Chức năng của tòa án trong tố tụng hình sự

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 05:28

Làm rõ khái niệm, đặc điểm chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự, phạm vi thực hiện chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự và một số nguyên tắcliên quan đến việc thực hiện chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự. Nghiên cứu cơ sở khoa học của các quy định về chức năng của Tòa ántrong tố tụng hình sự, đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế vướng mắc từ đó tìm ra được những nguyên nhân từ thực trạng thực hiện chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BLHS: BLTTHS: CQĐT: CQTHTT ĐTV: HĐXX: KSV: TAND: TANDTC: TGTT: TTHS: TW: VKS: XHCN: Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình Cơ quan điều tra Cơ quan tiến hành tố tụng Điều tra viên Hội đồng xét xử Kiểm sát viên Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao Tham gia tố tụng Tố tụng hình Trung ương Viện kiểm sát Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm đặc điểm chức Tòa án tố tụng hình 1.2 Phạm vi thực chức Tòa án tố tụng hình 15 1.3 Các nguyên tắc bảo đảm thực chức Tòa án 18 tố tụng hình Kết luận chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN 34 TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2.1 Thực trạng pháp luật chức Tòa án tố tụng 34 hình Việt Nam 2.2 Thực trạng thực chức Tòa án tố tụng hình 55 Kết luận chương 66 Chương 3: GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM VIỆC THỰC HIỆN 68 CHỨC NĂNG CỦA TỊA ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 3.1 Tiếp tục hồn thiện chức Tòa án tăng cường 68 hướng dẫn, triển khai thực Bộ luật tố tụng hình năm 2015 3.2 Các giải pháp khác 77 Kết luận chương 83 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày 28/11/2013, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua Hiến pháp mới, nói kiện trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến lịch sử lập hiến nước ta Hiến pháp năm 2013 kế thừa thành tựu lập hiến Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, đồng thời tiếp thu tư tưởng Nhà nước pháp quyền thực tiễn công đổi hội nhập đất nước ta giai đoạn Hiến pháp năm 2013 sở hiến định quan trọng cho cơng đổi tồn diện đất nước ta nói chung, tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân tiến trình Cải cách tư pháp nói riêng thời gian tới Với nguyên tắc tổ chức thực quyền lực Nhà nước với đủ ba yếu tố phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan lập pháp, hành pháp tư pháp Hiến pháp năm 2013, lần kể từ sau Hiến pháp năm 1946 xác định cách rõ ràng: "Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp" (Điều Hiến pháp 2013), theo đó, Quốc hội quan thực quyền lập pháp, Chính phủ quan thực quyền hành pháp, Tòa án nhân dân quan thực quyền tư pháp Tại Khoản Điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định "Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp" Như vậy, chức Tòa án chức xét xử - chức thể xuyên suốt Hiến pháp trước Tuy nhiên lần Tòa án trao sứ mệnh cao quý, riêng có Tòa án "thực quyền tư pháp" Đây quy định Hiến pháp năm 2013 việc quy định Hiến pháp năm 2013 xác định rõ ràng, cụ thể vị trí, vai trò Tòa án nhân dân máy quan nhà nước, Tòa án nhân dân quan thực quyền tư pháp, thực chức xét xử; Tòa án nhân dân quan có quyền phán vi phạm pháp luật, tranh chấp theo quy định pháp luật vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Xử lý vi phạm pháp luật chế tài Nhà nước, giải tranh chấp quyền lực nhà nước thuộc thẩm quyền Tòa án Vì vậy, quy định Hiến pháp năm 2013 sở hiến định cho việc mở rộng thẩm quyền Tòa án xét xử loại án, thể xu tất yếu Nhà nước pháp quyền Hiến pháp năm 2013 khẳng định vị trí trung tâm Tòa án hệ thống tư pháp, vị trí trọng tâm hoạt động xét xử hoạt động tư pháp Để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Đảng ta đề nhiều chủ trương cải cách tư pháp nhấn mạnh: "Cải cách mạnh mẽ thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, bình đẳng, cơng khai, minh bạch, chặt chẽ thuận tiện, bảo đảm tham gia giám sát nhân dân hoạt động tư pháp; bảo đảm chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, lấy kết tranh tụng tòa làm quan trọng để phán án, coi khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp"1; đồng thời yêu cầu cải cách nhiều nội dung cụ thể khác tố tụng hình Đây định hướng quan trọng, đạo việc nghiên cứu, hoàn thiện quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 Hiến pháp năm 2013 thể sâu sắc quan điểm Đảng ta tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền người, quyền công dân, bổ sung nhiều nguyên tắc tư pháp tiến bộ, bổ sung làm rõ chức năng, nhiệm vụ Tòa án thực chức Hiến định Và để Tòa án thực chức xét xử Bộ luật tố tụng hình năm 2015 bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn Tòa án Những sửa đổi, bổ sung giúp góp phần bảo đảm cho Tòa án thực tốt quyền tư pháp theo quy định Hiến pháp năm 2013, đồng thời bảo đảm thống nhất, đồng với Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 Chính vậy, việc nghiên cứu “Chức Tòa án tố tụng hình sự” yêu cầu mang tính cấp thiết Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị số 48-NQ/TW ngày 26/5/2005, Nghị số 49NQ/TW ngày 02/6/2005, Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị; Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, XI Đảng Tình hình nghiên cứu đề tài Những nghiên cứu liên quan đến chức Tòa án tố tụng hình nhiều tác giả trình bày cơng trình nghiên cứu cấp độ khác như: - Luận án tiến sĩ luật học: + Lê Tiến Châu (2008), Chức xét xử tố tụng hình Việt Nam, Viện Nhà nước pháp luật, Viện khoa học xã hội Việt Nam Trong luận án, tác giả khẳng định xét xử chức bản, chức trung tâm có vai trò định TTHS, chức độc lập có khả kiểm soát việc thực chức tố tụng khác Tác giả phân tích vấn đề lý luận chức tố tụng hình khái niệm, loại chức tố tụng; vị trí, vai trò chức xét xử mơ hình, hình thức tố tụng hình sự; nêu nội dung phạm vi chức xét xử quy định pháp luật tố tụng hình sự; nguyên tắc, chế giám sát việc thực chức xét xử vai trò chủ thể thực chức xét xử Tác giả phân tích thành công bất cập quy định pháp luật chức xét xử từ góc độ pháp luật thực định từ hoạt động thực tiễn, nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế hiệu việc thực chức xét xử nói riêng chức tố tụng nói chung Trên sở tác giả luận án đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực chức xét xử TTHS trình cải cách tư pháp hoạn thiện thủ tục tố tụng hình Việt Nam + Nguyễn Mạnh Hùng (2012), Các chức tố tụng hình Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Học viện khoa học xã hội, Viện khoa học xã hội Việt Nam Trong luận án, tác giả nghiên cứu ba chức Tố tụng hình Việt Nam chức buộc tội, chức bào chữa chức xét xử Tác giả làm rõ sở lý luận việc xác định chức tố tụng, ý nghĩa, nội hàm, phạm vi giới hạn chức tố tụng hình sự; xác định rõ mối liên hệ chức tố tụng với mơ hình tố tụng hình sự, nguyên tắc tố tụng hình sự, đặc điểm trình chứng minh vụ án hình sự; xác định chủ thể thực chức tương ứng tố tụng hình Đồng thời tác giả đưa quan điểm giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật chức tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta Luận án cơng trình xây dựng quan điểm lý luận tổng thể chức tố tụng hình sự; làm rõ vai trò việc phân định chức tố tụng việc thực mục đích đổi tố tụng hình nước ta theo hướng tiếp thu yếu tố hợp lý tố tụng tranh tụng - Luận văn thạc sĩ luật học: Trần Hoàng Giang (2012), Chức Tòa án giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Đại học Luật Hà Nội Trong luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu chức Tòa án giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình - giai đoạn trung tâm tố tụng hình Tác giả tính chất xét xử sơ thẩm quy định khác biệt chức Tòa án giai đoạn với chức quan tư pháp khác VKS, CQĐT với chức Tòa án giai đoạn xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Tác giả phân tích có hệ thống, đầy đủ chức Tòa án giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình từ sở khoa học đến quy định hành thực tiễn áp dụng; quy định chưa thực hợp lý nghiên cứu hồ sơ triệu tập người tham gia tố tụng, trả hồ sơ điều tra bổ sung, xét xử phiên tòa; từ việc phân tích thực trạng, tác giả nêu rõ nguyên nhân xét yêu cầu cải cách tư pháp đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực chức Tòa án giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình - Các viết: + Trần Văn Độ (2010), "Xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Tòa án tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Kiểm sát (20) Trong viết, tác giả dựa sở lý luận quan trọng để nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Tòa án việc khẳng định mặt lý luận chức Tòa án xét xử Ngồi xét xử, Tòa án khơng có chức khác Nhiệm vụ, thẩm quyền Tòa án xác định phạm vi chức xét xử Trước yêu cầu cải cách tư pháp, tác giả đưa kiến nghị việc hoàn thiện quy định BLTTHS chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Tòa án cần hồn thiện theo hướng thể chức Tòa án xét xử, khơng giao cho Tòa án thẩm quyền không liên quan đến chức xét xử trái với chức xét xử + Lê Văn Cảm, Nguyễn Huy Phượng (2011), "Tòa án trung tâm, xét xử trọng tâm tố tụng hình theo tinh thần cải cách tư pháp", Tạp chí Tòa án nhân dân (9) Trong viết, tác giả đưa kiến nghị nhằm triển khai giải pháp đồng bộ, chủ yếu - quan trọng để nâng cao vai trò quyền tư pháp q trình tổ chức máy quyền lực nói chung nhằm bảo đảm cho Tòa án trung tâm, xét xử trọng tâm tố tụng hình theo tinh thần cải cách tư pháp, là: sửa đổi, bổ sung quy phạm hiến định tổ chức máy quyền lực Nhà nước phù hợp với nguyên tắc Nhà nước pháp quyền; xây dựng chế bảo vệ Hiến pháp nhánh quyền tư pháp (Tòa án) phù hợp với nguyên tắc Nhà nước pháp quyền pháp điển hóa lần thứ ba luật Tố tụng hình Việt Nam hành + Nguyễn Hồi Nam (2010), "Thực trạng hướng hoàn thiện chức xét xử Tòa án BLTTHS 2003", Tạp chí Tòa án nhân dân (16) Trong viết, tác giả phân tích bất cập từ số quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2003 khơng phù hợp với chức xét xử Tòa án, không làm rõ chức buộc tội, gỡ tội xét xử, không phân định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người bào chữa người tham gia tố tụng khác Trên sở tác giả đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình 2003 tăng cường yếu tố tranh tụng; sửa đổi Điều 10 BLTTHS theo hướng khẳng định Tòa án quan thực chức xét xử trách nhiệm chứng minh tội phạm; sửa đổi Điều 196 giới hạn việc xét xử theo hướng để Tòa án xét xử bị cáo hành vi mà VKS truy tố Tòa án định đưa xét xử bỏ quy định việc Tòa án xét xử VKS rút tồn định truy tố + Nguyễn Ngọc Chí (2009), "Chức Tòa án tố tụng hình trước yêu cầu cải cách tư pháp", Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Trong viết này, với chức xét xử, Tòa án đại diện cho quyền lực tư pháp, sở luận giải khoa học, tác giả đưa kiến nghị thay đổi cách thức tổ chức tòa án theo địa giới hành sang tiêu chí chức năng, thẩm quyền xét xử; hoàn thiện BLTTHS năm 2003 theo hướng loại bỏ quy định không thuộc chức xét xử Tòa án; + Hồng Thị Minh Sơn (1998), "Các chức buộc tội, bào chữa, xét xử tố tụng hình sự", Tạp chí Luật học (2) Trong viết này, tác giả chủ yếu tập trung làm rõ khái niệm chức buộc tội, chữa bào chữa, chức xét xử mối quan hệ ba chức với Bài viết không đề cập đến quy định pháp luật tố tụng hình thực trạng thực quy định tố tụng hình Mặt khác viết công bố trước BLTTHS năm 2003 ban hành nên chưa gắn với Cải cách tư pháp nước ta Hầu hết công trình khoa học, viết nghiên cứu tập trung nghiên cứu chức tố tụng hình nói chung chức xét xử Tòa án nói riêng theo quy định pháp luật tố tụng hình năm 2003 Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể chức Tòa án tố tụng hình Việt Nam theo quy định Hiến pháp năm 2013 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 Do đó, cần thiết phải có nghiên cứu cụ thể toàn diện vấn đề Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ khái niệm, đặc điểm chức Tòa án tố tụng hình sự, phạm vi thực chức Tòa án tố tụng hình số nguyên tắc liên quan đến việc thực chức Tòa án tố tụng hình - Nghiên cứu sở khoa học quy định chức Tòa án tố tụng hình sự, đánh giá kết đạt hạn chế vướng mắc từ tìm ngun nhân từ thực trạng thực chức Tòa án tố tụng hình 10 - Định hướng việc tiếp tục hồn thiện chức Tòa án, đồng thời tăng cường hướng dẫn, triển khai thực Bộ luật tố tụng hình năm 2015 đề xuất giải pháp nhằm thực chức Tòa án tố tụng hình Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nêu trên, luận văn phải trả lời câu hỏi sau đây: - Khái niệm, đặc điểm chức Tòa án tố tụng hình gì? - Phạm vi thực chức Tòa án tố tụng hình xác định nào? Cơ sở xác định nội dung chức Tòa án tố tụng hình sự? Nội dung chức Tòa án tố tụng hình thể sao? - Những nguyên tắc liên quan đến việc thực chức Tòa án tố tụng hình sự? Nội dung ngun tắc thể nào? - Pháp luật chức Tòa án tố tụng hình quy định nào? So với Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Bộ luật tố tụng hình năm 2015 có sửa đổi, bổ sung để bảo đảm việc thực chức Tòa án tố tụng hình sự? - Thực trạng pháp luật chức Tòa án tố tụng hình có khó khăn, vướng mắc, hạn chế nào? Nguyên nhân tồn tại, hạn chế gì? - Những vấn đề cần kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện chức Tòa án tố tụng hình giải pháp nhằm bảo đảm việc thực chức Tòa án tố tụng hình sự? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận; quy định pháp luật tố tụng hình thực trạng thực quy định chức xét xử Tòa án nhân dân tố tụng hình Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình năm 2003 chức Tòa án tố tụng hình Việt Nam - Luận văn nghiên cứu thực tiễn thực quy định pháp luật tố tụng 73 Thứ năm, Điều 356 BLTTHS năm 2015 quy định HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án sơ thẩm xét thấy định án sơ thẩm có pháp luật Quy định điểm BLTTHS năm 2015 Quy định xác định để HĐXX định không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án sơ thẩm Các định án sơ thẩm có pháp luật nghĩa định phù hợp với tình tiết khách quan vụ án phù hợp với quy định pháp luật HĐXX phúc thẩm khơng xem xét tính có tính hợp pháp án sơ thẩm mà phải xem xét tính hợp pháp kháng cáo, kháng nghị Tính hợp pháp kháng cáo, kháng nghị thể phù hợp kháng cáo, kháng nghị với quy định pháp luật tố tụng hình đối tượng, chủ thể, giới hạn, thời hạn, hình thức thủ tục kháng cáo, kháng nghị Sự hợp pháp kháng cáo, kháng nghị điều kiện tiên để Tòa án cấp phúc thẩm xem xét định nội dung Kháng cáo, kháng nghị không hợp pháp để Tòa án cấp phúc thẩm định không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án sơ thẩm Tuy nhiên, BLTTHS năm 2015 chưa quy định này.41 Thứ sáu, khoản Điều 357 BLTTHS năm 2015 quy định trường hợp HĐXX phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng khơng có lợi cho bị cáo gồm: tăng hình phạt, áp dụng điều, khoản BLHS tội nặng hơn; áp dụng hình phạt bổ sung; áp dụng biện pháp tư pháp; tăng mức bồi thường thiệt hại; chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nặng hơn; khơng cho bị cáo hưởng án treo Như vậy, BLTTHS năm 2015 bổ sung trưởng hợp sửa án sơ thẩm theo hướng khơng có lợi cho bị cáo gồm: áp dụng hình phạt bổ sung; áp dụng biện pháp tư pháp; chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nặng hơn; không cho bị cáo hưởng án treo Việc bổ sung trường hợp nêu cần thiết, tạo sở pháp lý cho Tòa án cấp phúc 40 Nguyễn Quang Lộc, http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1&p_cateid=1751909&article_details=1&it em_id=153648338 41 Mai Thanh Hiếu (2016), “Thẩm quyền Hội đồng xét xử phúc thẩm án sơ thẩm theo quy định BLTTHS năm 2015”, Kỷ yếu Hội thảo BLTTHS năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.151 74 thẩm sửa án sơ thẩm phù hợp với yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên, điều kiện để HĐXX phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng khơng có lợi cho bị cáo phải có kháng cáo bị hại kháng nghị Viện kiểm sát yêu cầu So với BLTTHS năm 2003 BLTTHS năm 2015 bỏ quy định HĐXX phúc thẩm tăng mức bồi thường thiệt hại kháng cáo nguyên đơn dân yêu cầu Việc bỏ quy định khơng hợp lý điểm l khoản Điều 63 BLTTHS năm 2015 quy định nguyên đơn dân có quyền kháng cáo phần án liên quan đến việc bồi thường thiệt hại khoản Điều 357 không quy định thẩm quyền HĐXX phúc thẩm định tăng mức bồi thường thiệt hại theo kháng cáo nguyên đơn dân Do cần phải hồn thiện quy định điều luật nhằm bảo đảm sở pháp lý để HĐXX phúc thẩm định tăng mức bồi thường thiệt hại theo kháng cáo nguyên đơn dân sự.42 3.1.2 Tăng cường hướng dẫn, triển khai thực Bộ luật tố tụng hình năm 2015 Thứ nhất, giới hạn việc xét xử Mặc dù quy định Điều 298 BLTTHS năm 2015 cụ thể rõ ràng so với quy định vấn đề BLTTHS năm 1988 BLTTHS năm 2003 tồn vấn đề bất cập quy định khoản Điều 298 BLTTHS năm 2015 Theo khoản Điều 298 BLTTHS năm 2015 Tòa án xét xử bị cáo hành vi theo tội danh mà VKS truy tố Tòa án định đưa vụ án xét xử Nếu điều luật quy định Tòa án xét xử bị cáo hành vi mà VKS truy tố Tòa án định đưa vụ án xét xử việc Tòa án xét xử bị cáo theo tội danh khác nặng hay nhẹ tội danh mà VKS truy tố theo quy định khoản khoản điều hợp lý Tuy nhiên, khoản Điều 298 BLTTHS năm 2015 lại quy định Tòa án xét xử bị cáo hành vi theo tội danh mà VKS truy tố Tòa án định đưa vụ án xét xử nên quy định khoản khoản hình thức trở nên chưa thật hợp lý Bởi lẽ, quy 42 Mai Thanh Hiếu (2016), “Thẩm quyền Hội đồng xét xử phúc thẩm án sơ thẩm theo quy định BLTTHS năm 2015”, Kỷ yếu Hội thảo BLTTHS năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.154- 155 75 định khoản điều luật rõ ràng giới hạn quyền Tòa án xét xử xét xử bị cáo theo tội danh mà VKS truy tố mà không xét xử bị cáo theo tội danh khác dù tội danh bằng, nhẹ nặng tội danh mà VKS truy tố Việc khoản khoản Điều 298 BLTTHS năm 2015 quy định cho phép Tòa án xét xử theo tội danh khác với tội mà VKS truy tố vượt giới hạn Do để áp dụng quy định điều luật cần phải có giải thích hướng dẫn cụ thể nội dung quy định Điều 298 BLTTHS năm 2015 văn hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật Đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi nội dung quy định khoản Điều 298 BLTTHS năm 2015 theo hướng bỏ cụm từ “theo tội danh” quy định khoản cho thống với quy định khoản 2, khoản Điều luật khoản Điều 298 có nội dung sau: “Tòa án xét xử bị cáo hành vi mà Viện kiểm sát truy tố Tòa án định đưa vụ án xét xử”.43 Thứ hai, xếp mơ hình phòng xử án vụ án hình Ngày 01/4/2016 Chánh án TAND tối cao có cơng văn hỏa tốc việc triển khai thực mơ hình phòng xử án theo quy định BLTTHS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 Việc triển khai thực mơ hình phòng xử án nhiệm vụ quan trọng ngành Tòa án để triển khai thực Nghị số 49/NQ-TW năm 2005, Hiến pháp năm 2013 BLTTHS năm 2015 Theo đó, mơ hình phòng xử án vụ án hình thơng thường bố trí để bảo đảm tính cơng thể nguyên tắc tranh tụng xét xử sau: HĐXX ngồi bục cao nhất; thư ký phiên tòa ngồi cấp, quay lưng vào HĐXX; đại diện VKS luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị cáo, đương ngồi đối diện phía HĐXX; thấp vị trí người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa Có thể thấy việc thay đổi vị trí ngồi người bào chữa phiên tòa hình khơng định tới kết tranh tụng phần cho thấy vai trò địa vị tố tụng người tham gia phiên tòa 43 Vũ Gia Lâm (2016), “Giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự”, Kỷ yếu Hội thảo BLTTHS năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr 150 76 Như vậy, thấy việc thay đổi mơ hình phòng xử án vụ án hình bảo đảm cân hình thức chức buộc tội chức bào chữa, đồng thời thể chức xét xử Tòa án chức trung tâm, hoạt động xét xử hoạt động trọng tâm có tính chất định Việc thay đổi vị trí chỗ ngồi phiên tòa đổi tố tụng cần ghi nhận triển khai đồng bộ, góp phần tạo chế bình đẳng địa vị pháp lý với người tham gia tố tụng đảm bảo quyền bào chữa quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp ghi nhận Thứ ba, việc sửa chữa, bổ sung án sơ thẩm Tòa án cần phải quy định cụ thể Theo đó, việc sửa chữa, bổ sung án Tòa án nhằm khắc phục chi tiết mang tính chất sai sót lỗi tả tính tốn sai số liệu án tuyên Việc sửa chữa, bổ sung án không làm thay đổi chất vụ án bất lợi cho bị cáo người tham gia tố tụng khác Do vậy, Tòa án khơng sửa chữa, bổ sung án theo hướng tuyên bố bị cáo phạm tội khác áp dụng khung hình phạt khác; tuyên bố người khác phạm tội; người khác phải bồi thường thiệt hại… sửa án tuyên bị cáo phải chịu mức hình phạt cao tổng hợp sai (cộng trừ nhầm) hình phạt tuyên tội án; định bị cáo, bị đơn dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải bồi thường mức cao mức tuyên nhầm lẫn việc cộng trừ… Điều luật quy định việc sửa chữa, bổ sung án thể văn mà không quy định tên gọi văn bản, việc giao văn sửa chữa, bổ sung án Vì cần phải có hướng dẫn cụ thể vấn đề khẳng định phần sửa chữa, bổ sung án nội dung án đối tượng để kháng cáo, kháng nghị44 Thứ tư, để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Tại khoản Điều 371 quy định kháng nghị giám đốc thẩm “có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng 44 Lê Thị Thúy Nga, “Những điểm quy định BLTTHS 2015 xét xử sơ thẩm”, Kỷ yếu Hội thảo BLTTHS 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.135 77 việc giải vụ án” Quy định đánh giá “rất đắn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng… Bằng bổ sung này, BLTTHS giải tranh luận vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đồng thời giải loại trừ tình trạng kháng nghị tràn lan thực tiễn” Quy định vừa kế thừa quy định BLTTHS năm 2003 nội dung Thông tư 01/2010 cách xác định cụ thể vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần cụ thể cách giải thích vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Thơng tư 01/2010 lại dùng hậu xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng để giải thích Có thể thấy vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng điều tra, truy tố xét xử mà dẫn đến sai lầm nghiêm trọng việc giải vụ án nội dung kháng nghị giám đốc thẩm bỏ qua trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà không bị hủy án xâm phạm đến quyền người tố tụng hình Hơn nữa, việc sử dụng hai lần từ “nghiêm trọng” khoản Điều 371 phải giải thích làm rõ để áp dụng pháp luật thống Chính vậy, cần phải có văn giải thích pháp luật quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể để q trình giải vụ án người có thẩm quyền tố tụng đánh giá giải vụ án đắn45 Thứ năm, thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm Điểm quy định thủ tục phiên tòa bổ sung quy định tranh tụng phiên tòa Hiến pháp năm 2013 BLTTHS năm 2015 quy định nguyên tắc “tranh tụng xét xử bảo đảm” Với quy định này, ranh giới khác để phân biệt thủ tục xét xử xét lại bị xóa nhòa dường giám đốc thẩm coi cấp xét xử thứ ba Điều khẳng định rõ nét quy định thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm Hội đồng giám đốc thẩm quyền quy định trước quyền định: không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên án, định có hiệu lực pháp 45 Phan Thị Thanh Mai, “Những điểm quy định BLTTHS 2015 giám đốc thẩm”, Kỷ yếu Hội thảo BLTTHS 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.170- 171 78 luật bị kháng nghị; hủy án, định có hiệu lực pháp luật giữ nguyên án, định pháp luật Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa khơng pháp luật; hội đồng giám đốc thẩm hủy phần tồn án, định có hiệu lực pháp luật để điều tra lại xét xử lại; hủy án, định có hiệu lực pháp luật đình vụ án; sửa án, định có hiệu lực pháp luật Điều 388 BLTTHS năm 2015 bổ sung quy định việc Hội đồng giám đốc thẩm có quyền sửa án, định có hiệu lực pháp luật Theo quy định điều này, Hội đồng giám đốc thẩm sửa án, định có hiệu lực pháp luật có đủ điều kiện, tài liệu, chứng hồ sơ vụ án rõ ràng, đầy đủ việc sửa án, định không làm thay đổi chất vụ án, không làm xấu tình trạng người bị kết án, khơng gây bất lợi cho bị hại, đương Lý quy định Hội đồng giám đốc thẩm có quyền sửa án cho tránh rườm rà thủ tục, kéo dài thời gian tố tụng Quy định khơng phù hợp với chất giám đốc thẩm xét lại án, định có hiệu lực pháp luật để xem có hợp pháp hay không, không hợp pháp phải hủy giải lại xét xử vụ án Quy định ngược lại với nguyên tắc bảo đảm xét xử sơ thẩm phúc thẩm (hai cấp xét xử), nguyên tắc bảo đảm hiệu lực án, định, nguyên tắc không bị kết án hai lần tội phạm nhiều nguyên tắc tố tụng khác Hơn nữa, điều kiện để sửa án “việc sửa án, định không làm thay đổi chất vụ án” mang tính định tính, khơng rõ ràng, nên cần thiết phải có hướng dẫn giải thích pháp luật quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất46 3.2 Các giải pháp khác Thứ nhất, tổ chức máy Tòa án Tòa án chủ thể thực chức xét xử, công cụ bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền người Tòa án phải đổi theo hướng trung tâm hệ thống quan tư pháp Điều kiện tiên quan trọng để có độc lập cần thiết Tòa án 46 Phan Thị Thanh Mai, “Những điểm quy định BLTTHS 2015 giám đốc thẩm”, Kỷ yếu Hội thảo BLTTHS 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, tr.178-179 79 thực chức xét xử việc hồn thiện máy tổ chức Tòa án Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thể chế hóa nội dung Nghị số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW, Thông báo số 181TB/TW Bộ Chính trị tổ chức Tòa án Theo hệ thống tổ chức Tòa án nước ta gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương; Tòa án quân Như theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thành lập thêm Tòa án nhân dân cấp cao hệ thống tổ chức Tòa án nước ta Mặc dù vấn đề xác định tổ chức hệ thống Tòa án theo cấp xét xử khơng phụ thuộc vào địa giới hành chưa giải thấy việc tổ chức máy Tòa án quy định theo hướng chun mơn hóa linh hoạt, tránh cồng kềnh, gây tốn kém, lãng phí Thứ hai, xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm Nghị số 49 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định: “Xây dựng đội ngũ cán tư pháp sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân luật, đào tạo cán nguồn chức danh tư pháp…có chế thu hút, tuyển chọn người có tâm huyết, đủ đức đủ tài vào làm việc quan tư pháp Mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào chức danh tư pháp…nghiên cứu thực chế thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào chức danh tư pháp, tăng thời hạn bổ nhiệm chức danh tư pháp thực chế độ bổ nhiệm khơng có kỳ hạn” Để chức xét xử thực tốt cần phải có chiến lược xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm đáp ứng khơng đủ số lượng mà phải vững chuyên môn nghiệp vụ lĩnh nghề nghiệp để bảo đảm độc lập tuân theo pháp luật trình thực chức xét xử Việc xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhiệm vụ trọng tâm liên quan trực tiếp đến chất lượng hiệu công tác thực chức xét xử Tòa án Theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, quy định nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán; tiêu chuẩn, điều kiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán bổ sung, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn, trách 80 nhiệm, quyền hạn Thẩm phán nhằm xây dựng đội ngũ Thẩm phán sạch, vững mạnh theo yêu cầu cải cách tư pháp phù hợp với quy định Hiến pháp việc TAND giao thực quyền tư pháp Đối với Hội thẩm, quy định nhiệm vụ, quyền hạn Hội thẩm; tiêu chuẩn Hội thẩm; thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm; nhiệm kỳ Hội thẩm; chế độ, sách Hội thẩm; trách nhiệm Hội thẩm… phần lớn kế thừa từ quy định hành, đồng thời có bổ sung thêm số quy định nhằm khắc phục tồn tại, bất cập tổ chức hoạt động Hội thẩm Về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán quy định cụ thể, rõ ràng Tiêu chuẩn chung trực, có lực chun mơn nghiệp vụ kinh nghiệm công tác Điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán chuyển từ chế độ xét tuyển Thẩm phán cấp Tòa án sang sang chế độ thi tuyển Quốc gia Những người trúng tuyển kỳ thi Quốc gia có đủ điều kiện khác mà pháp luật quy định Chủ tịch nước xem xét định bổ nhiệm làm Thẩm phán Thẩm phán TAND tối cao Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm Nhiệm kỳ Thẩm phán theo Luật tổ chức TAND năm 2014 kéo dài “nhiệm kỳ đầu Thẩm phán 05 năm; trường hợp bổ nhiệm lại bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán khác nhiệm kỳ 10 năm”47 nhằm khắc phục hạn chế, bất cập quy định nhiệm kỳ Thẩm phán Bên cạnh đó, Luật quy định thành lập Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Chánh án TAND tối cao làm Chủ tịch Hội đồng để bảo đảm chất lượng đồng ứng viên tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán địa phương, khu vực nước; đồng thời giám sát việc thực nhiệm vụ, tư cách đạo đức, lối sống Thẩm phán để Thẩm phán chỗ dựa cho nhân dân công lý, kịp thời phát Thẩm phán thối hóa, suy đồi đạo đức lối sống, khơng làm 47 Điều 74 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 81 trách nhiệm Thẩm phán để kiến nghị xem xét miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Hơn nữa, việc “tăng quyền trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán để họ chủ động thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi định tố tụng mình”48 hợp lý Có thể thấy việc tăng quyền trách nhiệm cho Thẩm phán bảo đảm độc lập việc phán họ Thẩm phán phải chịu trách nhiệm phán oan sai gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Ngồi ra, chế độ, sách Thẩm phán quy định theo hướng Nhà nước có sách ưu tiên tiền lương, phụ cấp chế độ sách khác Thẩm phán, nghiêm cấm hành vi cản trở, đe dọa, xâm phạm tính mạng, danh dự uy tín, nhân phẩm Thẩm phán thân nhân Thẩm phán (Điều 75 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014) Việc quy định góp phần bảo đảm Thẩm phán yên tâm cho sống cá nhân gia đình, đủ niềm tin ý chí để giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định thực quyền tư pháp, độc lập xét xử, không bị can thiệp hay ảnh hưởng chi phối từ quyền lực bên ngồi làm sai lệch cán cân cơng lý Thứ ba, tiếp tục quán triệt thực nghiêm túc Quyết định Chánh án TAND tối cao quy tắc ứng xử cán bộ, công chức TAND nhằm nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân q trình cơng vụ Cụ thể: ln vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình, trung thực, thận trọng, cơng tâm, khách quan, đảm bảo tính cơng khai, dân chủ q trình tiếp xúc với người dân Thực nhiệm vụ tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải khiếu nại, tố cáo quy định Luật khiếu nại, luật tố cáo văn pháp luật khác có liên quan Tận tình giải thích, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân để họ thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Mỗi cán ngành Tòa án phải thực người “phụng cơng, thủ pháp, 48 Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 82 chí cơng, vơ tư”, phải thực “hiểu dân, gần dân, giúp dân, học dân” Chủ tịch Hồ Chí Minh răn dạy Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên mơn nghiệp vụ, đặc biệt hình thức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phải đổi theo hướng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giảng viên để kịp thời tập huấn cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án Thứ năm, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử bảo đảm áp dụng thống pháp luật; thường xuyên kịp thời tổng hợp khó khăn vướng mắc hoạt động xét xử, giải loại án để nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng ban hành Nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng thống pháp luật; tiếp tục làm tốt công tác trao đổi nghiệp vụ với Tòa án Đặc biệt, tích cực tổ chức triển khai Nghị số 03/NQHĐTPTANDTC ngày 28/10/2015 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao quy trình lựa chọn, công bố áp dụng án lệ Việc quy định Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có nhiệm vụ lựa chọn, cơng bố án lệ để Tòa án nghiên cứu, áp dụng xét xử đáp ứng yêu cầu phải kịp thời giải khó khăn, vướng mắc công tác xét xử, khắc phục tình trạng tải chậm ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật Ngồi ra, việc cơng bố án lệ giúp người dân nắm rõ đường lối xét xử, dự báo kết vụ việc có liên quan đến quyền lợi ích họ Đối với Tòa án, việc tham khảo án lệ giúp cho Thẩm phán rút kinh nghiệm, hạn chế việc kết án oan, sai Thứ sáu, sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đại cần phải đầu tư trang bị cho hệ thống Tòa án nhằm thực tốt chức xét xử Theo đó, cần ưu tiên đầu tư xây dựng TAND cấp huyện chưa có trụ sở cơng trình quan trọng; tiếp tục mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc TAND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Hơn nữa, cần nâng cao trình độ tin học cho cán hệ thống Tòa án đặc biệt đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm nội bộ, bảo đảm 100% đơn vị Tòa án sử dụng thông tin, liệu phần mềm, phục vụ có hiệu cơng tác đạo, điều hành lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp Rà sốt, 83 đánh giá hạ tầng sở tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin Tòa án để triển khai xây dựng Chiến lược ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động Tòa án giai đoạn 2016 - 2020 theo định hướng mô hình Tòa án điện tử Kết luận chương Trên sở phân tích thực trạng chức Tòa án tố tụng hình sự, luận văn số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để bảo đảm chức xét xử Tòa như: phải quy định rõ vị Hội thẩm xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán ý kiến Hội thẩm đa số; phải có quy định cụ thể việc xử lý hành vi can thiệp vào việc xét xử Thẩm phán Hội thẩm Chương XXIV BLHS năm 2015 “các tội xâm phạm hoạt động tư pháp” ; Bên cạnh đó, BLTTHS năm 2015 có vấn đề cần hướng dẫn, triển khai thực cụ thể như: Giới hạn việc xét xử; Triển khai thực mơ hình phòng xử án vụ án hình để bảo đảm cân hình thức chức buộc tội chức bào chữa, đồng thời thể 84 chức xét xử Tòa án chức trung tâm, hoạt động xét xử hoạt động trọng tâm có tính chất định ; Ngồi điểm trên, tác giả đề xuất số giải pháp khác nhằm bảo đảm việc thực chức Tòa án tố tụng hình như: kiện tồn tổ chức máy Tòa án; xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm; xây dựng quy tắc ứng xử cán Tòa án; tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử nâng cao sở vật chất phương tiện kỹ thuật KẾT LUẬN Để nhận thức đầy đủ tồn diện chức Tòa án tố tụng hình sự, tác giả tiếp cận góc độ ngơn ngữ, tổ chức quyền lực Nhà nước lý luận chung Nhà nước pháp luật để đưa khái niệm, đặc điểm chức Tòa án tố tụng hình Và theo tác giả: Chức Tòa án tố tụng hình xét xử (áp dụng pháp luật) để phán vụ án sở xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện tài liệu, chứng thu thập trình tố tụng; vào kết tranh tụng án, định việc có tội khơng có tội, áp dụng khơng áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp định tố tụng khác theo quy định pháp luật Có thể nhận thấy chức Tòa án tố tụng hình chức chủ thể thực việc xét xử, giữ vị trí trung tâm có vai trò 85 định việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cơng dân, tổ chức Nhà nước; bảo vệ công lý công xã hội chức xét xử có vai trò kiểm sốt việc thực chức buộc tội chức bào chữa Trên sở phân tích phạm vi thực chức Tòa án tố tụng hình thấy chức Tòa án tố tụng hình Tòa án có thẩm quyền nhận thụ lý hồ sơ vụ án VKS chuyển sang chức Tòa án kết thúc án định Tòa án thực xong Khẳng định sở để xác định nội dung chức Tòa án tố tụng hình Nội dung chức Tòa án tố tụng hình việc Tòa án xem xét, đánh giá xác định thật khách quan vụ án; xem xét, đánh giá kiện xảy đánh giá pháp lý tất vấn đề kiện đó, phán khách quan công sở chứng cứ, tài liệu, lý lẽ lập luận bên đưa Phù hợp với nội dung này, pháp luật tố tụng hình quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cách thức phù hợp mà Tòa án - chủ thể chức xét xử thực Sự thay đổi, bổ sung nguyên tắc Bộ luật tố tụng hình năm 2015 cho thấy chuyển hướng tố tụng hình nước ta giai đoạn xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phản ánh tư tưởng đạo Đảng cải cách tư pháp Hiến pháp năm 2013 Chức Tòa án tố tụng hình quy định thực dựa hệ thống nguyên tắc quan điểm, tư tưởng đạo, kim nam dẫn đường, định hướng hoạt động xây dựng thực pháp luật chức xét xử Quy định pháp luật chức Tòa án tố tụng hình giai đoạn khác có đặc điểm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn cụ thể khác Pháp luật TTHS giai đoạn trước ban hành BLTTHS năm 1988, BLTTHS năm 1988 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 “mốc son” đánh dấu phát triển pháp luật tố tụng hình cải cách hệ thống tố tụng nước ta, 86 luật thể chế hóa quan điểm Đảng Nhà nước lĩnh vực đấu tranh với tình hình tội phạm Cùng với việc tiếp tục kế thừa giá trị to lớn BLTTHS trước đây, BLTTHS năm 2015 đời đổi không mặt nội dung mà mặt kỹ thuật lập pháp, thể chế hóa sâu sắc chủ trương cải cách tư pháp Đảng Hiến pháp năm 2013 Có thể thấy yêu cầu Hiến pháp năm 2013 dân chủ, pháp quyền, bảo đảm quyền người, quyền công dân thể cách rõ nét Bộ luật Từ khẳng định BLTTHS năm 2015 cơng cụ sắc bén để đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền lợi ích Nhà nước, xã hội công dân Mặc dù pháp luật TTHS năm 2003 chức xét xử Tòa án có ưu điểm định, song tồn hạn chế, vướng mắc quyền hạn trách nhiệm chủ thể thực chức xét xử chưa quy định hợp lý, chức tố tụng chồng chéo lẫn nhau… Qua phân tích thực trạng pháp luật TTHS năm 2003 thấy hạn chế, bất cập việc áp dụng quy định pháp luật chức xét xử cần phải khắc phục, là: việc thực tranh tụng việc xác định trách nhiệm chứng minh buộc tội bào chữa phiên tòa, vi phạm nguyên tắc độc lập tuân theo pháp luật, kỹ xử lý tình phiên tòa Thẩm phán Từ hạn chế, vướng mắc nêu tác giả nghiên cứu, phân tích để tìm nguyên nhân hạn chế, bất cập việc thực chức xét xử Nguyên nhân bất cập xuất phát từ quy định pháp luật tố tụng hình sự, tổ chức máy Tòa án, người thực chức xét xử điều kiện sở vật chất, phương tiện kỹ thuật thực chức tố tụng chức xét xử Từ thực trạng quy định pháp luật chức xét xử Tòa án tố tụng hình sự, tác giả xin đóng góp kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện chức xét xử Tòa án tố tụng hình Ngồi ra, tác giả đề xuất số giải pháp khác nhằm bảo đảm việc thực chức Tòa án tố tụng hình như: kiện tồn tổ chức máy Tòa án; xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm; xây dựng quy tắc ứng xử cán 87 Tòa án; tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử nâng cao sở vật chất phương tiện kỹ thuật Tóm lại, chức xét xử Tòa án TTHS bảo đảm pháp lý quan trọng việc bảo vệ quyền người, quyền lợi ích hợp pháp công dân Thông qua việc thực chức xét xử, Tòa án xem cơng cụ quan trọng bảo đảm quyền người quyền lợi ích cơng dân bị vi phạm Xét xử đảm bảo cho việc bảo vệ quyền người, quyền tự dân chủ cá nhân trước xâm phạm chủ thể nào, có chủ thể quan nhà nước Để Tòa án có đủ điều kiện thuận lợi việc thực chức bảo vệ quyền người, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân chức xét xử tảng, ranh giới, sở pháp lý để Tòa án phát huy tầm quan trọng ... VỀ CHỨC NĂNG CỦA TỊA ÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm đặc điểm chức Tòa án tố tụng hình 1.2 Phạm vi thực chức Tòa án tố tụng hình 15 1.3 Các nguyên tắc bảo đảm thực chức Tòa án 18 tố tụng. .. chức Tòa án tố tụng hình - Chương 2: Thực trạng chức Tòa án tố tụng hình - Chương 3: Giải pháp bảo đảm việc thực chức Tòa án tố tụng hình 12 Chương LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA TỊA ÁN TRONG TỐ TỤNG... chức Tòa án tố tụng hình sự? Nội dung chức Tòa án tố tụng hình thể sao? - Những nguyên tắc liên quan đến việc thực chức Tòa án tố tụng hình sự? Nội dung nguyên tắc thể nào? - Pháp luật chức Tòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng của tòa án trong tố tụng hình sự, Chức năng của tòa án trong tố tụng hình sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay