ĐỀ THI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn TOÁN lớp 11 THPT THUẬN THÀNH bắc NINH 2019

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:49

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018 -2019 MƠN: TỐN 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(6;-5) B(2;1) Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I(4;-2) B I(3;2) C I(2;-3) D I(-1;-3) Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A  3;5 , B 1;  , C  5;  Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC ? A  9;9  B  3;3 C 15; 20 D  3;1  x2   Câu 3: Hệ bất phương trình  có số nghiệm ngun  x  1  x  x    A B C Vô số Câu 4: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  A m  11 B m  11 D 2x 1 x2  x  m  C m  11 xác định  D m  11 Câu 5: Cho hàm số f  x   x  x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;   2;   B Hàm số nghịch biến  ;  , đồng biến  2;   C Hàm số đồng biến  ;  , nghịch biến  2;   D Hàm số đồng biến khoảng  ;   2;   Câu 6: Một đường tròn có bán kính 15 cm Tìm độ dài cung tròn có góc tâm 300 A 5 B  C 2 D 5 Câu 7: Biểu thức A  sin 100  sin 200   sin 1800 có giá trị A A  10 B A  C A  D A  Câu 8: Cho biểu thức A  cos  x  a   cos x  2cos a cos x cos  a  x  Rút gọn biểu thức A ta A A  sin a B A  sin a C A  cos 2a D A   cos a Trang 1/6 - Mã đề thi 132 Câu 9: Đường tròn x  y  x  y  23  cắt đường thẳng x  y   theo dây cung có độ dài bao nhiêu? A B 10 C D 23 Câu 10: Cho hàm số f  x   x  x Khẳng định sau đúng? A f  x  hàm số lẻ B Đồ thị hàm số f  x  đối xứng qua gốc tọa độ C f  x  hàm số chẵn D Đồ thị hàm số f  x  đối xứng qua trục hoành Câu 11: Số giao điểm đường thẳng d : y  2 x  với parabol ( P ) : y  x  11x  A B C D Câu 12: Cho đường thẳng  d1  : 3x  y   ;  d  : x  y   ;  d3  : 3x  y   Viết phương trình đường thẳng (d) qua giao điểm  d1  &  d  song song  d3  A 24 x  32 y  53  B 24 x  32 y  53  C 24 x  32 y  53  D 24 x  32 y  53  Câu 13: Cho parabol y  ax  bx  có trục đối xứng đường thẳng x  qua điểm A 1;3 Tổng giá trị a  2b A -1 B C D  Câu 14: Có giá trị nguyên tham số m thuộc đoạn  3;3 để hàm số f  x    m  1 x  m  đồng biến  A B A  13; 4  B 13; 4 C D       Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho a   2;1 , b   3; 2 c  2a  3b Tọa độ vectơ c Câu 16: Biết sin   A P  1 C  13;  D 13; 4         Tính giá trị P  cos  2   3 2  B P   C P  D P  Câu 17: Số nghiệm nguyên bất phương trình x  x   A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A(1;3) đường thẳng d : x  y   Giả sử đường thẳng d1 đối xứng với d qua A đường thẳng d1 qua điểm có tọa độ A ( 1;3) B (7;1) C ( 5;1) D ( 9; 0) Câu 19: Có ba lớp học sinh 10 A, 10 B , 10C gồm 128 em tham gia lao động trồng Mỗi em lớp 10A trồng bạch đàn bàng Mỗi em lớp 10B trồng bạch đàn bàng Mỗi em lớp 10C trồng bạch đàn Cả ba lớp trồng 476 bạch đàn 375 bàng Hỏi lớp có học sinh ? A 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em B 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em C 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em D 10A có 45 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 40 em Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(3; 4) , B(4; 2) Phương trình tổng quát đường thẳng qua hai điểm A, B A x  y  10  B x  y  10  C x  y  10  D x  y  10  a  Câu 21: Giải bất phương trình x    x ta tập nghiệm S   ; c  với a, b, c  * , phân b  số a tối giản Khi a  b  c b A Câu 22: Đường Elip A B C D C 18 D x2 y   có tiêu cự 16 B Câu 23: Tâm I bán kính R đường tròn x  y  x  y   A I 1; 4  , R  B I  2;8 ; R  C I  1;  , R  D I  1; 4  , R    Câu 24: Biểu thức thu gọn biểu thức B    1 tan x cos2x   A tan 2x B cos2x C cot 2x D sin x Câu 25: Phương trình Elip có độ dài trục lớn 8, độ dài trục nhỏ A x2 y  1 16 B x2 y2  1 64 36 C x  16 y  D x  16 y  144 Câu 26: Phương trình  x  x   x   có nghiệm? A B C D Câu 27: Tập nghiệm bất phương trình x   Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A S   1; 2 B S  ( 1; 2) C S  1; 2 D S  (; 1)  2;  Câu 28: Nghiệm bất phương trình A (–3;1) x 1  x  4x  B (–;–3)  (–1;1) C (–3;–1)  [1;+) Câu 29: Có giá trị nguyên tham số m D (–;1) thuộc đoạn 10;10 để phương trình m  9 x  3m m  3 có nghiệm nhất? A B 21 C 19 Câu 30: Có giá trị m nguyên để hàm số y   D 20  m  1 x   m  1 x   2m có tập xác định R A B C D Câu 31: Đồ thị sau hàm số nào? A y   x  x  B y   x  x Câu 32: Tìm tập xác định D hàm số y  3 4 A D   ;  2 3 2 4 B D   ;  3 3 C y  x  x  D y  x  x  3x   x  3x 2 3 C D   ;  3 4 4  D D   ;  3      600 Tính độ dài vectơ AB  AD Câu 33: Cho hình thoi ABCD tâm O , cạnh 2a Góc BAD         A AB  AD  3a B AB  AD  a C AB  AD  3a D AB  AD  2a Câu 34: Trong hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm A  1;1 , B 1;3 , C  2;  Khẳng định sau sai?    A BA  2CA    B BA  BC   C AB  AC D A, B, C thẳng hàng Câu 35: Có giá trị nguyên tham số thực m thuộc đoạn  5;5 để phương trình mx   m   x  m   có hai nghiệm phân biệt A 10 B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 132     Câu 36: Cho vectơ a , b có độ dài thỏa mãn điều kiện a  b  Tính góc tạo hai vectơ A 30o B 60 o C 90o D 150o Câu 37: Cho x , y thỏa mãn x  y   x   y Giả sử M m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức A  x  y Giá trị M  m A  21 B 15  C 15  21 D 15  21 Câu 38: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM CN cắt G Biết   1200 Diện tích tam giác ABC BM  CN  , BGC A B C 18 D 36 x  y  Câu 39: Cho hệ phương trình  2  x y  xy  4m  2m Tìm tất giá trị m để hệ có nghiệm 1  A  ;   2    C   ;1   B  0; 2 D 1;   Câu 40: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (0; 2) , N (5; 3) , P ( 2; 2) , Q (2; 4) thuộc cạnh AB, BC , CD , DA hình vng ABCD Diện tích hình vng ABCD A S ABCD  10 ; S ABCD  B S ABCD  ; S ABCD  C S ABCD  ; S ABCD  D S ABCD  10 ; S ABCD  Câu 41: Cho phương trình 2 x  10 x   x  x  m Tìm tất giá trị tham số m để phương trình có nghiệm phân biệt A  m  15 B  m  43 C  m  23 D  m  21 Câu 42: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị ( P ) đường thẳng d : y  x  m Giá trị m để đường thẳng d cắt ( P ) hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn OA2  OB  82 thuộc khoảng sau A ( 4; 0) B (6;8) C (1; 2) D (3;5) Câu 43: Giả sử phương trình bậc hai ẩn x ( m tham số) x  2( m  1) x  m3  ( m  1)  có hai nghiệm x1 x2 thỏa mãn điều kiện x1  x2  Giả sử M m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P  x13  x23  x1 x2 (3 x1  x2  8) Khi A B -3 C -9 Câu 44: Tìm tất giá trị m để bất phương trình A  m  B m  m M D x   x  x  m x  có nghiệm C m  D m  Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 45: Độ giảm huyết áp bệnh nhân cho công thức H ( x)  0, 025 x (30  x) x liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân ( x tính miligam) Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều A 10 B 30 C 20 D 15 Câu 46: Biết m  (a; b)  (c; d ), ( a  b  c  d ) phương trình x   m  m có nghiệm phân biệt Giá trị a  b A B C D Câu 47: Cho biết tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình: 2( x  1  a  )  3( x  )  5m   có nghiệm S    ;   , với a , b số nguyên dương x x  b  a phân số tối giản Tính T  a.b b A T  B T  5 C T  11 D T  55 Câu 48: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d m : mx  y  m  d m' : (1  m ) x  2my  (1  m )  Tập hợp giao điểm I m dm d m' nằm đường cong (C ) Diện tích hình giới hạn đường cong (C ) A  B 4 C 2 D  Câu 49: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(4;0) B (0;3) Đường tròn nội tiếp tam giác OAB có tâm I (a; b) Khi a  b A B C D Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân A, biết phương trình đường thẳng AB, BC x  y   3x  y   Đường thẳng AC qua M (1; 3) Giả sử đường thẳng AC có phương trình ax  by  c  a  b  c A B 22 C D 44 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ... Hỏi lớp có học sinh ? A 10A có 43 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 45 em B 10A có 40 em, lớp 10B có 43 em, lớp 10C có 45 em C 10A có 45 em, lớp 10B có 40 em, lớp 10C có 43 em D 10A có 45 em, lớp. .. 19: Có ba lớp học sinh 10 A, 10 B , 10C gồm 128 em tham gia lao động trồng Mỗi em lớp 10A trồng bạch đàn bàng Mỗi em lớp 10B trồng bạch đàn bàng Mỗi em lớp 10C trồng bạch đàn Cả ba lớp trồng... m  Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 45: Độ giảm huyết áp bệnh nhân cho công thức H ( x)  0, 025 x (30  x) x liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân ( x tính miligam) Tính liều lượng thuốc cần tiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn TOÁN lớp 11 THPT THUẬN THÀNH bắc NINH 2019 , ĐỀ THI KHẢO sát CHẤT LƯỢNG đầu năm môn TOÁN lớp 11 THPT THUẬN THÀNH bắc NINH 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay