Pháp luật về tuyển dụng viên chức ở việt nam hiện nay – thực trạng và giải pháp

108 13 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 05:28

Việc nghiên cứu luận văn nhằm đánh giá pháp luật hiện hành về tuyển dụngviên chức, hướng tới đối chiếu việc thực hiện pháp luật tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện pháp luật. Từ đó, tác giả đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THƠM PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THƠM PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Hiến pháp hành Mã số : 60380102 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Bích HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn với đề tài: “Pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam nay- Thực trạng giải pháp” cơng trình nghiên cứu riêng hỗ trợ giảng viên hướng dẫn TS.Nguyễn Ngọc Bích Các kết quả, số liệu, ví dụ trình bày Luận văn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm luận văn có tranh chấp NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thị Thơm XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Ngọc Bích DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích từ viết tắt ĐVSNCL : Đơn vị nghiệp công lập VBQPPL : Văn quy phạm pháp luật UBND : Ủy ban nhân dân HĐLĐ : Hợp đồng lao động THPT : Trung học phổ thông MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ PHÁP LUẬT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 1.1 Khái quát về viên chức và tuyển dụng viên chức 1.1.1 Khái quát viên chức 1.1.2 Khái quát tuyển dụng viên chức 10 1.1.2.1 Tuyển dụng nhân 10 1.1.2.2 Tuyển dụng viên chức 12 1.1.3 Vai trò của tuyển dụng viên chức 14 1.2 Pháp luật về tuyển dụng viên chức ở Việt Nam 16 1.2.1 Điều chỉnh pháp luật tuyển dụng viên chức 16 1.2.1.1 Sự cần thiết điều chỉnh pháp luật tuyển dụng viên chức 16 1.2.1.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật tuyển dụng viên chức 18 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật tuyển dụng viên chức 20 1.2.3 Quá trình phát triển pháp luật tuyển dụng viên chức 24 1.2.3.1 Pháp luật tuyển dụng viên chức giai đoạn từ năm 19451975 24 1.2.3.2 Pháp luật tuyển dụng viên chức từ 1975 đến 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 32 2.1 Thực trạng pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam 32 2.1.1 Các văn pháp luật quy định tuyển dụng viên chức Việt Nam 32 2.1.2 Nội dung tuyển dụng viên chức theo quy định pháp luật hành 35 2.1.2.1 Căn tuyển dụng viên chức 36 2.1.2.2 Về nguyên tắc tuyển dụng viên chức 37 2.1.2.3 Điều kiện dự tuyển viên chức 42 2.1.2.4 Thẩm quyền tổ chức thực tuyển dụng viên chức 44 2.1.2.5 Phương thức tuyển dụng 45 2.1.2.6 Thủ tục tuyển dụng viên chức 49 2.1.2.7 Chế độ tập 50 2.2 Thực tiễn việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam năm trở lại 50 2.2.1 Những kết đạt việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức năm trở lại 51 2.2.2 Những vướng mắc, bất cập việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam năm trở lại 55 2.2.3 Nguyên nhân vướng mắc, bất cập việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam năm trở lại 72 2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 72 2.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 73 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 76 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam 76 3.2 Các yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam 78 3.3 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng viên chức Việt Nam 80 3.4 Các giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức 85 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SỐ 01 PHỤ LỤC SỐ 02 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng đổi tồn diện đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo trải qua 30 năm kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng Một nhiệm vụ tâm nêu Nghị Đại hội lần thứ 12 Đảng “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội, tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc…” Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước đổi tồn diện, có đổi việc cung cấp dịch vụ công Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với trình xã hội hóa hoạt động dịch vụ cơng, vai trò cung cấp dịch vụ công viên chức ĐVSNCL ngày khẳng định, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, cơng nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch,… Đội ngũ viên chức phải đảm bảo đầy đủ yếu tố phẩm chất, lực, trình độ đáp ứng u cầu đòi hỏi thời kỳ Muốn vậy, công tác tuyển dụng viên chức phải thực có hiệu Hoạt động tuyển dụng viên chức tốt có vai trò quan trọng Nhà nước, ĐVSNCL viên chức, đặc biệt giúp cho ĐVSNCL tìm người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo tuyển chọn người xứng đáng vào làm việc cho Nhà nước, qua có sản phẩm dịch vụ cơng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày cao người cung ứng dịch vụ, đảm bảo tính cạnh tranh cơng bằng, hiệu Vì vậy, tuyển dụng viên chức đòi hỏi phải tổ chức đáp ứng việc xây dựng đội ngũ viên chức thời kỳ đổi mới, thời kỳ hội nhập khu vực quốc tế Do cần thiết phải có điều chỉnh hoạt động tuyển dụng viên chức bằng pháp luật đồng thời pháp luật tuyển dụng viên chức phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa thời kỳ 10 Kể từ Luật Viên chức năm 2010 đời có hiệu lực, hàng loạt văn pháp luật (Nghị định, Thông tư,…) ban hành điều chỉnh hầu hết quan hệ xã hội tuyển dụng viên chức Pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam sở pháp lý quan trọng cho hoạt động tuyển dụng viên chức diễn cách khách quan, công hiệu thực tế Bên cạnh thành tựu đạt pháp luật tuyển dụng viên chức tồn nhiều vướng mắc, bất cập số quy định pháp luật tuyển dụng viên chức chưa đồng bộ, bị chồng chéo, thực tiễn tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức ĐVSNCL nhiều sai phạm việc thơng báo tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng, phương thức trình tự, thủ tục tuyển dụng… Trước vướng mắc, bất cập pháp luật việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam nay, cần phải có đánh giá, xem xét, nghiên cứu cách đầy đủ, tổng quát pháp luật tuyển dụng viên chức nhằm giải thực trạng nêu Vì vậy, việc chọn đề tài: “Pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam – Thực trạng giải pháp” làm đề tài luận văn Cao học Luật đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, Việt Nam việc nghiên cứu pháp luật cán bộ, cơng chức, viên chức nói chung tuyển dụng viên chức nói riêng nhiều tác giả quan tâm có số cơng trình khoa học công bố Nghiên cứu pháp luật cán bộ, cơng chức, viên chức có số cơng trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu sau: GS.TS Phạm Hồng Thái (2004), Cán bộ, công chức, Nxb.Tư pháp, Hà Nội; ThS.Bùi Thị Đào (2006), “Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức”, Tạp chí Luật học; Lương Thanh Cường (2008), “Hồn thiện chế định pháp luật công vụ, công chức Việt Nam nay”, Luận án tiến sỹ luật học; TS.Trần Anh Tuấn (2010), Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập, Tạp chí Tổ chức nhà nước; TS.Hồng Quốc Hồng (2011), Pháp luật viên chức qua thời kỳ, Hội thảo 94 dựa nguyên tắc bình đẳng tức bảo đảm người bình đẳng tiếp cận nhận việc làm họ đáp ứng yêu cầu theo quy định luật pháp yêu cầu cụ thể vị trí việc làm đồng thời áp dụng nguyên tắc phù hợp phải bảo đảm tuyển dụng người giỏi phải phù hợp đáp ứng tốt u cầu vị trí việc làm Nhìn chung, mơ hình tuyển dụng nhắm đến ứng viên có lực, phù hợp với yêu cầu chun mơn và mơi trường văn hố tổ chức Để bảo đảm ứng viên đáp ứng được yêu cầu công việc sau này, tuyển dụng các quan có thẩm quyền hoặc ĐVSNCL cần thực hiện linh hoạt các hình thức, nội dung đánh thơng qua hồ sơ, qua trắc nghiệm tâm lý, qua vấn, qua giải quyết các tình huống thực tiễn… Chú trọng việc đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp ứng cử viên khả học vấn họ, đồng thời không đánh giá lực thí sinh cơng việc mà đánh giá tiềm người Phương thức thi tuyển chủ yếu tập trung vào khả giải công việc thực tế không nên nặng nề kiểm tra lý thuyết Nên bổ sung khâu vấn thi tuyển để lựa chọn người phù hợp vào quan Bởi hoạt động công vụ viên chức bao gồm kỹ giao tiếp, ứng xử viên chức với với nhân dân, tổ chức, người phục vụ dịch vụ thiết yếu cho xã hội Do vậy, thông qua vấn nhận biết, lựa chọn ứng viên có phẩm chất, lực, kỹ thực quan hệ giao tiếp, ứng xử phù hợp cho vị trí việc làm cụ thể cần tuyển dụng Ngoài ra, để đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, thiết nghĩ không nên để người quan tuyển dụng đề, coi thi, hỏi thi, chấm thi mà thuê tổ chức độc lập chấm thi công bố kết công khai Thứ hai, ĐVSNCL xác định rõ vai trò của tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ ĐVSNCL đánh giá bước đột phá lộ trình đổi tồn diện, cấu lại ĐVSNCL, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp Cơ 95 chế, sách nhận đồng thuận cao cấp, ngành “cởi trói” cho ĐVSNCL phát triển, giảm áp lực tài cho ngân sách nhà nước… Tuy nhiên, thay đổi chế, sách, pháp luật khơng mang lại hiệu khơng có vận động thân ĐVSNCL Trước hết, đơn vị phải xây dựng quan niệm tuyển dụng viên chức trước tiên tuyển người làm việc đơn vị mình, phục vụ cho phát triển đơn vị sau quan niệm tuyển người làm việc cho nhà nước xã hội; cần thay đổi phương pháp thi làm viên chức nên theo hướng “việc cần người” thay “người cần việc” Việc tuyển dụng phải chứng tỏ thiện chí khơng phải việc làm mang tính hình thức, thành tích Các ĐVSNCL cần phải chủ động tuyển dụng viên chức, có sách thu hút “nhân tài tiềm năng” cách kết hợp với phòng Đào tạo, phòng Cơng tác học sinh/sinh viên sở giáo dục để nắm bắt danh sách, tìm hiểu tình hình học tập, hồn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng sinh viên xuất sắc có hướng tiếp cận phù hợp Tìm kiếm, tiếp xúc với người có khả đơn vị khác để làm việc sở tôn trọng quy định pháp luật lao động Việc thông báo tuyển dụng sử dụng nhiều hình thức thơng báo phương tiện thơng tin đại chúng, bảng tin sở giáo dục, Website đơn vị, Website tìm kiếm việc làm, giới thiệu từ chuyên gia Thứ ba, thực hiện sách thu hút người có tài làm việc ĐVSNCL Để thu hút đội ngũ viên chức có chất lượng, đặc biệt người có tài năng, thực hiện thủ tục đặc biệt việc tuyển dụng người có tài người có trình độ chun mơn cao Trước tiên cần phải quy định đối tượng áp dụng thủ tục tuyển dụng đặc biệt, chẳng hạn người có trình độ chuyên môn tiến sỹ, người giải thưởng uy tín chun mơn tầm cỡ quốc tế, người đào tạo sở giáo dục danh tiếng giới hoặc người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tư muốn trở thành viên chức Những đối 96 tượng cần người đứng đầu thông qua vấn trực tiếp đồng ý ký hợp đồng làm việc trở thành viên chức không cần thiết phải qua thủ tục tuyển dụng Bên cạnh đó, cần xây dựng và thực hiện sách lương đặc biệt đối tượng để tạo thu hút, giao cho người đứng đầu đơn vị nghiệp tự định mức lương khởi điểm sở quỹ lương đơn vị Nhằm tạo thơng thống cho ĐVSNCL, nhà nước nên xây dựng thang bậc lương chung Đối với đơn vị giao quyền tự chủ hồn tồn, cho phép người đứng đầu đơn vị tự định mức lương khởi điểm xây dựng quy chế nâng lương đơn vị, ưu tiên người có tài năng, người hồn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn Việc trả lương khơng thể mang tính chất cào dựa theo thâm niên công tác nay, phải xây dựng theo ngun tắc: người có trình độ chun mơn cao có mức lương cao người có trình độ chun mơn thấp, người làm cơng tác chun mơn có mức lương cao người làm công tác giúp việc, người đào tạo thời gian dài (bác sĩ) có mức lương cao người đào tạo thời gian ngắn Ngoài ra, cần thực hiện sách ưu đãi nhà ở, phương tiện làm việc, hội học tập nâng cao trình độ Nếu có điều kiện, đơn vị nghiệp cần quan tâm, giải số vấn đề công việc vợ/chồng viên chức, học tập cái, nơi Đây yếu tố ảnh hưởng tới định lựa chọn nơi làm việc chất lượng công việc chuyên môn viên chức Thứ tư, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin tuyển dụng Một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức việc ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, xét tuyển viên chức Việc ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển viên chức quốc gia có hoạt động dịch vụ cơng phát triển nước ta, hình thức thi đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài hạn chế tiêu cực thi cử Đặc biệt nên lắp đặt hệ thống camera vấn viên chức đảm bảo khách quan thi cử 97 Xây dựng trang thông tin điện tử (website) tuyển dụng viên chức việc làm cần thiết Thông báo tuyển dụng viên chức yêu cầu mang tính bắt buộc, quy định văn pháp lý nhằm đảm bảo tính cơng khai, bình đẳng tuyển dụng viên chức ĐVSNCL Các quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng đăng thơng báo tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng, có website Việc xây dựng website tuyển dụng viên chức cho phép người dự tuyển dễ dàng việc tìm hội vào làm việc cho ĐVSNCL Đây giải pháp để thu hút nhiều người tham gia dự tuyển, chất lượng tuyển dụng qua nâng lên Điều giúp phát huy quyền công dân việc tham gia quản lý nhà nước Thứ năm, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuyển dụng, giải khiếu nại, tố cáo kịp thời xử lý vi phạm sau tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo nghiêm minh Việc tuyển dụng viên chức phải giải vấn đề trái ngược Một mặt phải tạo chế thơng thống để ĐVSNCL chủ động thu hút viên chức, đặc biệt viên chức có trình độ chun mơn cao Mặt khác, phải kiểm sốt hoạt động tuyển dụng viên chức, tránh tuyển tràn lan, thiếu công bằng, minh bạch lợi dụng tuyển dụng để thu lợi riêng Do đó, cần tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát từ phía quan tra từ phía người dân Việc tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng viên chức thực tế cần phải kịp thời, xử lý nghiêm minh Đồng thời việc giải khiếu nại, tố cáo tuyển dụng phải nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, qua nâng cao uy tín quan, đơn vị tuyển dụng Để xử lý vi phạm sau tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo nghiêm minh, pháp luật đòi hỏi gắn trách nhiệm Trưởng đồn tra với công tác xử lý sau tra, nâng cao chất lượng tra với biện pháp cụ thể việc lập biên tra tuyển dụng viên chức phải chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, để phục vụ trình kết luận; đồng thời phải đề xuất kiến nghị quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn Điều cần phải có nỗ lực khơng có quan tra mà có phối hợp xử lý vi phạm đơn vị tuyển dụng đóng góp ý kiến người dân 98 KẾT LUẬN Tuyển dụng viên chức có vai trò quan trọng Nhà nước, ĐVSNCL người dự tuyển viên chức Mối quan hệ hoạt động tuyển dụng viên chức có vận động, phát triển, cần thiết phải có pháp luật điều chỉnh mối quan hệ Các nội dung điều chỉnh pháp luật tuyển dụng viên chức chủ yếu là: tuyển dụng, nguyên tắc tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, thẩm quyền, thủ tục, phương thức tuyển dụng chế độ tập Các nội dung chịu ảnh hưởng yếu tố sách, chủ trương, đường lối Đảng, tác động kinh tế thị trường, ý thức pháp luật, phân bố nguồn nhân lực phát triển đa dạng loại hình dịch vụ cơng Các nội dung điều chỉnh pháp luật tuyển dụng viên chức có xu hướng ngày hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước thời kỳ lịch sử Có thể thấy rằng, hệ thống pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam đầy đủ Nhìn chung, quy định pháp luật hành tuyển dụng viên chức có tiến vượt bậc so với thời kỳ trước năm 2010, điều chỉnh mối quan hệ tuyển dụng viên chức tương đối chặt chẽ Mặc dù vậy, số quy định thể bất cập, chưa rõ ràng dẫn đến việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức tồn khó khăn, vướng mắc, số địa phương lúng túng việc áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn, việc phân cấp tổ chức tuyển dụng chưa mạnh mẽ, thực tế xảy nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo Nguyên nhân vướng mắc, bất cập xuất phát từ nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan Trước tồn tại, vướng mắc, bất cập pháp luật tuyển dụng viên chức việc tổ chức thực pháp luật, yêu cầu đặt phải có giải pháp hồn thiện pháp luật giải pháp bảo đảm việc tổ chức thực pháp luật nhằm nâng cao hiệu hoạt động tuyển dụng viên chức Việt Nam Trong trọng đến việc sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật hành tăng cường việc tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển dụng viên chức DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật Hiến pháp năm 1992, 2013 Luật Viên chức năm 2010 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) Sắc Lệnh số 188/SL Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ Cộng hòa ban hành ngày 29/5/1948 lập chế độ công chức thang bảng lương chung cho ngạch hạng công chức Việt Nam Sắc Lệnh số 76/SL Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa ban hành 20/5/1950 Quy chế công chức Việt Nam Nghị định số 24-CP Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 13/3/1962 Điều lệ tuyển dụng việc công nhân, viên chức nhà nước Nghị định số 169-HĐBT Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 25/5/1991 công chức nhà nước 10 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 17/11/1998 tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/4/2012 tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức 12 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập 13 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 10/10/2003 Quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước 14 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 28/6/2012 quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể ĐVSNCL 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ ĐVSNCL 16 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 8/5/2012 quy định vị trí việc làm ĐVSNCL 17 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế 18 Thơng tư số 15/2012/TT-BNV Bộ nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn tuyển dụng, ký kết đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức 19 Thông tư số 12/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 18/12/2012 quy định chức danh nghề nghiệp thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức 20 Thông tư số 04/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều Quyết định tuyển dụng nhận việc Thông tư số 15/2012/TT-BNV 21 Thông tư số 16/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 22 Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí dự thi tuyển phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức 23 Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành ngày 26/6/2006 ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy 24 Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín 25 Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục & đào tạo kế hoạch triển khai thực sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 II Sách tham khảo, chuyên khảo 23 Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ VII 24 Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ X (2006), Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI (2011), Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thức XII (2016), Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 27 Bộ Tư pháp Viện Khoa học pháp lý (2012), Từ điển Luật học, NXB.Từ điển Bách khoa, NXB.Tư pháp 28 Từ điển Tiếng Việt (1994), Nxb Giáo dục 29 Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết (2015), Báo cáo Tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986-2016), NXB.Chính trị quốc gia 30 Đảng ủy khối quan Trung ương (2015), Dự thảo báo cáo trị trình Đại hội đại biểu Đảng khối quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, NXB Chính trị quốc gia 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Dự Thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng 32 Tạp chí dân chủ pháp luật, Bộ Tư pháp (2013), Số chuyên đề Công tác theo dõi thi hành pháp luật, NXB Tư pháp 33 PGS.TS Lê Minh Thông, TS.Nguyễn Danh Châu (2009), Kinh nghiệm công tác nhân số nước, NXB.CTQG, Hà Nội 34 GS.TS.Phạm Hồng Thái (2004), Cán bộ, công chức, Nxb.Tư pháp, Hà Nội 35 Bộ Tư pháp (2016), Tài liệu Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu lĩnh vực hành chính, tháng 7/2016 36 Tổng cục Thống kê (2014), Y tế Việt Nam qua Tổng điều tra hành chính, kinh tế, nghiệp 2012, Nxb, Thống kê III Giáo trình 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb.CAND 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nxb.CAND IV Kỷ yếu hội thảo 39 Khoa Hành – Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Hội thảo khoa học “Pháp luật viên chức Việt Nam nay” 40 PGS.TS.Vũ Thư (2011), Về chế độ hợp đồng làm việc Luật viên chức, Hội thảo khoa học 41 TS.Trần Nho Thìn (2011), Cán bộ, cơng chức, viên chức pháp luật Việt Nam, Hội thảo khoa học 42 TS.Hoàng Quốc Hồng (2011), Pháp luật viên chức qua thời kỳ, Hội thảo khoa học 43 TS.Bùi Thị Đào (2011), Một vài suy nghĩa Luật viên chức, Hội thảo khoa học 44 TS.Nguyễn Mạnh Hùng (2011), Tuyển dụng viên chức theo quy định Luật viên chức năm 2010, Hội thảo khoa học 45 TS.Nguyễn Thị Thủy (2011), Bàn khái niệm viên chức Việt Nam, Hội thảo khoa học 46 GV.Phạm Vĩnh Hà (2011), Một số ý kiến quy định mập mờ, mâu thuẫn thiếu xác Luật viên chức năm 2010, Hội thảo khoa học 47 TS.Phạm Hồng Quang (2011), Công chức nhà nước ĐVSNCL Nhật Bản kinh nghiệm với Việt Nam, Hội thảo khoa học 48 GV.Cao Kim Oanh (2011), Một số vấn dề ban hành văn cán bộ, công chức, viên chức, Hội thảo khoa học V Bài tạp chí khoa học 49 GS.TS Phạm Hồng Thái (2013), “Sự điều chỉnh pháp luật viên chức”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước Số 1/2009 50 TS.Bùi Tiến Dũng (2014), Đổi chế tài đơn vị nghiệp khoa học công nghệ: Những vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài chính, Số 2/2014, tr 23 – 25 51 TS.Trần Anh Tuấn (2010), Tiếp tục đổi chế quản lý viên chức đơn vị nghiệp cơng lập, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 5/2010tr.16-19 52 TS Trần Anh Tuấn (2008), 10 năm thực Pháp lệnh cán bộ, công chức vấn đề đổi mới, chế độ cơng chức, cơng vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước 53 ThS.Bùi Thị Đào (2006), “Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức”, Tạp chí Luật học VI Luận văn, luận án 54 Lương Thanh Cường (2008), “Hoàn thiện chế định pháp luật công vụ, công chức Việt Nam nay”, Luận án tiến sỹ luật học 55 Nguyễn Huy Hoàng (2011), “Tuyển dụng viên chức đơn vị nghiệp công lập nước ta nay”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội 56 Lê Thị Quỳnh Nga (2011), “Pháp luật viên chức Việt Nam thời kỳ hội nhập” Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội VII Báo cáo, thống kê 57 Ban đạo Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp Trung ương (2012), Báo cáo kết thức tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp 58 Bộ Nội vụ (2010), Báo cáo thể chế quản lý viên chức đội ngũ viên chức ĐVSNCL từ năm 1998 đến 59 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2015), Báo cáo kết khảo sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế viên chức lĩnh vực giáo dục – đào tạo khối tiều học địa bàn tỉnh 60 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2014), Báo cáo kết công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc ĐVSNCL cải cách chế độ công vụ, công chức địa bàn 61 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 62 Tổng cục Thống kê (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2016 IV Trang website 63.http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tuyen-dung-cong-chuc-vien-chuc-y-tecon-sai-sot-3247976.html, 14/7/2015 64.http://dantri.com.vn/viec-lam/se-sua-doi-quy-dinh-ve-tuyen-dung-quan-lyvien-chuc-20160421001747562.htm 65.http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/So-luong-cong-chuc-vien-chuc-tang-chongmat-tu-2007 2014-post155739.gd, 18/02/2015 66.http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/931/language/viVN/D-cao-trach-nhi-m-c-a-ng-i-d-ng-d-u-d-n-v-s-nghi-p-cong-l-p-trong-tuy-n-dng-s-d-ng-va-qu-n-ly-vien.aspx 67.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/33670/Ve_do_i_mo_i_qua_n _ly_va_pha_t_trie_n_di_ch_vu_su_nghie_p_cong_ 68.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/32890/Vai_tro_cua_Nha_nuo c_trong_dieu_kien_xa_hoi_hoa_dich_vu_cong, 69.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/33331/Ban_ve_mot_so_giai_ phap_thu_hut_va_trong_dung_nguoi_co_tai_nang_trong_cac_co_quan_hanh_ chinh_nha, 24/05/2016 70.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/31774/Tu_chu_ve_tai_chinh_ Chia_khoa_doi_moi_don_vi_su_nghiep_cong_lap, 29/12/2015 71.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/20940/Vai_tro_cua_su_gan_k et_giua_nhan_vien_va_to_chuc_trong_thu_hut_trong_dung_nhan_tai, 16/10/2015 72.http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1532 73 http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/?act=news&id=154, 08/07/2013 74.http://hrmo.hcmute.edu.vn/ArticleId/dd3f3912-4765-4976-a40e42f35c993c6c/doi-moi-hoat-dong-tuyen-dung-nhan-su-trong-co-quan-hanh-chinhnha-nuoc 75.http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20751, 11/4/2014 76.http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010096/0/5252/Vi_sao_ca n_xac_dinh_vi_tri_viec_lam_, 26/09/2014 77.http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010096/0/5072/Xac_dinh _vi_tri_viec_lam_la_nhiem_vu_khong_the_thieu_trong_quan_ly_nhan_su 78.http://www.baokhanhhoa.com.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/201308/nganh-y-tekho-tuyen-dung-duoc-bac-si-2254837/, 08/08/2013 79.http://www.tapchiyhocduphong.vn/tin-tuc/dien-dan-y-hoc-duphong/2014/03/81E2104B/nhan-luc-y-te-du-phong-thuc-trang-thach-thuc-va-giaiphap/, 8/3/2014 80.http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2016/39427/Ve-doi-moi-quan-ly-va-phat-trien-dich-vu-su-nghiep.aspx 81.http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Thanh-lap-Hoi-dong-quan-ly-trongdon-vi-su-nghiep-cong-lap/279343.vgp, 20/6/2016 82.http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-06-13/tuchu-doi-voi-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-binh-dang-giua-cong-lap-va-tu-nhan32582.aspx, 13/06/2016 83.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=135 84.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/18659/Che_dinh_hop_dong_t rong_Luat_Vien_chuc, 13/3/2015 85.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=237 86.http://www.xaydungdang.org.vn/Home/MagazineStory.aspx?mid=40&mzid=31 5&ID=689 87.http://caicachcongvu.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/1010103/0/5652/Mot_so_d e_xuat_nham_nang_cao_chat_luong_tuyen_dung_vien_chuc_o_cac_tinh_than h_pho_truc_thuoc_Trung_uong, 12/05/2016 88.http://dangcongsan.vn/thoi-su/bo-y-te-se-tinh-gian-toi-thieu-10-bien-che375515.html 89.http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/972/language/viVN/M-t-s-quan-di-m-va-gi-i-phap-xay-d-ng-tieu-chu-n-ch-c-danh-ngh-nghi-p-c-avien-ch-c-trong-b-i-c-nh-h.aspx 90.http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/4949/Co_so_khoa_hoc_trong _viec_xay_dung_Luat_Vien_chuc, 07/10/2013 91.https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15853, 4/7/2016 92.http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/hang-loat-giao-vien-ha-noi-dieudung-vi-cong-van-cua-so-noi-vu_t114c8n97591, 16/12/2015 93.http://vtv.vn/trong-nuoc/tuyen-dung-sai-quy-dinh-so-y-te-tphcm-bi-phebinh-20160710070627144.htm, 10/7/2016 94.http://www.vtc.vn/de-thi-vien-chuc-bi-lo-dap-an-van-cong-nhan-ket-quad186693.html, 23/12/2014 95.http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/hoi-dong-tuyen-dung-giao-vien-tinhbac-giang-ban-hanh-ke-hoa%CC%A3ch-xet-tuye%CC%89n-giao-vien-nam-2016/ 96.http://tuyencongchuc.vn/tin-tuc-tong-hop/vu-lo-de-thi-vien-chuc-chi-tramtrieu-la-co-de/, 31/5/2015 97.http://www.vtc.vn/tien-si-o-phap-van-truot-vien-chuc-ha-noid169663.html, 22/8/2014 98.http://truyenhinhnghean.vn/giao-duc/201512/giai-bai-toan-hon-1500-gvdoi-du-bang-cach-nao-650143/, 16/12/2015 PHỤ LỤC SỐ 01 Trường học Trường mẫu giáo Trường Tiểu học Trường Trung học sở Trường Trung học phổ thông Trường Cao đẳng&Đại học Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tổng Số lượng trường học 14.513 15.254 Số lượng trường học so với năm học 2014-2015 (trường học) Tăng 334 trường Giảm 23 trường Số giáo viên (nghìn người) Số lượng giáo viên so với năm học 2014-2015 (%) 231,9 Tăng 7,6 % 396,9 Tăng 1,2% 10.312 Tăng 19 trường 313,5 Tăng 0,3% 2.399 Tăng 13 trường 150,9 Giảm 0,7% 445 Tăng trường 93,5 Tăng 2,3% 303 Giảm 10 trường 10,2 Giảm 6,5% 40.827 trường 1014,9 nghìn người Số lượng trường học giáo viên bậc học nước năm học 2015-2016 (Nguồn: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15853, Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2016) PHỤ LỤC SỐ 02 Bác sỹ Các vùng kinh tế Năm 2011 Cần có năm 2020 Cần bổ sung Tổng bác sỹ Bác sỹ/1 vạn dân 10.696 5,3 22.947 12.251 6.722 6,0 13.297 6.575 8.982 4,7 21.252 12.270 Tây Nguyên 1.894 3,6 5.595 3.701 Đông Nam Bộ 8.724 5,9 17.466 8.742 Đồng sông Cửu Long 7.084 4,1 18.794 11.708 Tổng số 44.104 99.351 55.247 Đồng sông Hồng Trung du & Miền núi Bắc Bộ Bắc Trung Bộ & Duyên hải Nam Trung Bộ Tổng số bác sỹ nước năm 2011 cần có đến năm 2020 (Nguồn: Quyết định số 2992/QĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 17/7/2015 Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020) ... viên chức từ 1975 đến 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 32 2.1 Thực trạng pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam 32 2.1.1 Các văn pháp luật quy định tuyển dụng. .. HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 76 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam 76... văn pháp luật tuyển dụng viên chức việc tổ chức thực pháp luật tuyển dụng viên chức Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung vào nghiên cứu với phạm vi sau: - Pháp luật tuyển dụng viên chức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về tuyển dụng viên chức ở việt nam hiện nay – thực trạng và giải pháp, Pháp luật về tuyển dụng viên chức ở việt nam hiện nay – thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay