chuyên đề ankan luyện thi đại học môn hóa

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:48

https://www.facebook.com/khuongduy6688 098 363 1982 CĐ1: ANKAN ( LTĐH ) A LÝ THUYẾT : Câu Định nghĩa Ankan, CTTQ Ankan ? Câu Gọi tên thông thường chất sau : a (CH3)4C b (CH3)2CHCH2CH3 Câu Gọi tên thay a (CH3)3CCH2CH(CH3)2 b CH3C(CH3)2CH2CH(C2H5)CH2CH3 c (CH3)2CHCH2CH(CH3)CH2CH3 d CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)CH2CH(C2H5)CH3 Câu Viết CTCT chất có CTPT : C4H10 , C5H12 , C6H14 Câu Viết CTCT gọi tên sản phẩm tạo thành phản ứng sau : a Isobutan + Cl2( 1: ) → b Pentan + Cl2( 1: ) → c Hexan + Cl2( 1: ) → Câu Các chất sau tạo dẫn xuất monoclo ? a Neopentan b Isopentan c 2,3-đimetylbutan d Heptan B CÁC BÀO TOÁN CƠ BẢN Câu Xác định CTPT Ankan trường hợp sau : a Ankan X tác dụng vơi clo theo tỉ lệ 1:1 thu chất hữu Y clo chiếm 55,039% khối lượng b Ankan A tạo dẫn xuất monoclo clo chiếm 33,333% khối lượng c Ankan B tạo dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với hidro 61,5 Câu Xác định CTPT hidrocacbon R trường hợp sau: a Đốt cháy hoàn toàn R A ta CO2 2O có tỉ lệ th tích : b Đốt cháy hoàn toàn R C ta CO2 2O có tỉ lệ khối lượng 11 : c Đốt cháy hoàn toàn R C lấy sản phẩm qua b nh đ ng P2O5 b nh b nh t ng thêm 5,4 gam c n b nh đ ng dung dịch Ca O dư ta thấy khối lượng thu 20 gam kết tủa Câu Xác định hai ankan t nh sau : a Đốt cháy hoàn toàn hai ankan liên tiếp thu 4,48 lit CO2 6,48 gam nước b Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lit hai ankan liên tiếp c n d ng 11,8272 lít O2 đktc c Đốt cháy hồn toàn 10,2 gam hai ankan liên tiếp thu 15,68 lit CO2 đktc Câu 10 Đốt cháy hoàn toàn R A lấy sẩn phẩm qua dung dịch Ca O dư thu 50 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 17,2 gam XĐ CTPT A ? C CÁC DẠNG BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Câu 11 Đốt cháy m gam hỗn hợp C3H8 , CH4 , C5H12 thu 3,36 lít CO2 3,42 gam 2O Tính m ? Câu 12 Đốt cháy a gam hỗn hợp C3H8 , C2H6, C6H14 thu 5,6 lít CO2 6,72 lít H2O Tính a ? Câu 13 Đốt cháy hỗn hợp C3H8 , C2H6, C6H14 c n d ng V lít O2 đktc thu 4,48 lít CO2 4,68 gam Câu 14 Đốt cháy hỗn hợp C 2O Tính V ? , C2H6, C4H10 c n d ng V lít O2 đktc thu 5,6 lít CO2 5,58 gam H2O Tính V ? Câu 15 Nung m gam pentan thu hỗn hợp X gồm C5H12 dư, C4H8, CH4 , C2H6 , C3H6 , C2H4 Đốt cháy hoàn toàn X thu 13,44 lít CO2 a gam nước Tính m, a th tích oxi c n d ng ? Câu 16 Nung 8,96 lít Butan thu hỗn hợp X gồm C4H10 dư, C4H8, CH4 , C2H6 , C3H6 , C2H4 ,H2 Đốt cháy hoàn toàn X thu V lít CO2 a gam nước Tính V, a th tích oxi c n d ng ? https://www.facebook.com/khuongduy6688 D CÁC DẠNG NÂNG CAO 098 363 1982 Câu 17 Khi crackinh hồn tồn th tích ankan X thu ba th tích hỗn hợp Y th tích đo c ng điều kiện nhiệt độ áp suất , tỉ khối Y so với 12 Công thức X là: Câu 18 Khi crackinh hồn tồn th tích ankan X thu hai th tích hỗn hợp Y th tích đo c ng điều kiện nhiệt độ áp suất , tỉ khối Y so với 18 X tạo dẫn xuất monoclo Tên X ? Câu 19 Khi crackinh hoàn toàn th tích ankan A thu hai th tích hỗn hợp B th tích đo c ng điều kiện nhiệt độ áp suất , tỉ khối B so với 21,5 X tạo dẫn xuất monoclo Tên A ? Câu 20 Khi crackinh hồn tồn th tích ankan X thu hai th tích hỗn hợp Y th tích đo c ng điều kiện nhiệt độ áp suất , tỉ khối Y so với 14,5 Đốt cháy 0,125 mol Y thu V lít CO2 đktc Tính V ? Câu 21 Nhiệt phân pentan thời gian thu hỗn hợp khí X có dX/H2 = 24 Tính iệu suất phản ứng ? Câu 22 Nhiệt phân Butan thời gian thu hỗn hợp khí X có dX/H2 = 23,2 Tính iệu suất phản ứng ? Câu 23: Nhiệt phân metan thu hỗn hợp X gồm C2H2, CH4 Tỉ khối X so với Tỉ khối X so với 6,25 iệu suất tr nh nhiệt phân là: Câu 24: Nhiệt phân metan thu hỗn hợp X gồm C2H2, CH4 iệu suất tr nh nhiệt phân là: Câu 25: ỗn hợp khí gồm etan propan có tỉ khối so với hidro 20,25 nung b nh kín với chất xúc tác đ th c phản ứng đề hidro hóa Sau thời gian thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với là16,2 gồm ankan, anken hidro Tính hiệu suất phản ứng đề hidro biết tốc độ phản ứng etan vàpropan Câu 26.Nạp hỗn hợp gồm 20% th tích khí ankan A th khí 80% th tích oxi dư vào khí nhiên kế Sau cho nổ hỗn hợp cho nước ngưng tụ, đưa b nh điều kiện nhiệt độ ban đ u th thấy áp suất khí nhiên kế giảm l n Công thức phân tử A là: Câu 27 Một hỗn hợp gồm ankan có mạch cacbon khơng phân nhánh X oxi d ng dư , ankan chiếm 10% tích nạp vào b nh kín, áp suất đo atm Bật tia lửa điện đ đốt cháy hỗn hợp cho nước ngưng tụ, đưa b nh điều kiện nhiệt độ ban đ u th áp suất b nh c n 1,4 Tên gọi ankan là: Câu 28 Đốt cháy hồn tồn 1,12 lít hỗn hợp ankan thu 1,792 lít CO2 đktc Biết ankan có khối lượng phân tử lớn có số mol nằm khoảng 15% đến 25% tổng số mol hỗn hợp Công thức ankan là: Câu 29 ỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi có tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch 2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro 19 Cơng thức phân tử X Câu 30 Đốt cháy hồn tồn th tích hiđrocacbon A 11 th tích O2 ỗn hợp sản phẩm sau đ làm lạnh có tỉ khối so với 19,75 T m CTPT A ? ... nh kín với chất xúc tác đ th c phản ứng đề hidro hóa Sau thời gian thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với là16,2 gồm ankan, anken hidro Tính hiệu suất phản ứng đề hidro biết tốc độ phản ứng etan vàpropan... Tên gọi ankan là: Câu 28 Đốt cháy hồn tồn 1,12 lít hỗn hợp ankan thu 1,792 lít CO2 đktc Biết ankan có khối lượng phân tử lớn có số mol nằm khoảng 15% đến 25% tổng số mol hỗn hợp Công thức ankan. .. crackinh hồn tồn th tích ankan X thu ba th tích hỗn hợp Y th tích đo c ng điều kiện nhiệt độ áp suất , tỉ khối Y so với 12 Công thức X là: Câu 18 Khi crackinh hồn tồn th tích ankan X thu hai th tích
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề ankan luyện thi đại học môn hóa , chuyên đề ankan luyện thi đại học môn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay