Tong hop de toan hoc ky 1 lop 10 2017 2018(5 DE)

24 1 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:51

ĐỀ SỐ Câu Cho phương trình ax  bx  c  (1) Nếu a    b  4ac = A phương trình (1) có nghiệm phân biệt B phương trình (1) vơ số nghiệm C phương trình (1) có nghiệm kép Câu D phương trình (1) vô nghiệm Trong câu sau, câu không mệnh đề? A Hình vng có cạnh góc B Tam giác có góc C Bạn làm khơng? D Hình thoi có hai đường chéo vng góc Câu Đồ thị hàm số y  ax  bx  c (a  0) có bề lõm quay xuống khi: A hệ số b Câu 0 Cho hình chữ nhật ABCD biết AB A Câu B hệ số a 3, AD C hệ số a D hệ số b Độ dài véctơ AB  AD là: C B D Chọn khẳng định khẳng định sau: A Hàm số y  x nghịch biến khoảng ( ; ) B Hàm số y  x đồng biến C Hàm số y  x nghịch biến khoảng ( 0;  ) D Hàm số y  x nghịch biến Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho A 3; , B 6;1 ,C bình hành A x 3; y Câu Câu B x 0; y 3; , D x, y Tứ giác ABCD hình C x 6; y D x 6; y Giá trị m để hàm số y  x  m  2x  m  xác định với x là: A  m  B m  D < m < Cho A 2; ;C 5;2 ; B A A  B  C Câu C m < 2;2 Chọn khẳng định B A \ B  C C A  B  C D A  B  C Cho phương trình ax  bx  c  , (a  0) Chọn khẳng định khẳng định sau: A Phương trình có hai nghiệm trái dấu a.c B Phương trình ln có hai nghiệm phân biệt C Phương trình ln có hai nghiệm trái dấu D Phương trình ln có hai nghiệm dương phân biệt Câu 10 Cho a   A 2a  a  Giá trị nhỏ biểu thức P = là: b 4b(a  b) B C D Câu 11 Cho hình bình hành ABCD , đẳng thức sau đúng? A AB  CD B AC  BD Câu 12 Số nghiệm phương trình x   x A B C AB  BC  CA D AB  AD  AC C D Câu 13 Cho A =  x  :  x  10 Số phần tử tập hợp A là: A B C D 10 Câu 14 Trong mặt phẳngOxy , cho hai véctơ a(2 ; 3) , b( x ; 15) Hai véctơ a, b phương 10 A x B x C x 14 D x Câu 15 Tập xác định hàm số y  x  A D  (3; ) B D  [3; ) C D  (;3) D D  (;3] C 1; D 1; Câu 16 Parabol (P): y  x  x  có tọa độ đỉnh là: A 2; 2;11 B Câu 17 Điều kiện xác định phương trình = x 1  x  3 B   x  1 A x  1 x  là:  x  3 C   x  1 D x  3 Câu 18 Trục đối xứng đồ thị hàm số y  ax  bx  c (a  0) đường thẳng: A y  b 2a B x   b 2a C x  b 2a D y   b 2a Câu 19 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? x  A x  A A x  A  B   B x  A  B   x  B x  B   x  A C x  A  B   x  B  x  A D x  A  B   x  B  Câu 20 Với giá trị m phương trình 8x – m thỏa mãn: 4x1 A m 4x B m x m–3 có nghiệm x x 18 C m D m Câu 21 Cho tam giác ABC , gọi M trung điểm AC Khẳng định sau đúng? A MB  MC  2MA B MB  MC  2BC C MA  MB  2MC D BA  BC  2BM Câu 22 Định m để phương trình mx  2(m  4) x  m   có nghiệm phân biệt x1 , x2 cho x1  x2  A m  19  17 B m  19  17 C m  19  17 D Đáp án khác Câu 23 Cho điểm phân biệt A, B,C , D Đẳng thức đúng? A AB  CD  BC  AC B AB  CD  AD  BC  C AB  CD  BC  CA D AB  CD  DA  BC  Q sai Câu 24 Mệnh đề P A P Q B P sai Q sai C P Q sai D P sai Q Câu 25 Hai bạn An Bình đến cửa hàng mua trái Bạn An mua 3kg cam 5kg táo với giá tiền 125000 đồng, bạn Bình mua 2kg cam 7kg táo với giá tiền 120000 đồng Nếu gọi x,y giá tiền 1kg cam táo, ta hệ phương trình sau đây? 3x  y  125000 5x  y  125000 3x  y  125000 3x  y  120000 A  B  C  D  7 x  y  120000 2 x  y  120000 2 x  y  120000 2 x  y  125000 x B D  \{0} Câu 26 Tập xác định hàm số y  A D  \{3} C D  D D  \{0;3} Câu 27 Cho parabol (P) y   x  3x  Khẳng định sau đúng? A Nhận trục tung làm trục đối xứng B Nhận trục hoành làm trục đối xứng C Nghịch biến khoảng 2;5 Câu 28 Cho biểu thức A  D Đồng biến khoảng 2;5 x  18 x  35 Giá trị lớn biểu thức A x  x  10 A B C D 35 10 Câu 29 Nếu x1 , x2  (a; b) : x1  x2  f ( x1 )  f ( x2 ) hàm số y  f ( x) A đồng biến C nghịch biến khoảng a;b B nghịch biến D đồng biến khoảng a;b Câu 30 Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Tứ giác có cạnh hình vng B Hai tam giác có diện tích C Tứ giác có cặp cạnh đối song song hình bình hành D Tam giác cân có hai góc Câu 31 Cho lục giác ABCDEF tâmO Số véctơ véctơ OC có điểm đầu cuối đỉnh hình lục giác là: A B C 12 D Câu 32 Tọa độ giao điểm parabol (P) y  x  x  đường thẳng  : y  x  A 0;2 B 2; C 0;2 2;4 D 1;2 Câu 33 Cho ba điểm phân biệt A, B,C Đẳng thức sau đúng? A AB  AC  CB B AB  AC  BC C AB  AC  CB D AB  AC  2CB Câu 34 Cho tam giác ABC cạnh Độ dài véctơ AB  AC là: A B Câu 35 Có cách để xác định tập hợp? A B C D C D Câu 36 Cho tam giác ABC trọng tâm G , I trung điểm BC Đẳng thức sau sai A GA  GB  GC  B AG  2GI Câu 37 Trong mặt phẳngOxy , cho ba điểm A A 450 C AG  AI D GI  GA 1;2 , B 3; ,C 5; Góc hai véctơ AB, AC là: B 300 C 600 D 900 Câu 38 Cho điểm phân biệt A, B,C Nếu AB  3 AC đẳng thức đúng? A | AB | 3| AC | B | AB | 3| AC | C BC  4CA D BA  3CA C 2;0 D 1;1 Câu 39 Trong hệ trục (O; i, j ) , tọa độ i  j là: A 0;2 B 1;1 Câu 40 Cho tam giác ABC trọng tâm G, gọi H điểm đối xứng B qua G, M trung điểm BC Biểu diễn véctơ MH theo hai véctơ AB, AC ta được: A MH  AC  AB B MH  AC  AB 6 C MH  AC  AB D MH  AC  AB 6 Câu 41 Tập xác định hàm số y  x    x A D = [2; 5] B D = C D = {2; 5} D D = (2; 5) Câu 42 Trong mặt phẳng Oxy, cho a(2; 1), b(6;2) Tọa độ véctơ u  2a  b là: A B 10; 2; C 3;1 3x  y   có nghiệm x ; y là: 5 x  y  11  Câu 43 Hệ phương trình  D 6;15 A 1;2 B 1; C –1; –2 Câu 44 Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A 4; , B 2;7 ,C D –1;2 3; Gọi H chân đường cao kẻ từ đỉnh A tam giác ABC, tọa độ điểm H là: A 1; B 1; C 1; Câu 45 Trong mặt phẳng Oxy, cho M 2; , N 2;2 , P khẳng định sau: A MQ   MN  MP C MQ   MP  MN D 1; 1; ,Q 6; Chọn khẳng định B MQ  MN  MP D MQ  MP  MN Câu 46 Trong mặt phẳng Oxy, cho véctơ a(a1; a2 ) Độ dài véctơ a tính theo công thức A | a | a12  a2 B | a | a12  a2 C | a | a1  a2 Câu 47 Cho tam giác ABC cạnh Tích vơ hướng AB AC là: 25 A 10 B 25 C x 1   x x2 B x  1; x  2; x  C x  1; x  2 D | a || a1 |  | a | D 15 Câu 48 Điều kiện phương trình A x  2 D x  Câu 49 Trong hàm số đây, hàm số hàm số lẻ? A y  x  x  2017 B y  x3  x C y  x  2017 x  2016 D y  x  x  Câu 50 Cho tam giác ABC, có véctơ khác véctơ – khơng có điểm đầu điểm cuối đỉnh A, B, C? A B C D - HẾT ĐỀ SỐ Câu Câu Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A “   3,15 ” B “Nếu x  x  ” C “ x 1   x  1” D “ x    x  ” Mệnh đề phủ định mệnh đề “ x  A “ x  : x  x  16  ” C “ x  Câu : x  x  16  ”là mệnh đề nào? : x  x  16  ” B “ x  : x  x  16  ” D x  : x  x  16  ” Chọn phát biểu đúng: A Tứ giác ABCD hình chữ nhật điều kiện cần để tứ giác ABCD hình vng B  ABC có ba cạnh điều kiện cần đủ để có ba đường cao C Hình thoi có hai đường chéo điều kiện đủ để hình chữ nhật D Cả A, B, C Câu Câu Tập hợp sau tập hợp rỗng? A A   x  | x  x  0 B B  x  C C   x  | x   0 D D   x  |  x  4 * | 1   x 4 B  x  C Cả A B | x3  x  11x   0 D Cả A B sai Số tập tập A   x; y; z là: A Câu Cho tập E  1; 2;3 Trong tập sau tập tập E  A  x   Câu | x  2 Cho B C D A   x | x  ,1  x  6 B  0; 2; 4;6;8 Có tập hợp X khác tập rỗng thỏa X  A X  B A Câu C D C  2;5 D  2; 4 C  2;3 D  Tập hợp  2;  \  2;5 tập hợp sau đây? A  2; 2 Câu B B  2;  Tập hợp  3;    2;3 tập hợp sau đây? A  3;3 B 2 x 1  Câu 10 Tập nghiệm hệ bất phương trình  tập hợp sau đây? 3  x  A 1;3 B 1;3 C  3;   D 1;   Câu 11 Tập hợp  ;3   2;   tập hợp sau đây? A  2;3 B  ;   C D Cả B C Câu 12 Cho tập A   Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A   B    C A  A  A D A \   A Câu 13 Mặt Trăng quay quanh Trái Đất hết 27,32 ngày Nếu nói thời gian 27 ngày sai số tương đối mắc phải là: 1 A B 0,1 C D 675 12 Câu 14 Tập xác định hàm số y  x   x   x  là: A  1;   B  2;   C  3;   D  0;   Câu 15 Cho hàm số f ( x)  x  3x  Trong điểm sau đây, điểm không thuộc đồ thị hàm số trên: A A  0;1 B B  2; 1 Câu 16 Xét tính đơn điệu hàm số y  A Hàm số chẵn C C  4; 29  D D  2; 1 x 2016  ta được: x3  x B Hàm số lẻ C Hàm số không chẵn, không lẻ D Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ Câu 17 Hàm số y  x  x có biến thiên khoảng  2;   là: A Tăng B Giảm C Vừa tăng vừa giảm D Không tăng không giảm Câu 18 Cho hai đường thẳng d1 : y  x  d : y  x  Tọa độ giao điểm hai đường thẳng là: A  1;1 B  2;7  C 1;5 D  2;  Câu 19 Với giá trị m ba đường thẳng sau đồng quy? d1 : y  x d : y  2 x  d3 : y  x  m A m  B m  C m  D m  Câu 20 Cho parabol ( P) : y  x  x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A ( P ) có đỉnh I (1;1) B ( P ) nhận đường thẳng x  làm trục đối xứng C ( P ) có đồ thị quay bề lõm xuống D ( P ) qua điểm A(2;10) Câu 21 Cho parabol ( P) : y  x  3x  đường thẳng d : y  x  Đường thẳng d parabol ( P ) có điểm chung? A B C D Câu 22 Trong parabol sau, parabol qua hai điểm A(2;8); B (1;5) A y  x  x B y  x  x  C y  x  D y  x  x  3x  ky  2 x  y  2 Câu 23 Giá trị k để hai hệ phương trình   tương đương là: 2 x  y  2 x  y  A k  1 B k  C k  D k  Câu 24 Tập xác định hàm số y  x 1   x là: 1  A  ;   2  1  B  ;  2  1  C   2  1 D   ;   2 Câu 25 Cho hàm số y  x  m  Để hàm số xác định với x  m có giá trị: 21 A m  B m  C m  D m  2 Câu 26 Phương trình A (1  x)2  ( x  1)2 có nghiệm? B C D Vố số 0,15 x  0,1y  0,33 Câu 27 Tập nghiệm hệ phương trình  ta được: 0, x  0, y  0, A 1, 4; 1,  B 1, 4;1,  C  1, 4;1,  Câu 28 Nghiệm phương trình x    x là: A x  B x  C x  3 D  1, 4; 1,  D x  Câu 29 Nghiệm phương trình | x  1|| x  | là: A x   C x   B x  x   D x   x  2  2  là: x 1 x 1 B x  C x  Câu 30 Nghiệm phương trình x  x  A x  D Cả A, B 2 x  y  4  Câu 31 Để hệ phương trình 3x  y  có nghiệm m phải có giá trị là: 2mx  y  m  A m  B m  Câu 32 Nghiệm phương trình: A x  x  20  B x  C m  10 x5  x  45  C x  D m  15 D x  Câu 33 Giá trị m để phương trình x  (m  1) x  (m  3)  có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa x12  x22 đạt giá trị nhỏ là: A m  B m  C m  2 D m  x  y  nghiệm hệ phương trình  Khi giá trị  x  3xy  y  40 A  x0  y0 bằng: Câu 34 Gọi  x0 ; y0  A 16 B 18 C 20 D Không phải giá trị Câu 35 Cho tứ giác ABCD Số vectơ khác vectơ có điểm đầu điểm cuối đỉnh tứ giác bằng: A B C D 12 Câu 36 Cho lục giác ABCDEF, tâm O Số vectơ vectơ OC có điểm đầu điểm cuối đỉnh lục giác là: A B C D Câu 37 Cho ABC cân A, đường cao AH Khẳng định sau đúng? A AB  AC B HB  HC C AB  AC D HB  BC Câu 38 Cho ABC điểm M thỏa điều kiện MA  MB  MC  Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A MABC hình bình hành B AM  AB  AC C BA  BC  BM D MA  BC Câu 39 Cho hình vng ABCD, tâm O Trong mệnh đề sau mệnh đề sai? A AB  AD  AO B AC  DB  AB C OA  OB  CB D AD  DO  1 CA Câu 40 Cho ABC vuông A với M trung điểm BC Khẳng định sau đúng: A AM  MB  MC B MB  MC C MB  MC D AM  AB  AC Câu 41 Cho G trọng tâm ABC Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng: A AB  AC  AG B BA  BC  3BG C CA  CB  CG D AB  AC  BC  Câu 42 Cho ABC , gọi M  2;3 , N  0; 4  , P  1;6 trug điểm cạnh BC, CA, AB Tọa độ điểm A là: A A  3;5  B A  3; 1 C A  3; 7  D A 1; 10  Câu 43 Cho ABC biết A  6;1 , B  3;5 Trọng tâm tam giác ABC G  1;1 Tọa độ đỉnh C là: A C  6; 3 B C  6;3 C C  6; 3 D C  3;6  Câu 44 Cho bốn điểm A 1;1 , B  2; 1 , C  4;3 , D  3;5 Khẳng định sau đúng? A Tứ giác ABCD hình bình hành  5 B G  3;  trọng tâm tam giác BCD  3 C AB  CD D AC, AD phương Câu 45 Cho   hai góc khác bù nhau, khẳng định sau sai? A sin   sin  B cos    cos  C tan    tan  D cot   cot  Câu 46 Trong hệ thức sau hệ thức đúng?  A sin   cos   B sin   cos C sin 2  cos 2  D sin   cos   1 Câu 47 Cho vectơ a  1; 2  Với giá trị y b   3; y  vng góc với a : A y  B y  C y  6 D y  3 Câu 48 Cho A 1;  , B  1;3 , C  2; 1 D  0; 2  Khẳng định sau đúng: A B C D ABCD ABCD ABCD ABCD hình vng hình chữ nhật hình bình hành hình thoi Câu 49 Đường cao kẻ từ đỉnh A tam giác ABC có BC   , B  45 C  60 có độ dài bằng: A B C D Câu 50 Cho tam giác ABC cân A có AB  AC  13cm, BC  10cm Khi cos A  ? 119 238 11 A B C D 169 13 169 169 ĐỀ SỐ Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A( 1; 2) B(3; 1) Tọa độ vectơ BA B 2;1 A (4; 3) Câu 16 x3 Cho phương trình A x x D (2; 1) , giá trị x nghiệm phương trình cho? B x C ( 4; 3) C x D x Câu Cho β hai góc khác bù Trong đẳng thức sau đây,đẳng thức sai? sin cot tan cos A sin B cot C tan D cos Câu Với giá trị m hàm số y A m Câu B m B a 2016 hàm số chẵn? D m C a D Cặp số x ; y nghiệm phương trình 2x A (x , y ) Câu 3(m2 4)x C m Cho tam giác ABC có cạnh a Độ dài tổng hai vectơ AB BC bao nhiêu? A 2a Câu 22 B (x , y ) (1; 2) Tập nghiệm S phương trình (x A S B S {1, 2, 3} y (3; 2) C (x , y ) 3x C S {3} 2) x {2, 3} Câu Cho tam giác ABC điểm M thỏa mãn MA A M trọng tâm tam giác ABC B M trung điểm cạnh AC C M đỉnh hình bình hành ABMC D M trung điểm cạnh AB 2MB Câu Cho α góc tù Điều khẳng định sau đúng? A cos B sin C cot a 0? D (x , y ) (2;1) D S (1;2) {1, 2} CB Khi D tan Câu 10 Một lớp học có 50 học sinh có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá,10 em biết chơi bóng đá bóng chuyền Hỏi có em khơng biết chơi mơn hai môn trên? A 15 B C 20 D 45 Câu 11 Bất phương trình sau tương đương với bất phương trình x A (x C x 1) (x 4) B x (x 4(x 4) D x 4) 4(x 4) 0? Câu 12 Parabol(P) qua ba điểm A( 1−;0),B(0; 4),− C(1;−6), (P) có phương trình x2 Câu 13 Tập nghiệm phương trình 2x A {1} B {1, 2} x2 x Câu 14 Cho hai tập hợp A (1; 4] Khi A A 3x 1; Câu 15 Hàm số y B y x2 3x A y ( 1; 3) B B x2 1; 2016 đồng biến khoảng C y x2 C {2, 3} C 3x x2 D y D {2} B 1; D 1; 3x A (0; ) B ( x2 Câu 16 Cho hàm số f (x ) ; 0) C ( ; ) D ( 1; ) (m tham số) Tìm tất giá trị m để f (x ) viết mx dạng f (x ) (ax b) , x, (ab R) A m 4, m B Không tồn m Câu 17 Tọa độ đỉnh (P): y 2x 4x A I ( 1;2) B I (1; 2) C m C I ( 1; 6) Câu 18 Để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d : y m A m B m C m Câu 19 Trong phép biến đổi sau, biến đổi sai? A x 2x (x 1)(x 1) (x 1)(2x B x 2x C (x 1)(x (x 1) D Nếu x (x (x 1)(x 1) (x 1)(2x 1)(2x 3) x 1)(x 0; D I (1;2) m(x lớn giá trị 1) D m 3) 3) 2x x 3) 2x x B ( 1)(2x Câu 20 Tập xác định hàm số y A D (x 1) D m ; 2) C ( ;2) D ( ;2) Câu 21 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;2),B(− 2;1),C(2;3) Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A ( ; 2) B ( ; 2) C ( ;2) D ( ;2) Câu 22 Gọi G trọng tâm tam giác ABC, I trung điểm cạnh BC Khẳng định sau sai? A GA GB B MA MB C AG AI Câu 23 Cho a A b MC b b Câu 24 Cho tập hợp A A A 3MG với M điểm D GA 2GI Tìm bất đẳng thức sai a a GC 1 B a {x b B A [1;2) a b2 b D a b2 D A 1;2 2} cách viết sau đúng? x C a2 [1;2] C A (1;2] Câu 25 Cho tam giác ABC Số vectơ khác vectơ nhận đỉnh tam giác làm điểm đầu điểm cuối A B C D Câu 26 Để giải phương trình x 2x (1) Một học sinh trình bày theo bước sau: B1: Bình phương hai vế (1) x2 4x 4x 12x B2: (2) 3x B3: (3) x 8x 5 x B4: Vậy (1) có hai nghiệm x x Cách giải sai từ bước nào? A B1 B B4 C B2 D B3 Câu 27 Phát biểu sau sai? A Hai vectơ hướng phương B Hai vectơ phương hướng C Độ dài vectơ khoảng cách điểm đầu điểm cuối D Vectơ đoạn thẳng có hướng ,x2 Câu 28 Mệnh đề phủ định mệnh đề " x ,x2 A x ,x2 B x 2x 2x " là: 2x ,x2 C x ,x2 2x D x 2x Câu 29 Phát biểu sau mệnh đề? A số nguyên tố B Năm 2016 năm nhuận C Đề thi trắc nghiệm mơn tốn hay q! D Hà Nội thủ đô Việt Nam Câu 30 Cho tập hợp A n2 n n khẳng định sau đúng? A Tập hợp Acó hai phần tử C Tập hợp Acó phần tử B Tập hợp A=∅ D Tập hợp Acó ba phần tử x2 Câu 31 Giá trị nhỏ hàm số y A B Câu 32 Cho hai đường d1 : y A m mx Câu 33 Hàm số y d2 : y B m 1 x (2m B ;1) B Câu 36 Phương trình x A Câu 37 Cho tam CAI 2a;CB I D m tùy ý Đặt CA D x C (0; x ,1 2016x 2017 B giác ABC ) ,1,2 B A C B (1; Câu 35 Cho hai tập hợp A 1)x Để d1 / /d2 giá trị m C m Câu 34 Tập nghiệm bất phương trình 2(x 1) A ( D có giá trị nhỏ 2x A C 2x 2x x ) D ( Khi A C b Lấy B D AI điểm 2b Gọi I giao điểm AI B B I A Giả sửCI ma m n A B C ) D 1,2 có nghiệm? C a;CB ; D B I cho nb Khi Câu 38 Cho phương x12 , x 22 , x 32 A m trình 1)(x (x m) 0(1) Có ba x 1, x 2, x thỏa nghiệm mãn giá trị m B m B C m D m x2 bằng: x2 Câu 39 Giá trị lớn biểu thức p A x C Câu 40 Tập hợp tất giá trị m để hàm số y x D m 1 2m x xác định khoảng 0;1 A ( ;1) B Câu 41 Tổng vectơ AB ;1 CD C AC DA B AC A ;1 D ;1 BC C DC D AD Câu 42 Cho tam giác ABC , M N trung điểm AB, AC Ta xét đẳng thức sau: (I ) 2MN BC (II ) CM NB 3CB Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A (I) đúng, (II) B (I) sai, (II) sai C (I) sai, (II) x Câu 43 Tìm x cho A x 2y 2z y z 10z 5 B x D (I) đúng, (II) sai C x D x Câu 44 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(2; 4) B( 4;2) Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A 2; B Câu 45 Cho phương trình x x 7x Biết ( ) có nghiệm x1 A x 20 B x 1; C 2;2     D 1;1 260 ( ) 13 Hỏi ( ) có nghiệm x bao nhiêu? 20 C x 27 D x ĐỀ SỐ SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ Môn: TỐN _ LỚP 10 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên thí sinh: …………………………………………………………………… Số báo danh: ………………………………………………………………………… Mã đề thi 134 PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Lựa chọn đáp án Câu Câu Hai vectơ có giá song song trùng chúng A Cùng hướng B Bằng C Cùng phương Cho tam giác ABC Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, AC, BC Hỏi cặp vectơ sau nhau? B MN BC A AB MB x Câu y 2z x y z Hệ phương trình x 2y z A Vơ nghiệm Câu B nghiệm AC CB B AB BC C AB AC x x2 B y 2x Cho tam giác ABC có AB 5, AC B 60 D Vô số nghiệm C y 12, BAC AC x CB D AB D y AD 3x BD 600 Khi đó, AB AC bằng: C 60 D 30 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A( 1;1), B(1; 3),C (1; 1) Khẳng định sau đúng? A Tam giác ABC B Tam giác ABC vuông cân A C Tam giác ABC vuông A Câu C nghiệm ? A 30 Câu có nghiệm? Hàm số sau đồng biến A y Câu D MN PC C MA MB Cho ba điểm A, B, C phân biệt Đẳng thức sau đúng? A AB Câu D Đối Tập  3;6   1;9 D Tam giác ABC vuông cân B A 1;6 Câu D 1;6  C 1;6  B 1;6  Gọi O giao điểm hai đường chéo AC BD hình bình hành ABCD Đẳng thức sau sai? A CD B CB  DA BA C CO D OB OA OD Câu 10 Hàm số y  x2  4x  đồng biến khoảng A  2;   B  ; 2  C  ;2  D  2;   Câu 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hai vectơ a  1;2  , b   m  1;  vng góc với m bằng: A 10 B C -9 D 2 Câu 12 Biết phương trình x  2mx  m   ln có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 với m Tìm m để x1  x2  x2 x2   A m m B m C m  D m  3 2x Câu 13 Parabol y có tọa độ đỉnh là: 4x A I 1; B I B x C I 2;1 2;17 x Câu 14 Điều kiện phương trình A x m x x D I 1;7 D x là: C x Câu 15 Trong hàm số sau hàm hàm số chẵn: A y x B y x2 C y x D y 2x Câu 16 Cho tam giác ABC, có trung tuyến AM trọng tâm G Khẳng định sau đúng? A AG AB AC C MG MA MB MC B AM AB D AM 3MG AC Câu 17 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , vectơ a   3;  có độ dài bằng: A Câu 18 Cho ba tập hợp A A 0;1 B 2;2 , B C 1;5 , C B (0;1) Câu 19 Cho hình vng ABCD cạnh a, AB A a B 0;1 Khi tập A \ B C 0;1 AC D C là: D 0;1 AD bằng: C 2a D 2a a Câu 20 Cho phương trình x A 36 2x B 12 Tổng bình phương hai nghiệm phương trình bằng: C 20 D Câu 21 Hệ phương trình sau vô nghiệm? A 2x 3y x 2y B x Câu 22 Nghiệm hệ phương trình A 2; 3y x 3y 2x 3y x 2y là: B 0;2 C 2x y y 2x C ; D 3x 2y x y D ; 7 Câu 23 Đường thẳng qua hai điểm A 1;2  B  1;  có phương trình A y  2x  C y  x  B y  2x  x Câu 24 Liệt kê phần tử tập hợp A * |x D y  x  A A 1;2; 3; 4;5;6 B A 1;2; 3; 4;5 C A 0;1;2; 3; 4;5;6 D A 0;1;2; 3; 4;5 : x2 Câu 25 Cho mệnh đề x 2x Phủ định mệnh đề là: A x : x2 2x B x : x2 2x C x : x2 2x D x : x2 2x B n : n2 n D n : n2 số lẻ Câu 26 Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A n : n2 C n : n2 Câu 27 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A 1;2  ;B  1;4  Trung điểm M AB có tọa độ B  2;6  A  0;6  Câu 28 Số tập có ba phần tử tập hợp A A B C  0; 3 D  0;3 a;b;c;d là: C 16 D Câu 29 Cho hình bình hành ABCD Mệnh đề sau đúng? A DA DB DC B DA DB CD C DA DB BA D DA DB DA Câu 30 Cho điểm A nằm B C, với AB  2a, AC  6a Đẳng thức đẳng thức đúng? A AB 3AC Câu 31 Cho hai tập hợp A B AB 3AC C AC B 0;2; 3AB B là: C 0;1;2; 3; 4;5;6; D 1; 3;5 Câu 32 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho a A 4; D AC 0;1;2;3;4;5 Tập hợp A 0;2; 4;6; , B A 6; 3AB 2; , b B 4;5 1; Tọa độ c a D 0; C 0;5 Câu 33 Số quy tròn số gần a 23546 biết a 23546 A 24000 B 23000 C 24 2b là: 200 là: D 23500 Câu 34 Cho tam giác ABC vng cân A Khi đó, góc hai vectơ AB, BC bằng: B 90 A 45 Câu 35 Nghiệm phương trình x   x  A B Câu 36 Cho hai tập hợp A x A |x C 60 D 135 C D , B  1;3;5;7;9 Số phần tử tập hợp A B C B là: D Vô số Câu 37 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A 1;2 , B 3;1 , C 2; Điểm D có tọa độ để ABCD hình bình hành? A 4; Câu 38 Phương trình m A nghiệm x m x 2x 3? C nghiệm D Vô số nghiệm C 1;  D 1;   là: B  ;1 Câu 40 Gọi A(a ;b ) B(c; d ) tọa độ giao điểm (P) : y b d bằng: A D 4;2 có nghiệm m B Hai nghiệm Câu 39 Tập xác định hàm số y A C 0; B 0; B -7 C 15 2x x :y 3x Giá trị D -15 PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) Học sinh làm phần dành riêng cho lớp Dành cho lớp tự chọn bám sát (10B1,10B2, 10B5, 10B6, 10B7, 10B8, 10B9) Câu 41 Cho phương trình x 2(m 1)x nghiệm tính nghiệm lại 3m Tìm tham số m để phương trình nhận Câu 42 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A 2; , B 3; ,C 2;5 Chứng minh tam giác ABC vng B tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Dành cho lớp tự chọn nâng cao (10B3 10B4) Câu 43 Cho phương trình bậc hai x 7x m Tìm m để phương trình có hai nghiệm x 1, x độ dài hai cạnh góc vng tam giác vng có cạnh huyền Câu 44 Trong mặt phẳng Oxy, cho A(0; 2) M(1; 3) Tìm trục Ox điểm B cho tứ giác OBMA nội tiếp đường tròn tính bán kính đường tròn HẾT -ĐỀ SỐ Câu 1: Cho hai mệnh đề P: “n số tự nhiên lẻ ” Q: “ n+1 chia hếtcho ” Phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề P Q Chọn khẳng định A Nếu n+1 chia hếtcho thìn số tự nhiên lẻ B n+1 chia hết cho n số tự nhiên lẻ C n+1 chia hết cho điều kiện cần đủ để n số tự nhiên lẻ D n+1 chia hết cho n số tự nhiên lẻ Câu 2: Phủ định mệnh đề P: “11 số nguyên tố” mệnh đề A 11 số nguyên tố B 11 số nguyên nhỏ 12 C 11 số lẻ Câu 3: D 11 số chẵn Cho hai mệnh đề P: “n số tự nhiên n2 chia hết cho 5”, Q: “n chia hếtcho 5” Phátbiểumệnhđề PQ Chọnkhẳngđịnhđúng A Nếu n chia hếtcho n làsốtựnhiênthì n2 chia hếtcho B Nếu n số tự nhiên n2 chia hết cho n chia hết cho C n số tự nhiên n2 chia hết cho n chia hết cho D n số tự nhiên n2 chia hết cho điều kiện cần đủ để n chia hết cho Câu 4: Câu 5: Câu 6: Giá trị gần A 2,2 xác đến hàng phần trăm B 2,23 C 2,24 D 2,3 Cho tập hợp A={2,3,4} Tập hợp A có tất tập hợp A B C D Cho tập hợp A={2,3,4} B={2,4,6,7} A B A {2,4,6,7} B {2,4,7} C {2,4} D {2,3,4,6,7} Câu 7: Câu 8: Câu 9: Cho tập hợp A={2,3,4} B={2,4,6,7,8} A B A {2,4,6,7} B {2,4,7} C {2,4} D {2,3,4,6,7,8} Cho tập hợp A={-2,1,3,4} B={2,4,6,7,9} A \ B A {2,4,6,7} B {-2,1,3} C {2,4,9} D {2,3,4,6,7} ) Xác định A Cho A= (0; 3] , B= ( 2; B [0; 3] A (0; 3] C ( ; 3] D (0; 3) x , điểm thuộc đồ thị: x x Câu 10: Hàm số y A M 2;1 B M 1;1 Câu 11: Tìm tập xác định hàm số y A D R B D Câu 12: Tìm tập xác định hàm số y A D B R B D C M 2; x 2x R \ {1} D M 0; C D ( ;1) D D (1; D D ( 1; D y 2x D D 2; ) x2 2x x R \ {2} C D R \ { 2} ) Câu 13: Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn: A y x3 x B y x3 Câu 14: Tìm tập xác định hàm số y A D B D R \ {4} Câu 15: Cho hàm số y 3x C y x 2; 2x x ) x3 x ( ;2 C D Tìm câu đúng: B Hàm số nghịch biến C Hàm số nghịch biến R D Hàm số đồng biến x2 2x ; ; Tìm câu đúng: A Hàm số đồng biến ;1 B Hàm số nghịch biến ;1 C Hàm số đồng biến ;2 D Hàm số nghịch biến ;2 Câu 17: Cho hàm số y 2x A M 2;1 Câu 18: Parabol y A I 1;1 x , điểm thuộc đồ thị hàm số: B M x2 4x 1;1 C M 2; D M 0; C I D I có đỉnh là: B I 2; A Hàm số đồng biến R Câu 16: Cho (P): y 3x 1;1 1;2 ) \ {4} x2 Câu 19: Cho hàm số: y , mệnh đề sai: 2x A Hàm số tăng khoảng 1; x2 D Đồ thị hàm số nhận I (1; 2) làm đỉnh ;1 C Hàm số giảm khoảng Câu 20: Cho (P): y B Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x Tìm câu đúng: 4x A Hàm số đồng biến ;4 B Hàm số nghịch biến ;4 C Hàm số đồng biến ;2 D Hàm số nghịch biến ;2 Câu 21: Mệnh đề sau mệnh đề sai : A Hàm số y 3x 3x đồng biến khoảng B Hàm số y 3x 6x đồng biến khoảng 1; C Hàm số y D Hàm số y 3x đồng biến khoảng Câu 22: Tìm điều kiện xác định phương trình 3x A x B R Câu 23: Tìm điều kiện xác định phương trình A x B x x ;1 2x nghịch biến khoảng ;1 ;0 x C x x C x Câu 27: Phương trình A S={ 3x 2x 22 } 2x 5 B.S={ 3x D x D.R x D.x=6 x D.x=6 x có tập nghiệm B.S={5} C S={15} 23 } 16 Câu 28: Phương trình A S={ x2 1 Câu 25: Với giá trị x sau thỏa mãn phương trình 2x A x=9 B.x=8 C.x=7 5x x Câu 24: Với giá trị x sau thỏa mãn phương trình x A x=1 B.x=3 C.x=4 Câu 26: Phương trình A S={7} 12 D S={8} có tập nghiệm } 16 C S={ 23 } 16 D S={ } 16 có tập nghiệm B.S={ 17 } C S={ 14 } D S={ 14 } 3x y Câu 29: Nghiệm hệ phương trình 2x y x 2y A (x;y;z)=(2;-1;1) z 2z 3z B (x;y;z)=(1;1;-1) C (x;y;z)=(1;-1;-1) D (x;y;z)=(1;-1;1) Câu 30: Bạn Hồng Lan vào cửa hàng mua bút Bạn Hồng mua bút hết 12 nghìn đồng Bạn Lan mua bút hết 13 nghìn đồng Hỏi giá tiền bút bao nhiêu? A Mỗi có giá 3000 đồng bút có giá 2500 đồng B Mỗi có giá 2000 đồng bút có giá 1500 đồng C Mỗi có giá 1000 đồng bút có giá 2500 đồng D Mỗi có giá 2000 đồng bút có giá 2000 đồng 10 Câu 31: Tìm điều kiện xác định hệ phương trình x x y B x y Câu 32: Nghiệm hệ phương trình x x 3;1 ) A (x;y)=( x 22 y x y B (x;y)=( 3;11 ) C (x;y)=( 3;1 ) 2(m B m=-2 m=-1 B x y m2 1)x 2 B x x 25 3m có hai nghiệm thỏa y x y x 2 D 10 x x x D m=-2 m=1 C y C Câu 35: Tìm điều kiện xác định phương trình D (x;y)=( 13;1 ) C m=2 m=1 x x x Câu 34: Tìm điều kiện xác định hệ phương trình x A x y 10 x y D A m=2 m=-1 A 2 Câu 33: Với giá trị m để phương trình x x 21 y y 25 C y x A 3 (2 50 x )(x D x y 3) x x Câu 36: Cho tam giác ABC xác định vectơ (khác vectơ khơng) có điểm đầu điểm cuối đỉnh A, B, C A B C D Câu 37: Cho hình bình hành ABCD Tổng vectơ AB A AC B AC AC AD C AC D AC Câu 38: Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh a góc A 600 Kết luận sau a A OA B OA a C OA OB a D OA Câu 39: Cho hình bình hành ABCD Đẳng thức sau đúng? A AB AD CA B AB BC CA C BA AD AC D BC BA BD Câu 40: Hãy chọn kết phân tích vectơ AM theo hai vectơ AB AC tam giác ABC với trung tuyến AM A AM AB C AM (AB AC AC ) B AM 2AB D AM (AB 3AC AC ) Câu 41: Cho tam giác ABC Vectơ AB phân tích theo hai vectơ AC BC làbằng A AC BC B AC BC C AC BC D AC 2BC Câu 42: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(1;0), B(-4;0), C(2;2) Gọi I trung điểm cạnh BC.Khẳng định sau A I( B I( ;0) ;1) C I( ;1) D I(1;-1) Câu 43: Trong mặt phẳng oxy cho A(-1;3), B(4;-1) Khẳng định sau A AB (5; 4) B AB ( 5; 4) C AB (5;4) D AB ( 5; 4) Câu 44: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác ABC với A(-1;3), B(4;-1), C(2;2) Gọi G trọng tâm tam giác ABC.Khẳng định sau A G(2;1) B G( ; ) 3 C G( ; ) 3 D G( ;-1) Câu 45: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A(1;0), B(4;0), C(2;2) Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành.Khẳng định sau A D(1;2) B D(1;-2) C D(-1;-2) D D(-1;2) Câu 46: Cho cos x Tính biểu thức P sin2 x cos2 x A 13 B C 11 D 15 Câu 47: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; 4) ; B(1; 2); C (6; 2) Nhận dạng tam giác ABC tam giác gì? A Vng cân A Câu 48: Cho vectơ a A 450 Câu 49: Cho vectơ a A 16 B Cân A (1; 2), b B 600 (1; 3), b B.26 C Đều D Vuông A ( 2; 6) Khi góc chúng C 300 (2;5) Tính tích vơ hướng a(a C.36 D 1350 2b) D.-16 Câu 50: Cho hai điểm A(-3,2), B(4,3) Tìm điểm M thuộc trục ox có hồnh độ dương để tam giác MAB vuông M A M(7,0) B M(5,0) C M(3,0) D M(9,0) Hết ... 3x Giá trị D -15 PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) Học sinh làm phần dành riêng cho lớp Dành cho lớp tự chọn bám sát (10 B1 ,10 B2, 10 B5, 10 B6, 10 B7, 10 B8, 10 B9) Câu 41 Cho phương trình x 2(m 1) x nghiệm tính... có AB  AC  13 cm, BC  10 cm Khi cos A  ? 11 9 238 11 A B C D 16 9 13 16 9 16 9 ĐỀ SỐ Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A( 1; 2) B(3; 1) Tọa độ vectơ BA B 2 ;1 A (4; 3) Câu 16 x3 Cho phương... nghiệm } 16 C S={ 23 } 16 D S={ } 16 có tập nghiệm B.S={ 17 } C S={ 14 } D S={ 14 } 3x y Câu 29: Nghiệm hệ phương trình 2x y x 2y A (x;y;z)=(2; -1; 1) z 2z 3z B (x;y;z)= (1; 1; -1) C (x;y;z)= (1; -1; -1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop de toan hoc ky 1 lop 10 2017 2018(5 DE) , Tong hop de toan hoc ky 1 lop 10 2017 2018(5 DE)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay