Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong hoạt động xây dựng chính sách theo hiến pháp việt nam 2013

82 21 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 05:29

Luận văn đã góp phần làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn vềhoạt động xây dựng chính sách nói chung và nhiệm vụ xây dựng chính sáchcủa Chính phủ nói riêng theo Hiến pháp 2013; đồng thời đề xuất được một số11quan điểm, giải pháp tăng cường hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ xây dựngchính sách của Chính phủ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THEO HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THEO HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Công Giao HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ Khoa Hành - Hiến pháp, Khoa Sau Đại học, lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Công Giao – Khoa Luật, Đại học Quốc gia, tận tình hướng dẫn tác giả suốt q trình lập đề cương nghiên cứu hồn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn quan tâm, tạo điều kiện Lãnh đạo Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, đơn vị, phòng, khoa tạo điều kiện để tham gia học tập nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến thơng qua trao đổi trực tiếp nội dung đề tài Mặc dù nghiên cứu kỹ thân có nhiều cố gắng, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong ý kiến dẫn, đóng góp thầy giáo bạn bè đồng nghiệp để bổ sung, góp phần hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung UBND Ủy ban nhân dân TAND Tòa án nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân VBQPPL Văn quy phạm pháp luật XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1 LÝ LUẬN VỀ VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 1.1 Chính sách xây dựng sách 1.1.1 Khái niệm sách xây dựng sách 1.1.2 Chủ thể xây dựng sách 1.1.3 Quy trình xây dựng sách 12 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá sách 15 1.2 Vị trí, vai trò Chính phủ xây dựng sách 19 1.2.1 Vị trí, vai trò Chính phủ máy nhà nước 19 1.2.2 Vị trí, vai trò Chính phủ hoạch định sách quốc gia 22 Tiểu kết chương 25 Chương 26 PHÁP LUẬT VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 26 2.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo pháp luật Việt Nam 26 2.1.1 Nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng sách Chính phủ trước Hiến pháp năm 201326 2.1.2 Những điểm Hiến pháp năm 2013 nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng sách Chính phủ 30 2.1.3 Khuôn khổ pháp luật hành nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng sách Chính phủ nước ta 35 2.2 Thực trạng thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách Việt Nam 40 2.2.1 Khái quát việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách trước Hiến pháp năm 2013 40 2.2.2 Kết thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách từ Hiến pháp năm 2013 đến nguyên nhân49 2.2.3 Những tồn tại, hạn chế việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách từ Hiến pháp năm 2013 đến nguyên nhân 53 Tiểu kết chương 62 Chương 63 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY 63 3.1 Các quan điểm 63 3.2 Các giải pháp 66 3.2.1 Cụ thể hố Luật tiếp cận thơng tin ban hành Luật giám sát phản biện xã hội 66 3.2.2 Đổi quy trình xây dựng sách 68 3.2.3 Ban hành Luật ban hành định hành 71 3.2.4 Cụ thể hóa quy định xác định trách nhiệm vấn đề ban hành sách Nhà nước nói chung Chính phủ nói riêng 73 3.2.5 Đẩy mạnh việc nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm quốc tế cơng tác hoạch định sách, phù hợp với thực tiễn nước ta 74 Tiểu kết chương 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiến pháp năm 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua kỳ họp thứ ngày 28/11/2013 Bản Hiến pháp lần có nhiều điểm quan trọng so với Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2011), đó, chế định Chính phủ có điểm việc bổ sung nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách Cụ thể, theo quy định khoản 2, điều 96, Hiến pháp 2013, Chính phủ: “2 Đề xuất, xây dựng sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội định định theo thẩm quyền để thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội”; Quy định nêu mở đường cho Chính phủ việc chủ động đưa sách điều hành phát triển mặt đất nước Với quy định này, nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ khơng bó hẹp việc “Thực sách xã hội, sách dân tộc, sách tôn giáo;” (Khoản 9, điều 112, Hiến pháp 1992) Trong bối cảnh nêu trên, việc nghiên cứu quy định nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ hoạt động xây dựng sách theo Hiến pháp Việt Nam 2013 cần thiết, nhằm bảo đảm quy định tuân thủ, thực thi đầy đủ hiệu thực tế Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ trước tới nước ta có số cơng trình khoa học trực tiếp gián tiếp nghiên cứu nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ hoạt động xây dựng sách, tiêu biểu như: - GS TS Lê Minh Tâm (2006), Quyền hành pháp chức quyền hành pháp, NXB Chính trị Quốc gia - GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Sự hạn chế quyền lực Nhà nước, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005; Một số vấn đề Hiến pháp máy nhà nước, NXB Giao thơng vận tải, H.2001; Chính phủ nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2008 - Hiến pháp: Những vấn đề lý luận thực tiễn (sách chuyên khảo), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, H 2011, đồng chủ biên GS.TS Nguyễn Đăng Dung - GS.TS Phạm Hồng Thái - TS Vũ Công Giao - Nguyễn Quỳnh Liên (2014), Vai trò Chính phủ xây dựng sách pháp luật trách nhiệm quan, tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật, địa chỉ: nldvietnam.org/files/uploads/files/2015_06_12_%20Nguyen%20Quynh%20L ien.pdf - Đặng Ngọc Dinh (2015), Nghiên cứu đánh giá sách, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số (2015) trang 57-62; - Kenichi Ohno (2012), Đổi quy trình làm sách Việt Nam Diễn đàn kinh tế phát triển, 2012 - Nguyễn Thị Hà (2010), Quyền hành pháp tổ chức quyền hành pháp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, bảo vệ Khoa Luật – Đại học Quốc gia; … Các cơng trình nghiên cứu nêu cung cấp lượng kiến thức, thông tin lớn đề tài nghiên cứu Đây nguồn tài liệu tham khảo cho tác giả thực luận văn Mặc dù vậy, hầu hết cơng trình nghiên cứu nêu chưa cập nhật quy định Hiến pháp năm 2013 số đạo luật chuyên ngành Quốc hội sửa đổi xây dựng năm 20132016 Chính vậy, luận văn cần thiết có giá trị lý luận, thực tiễn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận, pháp lý thực tế liên quan đến việc thực nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo quy định Hiến pháp năm 2013 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về mặt nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc thực nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách, khơng mở rộng sang nhiệm vụ, quyền hạn khác Chính phủ, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng sách quan nhà nước khác Những dẫn chiếu nhiệm vụ, quyền hạn khác Chính phủ nhiệm vụ quyền hạn quan nhà nước khác việc xây dựng sách để làm rõ đặc điểm, tính chất yêu cầu với việc thực nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách Về mặt khơng gian, nghiên cứu luận văn giới hạn bối cảnh Chính phủ Việt Nam Những phân tích nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ quốc gia khác việc xây dựng sách mức khái quát, để tham chiếu so sánh Về thời gian, luận văn tập trung phân tích vấn đề pháp lý thực tiễn nảy sinh sau Hiến pháp 2013 thơng qua Về mặt pháp lý, quy định có liên quan Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Ban hành văn Quy phạm pháp luật 2015 số văn pháp luật khác xây dựng từ sau Hiến pháp 2013 mà đề cập đến nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách Việc dẫn chiếu đến quy định pháp luật thực tiễn trước mang tính chất khái quát, nhằm làm rõ thêm điểm nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo pháp luật hành Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài phân tích làm rõ vấn đề lý luận, pháp lý thực trạng thực nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo quy định Hiến pháp năm 2013, từ tồn tại, hạn chế đề xuất giải pháp khắc phục 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xuất phát từ mục đích nghiên cứu nói trên, luận văn xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo quy định Hiến pháp năm 2013, sở lý thuyết hoạt động - Phân tích khn khổ pháp luật hành Việt Nam nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách - Khảo sát, đánh giá thực trạng thực nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo quy định Hiến pháp năm 2013 đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ thời gian tới Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn vận dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng, Nhà nước ta tổ chức máy nhà nước 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu phổ biến khoa học xã hội để giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt Cụ thể: - Các phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận xây dựng sách cơng vị trí, vai trò Chính phủ xây dựng sách cơng (ở Chương I) - Các phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh tài liệu, báo cáo chun mơn Chính phủ quan nhà nước khác cấp trung ương để đánh giá thực trạng pháp luật thực pháp luật nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ hoạt động xây dựng sách nước ta thời gian qua (ở Chương II) - Các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hồn thiện khn khổ pháp luật, đổi tổ chức, nâng cao hiệu thực nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ hoạt động xây dựng sách nước ta thời gian tới (ở Chương III) Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Luận văn góp phần làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động xây dựng sách nói chung nhiệm vụ xây dựng sách Chính phủ nói riêng theo Hiến pháp 2013; đồng thời đề xuất số 10 phản biện xã hội Luật Tiếp cận thông tin Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thơng qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018 Theo Điều Điều 6, Chương I, Luật Tiếp cận thông tin cơng dân tiếp cận thơng tin quan nhà nước, trừ thông tin sau: ‘1.Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm thơng tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ lĩnh vực khác theo quy định luật Khi thơng tin thuộc bí mật nhà nước giải mật cơng dân tiếp cận theo quy định Luật Thông tin mà để tiếp cận gây nguy hại đến lợi ích Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, sống tài sản người khác; thông tin thuộc bí mật cơng tác; thơng tin họp nội quan nhà nước; tài liệu quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ” Điều 7, Chương I, Luật Tiếp cận thông tin quy định thông tin công dân tiếp cận có điều kiện là: “1 Thơng tin liên quan đến bí mật kinh doanh tiếp cận trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đồng ý Thơng tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân tiếp cận trường hợp người đồng ý; thơng tin liên quan đến bí mật gia đình tiếp cận trường hợp thành viên gia đình đồng ý 3.Trong trình thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, người đứng đầu quan nhà nước định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trường hợp cần thiết lợi ích cơng cộng, sức khỏe cộng đồng theo quy định luật có liên quan mà khơng cần có đồng ý theo quy định khoản khoản Điều này” Những quy định nêu Luật tiếp cận thông tin 2016 điều kiện để công dân thực quyền làm chủ theo tinh thần Hiến pháp 2013 “Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân” (Điều 2) Tiếp cận thông tin điều kiện tiên để cơng dân tham gia quản lý nhà nước xã hội Tuy nhiên, theo quy định trên, kể từ 01/07/2018 Luật có hiệu lực để quyền phát huy ý nghĩa thực tế nội dung liên quan đến Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, phiếu hợp lệ, phạm vi áp 68 dụng, thủ tục yêu cầu thông tin, trường hợp cung cấp thông tin làm cản trở hoạt động bình thường đơn vị đặc biệt trường hợp ngoại lệ cần công khai Bên cạnh Luật tiếp cận thông tin, để tạo điều kiện cho công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước nói chung hoạt động xây dựng sách nói riêng, Nhà nước cần xúc tiến xây dựng Luật giám sát phản biện xã hội Chỉ có luật người dân mở rộng tham dự cách có hiệu vào q trình hoạch định thực thi sách Chính phủ Hiện Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức trị xã hội ban hành kèm theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 thực dân chủ xã, phường, thị trấn; Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực dân chủ quan nhà nước; Luật hoạt động Giám sát Quốc hội HĐND 2015; Luật Mặt trận tổ quốc 2015 Tuy nhiên văn chưa cụ thể nội dung giám sát phản biện xã hội chủ động từ phía cơng dân, đặc biệt hoạt động phản biện xã hội như: trách nhiệm phối hợp đơn vị việc lập kế hoạch phản biện xã hội sao; Dự thảo cần lấy ý kiến phản biện xã hội; Phản biện xã hội có áp dụng với văn có hiệu lực khơng Thực Luật tiếp cận thông tin xây dựng Luật giám sát phản biện xã hội cách hiệu phương thức để đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động quan máy nhà nước nói chung hoạt động xây dựng sách nói riêng 3.2.2 Đổi quy trình xây dựng sách Từ quan điểm GS Kenichi Ohno35, quy trình xây dựng sách Việt Nam nên đảm bảo yêu cầu sau: - Có tham gia tất bên liên quan, bao gồm: Chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng, người nước ngoài, nhà tài trợ, nhà khoa học, chuyên gia Đôi khi, doanh nghiệp nhà khoa học vạch chiến lược trình Chính phủ Lấy nhu cầu thực dân, doanh nghiệp để làm sở hoạch định sách Chính sách khơng đơn văn hành Nhà nước Nói cách khác, làm cho 35 Kenichi Ohno (2012), “Đổi quy trình làm sách Việt Nam”, Diễn đàn kinh tế phát triển, 2012, địa chỉ: vietnamnet.vn 69 sách từ chỗ chức đặc quyền quan nhà nước thành mối quan tâm chung trách nhiệm toàn xã hội - Đổi quy trình hoạch định sách theo hướng dân chủ, huy động tham gia đắc lực toàn xã hội, đội ngũ chuyên gia vào xây dựng sách Tích cực lấy ý kiến tiếp thu ý kiến từ đối tượng chịu tác động trực tiếp sách Cần lấy ý kiến người dân để có sách sát với thực tế, tránh việc “chính sách trời ban hành cho dân đất” khơng đủ điều kiện để thực Từng bước tạo lập quy trình làm sách gọn, tiện lợi khoa học, có hiệu kinh tế - xã hội cao Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chế thẩm định phê duyệt sách, với sách lớn, quan trọng, có tác động trực tiếp lâu dài tới lợi ích chung tồn xã hội - Cần có phối hợp chặt chẽ Bộ, Ngành hoạch định sách, tránh mâu thuẫn - Cần xây dựng đội ngũ làm công tác hoạch định sách có chất lượng cao, có tầm nhìn bao quát vấn đề (yếu tố người cốt lõi để có sách tốt, hợp lòng dân hiệu thực thi cao) Từ yêu cầu đó, nên nghiên cứu áp dụng mơ hình quy trình xây dựng sách mà GS Kenichi Ohno đề xuất, cụ thể sau: 70 Theo mơ hình trên, GS Kenichi Ohno có đề xuất thành lập nhóm nhà kĩ trị trực tiếp trực thuộc Thủ tướng Thiết nghĩ xem giải pháp phù hợp với thực trạng xây dựng sách nước ta Tại nước Đông Á thành cơng, Chính phủ xây dựng hệ thống vậy, ví dụ Nhật Bản có quan lập sách trước chiến tranh Sau chiến tranh, Bộ Thương mại quốc tế Công nghiệp trở thành siêu bộ, đưa sách cơng nghiệp, thương mại, tài chính, mơi trường, cơng nghệ Đó nhóm lập kế hoạch triển khai mạnh Hàn Quốc có quan phụ trách sách kinh tế với đội ngũ cán giỏi, họ đưa nhiều sách (tiền thân Bộ Ngoại giao Kinh tế ngày nay) Xét riêng Việt Nam, việc thành lập đơn vị trực tiếp thuộc quản lý Thủ tướng, chuyên xây dựng sách giải vấn đề tản mạn sách liên quan đến ngành, lĩnh vực khác nhau, đảm bảo yêu cầu tinh giản máy hành chính, hầu hết thành viên làm việc 71 theo mơ hình chun gia lĩnh vực Nhóm chịu trách nhiệm xây dựng sách cho tồn Chính phủ, thường xun có tương tác hai chiều với Thủ tướng Bộ, quan thực thi sách Các thành viên có điểm khác với nhóm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trước họ trao trách nhiệm cụ thể với đề xuất sách đưa Như với mơ hình này, đảm bảo nhà hoạch định, thẩm định sách chuyên gia lĩnh vực, có khả huy động tham gia trực tiếp thành phần xã hội có liên quan mà khơng cần thiết phải qua cấu hành thơng thường Hiện theo Luật ban hành văn QPPL 2015, Bộ Tư pháp đầu mối thẩm định “tính khả thi, tính dự báo nội dung sách, giải pháp điều kiện đảm bảo thực sách dự kiến” Nhận thấy vai trò đầu mối Bộ Tư pháp có nhiều điểm giống đề xuất hình thành nhóm chuyên gia nêu Tuy nhiên điểm khác thể chỗ, Bộ Tư pháp trung tâm đầu tiếp nhận đề nghị từ đơn vị khác, Nhóm chuyên gia nhóm nhà nghiên cứu chủ động đề xuất trực tiếp lên Thủ tướng phủ Nhóm chủ yếu gồm chun gia làm việc theo chế độ hợp đồng tương tự với quy định Chương X Nghị định 34/2016/NĐ-CP; Thông tư 219/2009/TT-BTC Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH 3.2.3 Ban hành Luật ban hành định hành Như phân tích, Chính sách linh hồn pháp luật Các sách qua văn quy phạm pháp luật mà thể qua Quyết định hành (các Chiến lược, Kế hoạch, Đề án ban hành theo Quyết định) Do vậy, khung pháp lý cho hoạt động xây dựng sách ban hành văn quy phạm pháp luật cần quy định cho hoạt động ban hành văn khơng mang tính quy phạm mà điển hình định hành Thời gian qua việc ban hành số định hành nhiều hạn chế, khơng định ban hành chưa hợp lý, thiếu tính khả thi Thậm chí có định bị khiếu nại, khởi kiện, gây xúc dư luận Nguyên nhân hình thức, trình tự, thủ tục ban hành chưa quy định tập trung, thống nhất36 Vì vậy, cần xây dựng luật thống ban 72 hành định hành để đảm bảo tính thống nguyên tắc, trình tự, thủ tục han hành định hành Rà sốt hệ thống văn pháp luật Nhà nước ta cho thấy, có nhiều văn quy định điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành định hành thuộc lĩnh vực khác áp dụng cho lĩnh vực cụ thể tản mát, riêng lẻ, không đầy đủ, trọn vẹn vấn đề có tính ngun tắc nhằm bảo đảm tính hợp pháp, tính cơng khai, minh bạch, cơng ban hành định hành chính37 Ngồi ra, chất lượng định hành chưa đáp ứng u cầu, nhiều trường hợp chưa thật hợp lý, khả thi Việc ban hành Luật thiết lập trật tự ban hành định hành thơng qua việc quy định nguyên tắc thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành định hành , qua bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức Theo quy trình ban hành định hành người dân tham gia vào trình ban hành định hành (đặc biệt chủ yếu định liên quan đến lợi ích cơng cộng) từ nâng cao tính hợp lý, khả thi định hành nâng cao hiệu sách thể định Với tinh thần đảm bảo công khai, minh bạch nêu trên, chắn quy định pháp luật ban hành Quyết định hành (khái niệm Quyết định Hành theo Dự luật Ban hành Quyết định hành chính) khơng nên loại trừ định hành Chính phủ Thủ tướng phủ38 3.2.4 Cụ thể hóa quy định xác định trách nhiệm vấn đề ban hành 36http://vtv.vn/chinh-tri/chua-nhat-tri-trinh-luat-ban-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh20150925143843669.htm 37 “Ban hành định hành chính: Đề cao tính cơng khai, minh bạch”, địa chỉ: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=2312 38 “Cải thiện tính minh bạch Quyết định hành chính”, địa chỉ: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=2341 73 sách Nhà nước nói chung Chính phủ nói riêng Pháp luật cần thiết việc làm rõ vấn đề như: Chính sách Chính phủ phải trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội định, sách Chính phủ tự định? Tùy sách khác cần đưa quy trình xây dựng sách triển khai tổng kết sách cho phù hợp Như đề cập, xét riêng quy trình ban hành văn QPPL, Khoàn Điều 165 Luật ban hành văn QPPL quy định “giao Chính phủ quy định chi tiết kiểm tra, xử lý văn QPPL có dấu hiệu trái luật Bộ trưởng, Thủ tưởng quan ngang bộ, HĐND, UBND ban hành”, nhiên đến thời điểm văn chưa ban hành Khoản Điều Luật có quy định trách nhiệm quan, tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn QPPL Mặc dù vậy, với cách thức quy định cha có sở để xác định trách nhiệm thuộc quan, cá nhân trường hợp văn (chính sách) khơng hợp lý gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng Ngoài ra, đỗi với sách ban hành thơng qua văn khơng mang tính quy phạm chưa có chế để xác định trách nhiệm cho chủ thể ban hành Do đó, cần có chế áp dụng chế tài, quy định để ràng buộc trách nhiệm chủ thể ban hành sách sách gây phương hại đến lợi ích quốc gia Điều khiến cho chủ thể ban hành sách phải thật nghiêm túc hoạt động xây dựng sách kinh nghiệm làm sách nhiều quốc gia giới 3.2.5 Đẩy mạnh việc nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm quốc tế cơng tác hoạch định sách, phù hợp với thực tiễn nước ta Nói chung, phát triển kinh tế xã hội đất nước hàm 74 chứa tính quy luật chung trình phát triển xã hội Do đó, có nhiều quy định luật pháp sách tương ứng với thời kỳ phát triển lặp lại quốc gia khác trải qua q trình hay giai đoạn phát triển kinh tế tương tự nước trước Chính vậy, nắm quy luật vận hành phát triển tự nhiên giai đoạn kinh tế, học tập, tham khảo kinh nghiệm sách nước phát triển mà khơng thời gian, kinh phí để nghiên cứu, xây dựng sách phù hợp, tương ứng với q trình phát triển kinh tế - xã hội mà nước phát triển trải qua Thật vậy, sách Nhà nước phản ánh trình độ phát triển kinh quốc gia Hay hiểu, sức mạnh kinh tế sở thực tiễn quy định lực sách Đất nước kỷ XX phải trải qua chiến tranh lớn nhỏ làm tổn thất mặt đất nước Chúng ta giải phóng thống đất nước năm 1975 áp dụng mơ hình kinh tế kế hoạch thiếu động lực hiệu làm chậm lại q trình khơi phục phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh Năm 1986 đất nước ta bước vào giai đoạn đổi theo lãnh đạo Đảng bước đưa kinh tế quy luật phát triển kinh tế vốn có Điều nhận thấy, kinh tế thị trường phát triển hàng trăm năm giới đất nước bắt đầu vận dụng Điều dễ để nhận thấy chênh lệch lịch sử hình thành trình độ phát triển kinh tế thị trường nước ta so với phần lại giới Các sách mang tính quy luật để điều hành quản lý đất nước theo vận hành khách quan kinh tế thị trường xuất nước ta xuất từ sớm nước có kinh tế phát triển Chẳng hạn, để thúc đẩy hàng hóa xuất doanh nghiệp nước sản xuất, Nhà nước thơng thường sử dụng cơng cụ sách tỷ giá tiền tệ quốc gia với tiền tệ giới để làm cho hàng hóa xuất đạt lợi nhuận cao so với bán thị trường nước Khi nước ta tiến hành thiết lập vận hành 75 chế kinh tế thị trường để thúc đẩy phát triển kinh tế kinh nghiệm quốc tế quý báu cho nước ta kinh tế thị trường hướng đến xuất kinh nghiệm sách thành cơng nhiều quốc gia phát triển giới Ở Việt Nam, việc vận dụng sách kinh tế thị trường tương đối so với nước phát triển giới Để thu nhiều lợi nhuận cơng cụ sách tỷ giá tiền tệ kinh nghiệm sách quý báu biết tận dụng, học hỏi phát huy trình xây dựng, vận hành sách tiền tệ sản xuất hàng hóa hướng đến xuất Từ phân tích trên, rõ ràng để nâng cao hiệu hoạt động xây dựng sách chắn cần nhiều nghiên cứu, học hỏi để áp dụng vào thực tế quốc gia 76 Tiểu kết chương Như vậy, để khắc phục tồn hoạt động xây dựng sách Chính phủ nêu Chương 2, cần có nhìn nhận đắn vị trí, vai trò Chính phủ máy nhà nước hoạt động xây dựng sách Bên cạnh phải nhìn nhận sách có độc lập tương pháp luật từ xác định quy trình sách cần tách khỏi quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật Nhiệm vụ xây dựng sách Chính phủ muốn thực hiệu không cần khung pháp lý phù hợp mà cần đổi phương thức làm việc, đổi nội dung chương trình phiên họp Chính phủ đổi ý thức đội ngũ “làm sách” KẾT LUẬN Chính sách đóng vai trò quan trọng việc trì ổn định phát triển xã hội Các sách trị, kinh tế, văn hóa - xã hội thường không ngừng tăng cường chế tôn trọng quyền người, công dân phù hợp với trình độ dân trí phát triển xã hội Nhà nước khơng ngừng mở rộng vai trò tham gia người dân việc lựa chọn phương hướng phát triển đất nước Mặt khác, công chúng theo khơng ngừng nâng cao trách nhiệm nghĩa vụ việc bảo vệ thể chế trị đường phát triển lựa chọn đời sống xã hội 77 Khi cơng dân tham gia ngày nhiều vào q trình trị đời sống xã hội, sách Nhà nước huy động nhiều trí tuệ ý chí cơng dân, hội tụ sức mạnh trị cộng đồng cho phát triển vượt qua khó khăn mang tính lịch sử tưởng chừng khơng thể vượt qua Khi sách Nhà nước thực phát huy hiệu Hiệu sách lựa chọn giải pháp để đạt đến mục tiêu sách thực tiễn với chi phí thấp tài chính, nhân lực, thời gian, vật chất, kỹ thuật… Phân tích hiệu sách việc xem xét, tỷ lệ tham chiếu chi phí tài Nhà nước kết xã hội mà sách đem lại cho quốc gia dân tộc, lợi ích xã hội hài lòng người dân qua việc đáp ứng nhu cầu cần thiết đời sống nhân dân Chính sách hiệu cách mà Nhà nước chi tiêu đạt mục tiêu mà sách đề Theo Hiến pháp 2013, xây dựng sách xác định quyền nhiệm vụ Chính phủ Tuy nhiên hạn chế quy định cụ thể khiến cho hoạt động xây dựng sách chưa thực thực theo kỳ vọng xây dựng ban đầu Quy trình hoạch định sách Chính phủ mang nặng dấu ấn quy trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh mà chưa có đổi thực theo hướng tách quy trình Chính phủ hoạch định sách, định sách bước 1, quy trình lập đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bước Hơn nữa, việc tổ chức phiên họp thường kỳ Chính phủ khó khả thi để thực việc Chính phủ xem xét, cho ý kiến vào đề xuất sách kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh nay39 Để khắc phục tình trạng trên, giải pháp nên áp dụng là: Thứ nhất, cụ thể hố Luật tiếp cận thông tin ban hành Luật giám sát phản biện xã hội để tạo điều kiện thu hút ý kiến cộng đồng vào trình soạn thảo văn quy phạm pluật xây dựng dự án, chương trình, kế hoạch… có đảm bảo tính trung thực Báo cáo đánh giá tác động quy trình ban hành văn Luật ban hành văn pháp luật 2015 đề cập Thứ hai, đổi quy trình xây dựng sách theo hướng xây dựng đội ngũ am hiểu sách, có tinh thần trách nhiệm cao, có phối hợp tốt, đối chiếu sách rõ ràng quan, ngành đảm bảo tinh gọn cho máy nhà nước.Thứ ba, tích cực nghiên cứu học hỏi nước giới để áp dụng chế phù hợp nước ta./ 39 Vũ Quỳnh Liên, Vụ pháp luật Hình sự- Hành chính, Bộ Tư pháp,“Vai trò Chính phủ xây dựng sách pháp luật trách nhiệm quan, tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật”, địa chỉ: nldvietnam.org/ 78 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số 32/BC-CP ngày 29/02/2012 “Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992” Chính phủ Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Nxb Tư pháp, 2011 GS TS Lê Minh Tâm (2006), Quyền hành pháp chức quyền hành pháp, NXB Chính trị Quốc gia GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Sự hạn chế quyền lực Nhà nước, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 Một số vấn đề Hiến pháp máy nhà nước, Nxb Giao thơng vận tải, H.2001; Chính phủ nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2008 Hiến pháp: Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, H 2011, đồng chủ biên GS.TS Nguyễn Đăng Dung - GS.TS Phạm Hồng Thái - TS Vũ Công Giao Kenichi Ohno (2012), Đổi quy trình làm sách Việt Nam Diễn đàn kinh tế phát triển, 2012 Nguyễn Quỳnh Liên (2014), Vai trò Chính phủ xây dựng sách pháp luật trách nhiệm quan, tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật, địa chỉ: nldvietnam.org/files/uploads/files/2015_06_12_%20Nguyen%20Quynh%20L ien.pdf 10.Đặng Ngọc Dinh (2015), Nghiên cứu đánh giá sách, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 31, số 11 Nguyễn Thị Hà (2010), Quyền hành pháp tổ chức quyền hành pháp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, bảo vệ Khoa Luật – Đại học Quốc gia 12 Đinh Văn Mậu & Phạm Hồng Thái (1996), Nhập mơn hành nhà nước, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 13 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nền tảng trị, pháp lý cho cơng đổi toàn diện đất nước thời kỳ mới, Nxb Lao động xã hội, 2004 14 Th.S Ngô Tự Nam (2012), “Tổng quan phân tích sách”, 80 Trung tâm bồi dưỡng đạo biểu dân cử, địa http://ttbd.gov.vn/PrintPreView.aspx?distid=2988, ngày truy cập 26/7/2012 15 TS Trần Anh Tuấn, “Quyền hành pháp vai trò Chính phủ thực quyền lực nhà nước” địa http://www.tapchicongsan.org.vn, truy cập ngày 25/9/2013 16 Nguyễn Cửu Việt (2010), Luật Hành Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia 17 Vũ Hồng Anh (1997), Tổ chức hoạt động Chính phủ số nước giới , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, “Quyền hành pháp quyền hành Nhà nước cao nhất”, địa http://doc.edu.vn/tai-lieu/quyen-hanhphap-va-quyen-hanh-chinh-nha-nuoc-cao-nhat-39185/ 19 GS TS Trần Ngọc Đường, “Vai trò trách nhiệm quyền hành pháp quy trình lập pháp”, địa chỉ: , http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/20069/ 20 TS Nguyễn Thị Thu Hoài, NCS Dương Văn An, Đại học Kinh tế, “Chuyển giá doanh nghiệp FDI: Thực trạng giải pháp”, địa http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/chuyen- gia-trong-cac-doanh-nghiep-fdi-thuc-trang-va-giai-phap-75308.html 21 “Hồn thiện thể chế cơng khai, minh bạch hoạt động quản lý hành nhà nước”, Tạp chí tổ chức nhà nước địa http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News ngày truy cập 21/7/2013 22 “Pháp luật tài an sinh xã hội: Một số ý kiến hoàn thiện”, địa chỉ: http://www.baomoi.com/phap-luat-tai-chinh-doi-voi-ansinh-xa-hoi-mot-so-y-kien-hoan-thien/c/13929383.epi 23 “Ban hành định hành chính: Đề cao tính cơng khai, minh bạch”, địa chỉ: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detai l.aspx?ItemID=2312 24 “Cải thiện tính minh bạch Quyết định hành chính”, địa chỉ: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_ Detail.aspx?ItemID=2341 81 25 http://luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=428&CateID=186&ID=6377&Code =63773204 26 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_D etail.aspx?ItemID=423&TabIndex=2&TaiLieuID=1223 27 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quoc-hoi-tranh-luan-gay-gat-vedieu-60-luat-bao-hiem-xa-hoi-3224868.html 28 http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gopy//7146/nhung-quy-dinh-co-cung-nhu-khong 29 http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thanh-tra-chinh-phu-de-nghi-hanoi-lam-ro-chu-truong-chat-cay-3165358.html 82 ... Nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách theo pháp luật Việt Nam 26 2.1.1 Nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng sách Chính phủ trước Hiến pháp năm 20132 6 2.1.2 Những điểm Hiến pháp năm 2013 nhiệm vụ, ... vụ, quyền hạn xây dựng sách Chính phủ 30 2.1.3 Khuôn khổ pháp luật hành nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng sách Chính phủ nước ta 35 2.2 Thực trạng thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách Việt. .. Việt Nam 40 2.2.1 Khái quát việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách trước Hiến pháp năm 2013 40 2.2.2 Kết thực nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ xây dựng sách từ Hiến pháp năm 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong hoạt động xây dựng chính sách theo hiến pháp việt nam 2013, Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ trong hoạt động xây dựng chính sách theo hiến pháp việt nam 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay