Tổng hợp 4 đề thi thử tháng đầu nguyễn đại dương

17 1 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:51

Đà Nẵng, Ngày 28-02-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC T i gian ài 80 TH N n: T n t, ng U C t i gian 20 t đề ài m): Khảo s{t biến thiên v| vẽ đồ thị h|m số y  x3  3x2  ài m): Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị h|m số y  x3  3x điểm có tung độ 2 ài m): Giải phương trình a.Cho số phức z thõa mãn  2i  1 z    i  4i   Tính modun số phức z b.Giải phương trình 4x 1  4.2x1  e ài m): Tính tích ph}n I   ài  x e x  ln x e x x  dx m): Trong không gian Oxyz, cho c{c điểm A 1,2,0  , B  0,1,1 v| mặt phẳng  P  : x  2y  z   Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng AB v| ài mặt phẳng  P  m): a.Cho      v| sin   Tính A  cos2   sin 2 b.Một nhóm học sinh 12 th|nh viên có Nghị, Ngọc, Tr}n v| Nhi Nhóm tổ chức picnic xe điện (mỗi xe chở người) Hỏi có c{ch chia để Ngọc v| Nhi xe đồng thời Nghị v| Tr}n kh{c xe biết nhóm có xe (c{c xe l| giống nhau) ài m): Cho hình chóp S.ABCD có đ{y ABCD l| hình vng cạnh a , tam gi{c SAB v| nằm mặt phẳng vng góc mặt phẳng (ABCD) Gọi M l| trung điểm SA, G l| trọng t}m tam gi{c ABC Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch từ điểm G đến mặt phẳng (MBC) ài m): Trong mặt phẳng Oxy, cho tam gi{c ABC vuông A ngoại tiếp đường  3 3  tròn t}m I Điểm D đối xứng với B qua CI, DI cắt AB E  0,  v| điểm F  ,2  l|  2 2  ch}n đường ph}n gi{c kẻ từ đỉnh B Tìm tọa độ đỉnh C biết C thuộc đường thẳng d : x  y  v| yI  ài m): Giải bất phương trình x4  16 x  12 x x 4    x  1  x  R m): Cho c{c số thực a  b  c  thỏa mãn ab  bc  ca  Tìm gi{ trị nhỏ 1 4a  b  c biểu thức P  1  1  a c  b2 ài - Hết Thí sinh khơng sử dụng t|i liệu – C{n coi thi khơng giải thích thêm Lớp To{n 76/5 Phan Thanh – Đ| Nẵng Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu Câu Phương trình ho|nh độ giao điểm x3  3x  2  x   x  2 0.25 Ta có y '  f '  x   3x2  Câu Với x   f ' 1  Phương trình tiếp tuyến: y   x  1  0.25 Với x  2  f '  2   Phương trình tiếp tuyến: y   x    0.5 a z  b x Câu e I  52  i 2i  1  5i  z  5i  z   4.2 x1   22 x  x e x  ln x e x x e  dx  2  x 1  x2   x   x  1  x  e  0.5 e xe x dx  e 2ln x dx  1dx x 1   e e e xe x dx  xe x  e x dx   x  1 e x   e  1 e e 1 1  e  e 0.25  I   e  1 e e   e    e  1 e e   0.25     x   t  Ta có AB   1, 1,1 Phương trình AB   y   t  t  R  z  t  x   t  y   t   3,4, 2  Tọa độ giao điểm l| nghiệm hệ  z  t x  y  z    Câu 0.5 e 2ln x dx  2tdt  t  ; 1dx  x  e  1 x 1  Câu 0.5 a cos2    sin   24 24   cos   A 25 25 b.Số c{ch chia 12 người th|nh nhóm cho Ngọc v| Nhi chung 1.C10 C82 C62 C42 C22 nhóm :  945 c{ch 5! Số c{ch chia 12 người th|nh nhóm cho Ngọc v| Nhi chung 1.1.C82 C62 C42 C22  105 nhóm đồng thời Nghị v| Tr}n chung nhóm : 4! Vậy số c{ch chia thỏa yêu cầu l| : 945  105  840 c{ch 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu 1 a a3 dvtt V  SH.SABCD  a  3 S Chứng minh: SA   MBC  M 0.5 0.25 Ta có d G , MBC   d  A , MBC  B A  d G , MBC   H G C D Câu A D 0.25 a AM  F C E I B Chứng minh: - DI  BI -EIF l| tam gi{c vuông c}n I  I 1,1 0.25 Chứng minh : CI song song EF  CI : x  3y   0.25 Tọa độ C  CI  d  C   4,2  0.25 0.25 Ta có D thuộc AC, gọi H l| trung điểm BD suy H thuộc CI Có : HIB  IBC  ICB  ABC ACB   45o  DIB  90o 2 Suy AEIF nội tiếp  EFI  EAI  45o  EIF vuông c}n I Mặt kh{c E l| trực t}m tam gi{c BDF  EF  BD  EF / /CI CI  BD  Câu  Điều kiện: 1  x   x  Pt  x4  8x2   x2  2x      x3  x  x2  x  x2  2x   x3  x  0.25 TH: 1  x   x2  2x   x3  x  0.25 Pt  x  2x    x  1,1      TH: x   x2  x   x  x  x  x    x 1 0.25  x2  2x     x  1,1     Vậy S   1,1    1,1       Câu  a  b a  c    a2  bc  ab  ac   a  b  a  c   2a b  c  Tương tự:  c  a  c  b     c  a  c  b   2c  a  b  0.25 Ta có 0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 1 a V|  a2   c2 a  a2  ab  bc  ca a  a  b   a  b a  c    b  c  a2 a 0.25 0.25 c  a  c  a c      1  1  a  b  b  c   b  c  a  b  b  c a  b abc Áp dụng C-S: b  c P  a  a  b  c 4 Đẳng thức xảy a  b  c  0.25 a c     10 bc ab Cách 2: P P P  a  b  a  c  a  a  b  a  c  a 2a  c ac     a  c  b  c  c  a  c  b  c  c   4a  b  c  a  b  b  c  2a  c  a  b  b  c    a  b  b  c   a  b  b  c   a  b  b  c     10 a  b b  c    Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Đà Nẵng, Ngày 06-03-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC T i gian TH N n: T n t, ng ài 80 U C t i gian 20 t đề ài m): Khảo s{t biến thiên v| vẽ đồ thị h|m số y  x4  2x2  ài m): Cho h|m số y  f  x   x4   m  1 x2  m2  X{c định gi{ trị m để h|m số đạt cực đại điểm có ho|nh độ x  ài m): a.X{c định phần thực v| phần ảo số phức z biết 1  2i  z  i  1  i  b.Giải phương trình log 22 x  log x2  log e ài x1  x ln x  x m): Tính tích ph}n I  2 dx x 1 y 1 z 1 x y2 z2 , d2 :     1 Chứng minh d1 , d2 chéo v| viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 v| song ài m): Trong không gian Oxyz, cho d1 : song d2 ài m): a.Cho     v| cos   sin   cos 2 Tính A  cos2   sin 2 b.Chọn ngẫu nhiên số tất c{c số tự nhiên có chữ số Tính x{c suất để số chọn l| số chia hết cho có chữ số h|ng trăm l| số lẻ ài m): Cho hình chóp S.ABC có đ{y l| tam gi{c vng B có AB  BC  2a , SA vng góc mặt phẳng (ABC) Mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đ{y góc 45o Gọi M l| trung điểm BC, N l| điểm nằm cạnh AC thỏa AN  2NC Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC v| khoảng c{ch hai đường thẳng SM v| BN ài m):Trong mặt phẳng Oxy, cho cho tam gi{c ABC nội tiếp đường tròn t}m I Ph}n gi{c góc A có phương trình 3x  y   , đường cao kẻ từ đỉnh A có phương trình x   Viết phương trình đường thẳng BC biết I thuộc đường thẳng d : x  y   v| BC  ài ài 3  3x  x y  y  x  y  x y  m): Giải hệ phương trình  2  2 x  y  y   x, y  R m): Cho c{c số thực x , y , z  1,2  Tìm gi{ trị nhỏ biểu thức P x xy  y yx  z z  xy - Hết Thí sinh khơng sử dụng t|i liệu – C{n coi thi không giải thích thêm Lớp To{n 76/5 Phan Thanh – Đ| Nẵng Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu Câu x  Ta có y '  x   m  1 x  y '    m  x   0.5 Do h|m số có a   nên để h|m số đạt cực đại điểm có ho|nh m1 độ x  h|m số có cực trị    m  1 0.5  f '    Cách 2: Để h|m số đạt cực đại x    2  m  1   m  1  f "    Câu a z  5i  2  i Phần thực l| 2 , phần ảo l| 1   2i   log x  1  x  b.Điều kiện x  Pt  log 22 x  log x       log x  x   Câu 0.5 x dx Đặt t  ln x  x  dt     dx I dx    ln x  x x ln x  x x  1 e  e x1 Đổi cận Câu 0.5  1 x e I t e 1 e 1 e 1  t dt  ln t  ln  e  1 1 Ta có : u1  1,2,3 ; u2   2,1,1 ; M 1, 1, 1 1 ; N  0,2, 2   d2  NM  1, 3,1  u1 , u2    1,5, 3   ;  u1 , u2  NM  19  nên d1 , d2 chéo     0.5 Phương trình mp (P) chứa d1 v| song song d2 qua M 1, 1, 1 v| nhận u1 , u2    1,5, 3  l|m vtpt    P  : 1 x  1   y  1   z  1    P  : x  5y  3z   Câu a tan   Có A  cos     tan   2 Do    sin   cos 2 cos   sin 2  cos2  cos   2sin  cos    1  tan    0.5 0.25 0.25 b.Không gian mẫu l| số c{c số tự nhiên có chữ số :   9.10.10.10  9000 Gọi A l| biến cố : ‘’Số chọn l| số chia hết cho v| có chữ số h|ng đơn vị l| số lẻ’’ Gọi số cần tìm có dạng abcd : Chọn a c{ch ; chọn b c{ch ; chọn c 10 c{ch ; chọn d c{ch 0.25 Số kết thuận lợi A :  A  9.5.10.2  900 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Vậy x{c suất cần tìm l| P  Câu A   900  9000 10 0.25 Ta có : SBC  ,  ABC   SBA  45o S 0.25  SA  SB.tan 45o  2a K 0.25 Hạ IH vuông SM  IH l| đoạn vuông chung  d SM , BN   IH 0.25 Chứng minh: AM  BN  BN  SAM  N A C H I 4a3 (dvtt) VS ABC  SA.SABC  3 M IH IM 1    IH  AK AK AM 5 Lại có B AK  SA  AM  AK  2a 2a Vậy  d SM , BN   IH  AK  15 Câu Tọa độ A  1,4  A Chứng minh HAI AD l| ph}n gi{c 0.25 Phương trình AI 4x  3y   I  I  2,0  B 0.25 0.25 C Gọi pt BC: y  m  H E D BC 3 Ta có d I ,BC   R2  m  0.25   m  3 12  0.25 Phương trình BC y   Gọi D l| giao điểm ph}n gi{c góc A v| đường tròn (I) Cách : Gọi E  AI   I   ABH  AEC  BAH  CAE M| BAD  BAC  HAD  DAE  AD l| ph}n gi{c HAI Cách 2: Ta có ID  BC  AH / / ID  HAD  ADI M| ADI  DAI  HAD  DAI  AD l| ph}n gi{c HAI Câu     Thay (2) v|o (1)  3x3  x2 y  y3  x  y  x 2x2  y2   x  2y  x2  xy  y   0.25 Thay v|o (2) y  y    3y  1   3y  1  y   y  2 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong  1 1 3 y    3y   y    y x  9 y  y    1 1   1 1  Hệ cho có nghiệm  , , ;     3     Câu 10 x xy P  y yx x xy 0.25 1   , ab  (tự cm) a  b  1  ab Áp dụng bdt:  0.5   2 y 1 x y yx   x 1 y   xy xy  xy xy z 2   1  1 z  xy  xy z  xy  xy  xy Xét h|m số f  t   t2   với t  xy  t  1,2   t  t2  f ' t     1  t   2t  t2  0.25 0.25  ; t  1,2  13 13 H|m số nghịch biến 1,2   f  t   f    P 15 15  y x2 y x2  1   y x y x  Đẳng thức xảy  z   x  y  2, z    xy   0.25 0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Đà Nẵng, Ngày 3-03-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC T i gian ài 80 TH N n: T n t, ng U C t 2016 i gian t đề x1 x 1 ài m): Khảo s{t biến thiên v| vẽ đồ thị h|m số y  ài 1  m): Tìm GTLN & GTNN h|m số y  f  x   x2  2ln x đoạn  ,2  2  ài m): a.Giải phương trình sau tập C: z2  1  i  z   2i  b.Giải phương trình 22 x1  3.2x1   ài m): Tính tích ph}n I  x4  x ài x dx m): Trong không gian Oxyz, cho  P : x  y  z   v| A  2,1,2  Viết phương trình mặt cầu t}m A v| tiếp xúc mp  P  , x{c định tọa độ tiếp điểm ài m): a.Cho tan a  Tính A  cos2a  sin2a   b.Tìm hệ số chứa x khai triển nhị thức Newton đa thức P  x    x   x  n  x  0, n  N  biết: A * n  Cn2  n2  ài m): Cho hình chóp S.ABCD có đ{y l| hình chữ nhật AB  a, AC  a Hình chiếu vng góc S lên mặt phẳng đ{y l| giao điểm O AC v| BD Mặt bên (SAB) tạo với mặt đ{y góc 60 o Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch hai đường thẳng SA v| CD ài m):Trong mặt phẳng Oxy, cho tam gi{c ABC có N l| trung điểm AB Đường thẳng qua N song song BC cắt ph}n gi{c góc B E  4,1 , đường thẳng qua N v| vng góc AE có phương trình x  y   Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB biết điểm M  2, 3  thuộc cạnh BC ài ài 3x  x  y   xy  y  x x   m): Giải hệ phương trình  y x2   y y  x3      x, y  R m): Cho c{c số thực x , y thỏa mãn xy  0, x  y  Chứng minh rằng: xy x2  y x  y    xy xy 2 - Hết Thí sinh khơng sử dụng t|i liệu – C{n coi thi khơng giải thích thêm Lớp To{n 76/5 Phan Thanh – Đ| Nẵng Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu Câu 1  TXD: D   0,   h|m số x{c định v| liên tục  ,2  2   y '  f '  x   2x  0.25 x   y'    x  x  1(l) 0.25 1 Ta có f     2ln 2, f     2ln 2, f 1  2 0.25 Vậy GTLN l|  2ln x  , GTNN l| x  Câu  3i  3i  1    1 i 3i  1    1 i Ta có  '  1  i     2i   3   z   1  i      z     i   0.25 0.25 0.25 2x  22 x 1  3.2 x 1     x  2x   x    4 Câu x4  x I x dx   x    x2 x3  x 0.5  2x  dx   x    dx x x 1 1   x2 2  1 Xét  x   dx    ln x    ln  1 x   1  Xét x 2x 1 2  x 1 Vậy I  dx  dt t  ln t x4  x Câu 5 2x dx Đặt t  x2   dt  2xdx Đổi cận x dx  0.25 x t 2  ln  ln 0.5 3  ln   ln  ln    ln 2 0.25 Ta có : d  A,( P)   Phương trình mặt cầu t}m A tiếp xúc (P) có b{n kính R  :  x     y  1   z    2 x   t  Phương trình đường thẳng qua A v| vng góc mp(P)  y   t  t  R  z   t  0.5 0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong x   t  y   t  H  1,0,1 Tọa độ tiếp điểm l| nghiệm hệ  z   t x  y  z    Câu  0.25 a A  cos2a  sin 2a  cos2 a  2sin a cos a  sin a  cos2 a  2tan a  tan a Ta có cos a   tan a  10  A  b An2  Cn2  n2    Câu 7  2.3      10 0.5 n! n!   n2   n  n  ! 2! n  !      C5k x 5 k   số hạng tổng qu{t   0.25 k  2   k  Hệ số C5  40 x 0.25 Gọi M, N l| trung điểm AB, CD S Có AD  BC  MN  2a  MO  a Ta có  SAB ABCD   SMO  60o H A M N O C B Ta có NH.SM  SO.MN  NH  N E 2a3 (dvtt) VS ABCD  SO.SABCD  3 K  d CD, SAB  d  N , SAB  NH SO.MN  a  d CD , SA   a SM Gọi K l| trung  K 1,1  NE điểm Pt NE: y    N  0,1 C M 0.25 Lại có CD / / SAB  B Pt AB: x  0.25 0.25 Chứng minh AE  EB  A, E đối xứng qua Nx  A  0,5  A Câu 0.25  SO  MO tan60o  a D 0.5 AM 0.25 0.25 Chứng minh ta có NEB  EBC  EBN  NE  NB  NC Tam gi{c ABE vng E (đính lí Pytago đảo)  AE  Nx  A, E đối xứng qua Nx ( NAE c}n N) Câu  y  0, y  x   Điều kiện:   x  Pt 1    y  x  2x    2x     y  x  2x    2x    0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong TH 1:  y  3x  Thay v|o (2) y  x 2x   2x    x   y  x   y   x3  x2   3x   3x   3x  (3)  x  3x    x   y  TH 2: 0.5 y  x 2x   2x   (*)  x  Từ pt(2) y x2   y y  y y  x  3xy  x  3x      x    Kết hợp điều kiện  x   x  y  x    y  x x    x     (*)   xy2  x  Thử lại  2,2  l| nghiệm hệ 0.25 Vậy hệ có nghiệm 1,1 ,  2,4  Câu 1  x2  y 2 xy x  y  xy   0 xy  1   x  y   0  x  y  xy x  y     x  y 2 x  y  x  y  xy 2x  y Nếu: x  y    x  y  xy   0(*)  x  y   x  y  xy x  y x  y  xy    (*) 0.25 0.25 Nếu x  y  Áp dụng C-S: xy  x2  y      x2  y2  2xy    x  y  Suy (*) Đẳng thức xảy x  y Vậy bất đẳng thức 0.25 0.5 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Đà Nẵng, Ngày 20-03-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC ài ài T i gian TH N n: T n t, ng ài 80 U C t i gian 20 t đề m): Khảo s{t biến thiên v| vẽ đồ thị h|m số y  x3  3x  m): Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị h|m số y  x3  4x biết tiếp tuyến song song đường thẳng y  x  ài m): a.Cho số phức z thỏa mãn 2z  2i  Tính modun số phức w  z  i 1 i b.Giải phương trình log x.log  x   ài    m): Tính tích ph}n I  ln  x dx x y z 1 x 1 y 1 z , d2 :   Viết   1 phương trình mp  P  chứa d1 v| song song d2 , tính khoảng c{ch d1 , d2 ài ài m): Trong không gian Oxyz, cho d1 : m): a.Cho cos a   Tính A  cos  2a  2016  n   b.Cho P  x    x  x  0, n  N * , biết: Cn0  Cn1  Cn2   Cnn  4096 Tìm số    x   hạng không chứa x khai triển nhị thức Newton đa thức   ài m): Cho hình chóp S.ABCD có đ{y l| hình vng, SAB l| tam gi{c c}n v| nằm mặt phẳng vng góc đ{y, SA  a Mặt bên (SAD) tạo với đ{y góc 45o , M l| trung điểm AB Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD v| khoảng c{ch hai đường thẳng SD v| CM ài m):Trong mặt phẳng Oxy, cho tam gi{c ABC vuông A, D l| ch}n đường ph}n gi{c góc A Gọi E l| giao điểm ph}n gi{c góc ADB v| cạnh AB, F l| giao điểm ph}n gi{c góc ADC v| cạnh AC X{c định tọa điểm A biết E  0,1 , F 1,4  v| điểm M  5,6  nằm cạnh BC ài ài   m): Giải phương trình x2   x x2  2x   x   x  R m): Cho c{c số thực x , y , z  1,3 Tìm gi{ trị lớn biểu thức: P x x  y  18 z 2  y   x  y  3z  3 9z - Hết Thí sinh khơng sử dụng t|i liệu – C{n coi thi khơng giải thích thêm Lớp To{n 76/5 Phan Thanh – Đ| Nẵng Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu TXD: D=R Giới hạn: lim y   , lim y   x x 0.25 Đạo h|m y '  3x   y '   x  1 Bảng Biến Thiên x   y’ y –1 +    0.25  –4 H|m số đồng biến  1,1 , h|m số nghịch biến   , 1 v| 1,  H|m số đạt cực đại x  1, yCD  ; H|m số đạt cực tiểu 0.25 x  1, yCT  4 y Đồ thị x 0.25 Câu Ta có y '  f '  x   3x2  Gọi phương trình tiếp tuyến có dạng : y  f '  xo  x  xo   f  xo  Do tiếp tuyến // y  x   f '  xo    xo  1 0.5 Với xo   f  xo   Pttt: y   x  1   y  x  (loại) 0.25 Với xo  1  f  xo   3 Pttt: y   x  1   y  x  0.25 Vậy tiếp tuyến cần tìm l| y  x  Câu 1  2i 1  i     i  z    i 2z  2i   z  1 i 2 2 2 0.25  1  1 1 w  z  i    i  w        2  2  2 0.25 Điều kiện: x  log x.log  2x    log x  log 2  log x   log x  1 log 22 x  log x      x2 x log x  2 0.5 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu    2x  dx u  ln  x du   I  ln  x dx Đặt    x2  v  x dv  dx       I  x ln  x   1  x2    x2  dx  dx  ln     0  x2 x       0.25 1 x    x  2   I  ln    dx  ln  x  dx  x  x  x       0   1  1  I  ln      dx  ln   2ln x   2ln x  0 x2 x2 0 0.5 I  ln3   2ln2  2ln3  2ln2  3ln3  0.25  Câu Ta có n1  1,2,3  , A  0,0, 1  d1 v| n2   2,1,1 , B 1, 1,0   d2 2 3 1 2  n1 , n2    , ,  1,5, 3  Phương trình mặt phẳng    1 2     chứa d1 v| song song d2 qua A  0,0, 1 v| nhận n1 , n2  l|m vtpt    P  : 1 x  0   y     z  1   x  5y  3z   Ta có d d ,d   d B , P     Câu   1  3.0  5 3 2  1  x  n 0.25 0,5 35 A  cos  2a  2016   cos  2a  1008.2   cos 2a  2cos a    Ta có 0.25 0.5  Cn0  Cn1 x  Cn2 x2   Cnn xn  2n  Cn0  Cn1  Cn2   Cnn 12     4096  n  12  P  x    x     x   n Số hạng tổng qu{t Cnk x  12  k   3  x 0.25 k  24  k k Số hạng không chứa  C x  12   x tương ứng: 24  k   k  Vậy số hạng không chứa x l| C12 0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Câu SA  AD  SAB   SAD  ,  ABCD   45o   AB  AD  S H  AM  SM  A E M 45o B I  a  AB  a 2  VS ABCD  SM.SABCD  a (dvtt) 3 N F SA  0.5 C D Gọi N trung điểm AD  BN  CM Lấy E đối xứng với M qua A EMCD l| hình bình h|nh Dựng FM / / BN  FM  ED 0.25 Khi ED  SFM   SED   SFM  Hạ MH  SF  MH  SED       MH  d M , SED   d CM , SED   d CM ,SD  Ta có MAI  MH Câu  MFE  MF.MI  MA.ME  MF  SM  MF  MH  2a 21 10  d CM , SD   0.25 a 42 a 21 Chứng minh tam gi{c EDF vuông c}n D A F E B D C M  D  2,2  Tọa độ  loại D  1,3   D  1,3  kh{c phía M so với EF 0.25 0.25 Pt DF: 2x  y   Gọi M’ đối xứng với M qua DF M '  AD Tọa độ M '  3,2  Pt AD: y   2  1  3 Phương trình đường tròn đường kính EF C  :  x     y    2  2  Tọa độ A  AD  C   A  1,2  0.5 1 Chứng minh: EDF  ADE  ADF  ADB  ADC  90o 2 Tứ gi{c AEDF nội tiếp  FED  FAD  45o  EDF vuông c}n D Câu Điều kiện: x  Xét x     x  l| nghiệm phương trình Xét x  chia vế cho x : x  0.25 2  x    x2  x x x Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong  2 2  x  x 2  x   x x x  Đặt t  x  2   x   t2   t  2  x x t Pt  t   t   0.25    t  t   t  4t  2t  t  4t   Xét h|m f  t   2t  t  4t  với t  2  Câu  f '  t   4t  2t    f  t   f  2    phương trình vơ   nghiệm 0.25 Vậy phương trình có nghiệm x  0.25  x  3 3z  x    x  3z  3  x2  9z  y  3 3z  y    y  3z  3  y2  9z Cộng vế theo vế   x  y  3z  3  x2  y  18z Ta có P y x 1      x  y  3z  3  x  y  3z  3 9z  z  1 9z Xét h|m số: f  z    z  1  3z2  f ' z   z    f ' z       2 9z2  z  1 z  z  1 Ta có f 1  0, f     0.25 1 với z  1,3  z  z  1   P  f  z  f   C 0.25  1   2 ,f  36   1 42 Đẳng thức xảy x  y  3, z  0.25 0.25 ý: Học sinh l|m theo c{ch kh{c trọn điểm Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong ...    10 a  b b  c    Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589 246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Đà Nẵng, Ngày 06-03-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC T i gian TH N n: T... 2, z    xy   0.25 0.25 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589 246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Đà Nẵng, Ngày 3-03-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC T i gian ài 80 TH... y Vậy bất đẳng thức 0.25 0.5 Ra đề: Thầy Nguyễn Đại Dương – Sđt: 0932589 246 – Fb: ThayNguyenDaiDuong Đà Nẵng, Ngày 20-03-2016 TH TRUN H C H Thi Thử Lần Offline ĐỀ CHÍNH THỨC ài ài T i gian TH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp 4 đề thi thử tháng đầu nguyễn đại dương , Tổng hợp 4 đề thi thử tháng đầu nguyễn đại dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay