BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ 12 THEO MỨC ĐỘ

249 13 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 05:10

BÀI tập TRẮC NGHIỆM lý 12 THEO mức độ biết hiểu vận dụng Gói trắc nghiêm12 theo mức độ GV: Trần Văn Hậu Trường: THPT U Minh Thượng – Kiên Giang Mail: tranvanhau@thuvienvatly.com Alo+Zalo: 0942481600 - 0978919804 Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ CHƯƠNG – DAO ĐỘNG CƠ Gói Gói Gói 16 Gói 21 Gói 28 Gói 34 Gói 40 CHƯƠNG – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 47 Gói 47 Gói 52 Gói 59 Gói 65 Gói 71 Gói 78 Gói 84 Gói 89 CHƯƠNG – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 94 Gói 94 Gói 101 Gói 108 Gói 115 Gói 122 Gói 129 Gói 135 Gói 143 CHƯƠNG – DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 148 Gói 148 Gói 154 Gói 161 Gói 167 Gói 173 Gói 180 Gói 186 Gói 192 CHƯƠNG – SÓNG ÁNH SÁNG 198 Gói 198 Gói 204 Gói 211 Gói 219 Gói 226 Gói 230 Gói 237 Gói 244 CHƯƠNG – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 251 Gói 251 Gói 257 Gói 264 Gói 270 Gói 276 Gói 283 CHƯƠNG – HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 290 Gói 290 Gói 296 Gói 302 Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Gói 308 Gói 314 Gói 320 Gói 326 Gói 331 Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ CHƯƠNG – DAO ĐỘNG CƠ Gói Câu 1:(Nhận biết) Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian có A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Câu 2:(Nhận biết) Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = ωA B vmax = ω2A C vmax = - ωA D v max = - ω2A Câu 3:(Nhận biết) Một chất điểm dao động điều hoà đổi chiều chuyển động A lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều B lực tác dụng lên chất điểm không C lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại D lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu Câu 4:(Nhận biết) Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên âm đến vị trí cân vật chuyển động A nhanh dần B chậm dần điều C chậm dần D nhanh dần Câu 5:(Nhận biết) Gia tốc dao động điều hòa A ln ngược pha với li độ B pha với li độ C chậm pha π/2 so với li độ D nhanh pha π/2 so với li độ Câu 6:(Nhận biết) Trong dao động điều hòa, đại lượng sau khơng có giá trị âm? A Pha dao động B Pha ban đầu C Li độ D Biên độ Câu 7:(Nhận biết) Trong dao động điều pha ban đầu φ cho phép xác định A trạng thái dao động thời điểm ban đầu B vận tốc dao động thời điểm t C ly độ dao động thời điểm t D gia tốc dao động thời điểm t Câu 8:(Nhận biết) Véc tơ vận tốc vật dao động điều hòa ln A hướng xa vị trí cân B hướng chuyển động C hướng vị trí cân D ngược hướng chuyển động Câu 9:(Nhận biết) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc 𝑚 A 2π√ 𝑘 𝑘 B 2π√𝑚 𝑚 𝑘 D √𝑚 C √ 𝑘 Câu 10:(Nhận biết) Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân Cơ lắc A mωA2 B 2mωA2 C mω2A2 Câu 11:(Nhận biết) Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài D 2mω2A2 dao động điều hòa Tần số dao động lắc 𝑙 A 2π√𝑔 𝑔 B 2π√ 𝑙 𝑙 C 2𝜋 √𝑔 𝑔 D 2𝜋 √ 𝑙 Câu 12:(Nhận biết) Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với tần số góc A 20rad/s B 10rad/s C 5rad/s Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D 15rad/s Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 13:(Nhận biết) Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ); A, ω số dương Pha dao động thời điểm t A ωt + φ B ωt C ω D φ Câu 14:(Nhận biết) Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Biên độ, tần số, dao động B Biên độ, tần số, gia tốc C Lực phục hồi, vận tốc, dao động D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 15:(Nhận biết) Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin C Lực kéo tác dụng vào vật không đổi D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 16:(Nhận biết) Trong dao động điều hồ li độ, vận tốc gia tốc đại lượng biến đổi theo hàm sin cosin theo thời gian A biên độ B chu kỳ C pha dao động D pha ban đầu Câu 17:(Nhận biết) Đồ thị li độ theo thời gian dao động điều hòa A đoạn thẳng B đường thẳng C đường hình sin D đường tròn Câu 18:(Nhận biết) Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào A gia tốc rơi tự B biên độ dao động C điều kiện kích thích ban đầu D khối lượng vật nặng Câu 19:(Nhận biết) Ứng dụng quan trọng lắc đơn A xác định chu kì dao động B xác định chiều dài lắc C xác định gia tốc trọng trường D khảo sát dao động điều hòa vật Câu 20:(Nhận biết) Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D bậc hai chiều dài lắc Câu 21:(Thông hiểu) Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức 𝑣2 B 𝜔4 + 𝑎2 𝜔2 = 𝐴2 𝑣2 B 𝜔2 + 𝑎2 𝜔2 = 𝐴2 𝑣2 C 𝜔2 + 𝑎2 𝜔4 = 𝐴2 D 𝜔2 𝑣2 + 𝑎2 𝜔4 = 𝐴2 Câu 22:(Thông hiểu) Đồ thị biểu diễn mối quan hệ li độ vận tốc A đường hình sin B đường thẳng C đường elip D đường hypebol Câu 23:(Thông hiểu) Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lực kéo li độ A đoạn thẳng dốc xuống B đoạn thẳng dốc lên C đường elip D đường hình sin Câu 24:(Thơng hiểu) Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T/2 B T/8 C T/6 D T/4 Câu 25:(Thông hiểu) Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hòa âm (x.v < 0), đó: Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ A Vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương B Vật chuyển động nhanh dần vị trí cân C Vật chuyển động chậm dần theo chiều âm D Vật chuyển động chậm dần biên Câu 26:(Thông hiểu) Dao động học đổi chiều lực tác dụng lên vật A đổi chiều B hướng biên C có độ lớn cực đại D có giá trị cực tiểu Câu 27:(Thơng hiểu) Li độ vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x = Asinωt (x đo cm, t đo s) Khi vật giá trị gia tốc vật cực tiểu vật A vị trí cân B biên âm C biên dương D vận tốc cực đại Câu 28:(Thông hiểu) Một vật dao động điều hòa với theo phương trình x = Acos(ωt + φ) với A, ω, φ số pha dao động A không đổi theo thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C hàm bậc với thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 29:(Thông hiểu) Trong dao động điều hòa lắc lò xo độ cứng k, khối lượng vật m với biên độ A Mối liên hệ vận tốc li độ vật thời điểm t 𝑘 A A2 - x2 = 𝑚v2 𝑚 B x2 - A2 = 𝑘 v2 𝑘 𝑘 C A2 - x2 = 𝑚v2 D x2 - A2 = 𝑚v2 Câu 30:(Thơng hiểu) Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 31:(Thông hiểu) Điều nói biến đổi lượng lắc lò xo: A Giảm 9/4 lần tần số góc ω tăng lên lần biên độ A giảm lần B Tăng 16/9 lần tần số góc ω tăng lần biên độ A giảm lần C Tăng 16 lần tần số dao động f biên độ A tăng lên lần D Giảm lần tần số f tăng lần biên độ A giảm lần Câu 32:(Thông hiểu) Con lắc đơn dao động điều hoà, tăng chiều dài lắc lên lần tần số dao động lắc A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 33:(Thơng hiểu) Một lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hồ nơi có gia tốc rơi tự g, với độ góc α0 Khi vật qua vị trí có ly độ góc α, có vận tốc v Khi đó, ta có biểu thức 𝑣2 A 𝑔𝑙 = 𝛼02 − 𝛼 B 𝛼 = 𝛼02 − 𝑔𝑙𝑣 𝑣2 C 𝛼02 = 𝛼 − 𝜔2 D 𝛼 = 𝛼02 − 𝑔𝑣 𝑙 Câu 34:(Thông hiểu) Tại nơi có g, lắc đơn dao động điều hồ với biên độ góc α0 Biết khối lượng vật nhỏ m, dây ℓ Cơ lắc A 2mglα02 B mgα02 C 4mglα02 D 2mgα02 Câu 35:(Thông hiểu) Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, khối lượng vật m dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật có li độ dài s lực kéo có giá trị A F = - 𝑚𝑔 𝑙 s B F = 𝑚𝑙 𝑔 s 𝑔𝑙 C F = 𝑚 s Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D F = - mgs Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 36:(Thơng hiểu) Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật có khối lượng m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo Δl Chu kỳ dao động lắc tính biểu thức: 𝑔 ∆𝑙 A T = 2π√ 𝑙 B T = 2π√ 𝑔 𝑔 C T = 2π√∆𝑙 𝑔 D T = 2𝜋 √ 𝑙 Câu 37:(Thông hiểu) Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, vị trí cân lò xo giãn đoạn x Biết x< A Độ lớn lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên vật A k(A- x) B kA C D k(x - A) Câu 38:(Thông hiểu) Một lắc đơn đặt điện trường có cường độ điện trường theo phương thẳng đứng hướng lên So với cầu khơng tích điện ta tích điện âm cho cầu chu kì lắc A tăng B giảm C tăng giảm D không đổi Câu 39:(Thông hiểu) Trong dao động điều hòa lắc đơn dao động nhỏ A vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn B vị trí cân lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn C vị trí cân lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ D vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ Câu 40:(Thông hiểu) Năng lượng vật dao động điều hoà E Khi li độ nửa biên độ động 𝐸 𝐸 A B C √3𝐸 D 3𝐸 Câu 41:(Vận dụng) Tại vị trí, dao động nhỏ ba lắc đơn có dây dài ℓ1, ℓ2 ℓ = ℓ1 + ℓ2, có chu kì T1 = 6,0s; T2 = 8,0s T T có giá trị A 10s B 14s C 3,4s D 4,8s Câu 42:(Vận dụng) Hai lắc có biên độ, có chu kỳ T1 T2 = 4T1 thời điểm ban đầu chúng qua vị trí cân theo chiều Khoảng thời gian ngắn hai lắc ngược pha là: A 𝑇2 𝑇 B 42 𝑇 𝑇 C 32 D 22 Câu 43:(Vận dụng) Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A 6Hz B 3Hz C 12Hz D 1Hz Câu 44:(Vận dụng) Một lắc đơn có chiều dài ℓ Trong khoảng thời gian t thực 12 dao động giảm chiều dài 32cm khoảng thời gian t nói trên, lắc thực 20 dao động Chiều dài ban đầu lắc là: A 30cm B 40cm C 50cm D 60cm Câu 45:(Vận dụng) Một vật dao động điều hòa với vận tốc ban đầu 1m/s gia tốc -5√3 m/s2 Khi qua vị trí cân vật có vận tốc 2m/s Phương trình dao động vật π A x = 20cos(10t - ) cm π B x = 40cos(5t - ) cm Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ π π C x = 10cos(20t + ) cm D x = 20cos(5t - ) cm Câu 46:(Vận dụng) Con lắ c có chu kì T = 0,4 s, dao ̣ng với biên đô ̣ A = cm Quãng đường lắ c đươ ̣c s là: A cm B 10 cm C 50 cm D 100 cm Câu 47:(Vận dụng) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2πt/T + π/2) Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động đến động là: 𝑇 5𝑇 A t = 𝑇 B t = 12 𝑇 C t = 12 D t = Câu 48:(Vận dụng) Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hồ với biên độ 4cm, chu kì 0,5s Khối lượng nặng 400g g = π2≈10 m/s2 Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào nặng A 6,56N B 2,56N C 256N D 656N Câu 49:(Vận dụng) Một lắc đơn dao động điều hồ, tăng chiều dài 25% chu kỳ dao động A tăng 25% B giảm 25% C tăng 11,80% D giảm 11,80% Câu 50:(Vận dụng) Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m, đầu gắn vào giá cố định, đầu lại gắn với cầu nhỏ có khối lượng m = 800 (g) Kéo cầu xuống vị trí cân theo phương thẳng đứng đến vị trí cách vị trí cân 10 cm thả nhẹ Khoảng thời gian cầu từ vị trí thấp đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng A 0,1π (s) B 0,2π (s) C 0,2 (s) D 0,1 (s) 𝜋 Câu 51:(Vận dụng) Vật dao động điều hòa phương trình x = 4cos(4πt + ) cm Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương là: 𝑘 B t = 24 + (s) (k = 0,1,2…) C t = (s) (k = 0,1,2…) D t = - + (s) (k = 1,2,3…) A t = - + (s) (k = 1,2,3 ) 𝑘 𝑘 𝑘 𝜋 Câu 52:(Vận dụng) Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6πt + ) cm Xác định số lần vật qua vị trí x = 2,5cm kể từ thời điểm t = 1,675s đến t = 3,415s? A 10 lần B 11 lần C 12 lần D lần Câu 53:(Vận dụng) Một chất điểm dao động điều hồ có vận tốc khơng hai thời điểm liên tiếp t1 = 2,2 (s) t2 = 2,9(s) Tính từ thời điểm ban đầu (to = s) đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân A lần B lần C lần D lần Câu 54:(Vận dụng) Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ 𝐴 vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = − , chất điểm có tốc độ trung bình A 6𝐴 𝑇 9𝐴 B 2𝑇 3𝐴 C 2𝑇 D 4𝐴 𝑇 Câu 55:(Vận dụng) Một lắc đơn có dây treo dài 50cm vật nặng có khối lượng 25g Từ vị trí cân kéo dây treo đến vị trí nằm ngang thả cho dao động Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật qua vị trí cân là: A ± 0,1m/s B ± √10 m/s C ± 0,5m/s D ± 0,25m/s Câu 56:(Vận dụng) Hai lắc đơn thực dao động điều hòa địa điểm mặt đất Hai lắc có khối lượng nặng dao động với lượng, lắc thứ có chiều dài 1m biên độ Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ góc 01, lắc thứ hai có chiều dài dây treo 1,44m biên độ góc 02 Tỉ số biên độ góc lắc là:  A 01 = 1,2 02  B 01 = 1,44 02   C 01 = 0,69 D 01 = 0,83 02 02 Câu 57:(Vận dụng cao) Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 20 N/m nằm ngang, đầu A giữ cố định đầu lại gắm với chất điểm m1 = 0,1 kg Chất điểm m1 gắn thêm chất điểm thứ hai m2 = 0,1 kg Các chất điểm dao động không ma sát trục Ox nằm ngang (gốc O vị trí cân hai vật) hướng từ điểm A phía hai chất điểm m1 m2 Thời điểm ban đầu giữ hai vật vị trí lò xo bị nén cm bng nhẹ để hệ dao động điều hòa Gốc thời gian chọn buông vật Chỗ gắn hai chất điểm bị bong lực kéo đạt đến 0,2 N Thời điểm m2 bị tách khỏi m1 là: 𝜋 𝜋 A s 𝜋 B 10 s 𝜋 C s D 15 s Câu 58:(Vận dụng cao) Ba chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, vị trí cân với tần số góc ω, 2ω 3ω Biết thời điểm 𝑥1 𝑣1 + 𝑥2 𝑣2 = 𝑥3 𝑣3 Tại thời điểm t, tốc độ chất điểm 10 cm/s; 15 cm/s v3 = ? A 20 cm/s B 18cm/s C 24 cm/s D 25 cm/s Câu 59:(Vận dụng cao) Một vật nhỏ có khối lượng M = 0,9 kg, gắn lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m đầu lò xo cố định Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 0,2√2 m/s đến va chạm mềm với M Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Biên độ dao động là: A 4√2 cm B 4,5 cm C 4√3cm D cm Câu 60:(Vận dụng cao) Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A theo phương nằm ngang, vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 91 mJ Đi tiếp đoạn S động 64 mJ Nếu tiếp đoạn S động chất điểm lại Biết A > 3S A 33 mJ B 42 mJ C 10 mJ D 19 mJ Gói Câu 1:(Nhận biết) Một vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 2:(Nhận biết) Chọn câu đúng: Chu kì dao động lắc lò xo là: 𝑘 A T = 2π√𝑚 𝑚 B T = 2π√ 𝑘 𝜋𝑘 C T = 2√ 𝑚 𝜋 𝑘 D T = √𝑚 Câu 3:(Nhận biết) Vận tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đại A li độđộ lớn cực đại B li độ không C pha dao động cực đại D gia tốc có độ lớn cực đại Câu 4:(Nhận biết) Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng dài 30cm Biên độ dao động chất điểm A 20cm B -15cm C 7,5cm Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D 15cm Trang - - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 5:(Nhận biết) Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ 𝜋 𝜋 C sớm pha so với li độ D trễ pha so với li độ Câu 6:(Nhận biết) Chọn phát biểu sai Chu kì dao động nhỏ lắc đơn A tỉ lệ với bậc hai chiều dài B tỉ lệ nghịch với bậc hai gia tốc trọng trường C phụ thuộc vào biên độ dao động D không phụ thuộc vào khối lượng lắc Câu 6:(Nhận biết) Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kỳ dao động C pha ban đầu D tần số góc Câu 8:(Nhận biết) Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m độ cứng k Con lắc dao động điều hồ theo phương dọc trục lò xo Véc tơ gia tốc vật hướng A chiều chuyển động vật nặng B ngược chiều chuyển động vật nặng C vị trí cân D xa vị trí cân Câu 9:(Nhận biết) Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số f Nếu tăng khối lượng lắc lên lần tần số dao động là: A 2f B √2f 𝑓 C D f Câu 10:(Nhận biết) Con lắc đơn thực dao động điều hòa đại lượng thay đổi theo thời gian? A Tần số B Chu kỳ C Biên độ D Li độ Câu 11:(Nhận biết) Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(2ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại vmax = A2ω A vmax = A2ω B vmax = 2Aω C vmax = Aω2 D vmax = Aω Câu 12:(Nhận biết) Trong dao động điều hòa vật, tập hợp sau gồm đại lượng không đổi theo thời gian? A Biên độ, gia tốc B Vận tốc, lực kéo C gia tốc, pha dao động D Chu kì, Câu 13:(Nhận biết) Trong dao động điều hòa, đại lượng sau khơng có giá trị âm? A Pha dao động B Pha ban đầu C Li độ D Biên độ Câu 14:(Nhận biết) Chọn kết luận nói dao động điều hòa A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đường thẳng D Quỹ đạo đường hình sin Câu 15:(Nhận biết) Tần số dao động điều hòa lắc đơn khơng phụ thuộc vào: A chiều dài dây treo B gia tốc trọng trường C khối lượng nặng D vĩ độ địa lí Câu 16:(Nhận biết) Chu kỳ dao động lắc đơn phụ thuộc vào A biên độ dao động chiều dài dây treo B chiều dài dây treo gia tốc trọng trường C gia tốc trọng trường biên độ dao động D chiều dài dây treo khối lượng Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 10 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 7: (Vận dụng) Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt khơng khí Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,643 1,685 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai xạ đỏ tím vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên lăng kính xấp xỉ A 1,4160 B 0,3360 C 0,1680 D 13,3120 Câu 8: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, nguồn sáng phát đồng thời hia xạ đơn sắc xạ màu đỏ có bước sóng 720nm xạ màu lục bước sóng λ (giá trị từ 500nm đến 575nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị λ A 500nm B 520nm C 540nm D 560nm Câu 9: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I Âng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm, khoảng cách hai khe 0,8mm, khoảng cách hai khe đến 2m Trên màn, vị trí cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng xạ với bước sóng A 0,48 μm 0,56 μm B 0,40 μm 0,60 μm C 0,45 μm 0,60 μm D 0,40 μm 0,64 μm Câu 10: (Vận dụng) Thực giao thoa với ánh sáng trắng (0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm) hai khe Y-âng cách 0,1mm Khoảng cách từ hai khe đến 80cm Ánh sáng đơn sắc cho vân sáng vị trí cách vân sáng trung tâm 3,2cm có bước sóng ngắn A 0,67 μm B 0,44μm C 0,40 μm D 0,38μm Câu 11: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m đến 0,76m Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Câu 12: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng 1 = 450 nm 2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng hai xạ A B C D Câu 13: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị khoảng từ 500 nm đến 575 nm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị λl A 500 nm B 520 nm C 540 nm D 560 nm Câu 14: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 2m Trên quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm mm, có vân sáng bậc Khi thay đổi khoảng cách hai khe hẹp Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 235 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ đoạn 0,2 mm cho vị trí vân sáng trung tâm khơng thay đổi M có vân sáng bậc Giá trị λ A 0,60 μm B 0,50 μm C 0,45 μm D 0,55 μm Câu 15: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, vị trí cách vân trung tâm mm có vân sáng xạ với bước sóng A 0,48 μm 0,56 μm B 0,40 μm 0,60 μm C 0,45 μm 0,60 μm D 0,40 μm 0,64 μm Câu 16: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc; ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm Trên màn, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân ánh sáng lam Trong khoảng vân sáng đỏ? A B C D Câu 17: (Vận dụng cao) Tiến hành thí nghiệm Y−âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 Trên màn, khoảng hai vị trí có vân sáng trùng liên tiếp có tất N vị trí mà vị trí có xạ cho vân sáng Biết λ1 λ2 có giá trị nằm khoảng từ 400 nm đến 750 nm N nhận giá trị sau đây? A B C D Câu 18: (Vận dụng cao) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Tổng giá trị (λ1 + λ2) A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Câu 19: (Vận dụng cao) Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách hai khe 1mm, từ khe đến 1m, ta chiếu vào khe đồng thời xạ 1 = 0,4m 2, giao thoa người ta đếm bề rộng L = 2,4mm có tất cực đại 1 2 có cực đại trùng nhau, biết số cực đại trùng đầu Giá trị 2 là: A 0,6m B 0,65m C 0,5m D 0,56m Câu 20: (Vận dụng cao) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm màn, cách vân sáng trung tâm cm Trong bước sóng xạ cho vân sáng M, bước sóng dài A 714 nm 1.B 11.B 21.D 31.A 1.C 11.D B 417 nm 2.D 12.D 22.A 32.C 2.C 12.D 3.B 13.B 23.C 33.D 3.D 13.D 4.C 14.A 24.B 34.C 4.D 14 C 517 nm 5.C 15.A 25.B 35.A 5.A 15.B 6.A 16.D 26.A 36.C 6.C 16.A 7.B 17.B 27.D 37.D 7.C 17 Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D 760 nm 8.C 18.B 28 38.B 8.D 18 9.D 19.C 29.C 39.C 9.B 19 10.A 20.D 30.A 40.C 10.C 20.A Trang - 236 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Gói Câu 1: (Nhận biết) Một tia sáng qua lăng kính, ló màu màu trắng là: A Ánh sáng bị tán sắc B Lăng kính khơng có khả tán sắc C Ánh sáng đa sắc D Ánh sáng đơn sắc Câu 2: (Nhận biết) Tìm phát biểu ánh sáng đơn sắc: A Đối với môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc ln có bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tách màu qua lăng kính Câu 3: (Nhận biết) Tìm phát biểu sai hiệntượng tán sắc: A Tán sắc tượng chùm ánh sáng trắng hẹp bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác B Hiện tượng tán sắc chứng tỏ ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác C Thí nghiệm Newton tán sắc ánh sáng chứng tỏ lăng kính nguyên nhân tượng tán sắc D Nguyên nhân tượng tán sắc chiết suất môi trường ánh sáng đơn sắc khác Câu 4: (Nhận biết) Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai? A Hiện tượng chùm sáng trắng, qua lăng kính, bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác tượng tán sắc ánh sáng B Ánh sáng trắng tổng hợp (hỗn hợp) nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 5: (Nhận biết) Khi sóng ánh sáng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác A Bước sóng khơng đổi, tần số thay đổi B Tần số không đổi, bước sóng thay đổi C Cả tần số bước sóng khơng đổi D Cả tần số lẫn bước sóng thay đổi Câu 6: (Nhận biết) Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu 7: (Nhận biết) Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ lớn chiết suất mơi trường ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Trong mơi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc Câu 8: (Nhận biết) Tìm phát biểu sai tia tử ngoại Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 237 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ A Tia tử ngoại có chất sóng điện từ với bước sóng ngắn bước sóng ánh sáng tím B Bức xạ tử ngoại nằm dải tím ánh sáng nhìn thấy tia X thang sóng điện từ C Tia tử ngoại nguy hiểm, nên cần có biện pháp để phòng tránh D Các vật nung nóng 3000oC phát tia tử ngoại mạnh Câu 9: (Nhận biết) Chọn câu sai A Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát B Tia hồng ngoại làm phát quang số chất C Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt D Bước sóng tia hồng ngoại lớn 0,75m Câu 10: (Nhận biết) Có thể nhận biết tia hồng ngoại A huỳnh quang B quang phổ kế C mắt người D pin nhiệt điện Câu 11: (Nhận biết) Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 0,6μm Bước sóng ánh sáng đơn sắc nước (n = 4/3) là: A 0,8μm B 0,45μm C 0,75μm D 0,4μm Câu 12: (Nhận biết) Quan sát người thợi hàn điện, làm việc họ thường dùng mặt nạ có kính tím để che mặt Họ làm để: A tránh làm cho da tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại chống lóa mắt B chống xạ nhiệt hỏng da mặt C chống hàm lượng lớn tia hồng ngoại tới mặt, chống lóa mắt D ngăn chặn tia X chiếu tới mắt hỏng mắt Câu 13: (Nhận biết) Tìm phát biểu tia hồng ngoại A Tất vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại Các vật có nhiệt độ i3 D i1 < i2 = i3 Câu 29: (Thông hiểu) Trong thí nghiệm Young nguồn ánh sáng trắng, độ rộng quang phổ bậc 1,8mm quang phổ bậc rộng: A 2,7mm B 3,6mm C 3,9mm D 4,8mm Câu 30: (Thơng hiểu) Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,45µm Cho biết khoảng cách hai khe sáng a = 3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến hứng vân D = 1m Tính khoảng cách hai vân tối liên tiếp A 1,2mm B 3.10–3 mm C 0,15.10–3 m D khơng tính Câu 31: (Thơng hiểu) Trong thí nghiệm Y–âng vềgiao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm,khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m, bước sóng ánh sáng đớn sắc chiếu đến hai khe 0,55𝜇𝑚 Hệ vân có khoảng vân là: A 1,3mm B 1,2mm C 1,1mm D 1,0mm Câu 32: (Thơng hiểu) Trong thí nghiệm người ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất lăng kính 1,65 góc lệch tia sáng A 4,00 Câu 33: (Thông hiểu) B 7,80 C 6,30 D 5,20 Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt khơng khí Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,643 1,685 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 240 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ hai xạ đỏ tím vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên lăng kính xấp xỉ A 0,1680 B 1,4160 C 13,3120 D 0,3360 Câu 34: (Thông hiểu) Khi chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A nhỏ (A < 10o) tia sáng góc tới nhỏ tia ló khỏi lăng kính bị lệch phía đáy lăng kính, theo phương tạo với phương tia sáng góc D = (n – 1).A (trong n chiết suất thủy tinh làm lăng kính ánh sáng nói trên) Chiếu chùm ánh sáng trắng song song hẹp vào cạnh bên lăng kính có A = 9o theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Chiết suất lăng kinh tia đỏ nđ = 1,61 tia tím nt = 1,68 Trên E, đặt song song cách mặt phẳng phân giác góc chiết quang 1m thu dải quang phổ có bề rộng: A 9,5 mm B 8,4 mm C 1,4 mm D 1,1 mm Câu 35: (Thơng hiểu) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I – âng, xạ phát từ khe S gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 500 nm λ2 = 750 nm chiếu tới hai khe S1, S2 Xét điểm M vân sáng bậc xạ có bước sóng λ1 điểm N vân sáng bậc λ2 hứng vân giao thoa M, N phía so với vân sáng trung tâm, khoảng M N quan sát thấy A vân sáng Câu 36: (Thông hiểu) B vân sáng C 19 vân sáng D vân sáng Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo quan sát 1,14 mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng 5,7 mm có A vân tối thứ (tính từ vân trung tâm) B vân sáng bậc C vân tối thứ (tính từ vân trung tâm) D vân sáng bậc Câu 37: (Thông hiểu) Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, gọi a khoảng cách hai khe S1 S2; D khoảng cách từ S1S2 đến màn; 𝜆 bước sóng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân tối thứ (xét hai vân hai bên vân sáng giữa) bằng: A 5𝜆𝐷 2𝑎 B 7𝜆𝐷 2𝑎 C 9𝜆𝐷 2𝑎 D 11𝜆𝐷 2𝑎 Câu 38: (Thơng hiểu) Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Gọi a khoảng cách hai khe S1 S2; D khoảng cách từ S1S2 đến màn; b khoảng cách vân sáng liên tiếp Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm là: A 𝜆 = 𝑎𝑏 𝐷 B 𝜆 = 𝑎𝑏 4𝐷 C 𝜆 = 4𝑎𝑏 𝐷 D 𝜆 = 𝑎𝑏 5𝐷 Câu 39: (Thông hiểu) Trong thí nghiệm Young, khoảng cách vân sáng liên tiếp 21,6mm, độ rộng vùng có giao thoa quan sát 31mm số vân sáng quan sát A B C 11 D 13 Câu 40: (Thông hiểu) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe S1 S2 khoảng vân đo 1,32 mm Biết độ rộng trường giao thoa 1,452 cm Số vân sáng quan sát là: A 10 B 11 C 12 Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D 13 Trang - 241 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 41: (Vận dụng) Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách đoạn a = 0,5mm, hai khe cách ảnh khoảng D = 2m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 𝜆 = 0,5𝜇𝑚 Bề rộng miền giao thoa đo l = 26mm Khi đó, miền giao thoa ta quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C 13 vân sáng 12 vân tối D 13 vân sáng 14 vân tối Câu 42: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe sáng chiếu ánh sáng đơn sắc 𝜆 = 0,5𝜇m, khoảng cách khe 0,2mm khoảng cách từ khe tới 80cm Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 43: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bề rộng miền giao thoa 4,25 cm Số vân tối quan sát A 22 B 19 C 20 D 25 Câu 44: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới hứng vân D = 1,2m Khe S phát đồng thời hai xạ màu đỏ có bước sóng 0,76m màu lục có bước sóng 0,48m Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc đến vân sáng màu lục bậc là: A 0,528mm B 1,20mm C 3,24mm D 2,53mm Câu 45: (Vận dụng) Trong thí nghiệm Young ta có a = 0,2mm, D = 1,2m Nguồn gồm hai xạ có 1 = 0,45µm 2 = 0,75µm Cơng thức xác định vị trí hai vân sáng trùng hai xạ là: A 9k(mm) B 10,5k(mm) C 13,5k(mm) D 15k (mm) Câu 46: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Young có khoảng cách từ ảnh đến hai khe 𝐷 = 2,5𝑚, khoảng cách hai khe 𝑎 = 2,5𝑚𝑚 Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 𝜆1 = 0,48𝜇𝑚; 𝜆2 = 0,64𝜇𝑚 vân sáng màu với vân trung tâm gần cách vân trung tâm: A 1,92mm B 1,64mm C 1,72mm D 0,64mm Câu 47: (Vận dụng) Thực giao thoa ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm với hai khe Young cách a = 0,5mm Màn ảnh cách hai khe khoảng D = 2m Ở điểm M N hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6mm 2,4mm, ta có vân tối hay sáng? A Vân M N vân sáng B Vân M N vân tối C Ở M vân sáng, N vân tối D Ở M vân tối, N vân sáng Câu 48: (Vận dụng) Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách đoạn a = 0,5mm, hai khe cách ảnh khoảng D = 2m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 𝜆 = 0,5𝜇𝑚 Bề rộng miền giao thoa đo l = 26mm Khi đó, miền giao thoa ta quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối C 13 vân sáng 12 vân tối D 13 vân sáng 14 vân tối Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 242 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 49: (Vận dụng) Thực giao thoa ánh sáng đơn sắc khe Young Trên ảnh, bề rộng 10 khoảng vân đo 1,6 cm Tại điểm A cách vân khoảng x = mm, ta thu A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ kể từ vân sáng D vân tối thứ kể từ vân sáng Câu 50: (Vận dụng) Chiếu chùm ánh sáng trắng hẹp song song từ khơng khí vào bể nước góc tới 𝑖 = 300 chiều sâu bể nước h = 1m Biết chiết suất nước tia tím tia đỏ 1,34 1,33 Độ rộng dải màu cầu vồng đáy bể là: A 2,12 mm B 4,04𝑚𝑚 C 11,15𝑚𝑚 D 3,52𝑚𝑚 Câu 51: (Vận dụng) Một lăng kính thủy tinh góc chiết quang 𝐴 = 5∘ Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên góc tới nhỏ; biết chiết suất lăng kính ứng với ánh sáng màu đỏ nđ = 1,6; với ánh sáng nt = 1,68 Phía sau lăng kính đặt E song song cách mặt AB đoạn l = 1,2m Khoảng cách từ vệt đỏ đến vệt tím là: A 1,9mm B 8,4mm C 3,5mm D 4,8mm Câu 52: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa ánh khe Young khoảng cách giữahai khe sáng 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm 0,5𝜇𝑚Khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân tối bậc là: A 3nm B 2nm C 3,5nm D 2.5nm Câu 53: (Vận dụng) Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng Young, khoảng cách hai khe 1mm; khoảng cách từ hai khe đến 1,5m Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân sáng bậc 4,5mm Bước sóng dùng thí nghiệm là: A 𝜆 = 0,4𝜇𝑚 B 𝜆 = 0,5𝜇𝑚 C 𝜆 = 0,6𝜇𝑚 D 𝜆 = 0,45𝜇𝑚 Câu 54: (Vận dụng) Trong thí nghiệm I – âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng (380 nm ≤ λ ≤ 760 nm) Quan sát điểm M ảnh, cách vân sáng trung tâm 3,3 mm Tại M xạ cho vân tối có bước sóng dài bằng: A 750 nm B 648 nm C 690 nm D 733 nm Câu 55: (Vận dụng) Giao thoa qua khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc 𝜆1 = 0,45𝜇𝑚 Trong vùng giao thoa màn, M N đối xứng qua vân trung tâm Trong miền MN người ta đếm 21 vân sáng với M N vân sáng Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, dùng nguồn sáng đơn sắc khác 𝜆2 = 0,60𝜇𝑚thì số vân sáng miền A 17 Câu 56: B 18 (Vận dụng) C 16 D 15 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe sáng 1mm, khoảng cách từ khe đến m Nguồn phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 = μ v λ2 Trên xét khoảng MN = 4,8mm đếm vân sáng với vạch kết trùng vân sáng vạch nằm M,N Bước sóng λ2 A 48 μ B 72 μ C μ Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D μ Trang - 243 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 57: (Vận dụng cao) Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51μm λ2 Khi ta thấy vân sáng bậc xạ λ1 trùng với vân sáng λ2 Tính λ2 Biết λ2 có giá trị từ 0,60μm đến 0,70μm A 0,64μm Câu 58: (Vận dụng cao) B 0,65μm C 0,68μm D 0,69μm Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe sáng chiếu ánh sáng trắng (0,38µm ≤  ≤ 0,76µm) Khoảng cách hai khe 0,3mm khoảng cách từ chứa hai khe tới hứng ảnh 90cm Tại điểm M cách vân trung tâm 0,6cm Hỏi có ánh sáng đơn sắc cho vân sáng M ? A Câu 59: B (Vận dụng cao) C D Thực giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng (Young) cách a = mm, khoảng cách từ tới mặt phẳng chứa hai khe D = m Chiếu sáng khe S ánh sáng trắng (có bước sóng 380 760 nm) Quan sát điểm M màn, cách vân trắng trung tâm 3,3nm Tại M xạ cho vân sáng có bước sóng dài A 660nm B 412,5nm C 550nm D 725nm Câu 60: (Vận dụng cao) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào khe S ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên giao thoa, điểm M có xạ cho vân sáng 400 nm 720 nm Ở có tối thiểu xạ (khác 400 nm 720 nm) cho vân sáng? A B C D Gói Câu 1: (Nhận biết) Chiếu chùm tia sáng hẹp qua lăng kính Chùm tia sáng tách thành chùm tia sáng có màu khác Hiện tượng gọi A giao thoa ánh sáng B tán sắc ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D nhiễu xạ ánh sáng Câu 2: (Nhận biết) Kết luận nói ánh sáng? A Sự tán sắc ánh sáng lệch phương tia sáng qua lăng kính B Chiếu chùm sáng trắng qua lăng kính có tia đơn sắc có màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ló khỏi lăng kính C Hiện tượng tán sắc xảy mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác D Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy chùm ánh sáng qua lăng kính Câu 3: (Nhận biết) Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím nđ, nv, nt Hệ thức A nđ < nv < nt B nt < nv < nđ C nđ < nt < nv D nt < nđ < nv Câu 4: (Nhận biết) Phát biểu sai nói ánh sáng đơn sắc? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu sắc xác định mơi trường B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có tần số xác định môi trường C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bước sóng xác định môi trường Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 244 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 5: (Nhận biết) Phát biểu sai nói ánh sáng đơn sắc? A Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng tần số xác định B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc có bước sóng ngắn lớn C Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu sắc tần số định D Tốc độ truyền ánh đơn sắc khác mơi trường khác Câu 6: (Nhận biết) Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp qua lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác Hiện tượng gọi A khúc xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 7: (Nhận biết) Tách chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước bể bơi Chùm sáng vào nước tạo đáy bể dải sáng có màu từ đỏ đến tím Đây tượng A giao thoa ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 8: (Nhận biết) Cho ánh sáng đơn sắc: (1): Ánh sáng trắng; (2): Ánh sáng đỏ; (3): Ánh sáng vàng; (4): Ánh sáng tím Sắp xếp giá trị bước sóng theo thứ tự tăng dần A 1, 2, B 4, 3, C 1, 2, D 1, 3, Câu 9: (Nhận biết) Một tia sáng qua lăng kính ló màu khơng phải màu trắng A ánh sáng đơn sắc B ánh sáng C ánh sáng bị tán sắc D ánh sáng không tán sắc Câu 10: (Nhận biết) Ánh sáng đơn sắc khơng có đại lượng sau xác định? A Bước sóng B Tần số C Chu kì D Màu sắc Câu 11: (Nhận biết) Phát biểu sai nói ánh sáng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím D Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng Câu 12: (Nhận biết) Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số thay đổi, vận tốc khơng đổi B tần số thay đổi, vận tốc thay đổi C tần số không đổi, vận tốc thay đổi D tần số không đổi, vận tốc không đổi Câu 13: (Nhận biết) Phát biểu sau nói ánh sáng đơn sắc? A Đối với mơi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc ln có bước sóng B Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch tia sáng lăng kính khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lệch đường truyền qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tách màu qua lăng kính Câu 14: (Nhận biết) Phát biểu sai nói ánh sáng? A Nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng thay đổi chiết suất môi trường ánh sáng có màu sắc khác B Dải màu cầu vồng quang phổ ánh sáng trắng C Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 245 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Câu 15: (Nhận biết) Thí nghiệm Niu - tơn ánh sáng đơn sắc nhằm chứng minh A lăng kính khơng làm thay đổi màu sắc ánh sáng chiếu qua lăng kính B tồn ánh sáng đơn sắc C ánh sáng mặt trời ánh sáng đơn sắc D khúc xạ tia sáng qua lăng kính Câu 16: (Nhận biết) Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định gọi màu đơn sắc B Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định C Vận tốc truyền ánh sáng đơn sắc môi trường suốt khác D ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 17: (Nhận biết) Phát biểu sau sai nói ánh sáng? A Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Vận tốc sóng ánh sáng tuỳ thuộc môi trường suốt mà ánh sáng truyền qua D Dãy cầu vồng quang phổ ánh sáng trắng Câu 18: (Nhận biết) Phát biểu sau sai nói ánh sáng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính B Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác C Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng chùm sáng trắng qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng đơn sắc khác D Ánh sáng trắng tập hợp gồm ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Câu 19: (Nhận biết) Ánh sáng khơng có tính chấ t sau đây? A Truyề n chân không B Chỉ truyề n môi trường vâ ̣t chất C Mang theo lươ ̣ng D Vâ ̣n tố c lớn vô ̣n Câu 20: (Nhận biết) Khi ánh sáng truyền từ nước không khí A vận tốc bước sóng ánh sáng giảm B vận tốc tần số ánh sáng tăng C vận tốc bước sóng ánh sáng tăng D bước sóng tần số ánh sáng khơng đổi Câu 21: (Thơng hiểu) Một lăng kính có dạng tam giác cân ABC, chiếu tới mặt bên AB chùm tia sáng trắng hẹp theo phương song song với đáy BC, ta chùm sáng tán sắc ló khỏi mặt bên AC theo phương A vng góc với AC B vng góc với BC C song song với BC D song song với AC Câu 22: (Thông hiểu) Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A chùm sáng bị phản xạ tồn phần B so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam C tia khúc xạ ánh sáng vàng, tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 246 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 23: (Thơng hiểu) Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước A bước sóng sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B bước sóng sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C bước sóng sóng âm sóng ánh sáng giảm D bước sóng sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 24: (Thông hiểu) Gọi nđ, nt nv chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A nđ < nv < nt B nv > nđ > nt C nđ > nt > nv D nt > nđ > nv Câu 25: (Thông hiểu) Trong chân khơng, bước sóng ánh sáng lục B 546 μm A 546 mm C 546 pm D 546 nm Câu 26: (Thông hiểu) Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị lệch khỏi phương ban đầu B bị đổi màu C bị thay đổi tần số D không bị tán sắc Câu 27: (Thông hiểu) Tách chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước bể bơi Chùm sáng vào nước tạo đáy bể dải sáng có màu từ đỏ đến tím Đây tượng A giao thoa ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 28: (Thông hiểu) Tốc độ ánh sáng chân khơng 3.108 m/s Kim cương có chiết suất tuyệt đối 2,42 Tốc độ truyền ánh sáng kim cương A 242000 km/s Câu 29: (Thông hiểu) B 124000 km/s C 72600 km/s D 173000 km/s Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền chân khơng với bước sóng 600 nm Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,52 Tần số ánh sáng truyền môi trường suốt A nhỏ 5.1014 Hz bước sóng 600 nm B lớn 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm C 5.1014 Hz bước sóng nhỏ 600 nm D 5.1014 Hz bước sóng lớn 600 nm Câu 30: (Thơng hiểu) Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f Câu 31: (Thơng hiểu) Gọi Dđ, Dt Dv góc lệch tia sáng ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng truyền xiên góc từ khơng khí vào nước Sắp xếp sau đúng? A Dđ < Dv < Dt B Dv > Dđ > Dt C Dđ > Dt > Dv D Dt > Dđ > Dv Câu 32: (Thông hiểu) Trong chân không, bước sóng ánh sáng đỏ A 760 mm B 760 μm C 760 pm D 760 nm Câu 33: (Thơng hiểu) Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ nước ngồi khơng khí Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 247 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ A bước sóng sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B bước sóng sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C bước sóng sóng âm sóng ánh sáng giảm D bước sóng sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 34: (Thông hiểu) Gọi nc, nt nv chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc chàm, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A nc < nv < nt B nv > nc > nt C nc > nt > nv D nt > nc > nv Câu 35: (Thông hiểu) Trong chân không, bước sóng ánh sáng tím B 380 μm A 380 mm Câu 36: (Thông hiểu) C 380 pm D 380 nm Chiết suất thủy tinh ánh sáng tím 1,6852 Tốc độ ánh sáng tím thủy tinh A 1,78.108 m/s B 2,01.108 m/s C 2,15.108 m/s D 1,59.108 m/s Câu 37: (Thông hiểu) Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A bị lệch khỏi phương ban đầu B ln bị đổi màu C bị thay đổi tần số D không bị tán sắc Câu 38: (Thông hiểu) Tốc độ ánh sáng chân khơng 3.108 m/s Kim cương có chiết suất tuyệt đối 1,5 Tốc độ truyền ánh sáng kim cương A 300000 km/s B 240000 km/s C 450000 km/s D 200000 km/s Câu 39: (Thông hiểu) Ánh sáng đơn sắc màu chàm có tần số f truyền chân khơng với bước sóng 400 nm Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt ứng với ánh sáng 1,5 Tần số ánh sáng màu chàm truyền môi trường suốt A nhỏ f bước sóng 400 nm B lớn f bước sóng nhỏ 400 nm C f bước sóng nhỏ 400 nm D f bước sóng lớn 400 nm Câu 40: (Thông hiểu) Một ánh sáng đơn sắc màu lục có tần số f truyền từ chân khơng vào chất lỏng có chiết suất 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu lam tần số f B màu lam tần số 1,5f C màu lục tần số f D màu lục tần số 1,5f Câu 41: (Vận dụng) Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu A tím, lam, đỏ Câu 42: (Vận dụng) B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, chàm, vàng, lục, cam Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Trong số tia sáng đơn sắc ló ngồi khơng khí tia sát với pháp tuyến A vàng B tím C cam Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) D chàm Trang - 248 - Gói trắc nghiêm12 theo mức độ Câu 43: (Vận dụng) Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rl, rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức A rl = rt = rđ Câu 44: B rt < rl < rđ C rđ < rl < rt D rt < rđ < rl Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) (Vận dụng) gồm thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia khơng ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu A tím, cam, đỏ Câu 45: B đỏ, cam, chàm C đỏ, cam D chàm, tím Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) (Vận dụng) gồm thành phần đơn sắc: tím, chàm, vàng, lục, cam Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Trong số tia sáng đơn sắc khơng ló ngồi khơng khí tia có tốc độ lớn A vàng Câu 46: B tím C cam D chàm Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) (Vận dụng) gồm thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Khơng kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu A tím, cam, đỏ Câu 47: B đỏ, cam, chàm C đỏ, cam D chàm, tím Ánh sáng lam có bước sóng chân khơng nước 0,4861 μm (Vận dụng) 0,3635 μm Chiết suất tuyệt đối nước ánh sáng lam A 1,3335 Câu 48: B 1,3725 C 1,3301 D 1,3373 Ở vùng ánh sáng vàng, chiết suất tuyệt đối nước 1,333; chiết suất tỉ đối kim (Vận dụng) cương nước 1,814 Vận tốc ánh sáng vàng nói kim cương A 2,41.108 m/s Câu 49: (Vận dụng) B 1,59.108 m/s C 2,78.108 m/s D 1,24.108 m/s Chiếu tia sáng Mặt Trời hẹp tới mặt bên lăng kính góc tới nhỏ Khi qua lăng kính, tia sáng màu vàng bị lệch góc 3o9'0" Tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng góc 0o6'0" Chiết suất lăng kính tia sáng màu vàng nv = 1,630 Coi góc chiết quang lăng kính nhỏ Chiết suất lăng kính tia sáng màu lam A 1,650 B 1,610 C 1,665 D 1,595 Câu 50: (Vận dụng) Chiếu chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang 6o theo phương vng góc với mặt phân giác góc chiết quang Chiết suất lăng kính tia đỏ 1,50; tia tím 1,54 Trên đặt song song cách mặt phân giác đoạn m, ta thu giải màu rộng có giá trị gần với giá trị đây? A 8,0 mm B 6,0 mm C 8,5 mm D 5,0 mm Câu 51: (Vận dụng) Chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ nđ ánh sáng tím nt 0,07 Nếu thủy tinh tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn tốc độ truyền ánh sáng tím 9,154.106 m/s giá trị nđ Sưu tầm tổng hợp – Trần Văn Hậu (Alo – Zalo: 0942481600 - 0978919804) Trang - 249 - ... Trang - - Gói trắc nghiêm lí 12 theo mức độ A Vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương B Vật chuyển động nhanh dần vị trí cân C Vật chuyển động chậm dần theo chiều âm D Vật chuyển động chậm dần... dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn C Lực tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm D Biên độ dao... Gói trắc nghiêm lí 12 theo mức độ C vận tốc v dao động pha với li độ D vận tốc dao động lệch pha /2 so với li độ Câu 22:(Thơng hiểu) Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A pha với li độ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ 12 THEO MỨC ĐỘ, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ 12 THEO MỨC ĐỘ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay