giải chi tiết đề minh họa môn Lý 2019

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 05:16

giải đề minh họa Lý môn Lý 2019 tham khảo Trịnh Minh Hiệp  ĐT: 0987.456.067 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 ĐỀ MINH HỌA LẦN NĂM 2019 (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)  Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x  A cos  t     A  0,    Pha dao động thời điểm t A  B cos  t    C t   D  Hướng dẫn + Pha dao động thời điểm t t    Chọn C Câu 2: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang Khi vật vị trí có li độ x lực kéo tác dụng lên vật có giá trị 1 A kx B kx C  kx D kx 2 Hướng dẫn + Lực kéo (lực hồi phục) có biểu thức: Fkv  kx  độ lớn Fkv  k x  Chọn A Câu 3: Một sóng hình sin truyền theo trục Ox Phương trình dao động phần tử Ox u  2cos10t  mm  Biên độ sóng A 10 mm B mm C mm Hướng dẫn D mm + Biên độ sóng: A = mm  Chọn D Câu 4: Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với A tần số âm B cường độ âm C mức cường độ âm D đồ thị dao động âm Hướng dẫn + Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn liền với tần số âm  Chọn A + Độ to âm đặc tính sinh lí âm gắn liền với tần số âm mức cường độ âm   Câu 5: Điện áp u  120cos 100t    V  có giá trị cực đại 12   A 60 V B 120V C 120 V Hướng dẫn D 60V + Điện áp cực đại U0 = 120V  Chọn B Câu 6: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N N2 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức U N U U N A  B  U N C U1U2  N1 N2 D  U N1 N1 U2 N2 Hướng dẫn U1 N1 + Công thức máy biến áp:  Chọn D  U2 N2 Câu 7: Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuếch đại C Micrơ D Anten phát Hướng dẫn Luyện giải đề năm 2019 + Sơ đồ khối máy phát thu vô tuyến điện đơn giản: Máy phát Máy thu 5 (1): Micrơ (2): Mạch phát sóng điện từ cao tần (3): Mạch biến điệu (4): Mạch khuyếch đại (5): Anten phát (1): Anten thu (2): Mạch khuyếch đại dao động điện từ cao tần (3): Mạch tách sóng (4): Mạch khuyếch đại dao động điện từ âm tần (5): Loa  Chọn A Câu 8: Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát A phụ thuộc vào chất vật B khơng phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật C phụ thuộc vào nhiệt độ vật D phụ thuộc vào chất nhiệt độ vật Hướng dẫn + Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát phụ thuộc vào nhiệt độ vật mà khơng phụ thuộc vào chất vật  Chọn C Câu 9: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X dòng hạt mang điện B Tia X khơng có khả đâm xuyên C Tia X có chất sóng điện từ D Tia X không truyền chân khơng Hướng dẫn + Tia X có chất sóng điện từ, có khả đâm xuyên mạnh + Tia X sóng điện từ  truyền chân không  C đúng, A, B, D sai  Chọn C Câu 10: Lần lượt chiếu ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng cam vào chất huỳnh quang có trường hợp chất huỳnh quang phát quang Biết ánh sáng phát quang có màu chàm Ánh sáng kích thích gây tượng phát quang ánh sáng A vàng B đỏ C tím D cam Hướng dẫn + Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn ánh sáng kích thích + Vì ánh sáng phát quang có màu chàm nên ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng chàm  ánh sáng kích thích phải ánh sáng tím  Chọn C U hấp thụ hạt nơtron vỡ thành hai hạt nhân nhẹ Đây A q trình phóng xạ B phản ứng nhiệt hạch C phản ứng phân hạch D phản ứng thu lượng Hướng dẫn Câu 11: Hạt nhân 235 92 Trịnh Minh Hiệp  ĐT: 0987.456.067 + Phân hạch vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo vài nơtrôn phát ra) Phân hạch phản ứng tỏa lượng  Chọn C Câu 12: Cho tia phóng xạ: ,  ,  ,  Tia có chất sóng điện từ? A Tia  B Tia + C Tia D Tia  Hướng dẫn + Tia  + dòng hạt mang điện dương + Tia - dòng hạt mang điện âm + Tia  sóng điện từ có bước sóng ngắn (ngắn tia X), có khả đâm xuyên mạnh  Chọn D Câu 13: Cho hai điện tích điểm đặt chân khơng Khi khoảng cách hai điện tích r lực tương tác điện chúng có độ lớn F Khi khoảng cách hai điện tích 3r lực tương tác điện chúng có độ lớn F F A B C 3F D 9F Hướng dẫn  q1q F  k r F  + Ta có:   F/   Chọn A q q  F/  k 2   3r   Câu 14: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H Khi cường độ dòng điện cuộn cảm giảm từ I xuống khoảng thời gian 0,05 s suất điện động tự cảm xuất cuộn cảm có độ lớn V Giá trị I A 0,8A B 0,04A C 2,0A D 1,25A Hướng dẫn i i  i 0I + Độ lớn suất điện động tự cảm: e  L  L   0,2  I  2A t i i 0,05  Chọn C Câu 15: Một lắc đơn dao động với phương trình s  2cos 2t  cm  (t tính giây) Tần số dao động lắc A Hz C  Hz Hướng dẫn + Tần số góc  = 2  tần số f = Hz  Chọn A B Hz D 2 Hz Câu 16: Trên sợi dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây có bước sóng 30 cm Khoảng cách ngắn từ nút đến bụng A 15 cm B 30 cm C 7,5 cm D 60 cm Hướng dẫn  + Khoảng cách ngắn từ nút đến bụng là: x   7,5  cm   Chọn C Câu 17: Đặt điện áp u  200cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm Luyện giải đề năm 2019 tụ điện mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có cộng hưởng điện Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch A 2 A B A C 2A Hướng dẫn D 1A U 100    A   Chọn B R 100 Câu 18: Một dòng điện có cường độ i  2cos100t  A  chạy qua đoạn mạch có điện trở 100 Ω + Khi xảy cộng hưởng ZL = ZC  Z = R  I  Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 100 W C 400 W Hướng dẫn D 50 W  I    + Công suất tiêu thụ mạch: P  I R    R    100  200W  Chọn A  2  2 Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Biểu thức điện tích tụ điện mạch q  cos106 t  C (t tính s) Ở thời điểm t  2,5.107 s , giá trị q A 2C C 6 2C B 6µC D 6C Hướng dẫn + Thay t  2,5.10 s vào q  cos10 t  C ta có: q = µC  Chọn B 7 Câu 20: Một xạ đơn sắc có tần số 3.1014 Hz Lấy c = 3.108 m/s Đây A xạ tử ngoại B xạ hồng ngoại C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Hướng dẫn c + Bước sóng xạ có tần số f = 3.1014 Hz:    107  m   0,1m > đỏ  Chọn B f + Hồng ngoại xạ khơng nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ Câu 21: Cơng êlectron khỏi kẽm có giá trị 3,55 eV Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Giới hạn quang điện kẽm A 0,35 µm B 0,29 µm C 0,66 µm D 0,89 µm Hướng dẫn hc hc 6,625.1034.3.108 + Cơng kim loại: A   0    3,5.107  m   0,35  m  0 A 3,55.1,6.1019  Chọn A Câu 22: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng -3,4 eV sang trạng thái dừng có lượng -13,6 eV phát phơtơn có lượng A 10,2 eV B 13,6 eV C 3,4 eV D 17,0 eV Hướng dẫn + Theo tiên đề Bo thứ ta có:  = Ecao – Ethấp = –3,4 – (–13,6) = 10,2 eV  Chọn A Câu 23: Một hạt nhân có độ hụt khối 0,21 u Lấy u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân A 195,615 MeV B 4435,7 MeV C 4435,7 J D 195,615 J Trịnh Minh Hiệp  ĐT: 0987.456.067 Hướng dẫn + Năng lượng liên kết hạt nhân: Wlk  mc2  0,21uc2  0,21.931,5MeV  195,615MeV  3,13.1011 J  Chọn A Câu 24: Thực thí nghiệm dao động cưỡng hình bên Năm lắc đơn: (1), (2), (3), (4) M (con lắc điều khiển) treo sợi dây Ban đầu hệ đứng yên (4) (2) vị trí cân Kích thích M dao động nhỏ mặt phẳng (3) vng góc với mặt phẳng hình vẽ lắc lại dao (1) động theo Khơng kể M, lắc dao động mạnh M A lắc (2) B lắc (1) C lắc (3) D lắc (4) Hướng dẫn + Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực, độ chênh tần số tần số ngoại lực tần số riêng hệ dao động, ma sát  Biên độ ngồi lực lớn biên độ dao động cưỡng lớn  Độ chênh tần số nhỏ biên độ dao động cưỡng lớn Khi tần số riêng tần số ngoại lực xảy tượng cộng hưởng  biên độ dao động cưỡng đạt cực đại  Ma sát nhỏ biên độ dao động cưỡng lớn + Vì biên độ ngoại lực ma sát giống nên lắc có tần số riêng gần với tần số ngoại lực lắc dao động với biên độ lớn + Từ hình ta thấy lắc có chiều dài gần chiều dài lắc M (cung cấp ngoại lực) nên tần số dao động riêng lắc gần với tần số ngoại lực  lắc dao động cưỡng với biên độ lớn so với lắc lại  Chọn B Câu 25: Cho mạch điện hình bên Biết E1 ;r1 E2 ;r2 E1  3V ; r1 = 1; E2  6V ; r2 = 1; R = 2,5 Ω Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối Số A R ampe kế A 0,67A B 2,0A C 2,57A D 4,5A Hướng dẫn Eb  E1  E2  9V + Từ hình vẽ suy hai nguồn điện mắc nối tiếp nên:  rb  r1  r2  2 E + Cường độ dòng điện mạch chính: I  b   2A R  rb 2,5  + Vì Ampe kế mắc vào mạch nên số ampe kế IA = I = A  Chọn B Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính Ảnh vật tạo thấu kính ảnh ảo cách vật 40 cm Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 cm B 60 cm C 43 cm D 26 cm Hướng dẫn + Khoảng cách vật ảnh: L  d  d /  40 (1) Luyện giải đề năm 2019   d /  d  40 + Vì thấu kính hội tụ cho ảnh ảo xa thấu kính vật nên d /  d  + Lại có: d /   df 30d 30d d  20  cm  1   d   40   d  f d  30 d  30  d  60  cm  + Vì vật AB thật nên d >  d = 20 cm  Chọn D Câu 27: Dao động vật có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động phương có     phương trình x1  5cos 10t    cm  x  5cos 10t   (t tính s) Động 6    cực đại vật A 25 mJ B 12,5 mJ C 37,5 mJ D 50 mJ Hướng dẫn + Vì hai dao động vuông pha nên biên độ dao động tổng hợp là: A  A12  A22   cm  + Động cực đại: Wđmax = W = 0,5m2A2 = 0,025 J = 25 mJ  Chọn A Câu 28: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm Khoảng cách hai khe 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách vân sáng bậc vân sáng bậc hai phía so với vân sáng trung tâm A mm B 32 mm C 20 mm D 12 mm Hướng dẫn + Khoảng cách vân sáng bậc bậc hai phía vân trung tâm là: D x  3i  5i  8i   32  mm   Chọn B a Câu 29: Một pin Mặt Trời chiếu sáng chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz Biết cơng suất chiếu sáng vào pin 0,1 W Lấy h = 6,625.10-34 J.s Số phôtôn đập vào pin giây A 3,02.1017 B 7,55.1017 C 3,77.1017 D 6,04.1017 Hướng dẫn + Năng lượng phô tôn:   hf + Năng lượng chùm phơ tơn có cơng suất P phát giây là: E = P.t = P E P 0,1 + Số phô tôn đập vào pin giây: N     3,02.1017  hf 6,625.1034.5.1014  Chọn A Câu 30: Biết số A-vơ-ga-đrơ 6,02.1023 mol−1 Số nơtron có 1,5 mol 73 Li A 6,32.1024 B 2,71.1024 C 9,03.1024 Hướng dẫn D 3,61.1024 + Cứ hạt 73 Li có proton nơtron + Số hạt nơtron có 1,5 mol 73 Li là: N = 1,5.6,02.1023.4 = 3,61.1024 hạt  Chọn D Trịnh Minh Hiệp  ĐT: 0987.456.067 Câu 31: Ở mặt nước, hai điểm A B cách 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng cm Trong vùng giao thoa, M điểm mặt nước thuộc đường trung trực AB Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa A B C D Hướng dẫn AB AB  k   5, 25  k  4, 25 + Số cực tiểu AB:   M  AB có 10 cực tiểu + Do tính đối xứng đường cực tiểu AB nên đoạn OA có đường cực tiểu + Mỗi đường cực tiểu OA cắt OM điểm  số điểm cực tiểu đoạn AM A O B  Chọn C Câu 32: Một sóng điện từ lan truyền chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách 45 m Biết sóng có thành phần điện trường điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số MHz Lấy c = 3.108 m/s Ở thời điểm t, cường độ điện trường M Thời điểm sau cường độ điện trường N 0? A t + 225 ns B t + 230 ns C t + 260 ns D t + 250 ns Hướng dẫn 2d  3     E cos  t     + Giả sử: E M  E cos  t     E N  E cos  t           + Vào thời điểm t EM = thì: E M  E cos  t       t      k (1) 3  3     K (2) + Sau t EN = nên: E cos    t  t        t    t   2   3  3  k  t    K  t   n  t   n  1,5  107  s  2 2  t  100n  150  ns   thời điểm để EN = t  100n  150  ns  (3) + Từ (1) (2) ta có: + Thay đáp án vào (3) có đáp án D cho n = thỏa mãn điều kiện n số nguyên  Chọn D Câu 33: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc 10  cm / s  hướng vị trí cân Con lắc dao động điều hòa với tần số Hz Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Trong chu kì dao động, khoảng thời gian mà lực kéo lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật ngược hướng 1 1 s s s A B C s D 30 60 12 Hướng dẫn + Gọi ℓ0 độ biến dạng lò xo vật VTCB Ta có: f  g  2  0  1 cm   10  v2 + Biên độ dao động vật: A  x   12      cm    10  + Lực kéo hướng VTCB, lực đàn hồi ngược hướng với biến dạng lò xo Luyện giải đề năm 2019 + Khi vật miền  x  A , lò xo dãn  lực đàn hồi tác dụng lên vật hướng lên, lực kéo hướng O (hướng lên) nên hai lực chiều hướng lên + Khi vật miền:   x  , lò xo dãn  lực đàn hồi tác dụng vào vật hướng lên, lực kéo hướng O (hướng xuống) nên hai lực ngược chiều + Khi vật miền: A  x   , lò xo nén  lực -A nén ℓ0  đàn hồi tác dụng vào vật hướng xuống, lực kéo hướng O (hướng xuống) nên hai lực chiều hướng xuống + Vậy, lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực kéo vật miền từ vị trí cân đến vị trí A x    1   O dãn A x T 1   s  Chọn A 12 6f 30 Chú thích: Trên hình vẽ mũi tên đậm biểu thị chiều lực đàn hồi tác dụng lên vật, mũi tên không đậm biểu thị chiều lực kéo (lực hồi phục) tác dụng lên vật + Do đó, thời gian chu kì hai lực ngược chiều là: t  Chú ý:  Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật hay lên điểm treo nên cần phân biệt rõ lực đàn hồi tác dụng vào vật hay điểm treo  Lực kéo (hay lực hồi phục) ln ln tác dụng vào vật Câu 34: Hai điểm sáng dao động điều hòa với 1, 2 (rad) biên độ đường thẳng, quanh vị trí cân O Các pha hai dao động thời điểm t 1 2 2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc 1 2 theo thời gian t Tính từ t = thời điểm hai O 0,3 điểm sáng gặp lần đầu A 0,15 s B 0,3 s C 0,2 s D 0,25 s Hướng dẫn + Đặt đường 1, đường 2 t (s)   1t  1 + Pha dao động dao động điều hòa hàm bậc thời gian nên:    2 t  2 * Xét với dao động 1: 2 2  1  Lúc t =  1  3 4 4 2 20   1.0,9   1  rad / s Lúc t = 0,9 s  1  3 27 * Xét với dao động 2: 2 2   2 0,3  2 Lúc t = 0,3 s     (1) 3 Trịnh Minh Hiệp  ĐT: 0987.456.067 Lúc t = 1,2 s  2    2 1,2  2 (2) 20  2  27 Giải (1) (2) ta có:      8  2   20  20 8  t  A cos  t  + Khi hai điểm sáng gặp thì: x1  x  A cos      27  27 20 2 20 2 20 8  20 8  t   t    k2  t  t  k2  27  27 27  27 40 2 t 0 t  k2  t  0,15  1,35k  t  0,15  s   Chọn A 27 Câu 35: Ở mặt nước, nguồn sóng đặt điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm M N hai điểm mặt nước mà phần tử nước dao động pha với nguồn Trên đoạn OM, ON MN có số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với nguồn 5, Độ dài đoạn MN có giá trị gần với giá trị sau đây? A 40 cm B 20 cm C 30 cm D 10 cm Hướng dẫn + Vì đoạn OM có điểm ngược pha với O mà M pha với O nên M nằm đường tròn tâm O bán kính OM = 5 = 25cm + Vì đoạn ON có điểm ngược pha với O mà N pha với O nên N nằm đường tròn tâm O bán O M kính ON = 3 = 15 cm + Vì đoạn MN có điểm dao động ngược pha nên MN phải qua điểm K với OK = 2,5 = 12,5 cm K  OK  MN N  NM  NK  KM   NM  ON2  OK  OM2  OK  NM  152  12,52  252  12,52  29,94  cm   Chọn C Câu 36: Đặt điện áp uAB = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình bên Biết R1 = 3R2 Gọi R1 Δφ độ lệch pha uAB điện áp uMB Điều chỉnh điện A M dung tụ điện đến giá trị mà Δφ đạt cực đại Hệ số công suất đoạn mạch AB lúc A 0,866 B 0,333 C 0,894 Hướng dẫn + Đặt R2 = R  R1 = 3R tan AB  tan MB + Ta có:   AB  MB  tan   tan  AB  MB    tan AB tan MB R2 C B D 0,500 Luyện giải đề năm 2019  ZC  ZC 3ZC  R1  R R R1  3R  3R 4R 4R  tan     tan   ZC ZC Z ZC2 1  C2 1 R1  R R ZC 4R 4R + Nhận thấy tan   max  Z  C2  ZC 4R + Theo bất đẳng thức Cơ-si ta có: Z Z 1  C2    C2  ZC  2R ZC 4R R ZC 4R + Hệ số công suất mạch là: cos   R1  R  R1  R   ZC2  4R  4R   4R  0,894  Chọn C Câu 37: Điện truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Để giảm hao phí đường dây người ta tăng điện áp nơi truyền máy tăng áp lí tưởng có tỉ số số vòng dây cuộn thứ cấp số vòng dây cuộn sơ cấp k Biết công suất nhà máy điện không đổi, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp không đổi, hệ số công suất mạch điện Khi k = 10 cơng suất hao phí đường dây 10% cơng suất nơi tiêu thụ Để cơng suất hao phí đường dây 5% cơng suất nơi tiêu thụ k phải có giá trị A 19,1 B 13,8 C 15,0 D 5,0 Hướng dẫn + Gọi U U’ điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp lúc đầu lúc sau P công suất nhà máy (P không đổi) + Khi điện áp hai đầu cuộn thứ cấp U thì: P  0,1Ptt  P  0,1 P  P  P  1,1P  0,1P  1,1  R  0,1P  U  11.P.R U + Khi điện áp hai đầu cuộn thứ cấp U’ thì: P/  0,05Ptt/  P /  0,05 P  P /    P   1,05P /  0,05P  1,05  /  R  0,05P  U /  21.P.R U  / U / U U 21 21 k/ 21 21        k /  10  13,8  Chọn B U U 11 11 k 11 11 U1 Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số L (mH) không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Ứng với giá trị R, L = L1 đoạn mạch có cộng hưởng, L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Hình bên đồ thị 10 biểu diễn phụ thuộc L  L2  L1 theo R Giá trị C O A 0,4 µF B 0,8 µF C 0,5 µF D 0,2 µF Hướng dẫn + Khi L1 cộng hưởng  ZL1 = ZC (1) 10 200 R () Trịnh Minh Hiệp  ĐT: 0987.456.067 R  ZC2 1 R  Z2L1  ZL2   ZL2 ZL1  ZL1  R2 ZC ZL1  2 L1  L2  L1   R  2 L1.L  R  L  R (2)  L1  2 + Lại có: 2 L1C    C  (3) L  C.R  L1 + Từ đồ thị ta thấy, R = 100 L = mH = 0,005 H + Thay vào (3) ta có: C = 5.10-7 F = 0,5 µF  Chọn C + Khi L2 UL = max nên: ZL2  Câu 39: Tiến hành thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 Trên màn, khoảng hai vị trí có vân sáng trùng liên tiếp có tất N vị trí mà vị trí có xạ cho vân sáng Biết λ λ2 có giá trị nằm khoảng từ 400 nm đến 750 nm N nhận giá trị sau đây? A B C D Hướng dẫn k  a + Ta có:    phân số tối giản (*) k 1 b  số vân sáng hai vân sáng trùng liên tiếp là: N = a + b –  a + b = N + (1) + Giả sử 2 > 1  2max = 750 nm; 1min = 400 nm a  750 N2 1   max  (2)  1,875  a  1,875b  a  b  2,875b  b  b 1min 400 2,875    b  2,  b   a   thỏa mãn (*) + Xét với N      b  2,8  b   a   thỏa mãn (*) + Xét với N      b  3,1  b   a   thỏa mãn (*) + Xét với N      b  3,5  b   a   không thỏa mãn (*)  nhận N = + Xét với N    Chọn B Câu 40: Bắn hạt α có động 4,01 MeV vào hạt nhân 14 N đứng yên thu hạt prôtôn hạt nhân X Phản ứng thu lượng 1,21 MeV không kèm theo xạ gamma Biết tỉ số tốc độ hạt prôtôn tốc độ hạt X 8,5 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng; c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2 Tốc độ hạt X A 9,73.106 m/s B 3,63.106 m/s C 2,46.106 m/s D 3,36.106 m/s Hướng dẫn 14 17 + Phương trình phản ứng:   N  p  X + Bảo toàn lượng tồn phần ta có: W = Wđ-sau – Wđ-trước  W  Wp  WX  W  1,21  Wp  WX  4,01  Wp  WX  2,8  MeV  (1) + Ta có: Wp WX  mp vp2 mX vX2  1 8,52  4,25   WX  MeV 17 15 8 MeV .c 2WX 15 15    2, 46.106 m / s + Lại có: WX  m X v 2X  v X  MeV mX 17.931,5 17.931,5 c  Chọn C 11 Luyện giải đề năm 2019  MeV  Chú ý: mX  17u  17.931,5    c  P/S: Mọi đóng góp xin liên hệ theo facebook: https://www.facebook.com/hiep.m.trinh Xin chân thành cảm ơn ! Chúc thầy, cô giáo em học sinh có mùa thi thành cơng 12 ... hướng với biến dạng lò xo Luyện giải đề năm 2019 + Khi vật miền  x  A , lò xo dãn  lực đàn hồi tác dụng lên vật hướng lên, lực kéo hướng O (hướng lên) nên hai lực chi u hướng lên + Khi vật miền:... Đặt điện áp u  200cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm Luyện giải đề năm 2019 tụ điện mắc nối tiếp Biết đoạn mạch có cộng hưởng điện Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn... 10 cm B 60 cm C 43 cm D 26 cm Hướng dẫn + Khoảng cách vật ảnh: L  d  d /  40 (1) Luyện giải đề năm 2019   d /  d  40 + Vì thấu kính hội tụ cho ảnh ảo xa thấu kính vật nên d /  d  +
- Xem thêm -

Xem thêm: giải chi tiết đề minh họa môn Lý 2019, giải chi tiết đề minh họa môn Lý 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay