Câu lý thuyết vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

8 1 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:52

*Kết bạn theo dõi Facebook TƯƠI NGUYỄN để thường xuyên nhận nhiều tài liệu hay : https://www.facebook.com/tuoimin.9858 *Đồng thời bạn muốn nắm vững thuyết môn sinh học tham khảo khóa học nhà giáo “Thảo Phạm “1 tác giả tiếng nhiều đầu sách nhà sách LOVEBOOK thiết lập người cung cấp file link :http://namvunglythuyetsinhhoc.info/dang-ky-khoahoctuoinguyen/ *HIỆN TẠI TỚ SUẤT GIẢM GIÁ KHÓA HỌC ĐẾN NGÀY 31/08/2017 CÁC BẠN MUỐN CHINH PHỤC TOÀN BỘ ĐIỂM THUYET SINH HOC , MUỐN CĨ LỘ TRÌNH HỌC ĐẦY ĐỦ HOÀN THIỆN , HÃY LIÊN HỆ FACEBOOK TƯƠI NGUYỄN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT NHÉ ( link facebook nhá ^^ ) *XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! CHÚC CÁC BẠN NHỮNG PHÚT GIÂY THẬT VUI VẺ BÊN TÀI LIỆU NÀY 33 CÂU THUYẾT VẬT CHẤT DI TRUYỀN CHẾ DI TRUYỀN CẤP TẾ BÀO Câu 1: Loại đột biến xuất đời cá thể là: A Đột biến giao tử đột biến xôma B Đột biến tiền phôi đột biến xôma C Đột biến xôma thường biến D Đột biến tiền phôi, đột biến xôma thường biến Đáp án : B Đột biến tiền phôi xảy lần nguyên phân hợp tử, giai đoạn 2-8 phơi bào nên khả biểu thể Đột biến xoma xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng, nhân lên mô Nếu gen trội biểu phần thể Câu 2: Trong cấu trúc phân tử NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc nhiễm sắc thể đường kính: A 30 nm B 300 nm C 11 nm D 110 nm Đáp án : A Sợi bản: 11 nm Sợi nhiễm sắc: 30 nm Vùng xếp cuộn: 300 nm Cromatit: 700 nm NST kì giữa: 1400 nm Câu 3: Sự trao đổi chéo không cân crômatit cặp NST kép tương đồng nguyên nhân dẫn đến: A Hoán vị gen B Đột biến thể lệch bội C Đột biến đảo đoạn NST D Đột biến lặp đoạn đoạn NST Đáp án : D Câu 4: Tế bào sinh tinh loài động vật trình tự gen sau: + Trên cặp NST tương đồng số 1: NST thứ ABCDE NST thứ hai abcde + Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thứ FGHIK NST thứ hai fghik Loại tinh trùng kiểu gen ABCde Fghik xuất chế: A Chuyển đoạn không tương hỗ B Phân li độc lập NST C Trao đổi chéo D Đảo đoạn Đáp án : C Câu 5: Chuyển đoạn Robertson là: A Sự sáp nhập NST khác B Chuyển đoạn phạm vi NST C Chuyển đoạn tương hỗ D Trao đổi chéo gây hoán vị gen Đáp án : A Chuyển đoạn Robertson sáp nhập NST khác Câu 6: Giả thuyết đột biến NST từ 2n = 48 vượn người 2n = 46 người liên quan đến dạng đột biến cấu trúc NST sau đây? A Lặp đoạn NST B Chuyển đoạn không tương hỗ C Chuyển đoạn tương hỗ D Sát nhập NST vào NST khác Đáp án : D Câu 7: Hiện tượng sau NST xảy giảm phân không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp chao đổi chéo Đáp án : D Loại trừ đáp án A Nhân đơi NST q trình nhân đơi NST ln diễn vào pha S kì trung gian nguyên phân giảm phân Loại trừ đáp án B Co xoắn NST hoạt động co xoắn NST ln diễn vào kì đầu co xoắn cực đại vào kì nguyên phân giảm phân Loại trừ đáp án C Tháo xoắn hoạt động tháo xoắn NST ln diễn vào kì cuối nguyên phân giảm phân Đáp án D hoạt động tiếp hợp trao đổi chéo diễn vào kì đầu q trình giảm phân I khơng diễn nguyên phân Câu 8: Thể mắt dẹt ruồi giấm do: A Lặp đoạn NST thường B Chuyển đoạn NST thường C Lặp đoạn nhiễm sắc thể giới tính D Chuyển đoạn nhiễm sắc thể giới tính Đáp án : C Thể mắt dẹt ruồi giấm đột biến lặp đoạn NST giới tính X chuyển mắt lồi thành mắt dẹt Câu 9: Hiện tượng làm cho vị trí gen NST thay đổi là: A Nhân đôi NST B Phân li NST C Co xoắn NST D Trao đổi chéo NST Đáp án : D Nhân đôi NST tạo thành NST kép gồm crômatit giống nên vị trí gen NST khơng thay đổi Co xoắn NST làm thu gọn chiều dài NST không xếp lại gen NST Phân li NST tức phân chia NST cho tế bào khơng ảnh hưởng đến vị trí gen NST Còn trao đổi chéo làm cho gen alen đổi chỗ cho cặp NST tương đồng; vị trí xếp gen NST bị thay đổi Câu 10: Loại đột biến không làm thay đổi số lượng, thành phần gen NST là: A Mất đoạn B Chuyển đoạn không tương hỗ C Lặp đoạn D Đảo đoạn Đáp án : D Loại đột biến không làm thay đổi số lượng, thành phần gen NST là: Đảo đoạn tượng đoạn NST quay 1800 nối vào vị trí cũ nên làm thay đổi trình tự xếp gen NST Loại trừ đáp án : A.Mất đoạn đoạn NST bị làm giảm số lượng gen NST B.Chuyển đoạn không tương hỗ tượng NST khác trao đổi cho nahu đoạn NST tạo nên NST mang gen từ NST khác chuyển tới C.Lặp đoạn tượng đảo NST lặp lại hay nhiêu lần làm cho số lượng gen tăng lên Câu 11: Sự thu gon câu truc không gian cua NST: A Giup tế bao chưa đươc nhiêu NST B Thuân lơi cho sự tổ hơp cac NST qua trinh phân bao C Thuân lơi cho sự phân li, sự tổ hơp cac NST qua trinh phân bao D Thuân lơi cho sự phân li cac NST qua trinh phân bao Đáp án : C NST có câu truc xoăc nhiêu lân giup thu gon chiêu dai NST nên NST đễ dang săp xếp tơ vô săc, phân li va tổ hơp qua trinh phân bao ngoai câu truc xoăn nhiêu bâc giup bao vệ câu truc NST ( khó bị đưt gây va enzim phân giai) Câu 12: Các bệnh đột biến phân tử người: A Hội chứng Claiphentơ, hội chứng Tơc-nơ B Bệnh niệu Phêninkêtô, hông cầu liềm, bạch tạng C Tật ngắn xương tay chân, bệnh bạch cầu ác tính D Bệnh mù màu lục - đỏ, tật dính ngón, ung thư máu Đáp án : B Cac dạng đột biến ở người: 1- Ung thư máu đột biến đoạn NST số 21; 2- Hồng cầu hình liềm đột biến gen trội nằm NST thường; 3- Bạch tạng đột biến gen lặn NST thường; 4- Hội chứng Claiphentơ đột biến số lượng NST NST cặp NST giới tính dạng XXY; - Dính ngón tay 2,3 đột biến gen lặn nằm NST Y khơng alen X; 6- Máu khó đơng đột biến gen lặn nằm NST X khơng alen Y; 7- Hội chưng Tơcnơ la đột biến số lương NST có NST ở cặp NST giới tính dạng XO; 8- Hội chưng Đao la đột biến số lương NST có NST ở cặp NST số 21; 9- Mù màu đỏ lục đột biến gen lặn nằm NST X alen Y; 10 - Bệnh Phêninkêtơ niệu đột biến gen lặn NST thường dẫn đến rối loạn chuyển hóa phênylalanin Các bệnh đột biến gen (đột biến phân tử) là: Hồng cầu hình liềm, bạch tạng, dính ngón tay, mù màu, Phêninkêtơ niệu Câu 13: Trong cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực sợi nhiễm sắc NST đường kính A 300nm B 300 Å C 700nm D 110 Å Đáp án : B Sợi bản: 110Å Sợi nhiễm sắc: 300Å Vùng xếp cuộn: 3000Å Cromatit: 7000Å NST kì giữa: 14000Å Câu 14: Trong cấu trúc phân tử NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc NST đường kính: A 300nm B 11nm C 110A0 D 300A0 Đáp án : D Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể: Một đoạn ADN( khoảng 146 cặp Nu) quấn quanh ptử histôn( sấp sỉ 13/4 vòng)-> nuclêơxơm Các nuclêơxơm với đoạn ADN khoảng 15 - 100 cặp Nu phân tử histon -» Chuỗi nuclêôxôm (mức xoắn 1) tạo sợi đường kính sấp sỉ llnm (110A0) Sại xoắn (mức 2) tạo sợi chất nhiễm sắc đường kính» 30nm (300A0) Sợi chất nhiễm sắc xoắn mức 3-> cấu trúc siêu xoắn đường kính sấp xỉ 300 nm hình thành Crơmatit đường kính sâp xỉ 700nm Vào kì ngun phân NST tồn dạng NST kép gồm crômatit dính tâm động (eo sơ cấp) Một số NST thêm eo thứ cấp (là nơi tích tụ rARN) Trong cấu trúc phấn tử NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc nhiễm sắc thể đường kính D 300 A° – Câu 15: Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp trao đổi chéo Đáp án : D Hiện tượng nhiễm sắc xảy giảm phân không xảy nguyên phân D Tiếp hợp trao đổi chéo Vào kì đầu I giảm phân: xảy tượng trao đổi đoạn crơmatit khác nguồn cặp NST tửơng đồng -• hoán vị gen Loại trừ đáp án: A Nhân đơi NST diễn vào pha sau kì trung gian nguyên phân giảm phân B Co xoắn NST bước vào kì đầu trình phân bào nguyên phân giảm phân c Tháo xoắn NST diễn vào kì cuối trình phân bào nguyên phân giảm phân Câu 16: Dưới hình vẽ minh họa tế bào thể giai đoạn khác trình nguyên phân Trình tự sau phản ánh thứ tự diễn trình nguyên phân? A 2=>3=>1=>4 B 1=>2=>3=>4 C 1=>3=>2=>4 D 4=>2=>1=>3 Đáp án : C Tế bào NST dạng sợi mảnh, màng nhân chưa tiêu biến chứng tỏ tế bào thuộc kì trung gian Tế bào NST phân li cực tế bào chứng tỏ thuộc kì sau Tế bào màng nhân tiêu biến, thoi vơ sắc hình thành, NST bắt đầu co xoắn; chứng tỏ tế bào thuộc kỳ đầu Tế bào phân chia tế bào chất hình thành tế bào chứng tỏ kỳ cuối Vậy trật tự xếp tế bào giai đoạn khác trình phân bào 1->3->2->4 Câu 17: Chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon cấu trúc nucleoxom khoảng A 992 A0 B 140 A0 C 146 A0 D 496,4 A0 Đáp án : D Đoạn ADN quấn quanh khối cầu protein cấu trúc nucleoxom khoảng 146 cặp nucleotit nên chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu histon cấu trúc nucleoxom khoảng: 146 x 3,4 = 496,4 cn p gen  \fn c m \small ®   A0 Câu 18: Hình vẽ mơ tả giai đoạn trình phân bào tế bào bình thường? A Kỳ nguyên phân C Kỳ giảm phân II B Kỳ giảm phân I D Kỳ sau nguyên phân Đáp án : C Trên hình vẽ ta thấy, nhiễm sắc thể trạng thái kép tập trung thành hàng dọc mặt phẳng xích đạo Tuy nhiên, số NST lẻ (3 chiếc) nên kì giảm phân II Câu 19: Hình mơ tả kì hình thức phân bào nào? A Kì sau nguyên phân B Kì lần phân bào phân bào giảm nhiễm C Kì nguyên phân kì lần phân bào phân bào giảm nhiễm D Kì sau lần phân bào phân bào giảm nhiễm Đáp án : D Vì NST tồn trạng thái kép bị thoi vô sắc kéo hai cực tế bào → Hoạt động diễn kỳ sau I giảm phân (nếu kì sau II kỳ sau nguyên phân NST phải trạng thái đơn) Câu 20: Có ba tế bao sinh tinh cua ca thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hanh giam phân binh thường hinh tinh trung Số loại tinh trung tối đa có thể tạo la: A B C D Đáp án : B-Cá thể kiểu gen AaBbddEe - dị hợp cặp gen ®   Theo lí thuyết với n tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân bình thường hình thành loại tinh trùng - Trên thực tế, tế bào sinh tinh sau giảm phân tạo thành tinh trùng chia làm hai loại ®   Với tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân bình thường hình thành: + + = loại tinh trùng Câu 21: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi đường kính A 11nm B 2nm C 30nm D 300nm Đáp án : A Sợ đường kính 11 nm Câu 22: Thành phần chủ yếu nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gồm A ARN mạch đơn prôtêin loại histôn B ADN mạch đơn prôtêin loại histôn C ARN mạch kép prôtêin loại histôn D ADN mạch kép prôtêin loại histôn Đáp án : D Câu 23: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi đường kính A 11 nm B nm C 30 nm D 300 nm Đáp án : A Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi đường kính 11nm Câu 24: Những thành phần sau tham gia cấu tạo nên nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A mARN prôtêin B tARN prôtêin C rARN prôtêin D ADN prôtêin Đáp án : D Câu 25: Trong tế bào, gen nằm nhiễm sắc thể A giống số lượng, thành phần trật tự xếp loại nuclêôtit B phân li độc lập, tổ hợp tự trình giảm phân hình thành giao tử C ln tương tác với quy định tính trạng D tạo thành nhóm gen liên kết xu hướng di truyền Đáp án : D Câu 26: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Đáp án : D Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút NST tác dụng bảo vệ NST làm cho NST khơng dính vào Câu 27: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau đường kính 700 nm? A Sợi B Vùng xếp cuộn C Sợi nhiễm sắc D Crômatit Đáp án : D Câu 28: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể trình tự nuclêơtit đặc biệt, trình tự vai trò A bảo vệ nhiễm sắc thể, làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào B điểm khởi đầu cho q trình nhân đơi phân tử ADN C mã hố cho loại prơtêin quan trọng tế bào D giúp nhiễm sắc thể liên kết với thoi phân bào trình nguyên phân Đáp án : A Câu 29: Phát biểu sau khơng nói gen cấu trúc? A Phần lớn gen sinh vật nhân thực vùng mã hố khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hố axit amin (êxơn) đoạn khơng mã hố axit amin (intron) B Vùng điều hoà nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã C Gen khơng phân mảnh gen vùng mã hố liên tục, khơng chứa đoạn khơng mã hố axit amin (intron) D Mỗi gen mã hố prơtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêơtit: vùng điều hồ, vùng mã hoá, vùng kết thúc Đáp án : B Trong gen cấu trúc, vùng điều hòa nằm đầu 3' mạch mã gốc gen Câu 30: Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 2x C 0,5x D 4x Đáp án : B + Kì trung gian, ADN nhân đơi, tế bào sinh tinh hàm lượng ADN 2x (nằm 2n NST kép) + Vào kì sau giảm phân I, 2n NST kép phân li hai cực tế bào mẹ (nhưng tế bào) Suy ra, hàm lượng ADN nhân tế bào 2x Câu 31: Cho hai loài giao phấn với thu hợp tử Một hợp tử nguyên phân bình thường liên tiếp lần tạo tế bào tổng số 384 NST trạng thái chưa nhân đơi Cho biết q trình giảm phân dùng làm bố không xảy đột biến khơng trao đổi chéo tạo tối đa 256 loại giao tử Số lượng NST tế bào tạo trình nguyên phân A 2n = 16 B 2n = 26 C 3n = 36 D 3n = 24 Đáp án : D + Gọi 2n NST lưỡng bội lồi (n є Z+) Ta có: 2n = 256 = 28 => n = 2n = 16 Gọi x: Số NST chứa tế bào sinh trình nguyên phân ( x є Z+) Ta có: 24 × x = 384=> x = 24 Vì n = 16 : =8 => x = 24 = 3n => Chọn đáp án D Câu 32: Trong mức cấu trúc siêu hiên vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiễm sắc đường kính A 30nm 300nm B 11nm 300nm C 11nm 30nm D 30nm 11nm Đáp án : C Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi NST đường kính 11nm 30nm Câu 33: Một cá thể lồi động vật nhiễm sắc thể 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ q trình số giao tử nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ: A 1% B 0,5% C 0,25% D 2% Đáp án : B + Khi xảy tượng không phân li cặp NST số kì sau 1, tế bào sinh tinh tạo tinh trùng, tinh trùng mang NST (n+1) = + = tinh trùng mang NST (n-1) = – = + 20 tế bào sinh tinh tạo giao tử mang NST với số lượng 20 x = 40 giao tử + Tổng số tinh trùng sinh ra: 2000 x = 8000 tinh trùng + Vậy, tỉ lệ loại giao tử chứa NST: (40 : 8000) x 100% = 0,5% ... phân li cực tế bào chứng tỏ thuộc kì sau Tế bào màng nhân tiêu biến, thoi vơ sắc hình thành, NST bắt đầu co xoắn; chứng tỏ tế bào thuộc kỳ đầu Tế bào phân chia tế bào chất hình thành tế bào chứng... ADN nhân đơi, tế bào sinh tinh có hàm lượng ADN 2x (nằm 2n NST kép) + Vào kì sau giảm phân I, 2n NST kép phân li hai cực tế bào mẹ (nhưng tế bào) Suy ra, hàm lượng ADN nhân tế bào 2x Câu 31: Cho... Tháo xoắn hoạt động tháo xoắn NST ln di n vào kì cuối nguyên phân giảm phân Đáp án D hoạt động tiếp hợp trao đổi chéo di n vào kì đầu q trình giảm phân I khơng di n nguyên phân Câu 8: Thể mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu lý thuyết vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào , Câu lý thuyết vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay