1000 câu sinh học hay phần 2

21 6 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:52

Câu 51: Có phát biểu sau thể quan điểm học thuyết tiến hóa đại? (1) Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa (2) Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu hình qua làm phân hóa vốn gen quần thể giao phối (3) Những biến dị xuất đồng loạt theo hướng xác định có ý nghĩa tiến hóa (4) Chọn lọc tự nhiên biến dị cá thể nhân tố thúc đẩy q trình tiến hóa A B C D Câu 52: Giả sử cho lồi lồi thú kí hiệu A, B, C, D có giới hạn sinh thái cụ thể sau: Loài Giới hạn sinh thái A B C D 5,60C-420C 50C-360C 20C-440C 00C-31,40C Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Lồi C có vùng phân bố nhiệt độ rộng II Nếu loài xét sống khu vực nhiệt độ môi trường xuống mức 5,10C có lồi có khả tồn III Trình tự vùng phân bố từ hẹp đến rộng nhiệt độ loài theo thứ tự là: B→ 𝐷 → 𝐴 → 𝐶 IV.Tất lồi có khả tồn 300C A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 53: Đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh Cho hai dòng chủng hạt vàng lai với hạt xanh F1 , cho F1 lai phân tích thu kết quả: A vàng : xanh C 25% vàng : 75% xanh B 75% vàng : 25% xanh D 50% vàng : 50% xanh Câu 54: Ở loài động vật, lai thể dị hợp thân xám, cánh dài với nhau, thu kiểu hình thân đen, cánh cụt tỉ lệ 1%, (biết gen quy định tính trạng, tính trạng thân xám, cánh dài trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt) Tần số hốn vị gen A 4% B 4% 20% C 2% D 4% hoắc 2% Câu 55: Một lồi trùng, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cách dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Phép lai P: 𝐴𝑏 𝑎𝐵 XDY x 𝑎𝐵 𝑎𝑏 XDXd, tạo F1 Biết không xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lý thuyết số cá thể cái, thân đen, cánh dài, mắt đỏ F1 chiếm tỉ lệ: A.25% B.45% C.20% D.2,5% Câu 56: Có hoạt động sau nhằm bảo vệ môi trường sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất II Bảo vệ loài sinh vật có nguy tuyệt chủng III Sử dụng tiết kiệm nguồn nước IV Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết tồn dân mơi trường V Khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên A B C D Câu 57: Một quần thể động vật, hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen giới là: 0,1 AA: 0,6Aa: 0,3aa; giới đực 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Sau hệ ngẫu phối hệ F1 Dựa vào thông tin trên, kết luận sau có kết luận đúng? (1) F1 có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 28% (2) F1 có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 54% (3) Tần số alen A= 0,55; a= 0,45 (4) Có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 18% A B C D Câu 58: Ở loài thực vật chiều cao thân ba cặp gen ( A, a; B, b; C, c ) quy định Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cao thêm 10cm Cây thấp có chiều cao 100cm Cho giao phấn cao thấp thu F1 Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết có phát biểu đúng? 1.Cây F1 có chiều cao trung bình 130 cm Khi cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, xác suất thu có chiều cao 120 cm đời F2 15 64 3.Khi cho mang kiểu gen Aabbcc giao phấn với F1, xác suất thu có chiều cao 140 cm đời 16 Khi cho mang kiểu gen AABbCc giao phấn với F1, xác suất thu có chiều cao 150 cm A.3 B.1 32 C.4 D.2 Câu 59: Khi lai thỏ chủng có màu mắt lơng dạng hoang dại với thỏ đực có mắt màu mơ lơng xám thu F1 có 100% thỏ có màu mắt lơng dạng hoang dại Cho F1 giao phối với thu F2 có tỷ lệ phân li kiểu sau : Thỏ cái: 100% màu mắt lông dạng hoang dại Thỏ đực : 45% màu mắt lông dạng hoang dại : 45% mắt màu mơ lông xám : 5% mắthoang dại lông xám : 5% mắt mơ lơng dạng hoang dại Có kết luận đúng? (1) Gen quy định tinh trạng mau mắt nằm giới tính (2) Tần số hốn vị gen 20% (3) Gen quy định tính trạng dạng lơng nằm NST thường (4) Gen quy định tính trạng màu mắt dạng lông nằm NST A B C D Bài 60: Phả hệ hình bên mơ tả di truyền bệnh người: bệnh câm điếc bẩm sinh gen lặn nằm NST thường quy định Bệnh máu khó đơng gen lặn nằm NST X (khơng có alen tương ứng Y quy định.) Biết không gia đình có biểu bệnh Tính theo lý thuyết có phát biểu ? I Xác định xác kiểu gen người phả hệ II Xác suất để cặp vợ chồng (12) x (13) sinh người mắc hai bệnh nêu 3/160 III Có người phả hệ biết chắn có kiểu gen dị hợp bệnh câm điếc bẩm sinh IV Xác suất để cặp vợ chồng (12) x (13) sinh người bình thường hai bệnh nêu 74,375% A B C D Bài 61: Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau sai? A Diễn sinh thái xảy cạnh tranh gay gắt loài quần xã sinh vật B Diễn sinh thái xảy hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C Diễn thứ sinh ln dẫn đến hình thành quấn xã ổn định D Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường Bài 62: Theo thuyết tiến hoá đại, phát biểu nói chọn lọc tự nhiên? I Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu hình trực tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen quần thể II Khi mâu thuẫn nảy sinh lợi ích cá thể quần thể chọn lọc tự nhiên thường hướng tới bảo tồn quần thể cá thể III Đối tượng tác động chủ yếu chọn lọc tự nhiên quần thể IV Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hố có hướng A I, II B I, III C III, IV D II, IV Bài 63: Cho phép lai sau: 1.AaBbDd x aaBbDD AaBbDd x AaBbDd aabbDd x AaBbDD Aabbdd x AaBbDd AaBbDD x AABBDd AaBbDd x aabbdd Theo lý thuyết có phép lai để đời có tỷ lệ dị hợp ba cặp gen 12,5% ? A.3 B.4 C.6 D.5 Câu 64: Ở lồi động vật, tính trạng màu lơng hai cặp gen (A, a; B, b) quy định Khi kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A B cho lông nâu; kiểu gen có loại alen trội (A B) khơng có alen trội cho lơng trắng Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x aaBbDd, cho đời có số lông nâu, châncao chiếm tỉ lệ A.3,125% B.28,125% C.42,1875% D.9,375% Câu 65: Do phóng xạ, gen bị đột biến dẫn đến hậu làm axit amin thứ 12 chuỗi pôlipeptit gen điều khiển tổng hợp Biết gen đột biến gen bình thường liên kết hiđrô Khi gen đột biến nhân đôi lần liên tiếp số nuclêơtit loại mơi trường nội bào cung cấp giảm so với gen chưa bị đột biến? A A=T=64; G=X=32 B A=T=62; G=X=31 C.A=T=31; G=X=62 D.A=T=2; G=X=1 Câu 66: Một quần thể người trạng thái cân di truyền có số người bị bệnh bạch tạng chiếm tỉ lệ 1% Trong quần thể xét, cặp vợ chồng bình thường dự tính sinh người Xác suất sinh người bình thường cặp vợ chồng A 98,55% B 1,86% C 99,17% D 28,93% Câu 67: Ở loài thú, cho ruồi mắt đỏ chủng lai với đực mắt trắng chủng thu F1 đồng loạt mắt đỏ Cho đực F1 lai phân tích, đời Fb thu 50% đực mắt trắng, 25% mắt đỏ, 25% mắt trắng Nếu cho F1 giao phối ngẫu nhiên F2 Biết khơng có đột biết xảy Tính theo lý thuyết có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung II Các cặp gen quy định màu mắt liên kết hoàn toàn III.F2 có tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ : mắt trắng IV Lấy ngẫu nhiên ba cá thể F2, xác suất để thu hai cá thể mắt đỏ 10,77% A B C D Câu 68: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hống (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Trong tổng số hoa hồng F2, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3 III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa hồng chiếm tỉ lệ 10/27 A B C.2 D Câu 69: Cho lưới thức ăn hệ sinh thái rừng sau: Có bao phát biểu lưới thức ăn trên? I Sinh vật sản xuất lưới thức ăn xanh (cây dẻ; thông) II Sinh vật tiêu thụ bậc là: sóc; xén tóc III Sinh vật tiêu thụ bậc là: thằn lằn, chim gõ kiến IV Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhát là: trăn, diều hâu A B C D Câu 70: Phả hệ hình bên mơ tả di truyến bệnh người: Bệnh P hai alen gen quy định; bệnh M hai alen gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Có người khơng xác định kiểu gen bệnh M B Xác suất người số mang kiểu gen dị hợp tử cặp gen 50% C Người số không mang alen quy định bệnh M D Xác xuất sinh thứ gái bị bệnh P cặp 12 – 13 1/12 Câu 71: Một loài sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a Bốn quần thể loài trạng thái cân di truyền có tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội sau: Theo lý thuyết, phát biểu sau sai? A Trong quần thể trên, quần thể IV có tần số kiểu gen Aa lớn B Quần thể II có tần số kiểu gen AA 0,16 C Quần thể I có tần số kiểu gen Aa 0,32 D Quần thể III có thành phần kiểu gen là: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa Câu 72: Các quần thể lồi có mật độ diện tích mơi trường sống tương ứng sau: Biết diện tích khu phân bố quần thể thể khơng thay đổi, khơng có tượng xuất nhập cư Sắp xếp quần thể theo kích thước tăng dần từ thấp đến cao Câu 73: Khi nói chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu sau đúng? A Sự vận chuyển cacbon qua bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng B Một phần nhỏ cacbon tách từ chu trình dinh dưỡng để vào lớp trầm tích C Cacbon vào chu trình dinh dưỡng dạng cacbon monoxit (CO) D Tồn cacbon sau qua chu trình dinh dưỡng trở lại mơi trường khơng khí Câu 74: Ba tế bào sinh dục đực mang kiểu gen 𝐴𝑏 𝑎𝐵 Dd tạo tối đa loại giao tử? A.16 B.20 C.8 D.4 Câu 75: Một gen chứa 90 vòng xoắn, có 20% Adenin Đột biến điểm xảy dẫn đến sau đột biến, số liên kết Hidro gen 2338 Dạng đột biến sau xảy ra? A.Thay cặp A-T cặp G-X B.Mất cặp A-T C.Mất cặp G-X D.Thêm cặp A-T Câu 76: Một loài thực vật có A- cao, a- thấp; B- hoa kép, b- hoa đơn; DD- hoa đỏ, Dd- hoa hồng, dd- hoa trắng Cho giao phấn hai bố mẹ thu tỉ lệ phân li kiểu hình 6: 6: 3: 3: 3:3:2:2:1:1:1:1 Kiểu gen bố mẹ phép lai A.AaBbDd x AabbDd AaBbDd x AabbDd B AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbDD C.AaBbDd x aaBbDd AaBbDd x aaBbdd D.AaBbDd x AabbDd AaBbDd x aaBbDd Câu 77: Ở quần thể thực vật, sau hệ tự thụ phấn, tỉ lệ hoa đỏ giảm 30% tỉ lệ hoa chủng gấp 1,5 lần tỷ lệ hoa đỏ dị hợp Biết tình trạng màu hoa cặp gen gồm hai alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng, câu trúc di truyền quần thể ban đầu A.0,8Aa: 0,2aa B.0,8AA: 0,2Aa C.0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa D.0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa Câu 78: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền hai bệnh người Biết không xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng II-4 II-5 41,67% (2) Có người chắn xác định kiểu gen phả hệ (3) Người phụ nữ II-3 kết hôn với người bị mắc hai bệnh G H, họ có tối đa kiểu hình (4) Gen quy định bệnh G H gen trội nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y A B C D Câu 79: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao quy định hai ge,n gen có hai alen (B, b D,d) phân li độc lập Cho hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử cặp gen lai phân tích thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : 18 thân cao, hoa trắng : 32 thân thấp, hoa trắng : 43 thân thấp, hoa đỏ Trong kết luận sau có kết luận đúng? (1) Kiểu gen (P) 𝐴𝐵 𝑎𝑏 𝐷𝑑 (2) Ở Fa có loại kiểu gen (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, đời có kiểu gen đồng hợp tử lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết đời có tối đa 21 loại kiểu gen loại kiểu hình A B C D Câu 80: Một lồi thực vật tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I.F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng II Trong tổng số hoa đỏ F2 , số không chủng chiếm tỉ lệ 8/9 III Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa hồng hoa đỏ F2 , thu F3 có số hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27 IV Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thụ F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 81: Trong biện pháp sau có biện pháp giúp bổ sung nguồn đạm đất? 1.Trồng xen canh loài họ đậu 2.Bón phân vi sinh có khả cố định nito khơng khí 3.Bón phân đạm hóa học 4.Bón phân hữu A B.2 C.3 D.4 Câu 82: Có thành phần sau tham gia vào hai trình tái phiên mã ? 1.ADN 2.mARN 4.tARN 5.ARN pôlimeraza A.1 B.2 3.Riboxom 6.ADN pôlimeraza C.3 D.5 Câu 83: Trong trường hợp gen quy định tính trạng phân li độc lập gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết, phép lai thể mang kiểu gen AaBb với thể mang kiểu gen aaBb cho F1 có số loại kiểu gen kiểu hình A.6 B.4 C.4 D.6 Câu 84: Trong quần xã sinh vật cạn , châu chấu thỏ sử dụng cỏ nguồn thức ăn; châu chấu nguồn thức ăn gà chim sâu Chim sâu, gà thỏ nguồn thức ăn trăn Khi phân tích mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã trên, phát biểu sau đúng? A.Châu chấu thỏ có ổ dinh dưỡng sinh thái khác B.Gà chim dâu sinh vật tiêu thụ bậc C.Trăn sinh vật có sinh khối lớn D.Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Câu 85: Khi nói trình phiên mã, nhận định khơng xác? A.Cả hai mạch gen làm mạch khn q trình phiên mã B.Xảy theo nguyên tắc bổ sung ( A-U; T-A; G-X; X-G ) C.Xảy virus ( có ADN dạng sợi kép ), vi khuẩn sinh vật nhân thực D.Trải qua giai đoạn: khởi đầu, kéo dài kết thúc Câu 86: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát (P): 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa Biết sức sống hợp tử có kiểu gen sau: AA=50%, Aa= 100%, aa=25% Tính theo lý thuyết, tần số alen A a quần thể hệ F1 A.A=6/11, a=5/11 B.A=5/11, a=6/11 C.A=7/11, a=4/11 D.A=4/11; a=7/11 Câu 87: Ở bí ngơ, cho lai phân tích thể dị hợp có kiểu hình dài; hoa vàng thu kết Fa: 42 tròn, hoa vàng; 108 tròn, hoa trắng; 258 dài, hoa vàng; 192 dài, hoa trắng Biết màu sắc hoa gen quy định Biết tròn hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn Biết khơng có đột biến phát sinh Tính theo lý thuyết có có nhiêu phát biểu sau đúng? I.Hình dạng bị di truyền quy luật tương tác bổ sung II.Tần số hoán vị gen phép lai phân tích 20% III.Kiểu gen bố mẹ phép lai phân tích 𝑎𝑑 𝑎𝑑 𝐴𝐷 𝑎𝑑 𝐵𝑏 x bb IV.Ở Fa có ba kiểu gen quy định kiểu hình dài, hoa vàng A.1 B.3 C.2 D.4 Câu 88: Quan sát lưới thức ăn cho biết có phát biểu sau I.Có tối đa chuỗi thức ăn lưới thức ăn II.Châu chấu tham gia vào chuỗi thức ăn III.Chuột tham gia vào chuỗi thức ăn IV.Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng A.2 B.4 C.3 D.1 Câu 89: Ở loài thực vật, xét cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định màu hoa Khi kiểu gen có loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng; có loại alen trội B cho kiểu hình hoa hồng; có tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến, có phát biểu đúng? I Để xác định xác kiểu gen hoa đỏ (cây T) người ta tiến hành tự thụ phấn cho hoa đỏ (cây T) II Cho hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử cặp gen lai với đời thu loại kiểu hình III Để phân biệt xác kiểu gen (AABB AaBB) người ta cho lai với hoa hồng đồng hợp tử hoa đỏ có kiểu gen AaBB IV Có kiểu gen quy định hoa vàng A B C D Câu 90: Sơ đồ phả hệ mô tả bệnh di truyền người alen gen quy định Cho biết không phát sinh đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau phả hệ này? A Có thể xác định xác kiểu gen 10 người B Người số 10 người xuống 13 chắn có kiểu gen giống C Người thứ chắn có kiểu gen đồng hợp tử D Xác suất sinh thứ bị bệnh cặp vợ chồng 13- 14 1/10 Câu 91: Một tế bào sinh dưỡng thể ba kép kì sau nguyên phân, người ta đếm 44 NST Bộ NST lưỡng bội bình thường lồi A.2n= 22 B.2n= 40 C.2n= 20 D.2n=42 Câu 92: Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen có số nuclêôtit loại adênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen A.A= 450, T=150, G=150, X=750 B.A=750, T=150, G=150, X=150 C.A=450, T=150, G=750, X=150 D.A=150, T=450, G=750, X=150 Câu 93: Một quần thể ngẫu phối, alen A quy định lơng dài trội hồn tồn so với alen a quy định lơng ngắn; alen B quy định lơng đen trội khơng hồn tồn so với alen b quy định lông vàng, kiểu gen Bb cho kiểu hình lơng nâu Hai cặp gen nằm cặp NST thường Thế hệ xuất phát quần thể có tần số alen A 0,2 tần số alen B 0,6 Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, phát biểu sau sai quần thể này? A Tần số kiểu hình lơng dài, màu đen quần thể 0,3024 B Tần số kiểu gen AaBb 0,1536 C Quần thể có loại kiểu gen loại kiểu hình D Số cá thể lơng ngắn, màu nâu chiếm tỉ lệ lớn quần thể Câu 94: Giả sử lưới thức ăn có sơ đồ sau Phát biểu sai loại thức ăn này? A Sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp là: Bọ rùa, châu chấu, gà rừng, dê, nấm B Ếch nhái tham gia vào chuỗi thức ăn C Nếu diều hâu bị có loài hưởng lợi D Dê tham gia vào chuỗi thức ăn Câu 95: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau q trình hình thành lồi mới? (1) Hình thành lồi xảy khu vực địa lý khác khu vực địa lý (2) Đột biến đảo đoạn góp phần tạo nên lồi (3) Lai xa đa bội hóa tạo lồi có nhiễm sắc thể song nhị bội (4) Q trình hình thành lồi chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên A.3 B.4 C.2 D.1 Câu 96: Một loài thực vật, cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 4% Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn; khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A hai cặp gen xét nằm cặp nhiễm sắc thể B trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% C tổng số thân cao, chua F1, số có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7 D.F1 có 10 loại kiểu gen Câu 97: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 75%? A 𝐴𝑏 𝑎𝑏 x 𝑎𝐵 𝑎𝐵 B 𝐴𝑏 𝑎𝑏 x 𝐴𝐵 𝑎𝐵 C 𝐴𝐵 𝑎𝑏 x 𝑎𝐵 𝑎𝑏 D 𝐴𝑏 𝑎𝐵 x 𝑎𝐵 𝑎𝑏 Câu 98: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Cho hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số hoa vàng, tròn chủng chiếm 4% Biết khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A.F1 có 59% số hoa đỏ, tròn B.F1 có 10 loại kiểu gen C.F1 có 8% số đồng hợp tử cặp gen D.F1 có 16% số hoa vàng, tròn Câu 99: Khi cho chuột lơng xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) 48 lông xám nâu, 99 lông trắng 51 lông đen Cho chuột lông đen lông trắng chủng giao phối với F1 tồn chuột lơng xám nâu Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với Biết khơng xảy đột biến Tính theo lí thuyết, có phát biểu đúng? I Tỉ lệ phân li kiểu hình F2 lơng xám nâu : lông đen : lông trắng II Ở F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình lơng trắng III.F2 có 56,25% số chuột lơng xám nâu IV Trong tổng số chuột lông đen F2, số chuột lông đen chủng chiếm tỉ lệ 6,25% A B C D Câu 100: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người, bệnh bạch tạng alen lặn nằm NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường Biết khơng phả hệ có biểu bệnh Tính theo lý thuyết, có phát biểu sau xác phả hệ trên? I (11) (12) có kiểu gen giống II Xác suất đển người trai (11) mang gen bệnh 10/17 III Nếu vợ chồng (12) (13) dự định sinh thêm xác suất sinh người mang gen bệnh 75% IV Có tối thiểu người phả hệ có gen dị hợp tử A B C D ... sinh thứ bị bệnh cặp vợ chồng 13- 14 1/10 Câu 91: Một tế bào sinh dưỡng thể ba kép kì sau nguyên phân, người ta đếm 44 NST Bộ NST lưỡng bội bình thường loài A.2n= 22 B.2n= 40 C.2n= 20 D.2n= 42. .. hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng, câu trúc di truyền quần thể ban đầu A.0,8Aa: 0,2aa B.0,8AA: 0,2Aa C.0,2AA: 0,6Aa: 0,2aa D.0 ,25 AA: 0,5Aa: 0 ,25 aa Câu 78: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền... Khi nói diễn sinh thái, phát biểu sau sai? A Diễn sinh thái xảy cạnh tranh gay gắt loài quần xã sinh vật B Diễn sinh thái xảy hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C Diễn thứ sinh dẫn đến
- Xem thêm -

Xem thêm: 1000 câu sinh học hay phần 2 , 1000 câu sinh học hay phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay