r EM điểm M điện tích điểm gây có gốc M, có phương nằm đường thẳng OM, có chiều hướng xa Q Q>0, hướng lại gần Q Q GV l=f l>f  GC = GV  GC < GV - Trên vành kính thường ghi giá trị G¥ = 25 f (cm) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Ví dụ: Ghi X10 GƠ = 25 = 10 ị f = 2,5cm f (cm) KÍNH HIỂN VI a) Định nghĩa: Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật nhỏ, với độ bội giác lớn lơn nhiều so với độ bội giác kính lúp b) Cấu tạo: Có hai phận chính: Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÔNG THỨC vật lý 11 cần NHỚ , CÁC CÔNG THỨC vật lý 11 cần NHỚ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay