chu de 1 mot so khai niem va quy luatkt

25 52 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 06:37

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất: sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động. Khaùi nieäm hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá. Các chức năng của tiền tệ Khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường. Nội dung cơ bản của quy luật giá trị. Tác động quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Mặt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh trong SX và lưu thông hàng hóa. Khái niệm cung cầu. Mối quan hệ cung cầu. Số tiết: PPCT:1-9 Ngày soạn: 12/8/2016 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ KHÁI NIỆM QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN (9Tiết) I NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ: Mô tả chủ đề: - Các yếu tố trình sản xuất: sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động - Khaùi niệm hàng hố hai thuộc tính hàng hố - Các chức tiền tệ - Khái niệm thị trường, chức thị trường - Nội dung quy luật giá trị Tác động quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa - Mặt tích cực mặt hạn chế cạnh tranh SX lưu thông hàng hóa - Khái niệm cung - cầu Mối quan hệ cung cầu Mạch kiến thức chủ đề: - Nội dung 1: Công dân với phát triển kinh tế (2 tiết) - Nội dung 2: Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường (3 tiết) - Nội dung 3: Quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hóa (2 tiết) - Nội dung 4: Cạnh tranh sản xuất lưu thơng hàng hóa (1 tiết) - Nội dung 5: Cung - cầu sản xuất lưu thơng hàng hóa (1 tiết) II MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ: Kiến thức: - Hiểu yếu tố trình sản xuất vai trò yếu tố - Nắm vững nội dung chủ yếu phát triển kinh tế - Hiểu khái niệm hàng hoá thuộc tính hàng hố - Biết chức tiền tệ - Nắm vững khái niệm thị trường chức thị trường - Hiểu rõ nội dung quy luật giá trị Vai trò tác động quy luật giá trị sản xuất lưu thơng hàng hố - Phân tích mục đích tính hai mặt cạnh tranh sản xuất lưu thông hàng hoá - Nêu khái niệm cung – cầu - Hiểu mối quan hệ cung – cầu, vai trò quan hệ cung – cầu sx lưu thơng hàng hố - Biết vận dụng quan hệ cung – cầu sản xuất, tiêu dùng Kĩ năng: - Phân biệt yếu tố trình sản xuất mối quan hệ chúng - Phân biệt phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế, biết vận dụng để xem xét, đánh giá nội dung phát triển kinh tế nước ta địa phương - Biết cách phân tích nội dung tác động quy luật giá trị - Biết quan sát nhận xét tình hình sản xuất lưu thơng hàng hố - Bước đầu biết vận dụng hiểu biết quy luật giá trị SX lưu thơng hàng hố - Hiểu vấn đề cạnh tranh, tất yếu kinh tế thiếu sản xuất lưu thông hàng hoá - Biết giải thích ảnh hưởng giá thị trường đến cung – cầu loại sản phẩm địa phương Thái độ: - Ý thức vai trò sản xuất cải vật chất, trình sản xuất vai trò phát triển kinh tế thân, gia đình xã hội - Tích cực tự giác học tập để nâng cao chất lượng lao động thân, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế gia đình, quê hương đất nước - Thấy tầm quan trọng phát triển kinh tế hàng hoá, thị trường cá nhân, gia đình xã hội - Thấy cần thiết phải hiểu biết nội dung tác dụng quy luật giá trị - Ủng hộ việc sử dụng cạnh tranh để thúc đẩy hình thành phát triển KTTT đònh hướng XHCN - Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung – cầu sx lưu thơng hàng hố Năng lực, phẩm chất: - Năng lực giải vấn đề đặt - Năng lực sáng tạo trình bày suy nghĩ, cảm nhận thân - Năng lực hợp tác lúc làm việc việc nhóm HS - Năng lực giao tiếp GV với HS HS với HS III BẢNG MÔ TẢ CẤP ĐỘ TƯ DUY CỦA CHỦ ĐỀ: NỘI DUNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO CHỦ ĐỀ THẤP Công dân với - Biết - Phân biệt Biết vận dụng Tích cực tham gia phát triển yếu tố yếu tố tri thức hoạt động xây kinh tế (2 tiết) trình sản xuất trình sx học vào việc dựng kinh tế gia vai trò - Hiểu ý quan sát, xem xét đình địa phương yếu tố nghĩa phát triển q trình sản xuất - Biết nội kinh tế cải vật chất dung chủ yếu cá nhân, gđ, diễn phát triển kinh tế xh đời sống xã hội Hàng hóa - Tiền - Nhận biết - Phân biệt Nhận xét tình hình Vận dụng tốt tệ - Thị trường sản phẩm thuộc tính sản xuất tiêu chức tiền (3 tiết) trở thành hàng hàng hóa dùng số hàng tệ, thị trường để làm hóa - Giải thích hóa địa phương giàu cho thân - Biết các chức gia đình chức thị trường, tiền tệ tiền tệ - Biết chức thị trường Quy luật giá trị Biết tác Phân tích Bước đầu biết vận Tôn trọng quy luật sản xuất động quy luật nội dung dụng hiểu giá trị kinh lưu thông giá trị sản quy luật giá biết quy luật giá tế thị trường hàng hóa xuất lưu thơng trị trị để giải thích nước ta (2 tiết) hàng hoá tượng biến động giá SX lưu thông hàng hoá Cạnh tranh - Biết Phân biệt Giải thích Lên án, phê phán sản xuất cạnh tranh cạnh tranh lành số tượng cạnh tượng cạnh lưu thông kinh tế không lành mạnh tranh thực tế tranh khơng lành hàng hóa - Biết mạnh xã hội (1 tiết) nguyên nhân cạnh tranh Cung - cầu Biết Phân tích mối Biết vận dung mối Đấu tranh với sản xuất cung, cầu quan hệ cung – quan hệ cung – cầu trường hợp lưu thơng cầu để giải thích số cạnh tranh hàng hóa biểu kinh không lành (1 tiết) tế mạnh, cạnh tranh trái với pháp luật IV CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH: GV: Giáo án soạn giảng theo chủ đề, sách báo, tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh họa, sách tập tình huống, câu hỏi tập trắc nghiệm Các thông tin kinh tế, thời liên quan HS: Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn GV sưu tầm tranh ảnh có liên quan V THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỌC CHO CẢ CHỦ ĐỀ THEO TỪNG NỘI DUNG: ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: KHỞI ĐỘNG: GV: Cho HS xem vài hình ảnh ngành sản xuất cải vật chất nước ta Gv: ngành sản xuất gì? Đóng góp cho phát triển kinh tế? HS: phát biểu Sau GV giới thiệu dẫn dắt vào học HÌNH THÀNH KIẾN THỨC NỘI DUNG 1: Công dân với phát triển kinh tế (2 tiết) SỐ TIẾT: TIẾT PPCT: Tg Hoạt động GV và HS Kiến thức HS cần nắm 5’ Hoạt động 1: Đàm thoại I CÔNG DÂN VỚI SỰ GV yêu cầu học sinh: Các em kể số sản phẩm PHÁT TRIỂN KINH TẾ sử dụng để đáp ứng nhu cầu hàng ngày Sản xuất cải vật chất HS trả lời a Thế sản xuất cải GV hỏi: Con người tạo sản phẩm cách nào? vật chất ? Các em cho ví dụ minh hoạ HS trả lời GV kết luận: Con người tạo sản phẩm cách Sản xuất cải vật chất tác động vào tự nhiên, cải tạo làm biến đổi yếu tố tác động người vào tự tự nhiên nhiên, biến đổi yếu tố GV hỏi: Thơng qua ví dụ trên, đề cập đến nội tự nhiên để tạo sản dung khái niệm sản xuất cải vật chất Vây em phẩm phù hợp với nhu cầu định nghĩa sản xuất vật chất gì? HS trả lời GV kết luận 10’ 20’ Hoạt động 2: vấn đáp, nêu và giải vấn đề GV trình bày đặt câu hỏi: Con người muốn tồn trước hết phải có thức ăn, nước uống, phải có quần áo để mặc, nhà cửa để nhiều thứ khác để có thứ đó, theo em người phải làm gì? HS trả lời GV kết luận: Con người phải tiến hành sản xuất cải vật chất GV hỏi: Nếu trình sản xuất cải vật chất phải ngừng lại tiến hành nữa, xã hội lồi người tiếp tục tồn khơng? Vì sao? HS trả lời GV kết luận: Khi xã hội khơng thể tồn Vì sở cho tồn sản xuất cải vật chất khơng GV hỏi: Vậy sản xuất cải vật chất có vai trò tồn xã hội? HS trả lời.GV kết luận: Sản xuất cải vật chất sở tồn xã hội GV đặt câu hỏi: Nếu sản xuất cải vật chất khơng phát triển hoạt động văn hố, giáo dục, nghệ thuật, thể thao phát triển hay khơng? Vì sao? HS trả lời GV kết luận Khơng, sản xuất cải vật chất không sở cho tồn xã hội mà phát triển sản xuất cải vật chất tiền đề, sở thúc đẩy phát triển mặt đời sống xã hội, kể người GV hỏi: Vậy, sản xuất cải vật chất có vai rò hoạt động khác xã hội? HS trả lời GV kết luận Hoạt động 3: Thảo luận nhóm GV: phân cơng nhóm thảo luận vấn đề sau: - Nhóm 1: Tìm hiểu yếu tố sức lao động? Phân biệt SLĐ với LĐ Cho ví dụ chứng minh - Nhóm 2: Đối tượng lao động gì? có loại? tìm ví dụ cho loại ĐTLĐ - Nhóm 3: phân tích yếu tố tư liệu lao động? yếu tố quan trọng nhất? Vì sao? - HS: nhóm tiến hành thảo luận, phân cơng báo cáo, ghi bảng tóm tắt HS: báo cáo, nhóm khác lắng nghe, nhận xét Gv: theo dõi, chốt lại GV gợi ý số câu hỏi để làm rõ nội dung Nhóm 1: - Để trình sản xuất diễn ra, trước hết phải có b Vai trò sản xuất cải vật chất Sản xuất cải vật chất sở tồn xã hội - Quyết định hoạt động xã hội Sản xuất vật chất giữ vai trò sở tồn phát triển xã hội, xét đến định toàn vận động đời sống xã hội Các yếu tố trình sản xuất a Sức lao động Sức lao động toàn lực thể chất tinh thần người vận dụng vào trình sản xuất Lao động: hoạt động có mục người tham gia vào q trình Tuy nhiên, để trở thành người lao động hay nói cách khác để lao động được, người cần phải có điều kiện gì? - Nếu khơng có lực người lao động khơng? - Những lực thể chất tinh thần - tự có tác động làm biển đổi tự nhiên hay không? HS trả lời - Làm để lực thể chất tinh thần làm biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp nhu cầu người? - Các em phân biệt sức lao động lao động, cho ví dụ minh hoạ - Các lồi vật tác động để biến đổi yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu khơng? Cho ví dụ minh hoạ HS: tham gia trả lời GV: chốt lại HS - NHóm 2: thuyết trình nội dung phân công GV gợi ý số câu hỏi: - Nếu khơng có yếu tố tự nhiên để lao động người tác động vào trình sản xuất diễn khơng? Cho ví dụ minh hoạ - Thông qua lao động người tác động làm biến đổi yếu tố tự nhiên theo hướng nào? - Có phải yếu tố tự nhiên đối tượng lao động hay khơng? - Phân biệt gíơng khác hai nhóm yếu tố tự nhiên nói - Em rút kết luận sau xem xét điểm giống khác yếu tố tự nhiên nhóm nhóm 2? HS: báo cáo kết thảo luận, bổ sung, nhận xét GV: chốt lại vấn đề HS: nhóm thuyết trình nội dung phân công GV nêu câu hỏi gợi ý: - Tư liệu lao động có quan hệ với sức lao động người đối tượng lao động họ ? - Trong ba loại tư liệu lao động nói yếu tố quan trọng nhất? GV yêu cầu học sinh nêu số ví dụ minh hoạ HS: báo cáo kết nêu ví dụ GV đánh giá, bổ sung kết luận: Trong ba loại tư liệu lao động nói cơng cụ lao động yếu tố quan trọng Công cụ lao động để phân biệt thời đại kinh tế Ví dụ: đời máy nước đánh dấu xuất đích, có ý thức người làm biến đổi yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu người Sức lao động khác với lao động Sức lao động khả lao động, lao động tiêu dùng sức lao động thực Lao động hoạt động chất người, sở để phân biệt hoạt động người có ý thức với hoạt động vật b Đối tượng lao động Đối tượng lao động yếu tố tự nhiên mà lao động người tác động vào nhằm biến đổi cho phù hợp với mục đích người Đối tượng lao động chia thành hai loại: loại có sẵn tự nhiên loại nhiều cải biến, trải qua tác động lao động c.Tư liệu lao động Tư liệu lao động vật hay hệ thông vật làm nhiệm vụ truyền dẫn tác động người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu người Công cụ lao động để phân biệt thời đại kinh tế thời đại công nghiệp, phát triển tin học đánh dấu xuất thời đại hậu công nghiệp Hoạt động luyện tập – vận dụng: Bài tập tình Như vậy, vật tư “Một bò hơm qua kéo cày đồng ruộng, hôm liệu lao động đối tượng 5’ bị đưa vào lò mổ để để cung cấp thịt cho ngành chế biến lao động tuỳ thuộc vào mục thực phẩm” đặt câu hỏi: Theo em bò tư liệu lao đích sử dụng gắn với chức động hay đối tượng lao động? mà đảm nhiệm HS trả lời.GV bổ sung kết luận: Khi kéo cày bò tư trình sản xuất Do đó, phân liệu lao động bị đưa vào lò mổ trở thành đối biệt tư liệu lao động đối tượng lao động Như vậy, vật tư liệu lao động hay tượng lao động có tính đối tượng lao động tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng gắn với tương đối chức mà đảm nhiệm q trình sản xuất Do đó, phân biệt tư liệu lao động đối tượng lao động có tính tương đối GV nêu câu hỏi: - Theo em, thiếu số yếu tố Tóm lại: suy cùng, vừa nêu q trình sản xuất diễn khơng? trình độ phát triển tư liệu - Trong yếu tố trình sản xuất, theo sản xuất sản xuất em yếu tố giữ vai trò định ? Vì sao? vật chất phản ánh sức lao HS trả lời.GV bổ sung kết luận: Sức lao động giữ vai trò động sáng tạo người quan trọng định Vì suy cùng, trình độ Do q trình sản xuất, phát triển tư liệu sản xuất sản xuất vật chất nguồn lực người yếu tố phản ánh sức lao động sáng tạo người Do định trình sản xuất, nguồn lực người yếu tố định Điều thực tiễn chứng minh nhiều quốc gia 2’ Hoạt động: tìm tòi – mở rộng - Em hiểu tăng trưởng kinh tế? Em nhận định tăng trưởng kinh tế nước ta? - So sánh tăng trưởng kinh tế với số nước khu vực ĐNA mà em biết? - Sưu tầm biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta với số liệu cụ thể năm gần nhất? NỘI DUNG 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (tt) TIẾT PPCT: 2- Phát triển kinh tế và ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình, xh ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Câu 1: Các yếu tố trình sản xuất bao gồm yếu tố nào? Theo em yếu tố giữ vai trò định? Giải thích sao? KHỞI ĐỘNG: - HS dán biểu đồ số liệu sưu tầm thể tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam - GV: cho HS nhận xét Hiện Việt Nam đánh giá nước có kinh tế phát triển động khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Sự phát triển kinh tế làm cho mặt đất nước không ngừng đổi thay, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển mặt đời sống xã hội Vậy phát triển kinh tế gì? Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế có quan hệ với nào? Phát triển kinh tế có ý nghĩa cá nhân, gia đình xã hội? Chúng ta làm rõ nội dung phần học HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 20’ Hoạt động GV - HS Hoạt động1: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung phát triển kinh tế Gv: Em hiểu phát triển kinh tế gì? Hs: phát biểu Gv: Chốt lại Vậy phát triển kinh tế gồm yếu tố Gv: Cho Hs thảo luận vấn đề sau đây: Nhóm 1: Tăng trưởng kinh tế gì? Em có suy nghĩ tăng trưởng kinh tế nước ta? Nhóm 2: Em hiểu cơng xh gì? Tại tăng trưởng kinh tế phải gắn với cơng xã hội? Nhóm 3: Hiểu biết em tăng trưởng kinh tế Việt Nam nay? So sánh với nước khu vực? HS: tiến hành thảo luận phút Cử đại diện báo cáo, bổ sung hoàn chỉnh Gv: lắng nghe nhận xét, chốt lại Vấn đề 1: tăng trưởng kinh tế nước ta cao: - GDP: 2001- 6.9%; 2002-7.08%; 20037.3%; 2004-7.8%; 2005-8.4% 2013: 5,8% (ảnh hưởng khủng hoảng kt toàn cầu 2008) - Thu nhập bình quân: nước thu nhập thấp 530 USD/người/năm; Việt nam: 562 USD/người/năm - Năm 2005; VN đứng thứ xuất gạo, thứ cao su, thứ hạt tiêu GV giảng Khái niệm GDP GNP cho em Vấn đề 2: Công xh đảm bảo cho người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, khơng bị áp bóc lột.Tăng trưởng Kiến thức hs cần nắm I CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.(tt) - Phát triển kinh tế và ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội a- Phát triển kinh tế là gì? Là tăng trưởng kinh tế gắn liền với cấu kinh tế hợp lý, tiến cơng xã hội Tăng trưởng kinh tế ? Là tăng lên số lượng, chất lượng sản phẩm yếu tố trình sản xuất * Tăng trường kinh tế phải Dựa cấu kinh tế hợp lí, tiến để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững * Đi đôi với công tiến xã hội, tạo điều kiện cho người có quyền bình đẳng đóng góp hưởng thụ kết tăng trưởng kinh tế * Phù hợp với biến đổi nhu cầu phát triển toàn diện người xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái * Gắn với sách dân số phù hợp 15’ 5’ 2’ kinh tế cao đk giải CBXH CBXH đảm bảo tạo động lực phát triển kinh tế Vấn đề 3: hs sưu tầm tài liệu, thông tin GV: chuyển ý, tiến kinh tế sở phương tiện tiến xh Nội dung thể ý nghĩa to lớn phát triển kinh tế Hoạt động 2: Thảo luận chung lớp * Hãy nêu ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội? Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ HS: tiến hành thảo luận chung Đóng góp ý kiến, nêu ví dụ Gv: nhận xét, bổ sung chốt lại HS: liên hệ trách nhiệm thân Tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ cơng dân, góp phần thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Hoạt động luyện tập – vận dụng: Bài tập tình huống: - Hải: Nga này, tớ xem ti vi hơm qua thơng tin nước có tàu điện ngầm đấy.Bây bảo kinh tế nước khơng phát triển - Nga: theo cậu có tàu điện ngầm kết luận kinh tế phát triển à? - Hải: tất nhiên rồi, không phát triển làm có tiền mà xây tàu điện ngầm - Nga: theo cậu, phát triển kinh tế - Hải: sở hạ tầng năm sau xây dựng nhiều hơn, đại năm trước - Nga: Chỉ thơi à? - Hải: theo cậu nữa? Hỏi: em có đồng ý với ý kiến Hải không? Nếu Nga em trả lời với bạn Hải nào? Hoạt động: tìm tòi – mở rộng - Các điều kiện để trở thành hàng hóa? - Phân biệt hai thuộc tính hàng hóa? b Ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội Đối với cá nhân : * Tạo điều kiện cho người có việc làm thu nhập ổn định, sống ấm no; có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, nâng cao tuổi thọ * Đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày phong phú cho người * Giúp người có điều kiện học tập, tham gia hoạt động xã hội, có điều kiện phát triển tồn diện b Đối với gia đình : * Là tiền đề, sở quan trọng để thực tốt chức gia đình * Là tiền đề để xây dựng gia đình văn hố; để gia đình thực tổ ấm hạnh phúc người, tế bào lành mạnh xã hội c Đối với xã hội : * Làm tăng thu nhập quốc dân phúc lợi xã hội, chất lượng sống cộng đồng cải thiện * Tạo điều kiện giải công ăn việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội * tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ trị, tăng cường hiệu lực quản lí Nhà nước, củng cố niềm tin nhân dân Đảng * Là điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước tiên tiến giới… - tìm hiểu số hàng hóa có nhiều giá trị sử dụng nay? NỘI DUNG 2: HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG (3 tiết) SỐ TIẾT: TIẾT PPCT: – Hàng hóa ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Câu 1: - Phát triển kinh tế gì?Bao gồm yếu tố? Câu 2: Vai trò phát triển kinh tế cá nhân? KHỞI ĐỘNG: Gv kẻ bảng làm phần yêu cầu Hs lên ghi sản phẩm đời sống ngày hay sử dụng hàng hóa? HS: tham gia GV: nhận xét dẫn vào học HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 10’ 20’ Hoạt động Thầy - trò Hoạt động 1: nêu vấn đề Gv: nêu tình cho Hs thảo luận “Gia đình ơng A có nhân Mỗi năm ơng cần 48 giạ lúa để ăn Năm trúng mùa ông thu hoạch 60 giạ Nếu A em sử dụng số lúa nào? Hs: phát biểu Gv: chốt lại Số lúa bán gọi hàng hóa Vậy hàng hóa gì? Hỏi: Từ khái niệm cho biết điều kiện để sản phẩm xem hàng hóa? HS: phát biểu GV: nhận xét, chốt lại Gv: Củng cố khái niệm tập: Theo em vật phẩm sau đây, vật phẩm hàng hóa? 1- Trồng rau để cung cấp cho gia đình 2- Nước, khơng khí, ánh sáng 3- Sách, báo, xe đạp, quần áo 4- Cắt tóc, gội đầu, dịch vụ tư vấn TYHNGĐ Hs: làm tập GV: kết luận Chỉ khác biệt hàng hóa vật thể hàng hóa phi vật thể -Vật thể: Hữu hình, Sản xuất – tiêu dùng, cất trữ -Phi vật thể: vơ hình, dịch vụ, không cất trữ GV: kết luận.Chuyển ý Hoạt động : Đàm thoại, thảo luận chung GV: Cho HS số câu hỏi thảo luận chung: Thuộc tính đặc điểm mà hàng hố khơng thể thiếu - Vậy theo em hàng hố có thuộc tính nào? - Em cho biết người ta làm bàn, xe, máy cày…để làm gì? Kiến thức HS cần nắm II Hàng hóa, tiền tệ, thị trường 1.- Hàng Hố a- Hàng hố gì? Hàng hố: Là sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Có điều kiện là: - Sản phẩm lao động làm - Có cơng dụng định - Thông qua trao đổi mua bán Nếu thiếu ba đk sp khơng gọi hàng hóa b.- Thụơc tính hàng hố 10 - Có hàng hố làm mà khơng có tác dụng khơng? Vậy thuộc tính hàng hố gì? HS: phát biểu GV: Kết luận Giá trị sử dụng gì? HS: phát biểu, ghi GV: gợi ý số câu hỏi thảo luận chung - Để có sản phẩm người ta phải làm gì? (lao dộng) - Thời gian lao động làm sản phẩm có giống khơng? (khơng) Tại sao? (cái dễ – khó - … ) - Vậy thời gian làm sản phẩm ta gọi gì? (Giá trị hàng hố.) HS: thảo luận cặp đơi Gv gọi cặp pbiểu HS: phát biểu GV:gợi ý số câu hỏi: - Giá trị hàng hoá gì? - Hai thuộc tính hàng hố có thống hay khơng? Tại sao? GV trình bày thêm giá trị hàng hoá (thời gian lao động cá biệt xã hội ) GV đặt câu hỏi: giá trị hàng hóa thời gian lao động định? Tại sao? Việc hàng hoá đời biểu mối quan hệ nào? HS: phát biểu GV: giải thích số từ ngữ giúp HS hiểu rõ thuộc tính giá trị hàng hóa: - Giá trị trao đổi hàng hóa: để hàng hóa thỏa mãn nhu cầu người phải trao đổi, mua bán Giá trị hàng hóa thơng qua giá trị trao đổi Vậy GTTĐ quan hệ số lượng hay tỷ lệ trao đổi hh có giá trị sử dụng khác VD: SGK - Giá trị sử dụng khác trao đổi với hh tạo lượng lao động hao phí định Lao động hao phí tạo hh làm sở cho giá trị trao đổi gọi giá trị hh GV: có nhiều người sản xuất loại sẩn phẩm (1m vải) Tất người thợ có thời gian sản xuất giống khơng? Giải thích? HS: -Không -Sự khác biệt thời gian tay nghề công cụ đại hay thô GV: Thời gian người sản xuất tạo sản phẩm gọi thời gian lao động cá biệt Nếu lấy thời gian lao động cá biệt để tính giá trị hàng hố có khơng sao? HS: Khơng Vì có nhiều thời gian lao động cá biệt nên có nhiều giá trị hàng hố Điều khơng thể thực - Giá trị sử dụng hàng hoa cơng dụng vật phẩm thoả mãn nhu cầu người - Giá trị trao đổi quan hệ số lượng hay tỷ lệ trao đổi hàng hố có giá trị sử dụng khác VD: 1m vải = 5kg thóc - Giá trị hàng hố : lao động ngưòi sản xuất hàng hố kết tinh hàng hoá c.- Kết luận : Hàng hoá thống thuộc tính : Giá trị sử dụng giá trị Đó thống mặt đối lập mà thiếu thuộc tính sản phẩm khơng thể thành hàng hố Hàng hoá biểu quan hệ sản xuất xã hội người sản xuất trao đổi hàng hố - Thời gian lao động hao phí để sản xuất hàng hóa người gọi thời gian lao động cá biệt, thời gian lao động cá biệt tạo nên giá trị cá biệt hàng hóa - Thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian cần thiết cho lao động tiến hành với trình độ thành thạo trung bình cường độ trung bình đk trung bình so với hồn cảnh xã hội định 11 5’ 2’ mua bán trao đổi GV: Thời gian lao động xã hội cần thiết gì? Hs: phát biểu GV: nhận xét, chốt lại Hoạt động luyện tập – vận dụng: Thực hành số bài tập Câu 1: Các vật phẩm trở thành hàng hóa nào? a Do lao động tạo b Có cơng dụng định c Thơng qua mua bán d Cả a, b, c Câu 2: Hàng hóa có thuộc tính nào sau đây? a Giá trị, giá trị sử dụng b Giá trị, giá trị trao đổi c.Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng d Giá trịsử dụng Câu 3: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì? a Giá b Lợi nhuận c Cơng dụng hàng hóa d Số lượng hàng hóa Câu 4: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì? a Giá b Lợi nhuận c Cơng dụng hàng hóa d Số lượng hàng hóa Câu 5: Mối quan hệ nào sau là quan hệ giá trị và giá trị trao đổi? a 1m vải = 5kg thóc b 1m vải + 5kg thóc = c.1m vải = d 2m vải = 10kg thóc = Hoạt động: tìm tòi – mở rộng Nhóm 1: Tại vàng có chức tiền tệ? Bản chất tiền gì? Nhóm 2: Phân tích chức thước đo giá trị phương tiện lưu thông tiền? tìm VD Nhóm 3: Phân tích chức phương tiện tốn, tiền tệ giới? VD Tìm hiểu thêm tượng lạm phát gì? Bản thân em vận dụng chức tiền? NỘI DUNG 2: HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG (tt) SỐ TIẾT: TIẾT PPCT: – Tiền tệ 12 ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: - Khái niệm hàng hóa? Có loại hàng hóa? Ví dụ - Phân tích hai thuộc tình hàng hóa? Ví dụ KHỞI ĐỘNG: Gv khái qt lại nguồn gốc tiền tệ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 25’ 15’ 2’ Hoạt động Thầy - trò Hoạt động 1:Thảo luận nhóm tìm hiểu chức tiền tệ Gv: Tiến hành chia lớp thành nhóm thảo luận vấn đề sau vòng phút: Nhóm 1: Tại vàng có chức tiền tệ? Bản chất tiền gì? Nhóm 2: Phân tích chức thước đo giá trị phương tiện lưu thơng tiền? tìm VD Nhóm 3: Phân tích chức phương tiện toán, tiền tệ giới? VD HS: tiến hành thảo luận theo nhóm, cử đại diện báo cáo GV: nhận xét, bổ sung, kết luận Thứ nhất: thước đo giá trị dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa Giá trị HH biểu lượng tiền gọi giá HH.Giá định bởi: Giá trị HH, quan hệ cung cầu Thứ hai: Tiền môi giới trình trao đổi (H – T – H) Thứ ba: Tiền rút khỏi q tình lưu thơng cất trữ lại Thứ tư: Tiền dùng chi trả sau giao dịch Thứ năm: Tiền làm nhiệm vụ di chuyển cải từ nước sang nước Gv: tổng hợp, kết luận Hoạt động 2: luyện tập – vận dụng Thực hành số bài tập trắc nghiệm và tự luận (15’) Gv: Cho HS giải câu hỏi 1, 2, SGK Tr 26 HS: tiến hành thực GV: Soạn số câu hỏi trắc nghiệm, ghép cột cho HS thực lớp (Gv chuẩn bị câu hỏi bảng phụ) HS: tham gia trả lời (có thể lấy điểm) Gv: kết luận, sửa Hoạt động: tìm tòi – mở rộng Tranh ảnh sưu tầm loại thị trường? Thị trường phát triển qua giai đoạn nào? Kiến thức HS cần nắm II Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (tt) Tiền tệ a.- Nguồn gốc chất tiền tệ ( phần đọc thêm) Tiền tệ: hàng hoá đặc biệt tách làm vật ngang gía chung cho tất hàng hố, thể chung giá trị; đồng thời, tiền tệ biểu mối quan hệ sản xuất người sản xuất hàng hoá b.- Chức tiền tệ : - Thước đo giá trị VD: mua mét vải trị giá 20 ngàn đồng - Phương tiện lưu thông - Phương tiện cất trữ - Phương tiện toán - Tiền tệ giới Giá cả: Là giá trị hàng hoá biểu lượng tiền tệ định Giá hàng hoá định yếu tố : Giá trị hàng hoá – giá trị tiền tệ – quan hệ cung - cầu c.- Quy luật lưu thông tiền tệ : (phần đọc thêm) 13 Phân tích chức thị trường? ví dụ NỘI DUNG 2: HÀNG HĨA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG (tt) SỐ TIẾT: TIẾT PPCT: – Thị trường ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Phân tích chức tiền tệ? cho ví dụ KHỞI ĐỘNG: cho HS dán tranh ảnh sưu tầm loại thị trường dẫn dắt vào học Hàng ngày nghe phương tiện thông tin đại chúng loại thị trường giá thị trường.Vậy thị trường gì? Chúng ta tìm hiểu phần HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg Hoạt động Thầy - trò 10’ Hoạt động 1: Đàm thoại – diễn giải Gv: cho Hs trả lời số câu hỏi: - Em cho biết HH làm cách đưa đến người tiêu dùng (chợ – siêu thị – bày lề đường – cửa hàng…) - Những nơi ta gọi chung gì? (thị trường ) - Vậy muốn gọi nơi thị trường cần yếu tố nào? (HH – Tiền tệ – người mua – người bán ) Hs: phát biểu Gv: nhận xét kết luận Vậy thị trường gì? Ngày thị trường nơi nào? (môi giới – quảng cáo – tiếp thị – mạng Internet – ký kết hợp đồng…) GV: Các nhân tố thị trường gì? HS: phát biểu Gv: Chốt lại, nhân tố TT hàng hóa, tiền tệ, người bán, người mua, nên hình thành mối quan hệ HH, TT, cung cầu HS: ghi GV: chuyển ý, thị trường nơi diễn qua trình trao đổi mua bán hàng hóa Nếu khơng có thị trường khơng có kinh tế hàng hóa Vậy vai trò tt thể qua chức gì? 20’ Kiến thức HS cần nắm II Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (tt) Thị trường : a.Thị trường là gì? Là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ (Chủ thể kinh tế : người mua – người bán; người sản xuất – người tiêu dùng) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm tìm hiểu chức b Chức thị trường : Thị trường Gv: Chia lớp thành nhóm thảo luận vấn đề sau: - Thực (hay thừa nhận) giá - Nhóm 1: Phân tích chức giá trị sử dụng giá trị hàng trị sử dụng giá trị hàng hoá hóa? Vd - Nhóm 2: Phân tích chức thơng tin? Vd - Chức thơng tin - Nhóm 3: Phân tích chức điều tiết, kích hoạt? Vd 14 5’ 1’ Hs: tiến hành thảo luận, cử đại diện báo cáo Gv: Nhận xét, bổ sung, chốt lại vấn đề Gv: HH không bán ảnh hưởng đến người sx HH trình sx HH? HS: Trả lời GV: nhận xét, chốt lại Hỏi thêm số vấn đề làm rõ thêm chức - Thông tin thị trường quan trọng người bán lẫn người mua? - Hãy cho biết yếu tố điều tiết trình sx từ ngành sang ngành khác? Luân chuyển HH nơi sang nơi khác? - Giá HH ảnh hưởng người sx tiêu dùng? HS: phát biểu.GV: nhận xét, chốt lại câu hỏi GV: kết luận Hiểu vận dụng chức thị trường giúp người sản xuất tiêu dùng giành lợi ích kinh tế lớn Hoạt động: luyện tập vận dụng 1/Thị trường bao gồm nhân tố nào? a Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ b Hàng hóa, người mua, người bán c Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán d Người mua, người bán, tiền tệ 2/ Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, nào nhân tố nào định? a Người sản xuất b Thị trường c.Nhà nước d Người làm dịch vụ 3/ Thị trường có mối quan hệ nào? a Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán b Hàng hóa, người mua, người bán c Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán, cung cầu, giá d Người mua, người bán, cung cầu, giá 4/ Một chức thị trường là gì? a Kiểm tra hàng hóa b Trao đổi hàng hóa c Thực d Đánh giá - Chức điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng Hiểu vận dụng chức thị trường giúp cho người sản xuất người tiêu dùng giành lợi ích kinh tế lớn Nhà nước cần ban hành sách kinh tế phù hợp nhằm hướng kinh tế vào mục tiêu xác định Hoạt động: tìm tòi mở rộng chuẩn bị câu hỏi sau - Nội dung quy luật giá trị? - Phân tích tác động QLGT? 15 NỘI DUNG 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT LƯU THÔNG HÀNG HÓA 3t TIẾT PPCT: ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Phân tích chức thị trường? cho ví dụ chứng minh KHỞI ĐỘNG: GV: Theo em hoạt động sản xuất lưu thơng hàng hóa có chịu chi phối quy luật kinh tế hay không? Nếu có quy luật nào? HS: phát biểu GV: nhận xét, chốt lại hoạt động sản xuất lưu thơng hàng hóa phải chịu chi phối nhiều quy luật kinh tế cung – cầu, cạnh tranh, giá trị Trong quy luật giá trị giữ vai trò định HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 15’ Hoạt động Thầy - trò HĐ1: Đàm thoại tìm hiểu quy luật giá trị hàng hố GV: Theo em sản xuất hàng hoá, quy luật kinh tế chi phối hoạt động SX người, người bán, người mua HS: trả lời GV kết luận: Nhìn bề ngồi hoạt đơng SX lưu thơng hàng hố đẩy dịch vụ việc làm riêng người, họ độc lập hoạt động không dàng buộc với Nhưng thực tế họ dàng buộc với quy luật giá trị GV cho HS trả lời câu hỏi : - Giá trị hàng hố gì? Bằng cách xác định lượng giá trị hàng hoá? - Lượng giá trị hàng hoá xác định nào? - Trên thị trường người ta trao đổi hàng hố dựa thơì gian lao động XHCT hay thời gian LĐCB Sản xuất lưu thông hàng hoá phải dựa sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá Đây nội dung quy luật giá trị (nếu có HS thắc mắc GV dùng cơng thức TGLĐXHCT để trả lời theo nội dung SGV trang 51 ) GV: cho HS thảo luận * GV cho HS làm sáng tỏ ví dụ SGK trang 28 GV treo đồ cho em nhận xét ( người thứ ; thứ hai ; thứ ba ) Kiến thức HS cần nắm III Quy luật giá trị sản xuất và lưu thơng hàng hóa Nội dung quy luật giá trị Sản xuất lưu thơng hàng hố phải dựa sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá Biểu nội dung quy luật giá trị * Trong sản xuất : Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải bảo đảm cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hoá phải phù hợp với với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hố tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất tổng hàng hoá phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết tổng hàng hố * Trong lưu thơng : + Đối với hàng hoá : - Giá hàng hố bán 16 cao thấp, phải xoay quanh trục giá trị hàng hoá (Giá trị xã hội hàng hoá) hay xoay quanh trục thời gian lao Người thứ thực động xã hội cần thiết - Sự vận động giá xoay quy luật giá trị (3) - Người thứ hai thưc quanh trục giá trị hàng hố tốt- u cầu chế hoạt động quy luật giá trị TGLĐXTCT - (1) (2) quy luật gtri - Người thứ ba vi phạm yêu cầu quy luật giá trị GV cho HS trả lời câu hỏi : * Nội dung quy luật giá trị biểu sản xuất hàng hoá? GV treo đồ cho em nhận xét trả lời câu hỏi + Đối với tổng hàng hố tồn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu :Tổng giá hàng hoá sau bán phải tổng giá trị hàng hố tạo q trình sản xuất Giá TGLĐXHCT (hay giá trị 1hàng hoá ))) Nội dung quy luật giá trị biểu lưu thơng hàng hóa? Hs: phát biểu Gv: nhận xét, chốt lại Không thực yêu cầu vi phạm QLGT, làm cho kinh tế cân đối, rối loạn Nếu Nhà nước, người sx khơng có dự trữ khơng chỉnh kịp thời Gv: chuyển ý, quy luật giá trị có tác động nào? Chúng ta tìm hiểu Kết luận : Yêu cầu điều kiện đảm bảo cho kinh tế hàng hoá vận động phát triển bình thường ( hay cân đối HĐ 2: Thảo luận nhóm tìm hiểu tác động 2.Những tác động quy luật giá quy luật giá trị (20’) GV: chia lớp thành nhóm thảo luận vấn đề sau trị đây: Nhóm 1: nói quy luật giá trị có tác động a Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hố tiết lưu thơng hh? Vd chứng minh Nhóm 2: Người sx kinh doanh không muốn bị QLGT điều tiết SX LT Hàng hố phá sản phải làm gì? Rút kết luận tác dụng quy thông qua giá thị trường Người SX lưu thơng hàng hố luật giá trị? vào biến động giá trê Nhóm 3: quy luật giá trị có hạn chế gì? Vd thị trường để thay đổi , điều HS: thảo luận phút Cử đại diện báo cáo chỉnh mặt hàng SX kinh doanh - GV hướng dẫn học sinh phân tích VD SGK trang 30 Từ cho học sinh thấy giá (GTXH) cho phù hợp với nhu cầu thị 17 hàng hố có vai trò định, điều tiết lưu thơng hàng hố - GV hướng dẫn học sinh phân tích VD SGK trang 30 Gv: Việc cải tiến kỹ thuật dẫn đến điều gì? Hs: phát biểu GV: chốt lại: làm cho LLSX ngày phát triển Năng suất lao động ngày cao trường b Kích thích LLSX phát triển suất lao động tăng lên Người sản xuất muốn có lợi nhuận phải khơng ngừng cải tiến KHKT, nâng cao tay nghề cho người lao động, hợp lý hoá sản xuất… để giảm TGLĐCB xuống thấp TGLĐXH GV đặt câu hỏi? Vì sản xuất kinh doanh CT Điều làm cho suất lao cho dù hàng hố lại có người giàu động tăng lên trình độ người lên ngược lại? lao động tăng lên Học sinh trả lời – GV tổng hợp kết luận *Vậy quy luật giá trị có tác động vừa tích cực Tích cực Để vận dụng quy luật Đảng ta chủ trương tiếp tục đổi theo mơ hình KTTT định c Phân hố giàu – nghèo hường XHCN người sản xuất Hoạt động: luyện tập - vận dụng Trong SX hàng hoá người có Câu 1: Quy luật kinh tế sản xuất và thời gian LĐCB thấp trao đổi hàng hóa là quy luật nào? TGLĐXHCT họ thu lợi a Quy luật cung cầu b Quy luật cạnh tranh nhuận nhiều mở rộng SX c Quy luật giá trị d Quy luật kinh tế KD ngược lại Câu 2: Để may áo A may hết Thời gian lao động xã hội cần thiết để may áo là Vậy A bán áo giá tương ứng với giờ? a b c d Câu 3: Bác A trồng rau khu vực ngoại thành Hà Nội Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán giá nội thành cao Vậy hành vi bác A chịu tác động nào quy luật giá trị? a Điều tiết sản xuất b Tỷ suất lợi nhuận cao quy luật gtrị c Tự phát từ quy luật giá trị d Điều tiết lưu thông Câu 4: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào quy luật giá trị? a Điều tiết sản xuất b Tỷ suất lợi nhuận cao quy luật gtrị c Tự phát từ quy luật giá trị d Điều tiết lưu thơng Hoạt động: tìm tòi mở rộng - Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản 18 xuất quy luật giá trị mà em biết? - Bản thân em vận dụng từ quy luật giá trị? NỘI DUNG 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT LƯU THƠNG HÀNG HĨA (tt) TIẾT PPCT: ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Phân tích tác động quy luật giá trị cho ví dụ chứng minh? KHỞI ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 20’ Hoạt động Thầy - trò Hoạt động 1: Vấn đáp, thuyết trình tìm hiểu vận dụng QLGT Nhà nước Gv đặt câu hỏi: Hãy cho biết Nhà nước vận dụng quy luật giá trị vào việc gì? Hs: Phát biểu Gv: chốt lại GV: em hiểu kinh tế thị trường? HS: phát biểu Gv: KTTT trình độ phát triển cao KTHH, tồn yếu tố đầu ra, đầu vào sản xuất thơng qua thị trường Gv: Giải thích thêm ý nghĩa KTTT định hướng XHCN Là kinh tế bao cấp, quản lý theo kiểu tập trung quan liêu, bao cấp Nhưng khơng kinh tế tự nước tư bản, chưa hoàn toàn KTTT XHCN Mục tiêu KTTT định hướng XHCN nước ta giải phóng sức sx, động viên người thực CNH-HĐH, xây dựng sở vật chất kỹ thuật, cải thiện đời sống nhân dân HS: ghi Gv: cho biết nước ta tiến hành đổi nào? Từ ngày đổi có thành tựu nào? Kể HS: phát biểu Gv: đổi năm 1986, đạt nhiều thành tựu lĩnh vực GV: NN làm để hạn chế tiêu cực, phát huy tích cực tác động QLGT? HS: trả lời Gv: chốt lại Theo hiểu biết em nêu vài chủ trương thực xóa đói, giảm nghèo Nhà nước ta? HS: phát biểu Gv: nhận xét, chốt lại Gv: chuyển ý, hiểu QLGT giúp ích cho đời sống cơng dân? Chúng ta tìm hiểu phần Kiến thức HS cần nắm III Quy luật giá trị sản xuấ lưu thơng hàng hóa.(tt) Vận dụng quy luật giá trị Vận dụng quy luật giá trị sản xuất và lưu thơng hàng hố a) Về phía Nhà nước - Xây dựng phát triển KT thị trường định hướng XHCN (VD sgk tr 32) - Điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực (VD sgk tr32) b) Về phía cơng dân 19 15’ 5’ 2’ Hoạt động 2: thảo luận nhóm Gv: chia lớp thành nhóm thảo luận vấn đề sau Nhóm 1: Phân tích VD (tr33) Rút kết luận tác dụng QLGT? Nhóm 2: So sánh hoạt động sx quần áo Ô.A (sx pp thủ công) với O.B (sx theo hướng CNHĐ) Nhóm 3: Khó khăn doanh nghiệp nước ta gia nhập WTO HS: tiến hành thảo luận, cử đại diện báo cáo Gv: nhận xét, kết luận -Nhờ vận dụng QLGT (điều tiết, lưu thông hh) Người sx A chuyển đổi mặt hàng kinh doanh để khơng bị ứ động, thua lỗ có lợi nhuận - Ơ A sx pp thủ cơng, số lượng ít, chi phí cao, lãi không đáp ứng nhu cầu - Ơ.B sx cơng nghệ tiên tiến, sx nhiều, suất cao, đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu - Khó khăn DN VN: cạnh tranh chất lượng, số lượng, giá cả, thương hiệu, quyền, kiện tụng bán phá giá… GV: kết luận Cho HS liên hệ trách nhiệm thân Hoạt động: luyện tập – vận dụng 1/ Giá hàng hóa thị trường biểu nào? a Luôn ăn khớp với giá trị b Luôn cao giá trị c Luôn thấp giá trị d Luôn xoay quanh giá trị 2/ Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thơng hàng hóa trình sản xuất và lưu thong phải vào đâu? a Thời gian LĐXHCT b Thời gian lao động cá biệt c Thời gian hao phí để SX hàng hóa d Thời gian cần thiết 3/ Quy luật giá trị quy định sản xuất sản phẩm biểu nào? a Giá = giá trị b Thời gian lao động cá biệt > Thời gian lao động xã hội cần thiết c Giá < giá trị d Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội cần thiết Hoạt động: tìm tòi – mở rộng Các nhóm chuẩn bị: Nhóm 1: thực tình nói cạnh tranh Khái niệm cạnh tranh nguyên nhân cạnh tranh Nhóm 2: mục đích cạnh tranh liên hệ thực tế cho ví dụ - Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận - Chuyển dịch cấu sx, cc mặt hàng ngành hàng cho phù hợp với nhu cầu (VD sgk tr 33) - Đổi KT – CNo, hợp lý hóa sx, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng HH (VD sgk tr 34) Như sở nắm nội dung tác động quy luật giá trị Nhà nước nhân dân ta vận dụng cách linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam 20 Nhóm 3: tính hai mặt cạnh tranh NỘI DUNG 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT LƯU THƠNG HÀNG HĨA (1 tiết) TIẾT PPCT: ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: - Nội dung quy luật giá trị ? - Các tác động QLGT? Ví dụ KHỞI ĐỘNG: thực tiểu phẩm cạnh tranh thị trường (nhóm thực hiện) HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 15’ Hoạt động Thầy - trò Hoạt động 1: tìm hiểu khái niệm cạnh tranh và nguyên nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh HS nhóm tiến hành thuyết trình GV: gợi ý: - Cho bạn quan sát vài hình ảnh thể cạnh tranh gay gắt thị trường - Qua hình ảnh có nhận xét gì? - Cạnh tranh gì? HS: lắng nghe, đóng góp ý kiến GV: nhận xét, giải thích khái niệm cạnh tranh thể vấn đề: - Tính chất cạnh tranh - Mục đích cạnh tranh - Chủ thể cạnh tranh HS: thuyết trình nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh? Có nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh : * Trong sản xuất hàng hoá, tồn nhiều chủ sở hữu khác nhau, tồn với tư cách đơn vò kinh tế độc lập trình sản xuất - kinh doanh nên không cạnh tranh với nhau, nguyên nhân thứ * Do điều kiện sản xuất chủ thể kinh tế lại khác nhau, nên chất lượng hàng hoá chi phí khác nhau, kết SX-KD họ không giống nguyên nhân thứ GV hướng dẫn để HS nắm rõ hai nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh, sau choát Kiến thức HS cần nắm IV Cạnh tranh sản xuất và lưu thơng hàng hóa 1- Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a.- Cạnh tranh gì? Cạnh tranh ranh đua, đấu tranh chủ thể kinh tế sản xuất kinh doanh hàng hóa nhằm giành điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận b- Ngun nhân dẫn đến cạnh tranh? Để giành lấy điều kiện thuận lợi tránh rủi ro, bất lợi sx lưu thông hh dẫn đến tất yếu phải có cạnh tranh 21 10’ 15’ lại kiến thức theo phần nội dung học Hoạt động : tìm hiểu mục đích cạnh tranh GV: gợi ý HS phải thể câu hỏi sau: - Mục đích cuối cạnh tranh gì? - Người tham gia cạnh tranh nhằm giành lấy gì? - Trong mục đích Gv yêu cầu HS cho VD chứng minh HS: cử đại diện báo cáo, ghi bảng, dán tranh ảnh minh họa HS: Lắng nghe, nhận xét, góp ý GV: chốt lại vấn đề Liên hệ thực tế giúp HS hiểu Hoạt động : Tìm hiểu tính hai mặt cạnh tranh Gv: đặt câu hỏi 5’ 1’ Thế cạnh tranh lành mạnh không lành maïnh? HS: phát biểu GV: chốt lại - CTLM: caïnh tranh pháp luật, mang tính nhân văn, có tác dụng kích thích thò trường hướng - CTKLM: cạnh tranh dùng thủ đoạn tinh vi VPPl, làm rối loạn, kìm hãm phát triển kinh tế HS: nhóm thuyết trình tính hai mặt cạnh tranh HS: nhóm khác lắng nghe, đóng góp ý kiến GV: nhận xét, chốt lại nội dung, cho thêm nhiều ví dụ thực tế chứng minh vấn đề Hoạt động: luyện tập – vận dụng Có ý kiến cho rằng: “Để phát huy tính tích cực cạnh tranh nước ta nay, Nhà nước cần đề giải pháp khắc phục mặt hạn chế cạnh tranh Điều hay sai? Tại sao? Hs: phát biểu GV: nhận xét, kết luận Hoạt động: tìm tòi – mở rộng - Hiểu Cung – Cầu - Nội dung quan hệ cung – cầu 2-Mục đích cạnh tranh a.Mục đích cạnh tranh * Giành nguồn nguyên liệu nguồn lực SX khác * Giành ưu khoa học - công nghệ * Giành thò trường, nơi đầu tư, hđ đơn đặt hàng * Giành ưu chất lượng giá hàng hoá, kể lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức toán Tính mặt cạnh tranh Mặt tích cực:  Kích thích, LLSX, KHKTphát triển, NSLĐ xã hội tăng lên  Khai thác tối đa nguồn lực  Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Mặt tiêu cực  Làm cho môi trường, môi sinh cân nghiêm trọng  Sử dụng thủ đoạn phi pháp bất lương  Đầu tích trữ gây rối loạn thò trường 22 NỘI DUNG 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT LƯU THƠNG HÀNG HĨA (1 tiết) TIẾT PPCT: ỔN DỊNH LỚP: 1’ KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ: Phân tích mặt tích cực hạn chế cạnh tranh? Cho ví dụ KHỞI ĐỘNG: GV: thị trường người bán với người mua có mội quan hệ với Vậy quan hệ gì? HS: phát biểu GV: quan hệ quan hệ cung – cầu Vậy Cung – cầu gì? có mối quan hệ với nào? Chúng ta tìm hiểu nội dung HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 15’ Hoạt động Thầy - trò Kiến thức HS cần nắm Hoạt động 1: Nêu vấn đề, giải vấn đề V Cung cầu sản xuất và lưu GV: Nêu VD, phân tích nhu cầu tiêu dùng đời sống thơng hàng hóa cá nhân? Từ nêu KN cầu? Liên hệ thực tiễn? Hs: phát biểu Gv: nhận xét, chốt lại Khái niệm cung, cầu P (giá cả) Đường cầu a) Khái niệm cầu Cầu khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kỳ định tương ứng với Số lượng cầu (Q) giá thu nhập xác định (Cầu n/c có khả tốn, (Chúng có quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau) n/c tiêu dùng người mua đảm bảo * Nêu VD, phân tích Khả cung cấp hàng hố, dịch số lượng tiền mà họ có sẵn tương vụ, thị trường? Từ nêu KN cung? Liên hệ thực ứng) tiễn? P (giá cả) b) Khái niệm cung Là khối lượng hàng hố, dịch vụ Đường cung có thị trường chuẩn bị đưa thị trường thời kỳ định, tương ứng với mức giá cả, khả Q (số lượng cung) sx chi phí sx xác định - HS tự nêu VD phân tích, liên hệ thực (Slượng cung Giá qhệ tỉ lthuận) tiễn - HS: Đại diện trả lời, bổ xung - GV: N/xét, bổ xung, kết luận 23 15’ * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV: Chia lớp nhóm thảo luận vấn đề sau Nhóm 1: Cung cầu tác động lẫn nào? Ví dụ Nhóm 2: Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả? Ví dụ Nhóm 3: Giá ảnh hưởng đến cung – cầu P Đường cầu I Đường cung Q (Qhệ cung – cầu: người bán người mua xác định giá sản lượng hàng hoá) HS: Đại diện trả lời, bổ xung - GV: N/xét, bổ sung, kết luận 10’ 3’ Mối quan hệ cung – cầu sản xuất và lưu thơng hàng hố a) Nội dung quan hệ cung – cầu Là mối quan hệ tác động lẫn người bán với người mua hay người sx với người tiêu dùng diễn thị trường để xác định giá số lượng hàng hoá, Cung – cầu tác động lẫn Khi cầu tăng  sx mở rộng cung tăng Khi cầu giảm  sx giảm cung giảm Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả: Khi cung = cầu  Giá = giá trị Khi cung > cầu  Giá < giá trị Khi cung < cầu  Giá > giá trị Giá ảnh hưởng đến cung – cầu Khi giá tăng  sx mở rộng  cung tăng cầu giảm mức thu nhập không tăng.Khi giá giảm sx giảmcung giảm cầu tăng thu nhập không tăng dịch vụ b Vận dụng quan hệ cung – cầu - Đối với nhà nước Hoạt động 3: thảo luận chung - GV: đặt câu hỏi cho Hs thảo luận * Quan hệ cung – cầu nhà nước vận dụng nào? Nêu VD thực tiễn phân tích? * Quan hệ cung – cầu người sx, kinh doanh vận dụng nào? Nêu VD thực tiễn phân tích? * Quan hệ cung – cầu người tiêu dùng vận dụng nào? Nêu VD thực tiễn phân tích? - HS: Đại diện trả lời, bổ xung - GV: N/xét, bổ xung, kết luận Hoạt động luyện tập – vận dụng: thực hành số Ra định mở rộng hay thu câu hỏi trắc nghiệm 1/Trong kinh tế hàng hoá khái niệm cầu hẹp sx, kinh Doanh thích ứng với trường hợp cung – cầu dùng để gọi tắt cho cụm từ nào? - Đối với nhà sản xuất a Nhu cầu người b Nhu cầu người TD c Nhu cầu có khả tốn d nhu cầu tiêu dùng hàng hoá Điều tiết trường hợp cung – cầu 2/ Trường hợp nào sau gọi là cầu? thị trường thông qua giải a Anh A mua xe máy tốn trả góp pháp vĩ mơ thích hợp b Ơng B mua xe đạp hết triệu đồng - Đối với người tiêu dùng c Chị C muốn mua ô tô chưa có tiền 3/ Những yếu tố nào sau ảnh hưởng đến cầu? Ra định mua hàng thích a Giá cả, thu nhập ứng với Trường hợp cung – cầu b Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán để có lợi 24 1’ c Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu d Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục 6/ Trường hợp nào sau gọi là cung? a Công ty A bán triệu sản phẩm b Công ty A kho triệu sản phẩm c Dự kiến công ty A ngày mai sản xuất thêm triệu sản phẩm d Cả a, b Hoạt động: tìm tòi, mở rộng - Ơn tập tồn chủ đề chuẩn bị làm kiểm tra tiết, hình thức trắc nghiệm khách quan + tự luận - Sưu tranh ảnh thành tựu CMKH lần 1- VI LUYỆN TẬP (CẢ CHỦ ĐỀ) Giải tất câu hỏi tập SGK VII HOẠT ĐỘNG NGOÀI LỚP: Thực viết ngắn tác hại biểu vấn đề cạnh tranh không lành mạnh xã hội Hãy nêu suy nghĩ thân em liên hệ biện pháp, trách nhiệm để giải vấn đề? Ví dụ: thực phẩm bẩn, hàng giả, nhái, chất lượng, buôn lậu trốn thuế VIII ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM SAU CHỦ ĐỀ: Duyệt tổ trưởng Ngày 20/08/2016 LÊ VĂN XUYÊN 25 ... có Câu 1: Quy luật kinh tế sản xuất va thời gian LĐCB thấp trao đổi hàng hóa là quy luật nào? TGLĐXHCT họ thu lợi a Quy luật cung cầu b Quy luật cạnh tranh nhuận nhiều mở rộng SX c Quy luật... giá trị Trong quy luật giá trị giữ vai trò định HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tg 15 ’ Hoạt động Thầy - trò H 1: Đàm thoại tìm hiểu quy luật giá trị hàng hố GV: Theo em sản xuất hàng hoá, quy luật kinh... nào sau là quan hệ giá trị va giá trị trao đổi? a 1m vải = 5kg thóc b 1m vải + 5kg thóc = c.1m vải = d 2m vải = 10 kg thóc = Hoạt động: tìm tòi – mở rộng Nhóm 1: Tại vàng có chức tiền tệ? Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: chu de 1 mot so khai niem va quy luatkt, chu de 1 mot so khai niem va quy luatkt, Hàng ngày chúng ta vẫn nghe trên các phương tiện thơng tin đại chúng về các loại thị trường và giá cả thị trường.Vậy thị trường là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo., - Đổi mới KT – CNo, hợp lý hóa sx, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng HH. (VD sgk tr 34)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay