Pháp luật tín chấp và thực tiễn áp dụng tại tỉnh điện biên

85 14 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 05:28

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ ở làm rõ biện pháp bảo đảmthực hiện nghĩa vụ bằng tín chấp, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng tíndụng ngân hàng bằng Tòa án liên quan đến tranh chấp mà biện pháp bảo đảmlà tín chấp; nghiên cứu việc vận dụng quy định về tín chấp trong các giao dịchdân sự ngoài xã hội qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Điện Biên để tìm ra cácgiải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về vấn đề này BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THU NHƯỜNG PHÁP LUẬT TÍN CHẤP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Dân Mã số : 60.38.50.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÙNG TRUNG TẬP HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, tài liệu trích dẫn, sử dụng luận văn trung thực; kết luận khoa học nhận xét luận văn chưa công bố cơng trình khác XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG TÁC GIẢ LUẬN VĂN DẪN KHOA HỌC HOÀNG THU NHƯỜNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật dân BPBĐ : Biện pháp bảo đảm GDBĐ : Giao dịch bảo đảm LĐ -TB - XHCN : Lao động, thương binh, xã hội MTQG : Mục tiêu quốc gia NXB : Nhà xuất NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội CP : Chính phủ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN CHẤP 1.1 Khái niệm, đặc điểm bảo đảm thực nghĩa vụ dân 1.1.1 Khái niệm bảo đảm thực nghĩa vụ dân 8 1.1.2 Đặc điểm biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân 10 1.2 Khái niệm, đặc điểm biện pháp tín chấp 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Đặc điểm biện pháp tín chấp 12 1.3 Phân biệt biện pháp tín chấp số biện pháp bảo đảm khác 14 1.3.1 Phân biệt biện pháp tín chấp nghiệp vụ cho vay tín chấp Ngân hàng Thương mại 14 1.3.2 Phân biệt biện pháp tín chấp biện pháp bảo lãnh 15 1.4 Phạm vi mục đích bảo đảm tín chấp 18 1.4.1 Phạm vi bảo đảm tín chấp 19 1.4.2 Mục đích bảo đảm tín chấp 22 Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍN CHẤP 23 25 2.1 Đối tượng tín chấp 25 2.2 Phạm vi áp dụng biện pháp bảo đảm tín chấp 27 2.3 Chủ thể tín chấp 28 2.3.1 Bên bảo đảm 28 2.3.2 Bên bảo đảm 42 2.3.3 Bên nhận bảo đảm 46 2.4 Quyền nghĩa vụ chủ thể biện pháp tín chấp 51 2.4.1 Quyền nghĩa vụ bên bảo đảm 51 2.4.2 Quyền nghĩa vụ bên nhận bảo đảm 53 2.4.3 Quyền nghĩa vụ bên bảo đảm 54 2.5 Hình thức, nội dung tín chấp 55 2.5.1 Hình thức tín chấp 55 2.5.2 Nội dung thỏa thuận bảo đảm tín chấp 56 Kết luận chương 58 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TÍN CHẤP TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÍN CHẤP 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật tín chấp tỉnh Điện Biên 59 59 3.1.1 Tác động điều kiện kinh tế - xã hội đến việc áp dụng quy định tín chấp tỉnh Điện Biên 59 3.1.2 Thực trạng áp dụng quy định tín chấp tỉnh Điện Biên qua số Bản án điển hình 62 3.2 Các giải pháp hồn thiện pháp luật tín chấp nâng cao hiệu thực thi quy định pháp luật tín chấp 3.2.1 Các giải pháp hồn thiện pháp luật tín chấp 66 66 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực thi quy định pháp luật tín chấp Kết luận chương 72 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế quốc gia nay, hoạt động bảo đảm thực nghĩa vụ có vai trò đặc biệt quan trọng, cơng cụ để bảo đảm quyền lợi cho chủ thể quyền quan hệ Trong q trình thực sách lớn Đảng Nhà nước phát triển kinh tế nói chung phát triển cơng nghiệp, nơng thơn nói riêng, việc quy định biện pháp bảo đảm cần linh hoạt Các biện pháp bảo đảm, bên cạnh mục tiêu chung hướng tới lợi ích của tất chủ thể xã hội ngồi ra, cá nhân, hộ gia đình nghèo Nhà nước ghi nhận sách bảo đảm riêng nhằm giúp đỡ chủ thể có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để xóa đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng sống Đó nguyên nhân, biện pháp bảo đảm tín chấp đời kế thừa ghi nhận BLDS năm 2015 Riêng lĩnh vực cho vay tín dụng hình thức tín chấp có nhiều quy định cụ thể nội dung hình thức, tồn nhiều bất cập, làm hạn chế hiệu sách lớn Đảng Nhà nước nông nghiệp, nông thơn Trước tình hình việc hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hình thức tín chấp nhằm làm cho quy định bảo đảm tín chấp thực lành mạnh, góp phần làm cho xã hội nói chung, kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn nói riêng phát triển bền vững, ổn định yêu cầu cấp thiết Để có nhìn tổng thể sở lý luận thực tiễn hoạt động cho vay tín dụng hình thức tín chấp thuận lợi, khó khăn q trình thực hiện, vấn đề đảm bảo cơng lợi ích bên nào, việc áp dụng pháp luật giải gặp thuận lợi khó khăn thực tế; cam kết từ quan hệ xã hội cần giải nào… từ đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình thức tín chấp Nhằm nâng cao tính thực tiễn đề tài, tác giả nghiên cứu thực tiễn tín chấp áp dụng tỉnh Điện Biên – tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao nước Trước thực tế đó, học viên lựa chọn đề tài: “Pháp luật tín chấp thực tiễn áp dụng tỉnh Điện Biên” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm vừa qua, việc cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay có bảo đảm tín chấp nhà nước quan tâm, thực triển khai thường xuyên địa phương Đồng thời với đó, cơng trình, nghiên cứu viết liên quan đến tín chấp ngày nhiều Có thể kể đến số cơng trình như: - Nguyễn Thị Hà (Khóa luận tốt nghiệp), “Tín chấp - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”; Đại học Luật Hà Nội, 2011 Trong cơng trình này, tác giả Nguyễn Thị Hà phân tích kiến thức nội dung tín chấp BLDS năm 2005 chủ thể, hình thức, nội dung biện pháp bảo đảm tín chấp… - PGS.TS Phạm Văn Tuyết TS Lê Kim Giang (chủ biên), “Hoàn thiện chế định bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự”, NXB Dân Trí, 2015 Đây cơng trình nghiên cứu biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân nói chung có biện pháp tín chấp Trong sách này, tác giả phân tích khái quát quy định pháp luật tín chấp; đưa bất cập xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật tín chấp… - Bài viết Luật sư Trương Thanh Đức – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Maritime Bank bình luận chế định giao dịch bảo đảm Bộ luật dân có mục nói giao dịch bảo đảm tín chấp (6.2012) Trong viết này, ơng Đức lập luận kiến nghị loại bỏ biện pháp tín chấp khỏi BLDS - Hội thảo khoa học Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Những bất cập pháp luật giao dịch bảo đảm”, tổ chức năm 29.9.2014, có phần nội dung tín chấp - Bài viết tác giả Nguyễn Văn Quang đăng mạng http://ngươibaovequyenloi ngày 14/12/2015 chế định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dự thảo Bộ luật dân sửa đổi - Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luận án tiến sĩ luật học, Ngô Quốc Kỳ, Đại học Luật Hà Nội, năm 2003 - Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành, luận án tiến sỹ, Vũ Thị Hồng Yến, Đại học Luật Hà Nội, năm 2013 - Bùi Thị Duyên (2014), Pháp luật chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ dân - Thực trạng phương hướng hoàn thiện, luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia, Hà Nội - Xây dựng hoàn thiện chế giải tranh chấp thay quan hệ thương mại giai đoạn nước ta, luận án tiến sỹ, Dương Quỳnh Hoa, Học viện Khoa học xã hội, năm 2012 - Pháp luật bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng, thực trạng phương hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, Nguyễn Thị Minh Chi; Đại học Luật Hà Nội, năm 2004 - Bảo đảm tiền vay ngân hàng, thực trạng giải pháp, luận văn thạc sỹ, Lê Thu Hiền, Đại học Luật Hà Nội, năm 2003 - Hoàn thiện pháp luật quyền chủ nợ tổ chức tín dụng, luận văn thạc sĩ, Lê Kim Thanh, Đại học Luật Hà Nội, năm 2008 - Bài viết tác giả Trần Đình Hảo bình luận dự thảo Nghị định 163/NĐ-CP “Về giao dịch bảo đảm” có phần nội dung tín chấp (9.2007) - Bài viết tác giả Nguyễn Văn Phương đăng Tạp chí Ngân hàng số 11/2007 bình luận, so sánh riêng xử lý tài sản bảo đảm Nghị định 178/NĐ-CP có phần nội dung tín chấp - Sách “Bình luận khoa học Bộ luật Dân 2005” Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, Hoàng Thế Liên chủ biên Qua việc phân tích khái qt cơng trình nghiên cứu trên, thấy rằng, tín chấp quan tâm nghiên cứu thời gian vừa qua cơng trình nghiên cứu chun sâu tồn diện tín chấp, đặc biệt thực tiễn áp dụng tín chấp tỉnh Điện Biên chưa có Vì việc thực đề tài “Pháp luật tín chấp thực tiễn áp dụng tỉnh Điện Biên” cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam vấn đề như: Khái quát chung tín chấp, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ; nghiên cứu hình thức cho vay tín chấp; đặc điểm hình thức bảo đảm tín chấp; trình tự, thủ tục ký kế hợp đồng có biện pháp bảo đảm tín chấp chế kiểm sốt rủi ro Luận văn phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật tín chấp giao dịch dân xã hội địa bàn tỉnh Điện Biên kiến nghị hoàn thiện 3.2 Phạm vi nghiên cứu Để phù hợp với yêu cầu phạm vi hạn hẹp luận văn thạc sỹ luật học, học viên Nghiên cứu quy định pháp luật dân Việt Nam 10 hành tín chấp quy định Bộ luật dân 2005, có mở rộng tìm hiểu thêm sơ qua quy định pháp luật dân biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ tín chấp giao dịch dân nói chung Hiện pháp luật dân Việt Nam hành có quy định bảo đảm thực nghĩa vụ tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn tổ chức tín dụng nên chủ yếu luận văn nói vấn đề này; luận văn phân tích, bình luận quy định pháp luật tín chấp như: đối tượng tín chấp, chủ thể tín chấp, quyền nghĩa vụ bên giao dịch tín chấp…Trên sở phân tích quy định pháp luật, tác giả nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật dân tín chấp cá nhân hộ gia đình nghèo tổ chức tín dụng tỉnh Điện Biên Dựa phân tích, bình luận pháp luật thực tiễn áp dụng quy định tín chấp, luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật tín chấp phương thức giải tranh chấp có liên quan đến hình thức bảo đảm tín chấp Phương pháp nghiên cứu Để thực thành công luận văn này, học viên sử dụng cách đồng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học Trước hết phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin Ngồi phương pháp nghiên cứu có tính chất lý luận này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống khác như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu qua thực tiễn xét xử Tòa án Những phương pháp giúp tác giả tiếp cận đối tượng nghiên cứu cách có sở khoa học, đảm bảo tính hiệu q trình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài 5.1 Mục đích Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ tín chấp, thủ tục giải tranh chấp hợp đồng tín 71 - Cũng giống vụ việc trên, vai trò tổ chức trị - xã hội với tư cách bên bảo đảm rõ ràng Những tổ chức thể vai trò giai đoạn đầu xác nhận, xét điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn mà khơng kiểm tra, giám sát người vay việc sử dụng vốn vay chưa làm trách nhiệm việc đốc thúc bên vay trả nợ cho ngân hàng sách xã hội; - Mặc dù, vụ việc tình cho vay có bảo đảm biện pháp tín chấp Mặt trận Tổ quốc; nhiên, thực tế, biện pháp bảo đảm không phát huy tác dụng việc nâng cao trách nhiệm trả nợ bên cho vay chưa bảo đảm quyền lợi bên cho vay tài sản 3.2 Các giải pháp hồn thiện pháp luật tín chấp nâng cao hiệu thực thi quy định pháp luật tín chấp 3.2.1 Các giải pháp hồn thiện pháp luật tín chấp Tín chấp khơng phải vấn đề luật Dân sự; nhiên, qua việc phân tích, bình luận cụ thể quy định pháp luật tín chấp tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện pháp luật tín chấp, cụ thể: Thứ nhất, loại bỏ biện pháp tín chấp khỏi BLDS ghi nhận tín chấp văn pháp lý riêng Trong khoa học pháp lý dân sự, bảo đảm thực nghĩa vụ dân ln có tính chất tài sản bên quan hệ nghĩa vụ cam kết, thỏa thuận sở quy định pháp luật Về nguyên tắc, bảo đảm thực nghĩa vụ dân dù bên thỏa thuận nhằm buộc người có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ mà họ cam kết Với tính chất biện pháp tài sản có tính chất dự phòng, nên trường hợp người có nghĩa vụ khơng thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ mà họ cam kết, thỏa thuận, người có quyền u cầu Tòa án, quan có 72 thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Tùy trường hợp tùy thuộc vào cam kết, thỏa thuận, biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân có quy chế xử lý khác tài sản bảo đảm Vì lý lẽ đó, nhiều nhà khoa học quan điểm rằng, tín chấp khơng thể biện pháp bảo đảm Bởi, cá nhân, hộ gia đình nghèo vay tiền tổ chức tín dụng khơng trả hồn tồn khơng có phương thức xử lý để tiến hành thu hồi nợ cho bên có quyền biện pháp bảo đảm khác Do đó, người theo quan điểm nhận định cần loại biện pháp khỏi BLDS năm 2015 Đây quan điểm mới, mà từ ban hành Bộ luật dân năm 2005, có nhiều ý kiến khác biện pháp bảo đảm tín chấp Nếu xét góc độ kinh tế túy, có ý kiến cho rằng: “Thực chất trách nhiệm tài sản biện pháp bảo đảm hồn tồn khơng Đó thứ bảo đảm ảo, thứ thuốc giả, không màu sắc, không mùi vị hồn tồn vơ tác dụng chế định giao dịch bảo đảm Do quan hệ dân quan hệ tài sản nên tác giả nhấn mạnh rằng: Giao dịch tín chấp khơng thuộc quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân phi tài sản Với lập luận này, tác giả đề nghị cần loại bỏ khỏi Bộ luật dân biện pháp bảo đảm “tín chấp” để bảo đảm hợp lý, chuẩn mực Bộ luật dân sự, luật điều chỉnh chủ yếu quan hệ tài sản” Trái ngược lại với quan điểm trên, số ý kiến cho nên quy định biện pháp bảo đảm tín chấp BLDS Những người theo quan điểm lập luận rằng: + Dưới góc độ xã hội: Vay vốn tín chấp tổ chức trị xã hội phù hợp với sách Đảng, Chính phủ xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Chính mà biện 73 pháp bảo đảm tín chấp cần giữ lại tách thành biện pháp bảo đảm riêng biệt Có vậy, thể chế hóa sách Đảng, Chính phủ vào thực thực tế; + Việc quy định tín chấp tổ chức trị - xã hội biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân hoàn toàn phù hợp với truyền thống dân tộc: Một là, nhân dân Việt Nam coi trọng uy tín, coi trọng niềm tin tín nhiệm lẫn Tín chấp thể rõ điều Chính mà vay vốn, người dân lúc coi trọng việc trả nợ việc để giữ chữ tín, việc để họ đền đáp người giúp họ; hai là, người Việt Nam có truyền thống “tương thân tương ái” nên cần quy định tín chấp tổ chức trị - xã hội, mục đích giúp đỡ, tạo điều kiện để người nghèo vươn lên nghèo + Dưới góc độ pháp lý: Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ có chức nói chung: chức tác động, chức dự phòng Ba chức thể tín chấp tổ chức trị - xã hội sau: (i) Chức tác động: Các tổ chức trị bảo dảm tổ chức có ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ tới ý thức vay vốn, sử dụng vốn trả nợ người vay vốn; (ii) Chức dự phòng: Ngân hàng, tổ chức tín dụng áp dụng tín chấp người vay vốn thành viên tổ chức trị xã hội phép bảo đảm cho thành viên tổ chức vay vốn Trong lần sửa đổi Bộ luật dân năm 2015, có ý kiến đã đề nghị bỏ quy định tín chấp khơng phù hợp với u cầu giao dịch dân có tính chất hàng hóa – tiền tệ quan hệ tín dụng Nhưng nhiều ý kiến, có Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình (nay Trưởng Ban kinh tế Trung ương) yêu cầu để nguyên biện pháp bảo lãnh tín chấp yêu cầu ngân hàng thương mại phải đẩy mạnh hoạt động cho vay với hình thức bảo đảm tín chấp 74 Tác giả cho rằng, nội dung hướng dẫn tín chấp nên quy định quy chế tổ chức hoạt động ngân hàng sách xã hội – ngân hàng thực sách lớn Chính phủ xóa đói, giảm nghèo Theo đó, tác giả kiến nghị loại bỏ tín chấp khỏi quy định BLDS ghi nhận tín chấp văn pháp lý riêng Nghị định Chính phủ Đây kiến nghị Luật sư Trương Thanh Đức: “Sửa đổi Bộ luật Dân theo hướng, loại bỏ tín chấp khỏi biện pháp bảo đảm (nếu cần áp dụng cho tín dụng sách cần quy định văn luật) không coi biện pháp bảo đảm nghĩa vụ” Thứ hai, sửa đổi khoản Điều 49 Nghị định 163/2006 Khoản Điều 49 Nghị định 163/2006 quy định: “Cá nhân, hộ gia đình nghèo bảo đảm tín chấp phải thành viên tổ chức trị - xã hội quy định Điều 50 Nghị định này” Đây quy định khơng rõ ràng, chủ thể hộ gia đình điều luật chưa thể rõ tất thành viên hộ hay cần thành viên hộ thành viên tổ chức trị - xã hội đủ điều kiện vay vốn Chính bất cập luật, có tranh luận trái chiều liên quan đến vấn đề Do đó, tác giả kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng rõ ràng, cụ thể để tránh việc hiểu áp dụng không thống Thứ ba, cần bổ sung thêm quy định số lượng khoản vay mà cá nhân, hộ gia đình nghèo kí kết Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp cá nhân, hộ gia đình nghèo thành viên nhiều tổ chức trị - xã hội khác nhau; nhiên, BLDS năm 2015 văn quy định tín chấp khơng có quy định cá nhân, hộ gia đình nghèo kí hợp đồng vay vốn tổ chức tín dụng Điều gây lúng túng việc triển khai áp dụng tổ chức trị - xã hội tổ chức tín dụng Tác giả kiến 75 nghị, thời điểm cá nhân, hộ gia đình nghèo vay khoản vay tín chấp tổ chức tín dụng Quy định hạn chế việc vay vốn tràn làn, không sử dụng vốn hiệu cá nhân, hộ gia đình nghèo; qua giảm thiểu trường hợp khơng trả nợ cá nhân, hộ gia đình nghèo Thứ tư, cần mở rộng chủ thể vay vốn tín chấp tổ chức trị - xã hội Theo quan điểm tác giả, việc cho vay vốn tín chấp tổ chức trị - xã hội sách xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng sống cho người dân; đó, khơng cá nhân, hộ gia đình nghèo mà số chủ thể khác có nhu cầu vốn vay để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế Về việc mở rộng đối tượng vay vốn tín chấp tổ chức trị - xã hội, số đối tượng cần quy định tham gia vay vốn tín chấp sau: - Thành viên tổ chức trị - xã hội có thành tích lao động, sản xuất Việc quy định người tổ chức trị - xã hội có thành tích lao động, sản xuất vay vốn tín chấp có ý nghĩa biện pháp khuyến khích thành viên khác thi đua lập thành tích tổ chức Hơn nữa, việc cho chủ thể vay vốn tỉ lệ thu hồi nợ tổ chức tín dụng nâng cao; - Các hộ gia đình thuộc diện hộ cận nghèo Đây chủ thể gặp khó khăn sống; đó, theo tác giả nên mở rộng cho chủ thể vay biện pháp tín chấp với ưu đãi tiền vay, thời hạn vay lãi suất vay thấp so với cá nhân, hộ gia đình nghèo Thứ năm, cần bổ sung thêm quy định điều chỉnh quan hệ tín chấp cá nhân, tổ chức liên quan tín chấp tổ chức trị - xã hội 76 Quy phạm điều chỉnh quan hệ tín chấp ít; mặt khác quy phạm pháp luật khơng cụ thể hóa, chung chung dẫn tới việc thiếu số nội dung pháp luật tín chấp tổ chức trị - xã hội Nhằm nâng cao hiệu biện pháp tín chấp, tác giả kiến nghị cần bổ sung thêm quy định sau: - Bổ sung thêm quy định trách nhiệm tổ chức trị - xã hội người vay vốn khơng có khả trả nợ - Xây dụng cụ thể tiêu chuẩn cho vay tiền tín chấp Thứ sáu, cần bổ sung thêm quy định nhằm hạn chế rủi ro cho tổ chức tín dụng cho vay tín chấp Hiện nguồn vốn cho vay tín chấp lấy gần hoàn toàn từ ngân sách Nhà nước Trong có nhiều cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn Ngân hàng sách xã hội khơng có khả trả cố tình khơng trả Bởi vậy, tác giả kiến nghị lấy thêm nguồn vốn ngân sách Nhà nước để làm nguồn vay cho cá nhân, hộ gia đình nghèo để giảm thiểu bớt rủi ro cho ngân sách Nhà nước; đồng thời huy động nguồn lực tồn xã hội cơng xóa đói, giảm nghèo nước ta Thứ bảy, cần tăng giá trị số tiền vay cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay tín chấp Hiện nay, theo đánh giá chung, số tiền cho vay bảo đảm tín chấp q nhỏ Chính thế, hộ gia đình thực cần vốn để mua tư liệu sản xuất, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh lại khơng đủ vốn để thực dẫn tới hiệu sử dụng vốn vay thấp Tác giả kiến nghị nên tăng số tiền vay tín chấp để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện sống cho cá nhân, hộ gia đình nghèo 77 Thứ tám, cần quy định chặt chẽ giai đoạn thu nhận xử lý hồ sơ vay tín chấp Đồng thời xác định rõ vi phạm từ phía chủ thể vay điều kiện để ngân hàng hủy bỏ hợp đồng Đây kiến nghị hồn thiện pháp luật tín chấp PGS.TS Phạm Văn Tuyết TS Lê Kim Giang (chủ biên) sách: “Hoàn thiện chế định bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự”, NXB Dân Trí, 2015 Tại trang 324, tác giả phân tích: “Về phía chủ thể bảo đảm ngân hàng giai đoạn đầu kiểm tra hồ sơ phải nghiêm ngặt việc định có phê duyệt hồ sơ vay khơng nhằm hạn chế rủi ro cho Còn từ góc độ pháp lý, cho quy định rõ trường hợp hủy bỏ hợp đồng yêu cầu hồn trả nhận từ bên vi phạm nghĩa vụ củ đặc biệt bên bảo đảm” Tác giả cho kiến nghị hoàn toàn phù hợp với thực tiễn cần cụ thể hóa luật 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực thi quy định pháp luật tín chấp Thứ nhất, cần đẩy mạnh tuyên truyền để chủ thể xã hội nói chung cá nhân, hộ gia đình nghèo nói riêng biết sách Nhà nước việc cho vay ưu đãi có bảo đảm biện pháp tín chấp.Với hiểu biết pháp luật tín chấp, cá nhân, hộ gia đình nghèo biết quyền lợi trách nhiệm việc vay vốn có bảo đảm tín chấp tổ chức tín dụng; Thứ hai, thành viên tổ chức trị - xã hội người có thẩm quyền việc xét duyệt, kí hồ sơ cho vay vốn cần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đủ kiến thức trình độ việc thẩm định hồ sơ vay vốn, tránh trường hợp cho vay sai đối tượng hay hồ sơ vay vốn không đúng… 78 Thứ ba, tồn công tác xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nói riêng vụ án dân sự, kinh tế nói chung chất lượng xét xử hạn chế Để nâng cao hiệu công tác xét xử, áp dụng pháp luật Tòa án, cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán, thư kí, hội thẩm nhân dân… Bên cạnh đó, nhà hoạch định chiến lược cho cơng xóa đói, giảm nghèo Đảng Nhà nước cần bám sát vào tình hình đời sống kinh tế xã hội địa phương để có sách ưu đã, hỗ trợ phù hợp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo khu vực Các quan có thẩm quyền xác định cá nhân, hộ gia đình nghèo cần khách quan, công tâm việc xét duyệt tránh trường hợp bỏ xót đối tượng hay xét duyệt cho đối tượng không đủ điều kiện vay vốn ưu đãi ngân hàng sách xã hội biện pháp bảo đảm tín chấp Kết luận chương Chương luận văn giải vấn đề thực tiễn áp dụng biện pháp tín chấp tỉnh Điện Biên Điện Biên – tỉnh có kinh tế khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo nằm tỉnh cao nước; đó, địa phương triển khai áp dụng mạnh mẽ chương trình vay tín chấp Tuy nhiên, thực tế triển khai áp dụng, nhiều vướng mắc, bất cập như: - Bên vay khơng có ý thức, trách nhiệm việc trả nợ tiền vay cho Ngân hàng sách – xã hội; chí, với vụ việc trên, bên vay khơng tham gia phiên tòa Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần; - Vai trò bên bảo đảm rõ ràng, mờ nhạt Sự thiếu trách nhiệm bên bảo đảm khiến cho việc thu hồi nợ tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn; - Mặc dù Tòa sản phán việc bên vay phải trả nợ cho ngân hàng sách xã hội; nhiên, đối tượng bảo đảm tài 79 sản mà uy tín nên hiệu thực thi án không cao, đặc biệt với trường hợp bên vay cố tình khơng trả… Trên sở phân tích quy định pháp luật tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật tín chấp địa bàn tỉnh Điên Biên, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật tín chấp như: kiến nghị loại bỏ tín chấp khỏi BLDS xây dựng Nghị định riêng tín chấp; kiến nghị mở rộng chủ thể vay tín chấp; kiến nghị tăng giá trị khoản tiền vay tín chấp… 80 KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng phận quan trọng, thiếu kinh tế thị trường Sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào hiệu hoạt động ổn định Ngân hàng Trong trình hoạt động ngân hàng, tranh chấp phát sinh từ hoạt động tín dụng có biện pháp bảo đảm tín chấp khơng nhiều, tượng tất yếu khách quan, đòi hỏi phải giải kịp thời, có hiệu Thực tiễn tỉnh Điện Biên cho thấy thời gian gần đây, tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng có xu hướng bắt đầu gia tăng số lượng tính chất phức tạp Các tranh chấp chủ yếu liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm người vay xử lý tài sản bảo lãnh, tranh chấp liên quan đến bảo lãnh tín chấp Tòa án thụ lý Quy định pháp luật để giải loại tranh chấp biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ khơng phải tín chấp tương đối đầy đủ, toàn diện Đối với biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ tín chấp số điểm chưa quy định, quy định chưa cụ thể rõ ràng chưa hướng dẫn thi hành, việc yêu cầu tổ chức trị - xã hội thực trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở hộ gia đình, cá nhân thực nghiêm chỉnh hợp đồng tín dụng Thực tế, nguyên tắc tranh tụng giải tranh chấp tín chấp tố tụng chưa kiểm chứng thực tế, với số tiền vay không lớn, chứng rõ ràng áp dụng trình tự rút gọn phù hợp Trong xét xử cần trọng cam kết, thỏa thuận Để nâng cao chất lượng, hiệu công tác giải vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng Tòa án, cần tiếp tục hồn thiện pháp luật tố tụng cung cấp chứng liên quan đến bảo lãnh tín chấp theo hướng tăng cường đảm bảo nguyên tắc tranh tụng Về pháp luật nội dung, cần quy định, hướng dẫn rõ trường hợp xử lý hợp đồng bảo lãnh tín chấp 81 bị coi vơ hiệu; cần có quy định gia hạn gặp rủi ro khách quan thiên tai, rủi ro thị trường rủi ro khách quan khác Khi áp dụng cần có phân biệt điều kiện tự nhiên xã hội vùng, miền để có sách khác (hạn mức cho vay) điều chỉnh quy định tín chấp cho phù hợp Khơng nên đánh đồng khó khăn mức cho vay đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa nghèo nàn, lạc hậu nhiều phương diện với cá nhân, hộ gia đình cư trú tỉnh trung du, đồng bằng, miền xi Nói cách khác, biện pháp tín chấp cần quy định rõ ràng áp dụng linh hoạt phát huy hiệu thực tế Tuy hình thức bảo đảm tín chấp khơng hồn toàn với chất đặc điểm quan hệ có tính chất tài sản, quy định tín chấp với sách Chính phủ nhằm trợ giúp cá nhân, hộ gia đình nghèo trở thành phương tiện hữu hiệu, có ý nghĩa xã hội - trị to lớn Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân cấp, nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên để nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng thiết chế bổ trợ tư pháp để trợ giúp cách có hiệu cho Tòa án q trình giải vụ án liên quan đến hợp đồng tín dụng có biện pháp bảo đảm tín chấp./ 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, 2013 Đảng Cộng sản Việt Nam (2000) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2012) Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, http://baodientu.Chinhphu.vn Bộ luật dân năm 1995 Bộ luật dân năm 2005 Bộ luật dân năm 2015 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Từ điển Luật học NXB Từ điển Bách khoa Sách “Bình luận khoa học Bộ luật Dân 2005” Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên chủ biên 10 Trường Đại học luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật Dân sự, Nxb Tư pháp Hà Nội 11 Viện Đại học mở Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Dân sự, Tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam 12 Trường Đại học luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích từ ngữ luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 13 Trung tâm từ điển, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 1996 14 Đào Trí Úc (2005), “Xã hội học thực pháp luật – Những khía cạnh nhận thức bản”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật 15 Hồn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luận án tiến sĩ luật học, Ngô Quốc Kỳ, Đại học Luật Hà Nội, năm 2003 83 16 Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành, luận án tiến sỹ, Vũ Thị Hồng Yến, Đại học Luật Hà Nội, năm 2013 17 Bùi Thị Duyên (2014), Pháp luật chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ dân - Thực trạng phương hướng hoàn thiện, luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia, Hà Nội 18 Xây dựng hoàn thiện chế giải tranh chấp thay quan hệ thương mại giai đoạn nước ta, luận án tiến sỹ, Dương Quỳnh Hoa, Học viện Khoa học xã hội, năm 2012 19 Pháp luật bảo lãnh thực hợp đồng tín dụng, thực trạng phương hướng hồn thiện, Luận văn thạc sĩ, Nguyễn Thị Minh Chi; Đại học Luật Hà Nội, năm 2004 20 Bảo đảm tiền vay ngân hàng, thực trạng giải pháp, luận văn thạc sỹ, Lê Thu Hiền, Đại học Luật Hà Nội, năm 2003 21 Hoàn thiện pháp luật quyền chủ nợ tổ chức tín dụng, luận văn thạc sĩ, Lê Kim Thanh, Đại học Luật Hà Nội, năm 2008 22 Bài viết tác giả Trần Đình Hảo bình luận dự thảo Nghị định 163/NĐ-CP “về giao dịch bảo đảm” có phần nội dung tín chấp (9.2007) 23 Bài viết Luật sư Trương Thanh Đức – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Maritime Bank bình luận chế định giao dịch bảo đảm Bộ luật dân có mục nói giao dịch bảo đảm tín chấp (6.2012) 24 Bài viết tác giả Nguyễn Văn Phương đăng Tạp chí Ngân hàng số 11/2007 bình luận, so sánh riêng xử lý tài sản bảo đảm Nghị định 178/NĐ-CP 25 Hội thảo khoa học Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “những bất cập pháp luật giao dịch bảo đảm”, tổ chức năm 84 29.9.2014, có phần nội dung tín chấp, nguồn http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view =article&catid=330:s-ds-nckh&id=10878:luat-dan-su&Itemid=36 26 Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020 Bộ lao động – Thương binh Xã hội, tháng năm 2015 27 Lê Thị Thu Thủy Đỗ Minh Tuấn, Giao dịch bảo đảm khía cạnh so sánh luật học, http://www.nclp.org.vn/kinh_nghiem_quoc_te/giaodich-bao-111am-duoi-khia-canh-so-sanh-luat-hoc-1 28 Bài viết “Nghèo đa chiều Việt Nam: Một số vấn đề sách thực tiễn”, PGS.TS Đặng Nguyên Anh - Viện trưởng Viện Xã hội học 29 Bài: “Thống đốc nói việc cho vay tín chấp chưa mạnh?”: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/thong-doc-noi-gi-ve-viec-cho-vay-tinchap-chua-manh-20150806173824363.chn 30 Bài: “Vay tín chấp, “cửa” tiếp vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ” http://www.sotuphapqnam.gov.vn/index.php?option=com_content&vie w=article&id=2450 31 Bài viết: “Tín dụng đen tín dụng đen có vi phạm pháp luật không?” http://Tin Nhanh Onlin 11/09/2015 32 Bài viết: “Lý người nghèo sập bẫy tín dụng đen” http://www Vnexprex Thứ năm, ngày 10/9/2015 | 10:08 GMT+7 33 Bài viết: “Tìm hiểu chương trình vay tín chấp tiêu dùng cá nhân” Tài online VN ngày 6.4.2016 34 Vũ Thị Hồng Yến đ.t.g (2010), Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường – Trường Đại học Luật Hà Nội “Lý luận thực tiễn biện pháp chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay hợp đồng tín dụng” chuyên đề 11; 85 35.Vũ Thị Hồng Yến (2013), Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định Pháp luật dân Việt Nam hành, luận án tiến sỹ, Đại học Luật hà Nội 36 Báo An ninh thủ đô, số ngày: Thứ - 26.3.2016 37 Thời báo Ngân hàng, số ngày 10/06/2015 38 http://entenews.vn/nhung khoang trong vay tin chap nha bang.HTM ngày 26/09/2015 39 “Năm 2015, ước tỷ lệ hộ nghèo nước 5%”, đăng tài website: http://dangcongsan.vn/chuong-trinh-135-va-cac-chuong-trinhdu-an-giam-ngheo/nam-2015-uoc-ty-le-ho-ngheo-ca-nuoc-con-duoi-5350678.html 40 Vay tín chấp gì? http://vaytienbank.com/vay-tin-chap-la-gi_38.html ... đảm tín chấp 56 Kết luận chương 58 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TÍN CHẤP TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÍN CHẤP 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật tín chấp tỉnh Điện. .. số vấn đề lý luận tín chấp Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật tín chấp Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật tín chấp tỉnh Điện Biên giải pháp hồn thiện pháp luật tín chấp 13 Chương MỘT... sâu tồn diện tín chấp, đặc biệt thực tiễn áp dụng tín chấp tỉnh Điện Biên chưa có Vì việc thực đề tài Pháp luật tín chấp thực tiễn áp dụng tỉnh Điện Biên cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật tín chấp và thực tiễn áp dụng tại tỉnh điện biên, Pháp luật tín chấp và thực tiễn áp dụng tại tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay