Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan đai châu (rhynchostylis gigantea) tại thái nguyên

163 16 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:35

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHĂM SÓC GIỐNG LAN ĐAI CHÂU (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEA) TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHĂM SÓC GIỐNG LAN ĐAI CHÂU (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEA) TẠI THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Xn Bình Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i2ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc 10 năm 2014 Tác giả luận văn Dương Thị Thùy Dương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i3ii LỜI CẢM ƠN Đợt thực tập thực bổ ích tơi qua tơi khơng củng cố lý thuyết, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn mơn học giảng đường mà tích lũy nhiều kinh nghiệm sống, giao tiếp mối quan hệ xã hội Những điều có ý nghĩa thiết thực trở thành tảng cho bước sau vững Qua đây, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình bảo thầy giáo PGS.TS Ngơ Xn Bình, thầy giáo khoa, anh chị thuộc Khu công nghệ tế bào, anh chị em bạn bè người thân giúp hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, luận văn tơi khơng tránh khỏi sai sót thời gian hạn chế vốn kinh nghiệm chưa nhiều Kính mong bảo,đóng góp ý kiến thầy, cô bạn để luận văn tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Học viên Dương Thị Thùy Dương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i4ii Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i5ii MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ .i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii Mục lục .iv Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng biểu vi Danh mục biểu đồ .vii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung hoa lan 1.1.1 Nguồn gốc phân loại hoa lan 1.1.2 Giới thiệu chung lan rừng Việt Nam .8 1.1.3 Vai trò hoa lan đời sống kinh tế 1.1.4 Đặc điểm hình thái sinh học hoa lan .10 1.1.5 Các yêu cầu kỹ thuật để nuôi trồng Lan Đai Châu (Rhynchostylis Gigantea) 14 1.1.6 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển hoa Lan Đai Châu .19 1.1.7 Các biện pháp kỹ thuật chăm sóc hoa Lan Đai châu 19 1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất kinh doanh, nuôi trồng hoa lan nước giới 23 1.2.1 Trên giới 23 1.2.2 Tại Việt Nam 26 1.3 Tình hình nghiên cứu Lan Đai Châu nước nước 28 1.3.1 Ngoài nước 28 1.3.2 Trong nước 28 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 30 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu sử dụng 30 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Nội dung nghiên cứu 32 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.3 Các tiêu theo dõi 37 2.3.4 Phương pháp theo dõi 38 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 40 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến khả sinh trưởng lan Đai Châu 41 3.1.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến tăng trưởng lan Đai châu 41 3.1.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến sinh trưởng rễ lan Đai châu 50 3.1.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến khả hoa lan Đai Châu 51 3.1.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến phát sinh bệnh hại lan Đai Châu 52 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón N3M đến khả sinh trưởng lan Đai Châu 54 3.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón N3M đến tăng trưởng lan Đai Châu 54 3.2.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón N3M đến sinh trưởng rễ lan Đai Châu 62 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón N3M đến khả hoa lan Đai Châu 64 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón N3M đến phát sinh bệnh hại lan Đai Châu 65 3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến khả sinh trưởng lan Đai châu 65 3.3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến tăng trưởng lan Đai châu 65 3.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng rễ lan Đai Châu 71 3.3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến khả hoa lan Đai Châu 73 3.3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến phát sinh, bệnh hại lan Đai Châu .74 3.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại giá thể đến sinh trưởng lan Đai Châu 75 3.4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến tỷ lệ sống lan Đai Châu .75 3.4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến tăng trưởng lan Đai Châu 77 3.5 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Giberline đến sinh trưởng lan Đai Châu 82 3.5.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Giberline đến tăng trưởng lan Đai Châu .82 3.5.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Giberline đến rễ lan Đai Châu 86 3.5.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Giberline đến khả hoa lan Đai Châu .87 Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 90 4.1 Kết luận 90 4.2 Đề nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CT : Công thức ĐC : Đối chứng CV : Hệ số biến động LSD05 : Giá trị sai khác nhỏ mức độ tin cậy 95% LSD01 : Giá trị sai khác nhỏ mức độ tin cậy 99% TCN : Trước công nguyên Nxb : Nhà xuất % : Phần trăm VTM : Vitamin Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 91 CT2 15,01 15,01 15,02 15,44 16,11 16,56 16,77 17,00 17,02 17,05 17,06 17,06 CT3 15,00 15,44 15,56 16,34 16,87 17,22 17,54 18,11 18,20 18,25 18,28 18,30 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 CT4 15,02 15,33 15,56 16,44 17,00 17,48 18,01 18,56 19,00 19,11 19,44 19,56 CT5 15,00 15,46 15,79 16,56 17,55 18,22 19,00 19,44 20,22 20,76 21,00 21,06 CV % 2,2 LSD05 0,74 Hình 3.13: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều dài Qua bảng số liệu chiều dài cho ta thấy : Giai đoạn 30-90 ngày phun GA3 chiều dài trung bình cơng thức khơng có biến động mạnh, cơng thức có chiều dài cao đạt 15,79cm cao so với công thức 15,00cm Giai đoạn 120 – 150 ngày sau phun chiều dài có thay đổi rõ rệt cơng thức cơng thức có chiều có chiều dài cao công thức đạt 16,5617,55cm cao công thức đối chứng đạt 15,10 – 15,16cm mức độ tin cậy 95% Công thức công thức có chiều dài cao thứ hai đạt 16,44 -17,48cm cao công thức (1,34- 2,24cm), công thức có chiều dài cao thứ ba đạt 16,34 – 17,22cm (1,24 - 2,06cm), cơng thức có chiều dài cao thứ tư đạt 15,44 16,56cm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 Giai đoạn 180-240 ngày sau phun cơng thức có chiều dài cao đạt 18,22 -19,44cm cao công thức đối chứng (3,12- 4,29cm) mức độ tin cậy 95% Tiếp đến công thức chiều dài đạt 17,48 – 18,56cm cao công thức đối chứng (2,38- 3,4cm), công thức chiều dài đạt 17,22 – 18,11cm cao công thức đối chứng (2,12- 2,95cm), công thức chiều dài đạt 16,56 – 17,00cm cao công thức đối chứng (1,46- 1,84cm) Giai đoạn 270 -360 ngày sau phun chiều dài trung bình cơng thức có khác nhau, nhiên tăng nhanh công thức chiều dài đạt 20,22-21,06cm cao so với đối chứng (5,12 – 5,9cm) mức độ tin cậy 95% Hệ số biến động công thức 2,2% Bảng 3.26 Ảnh hưởng chế phẩm Giberline đến chiều rộng lan Đai Châu Đơn vị: (cm) Chỉ tiêu Chiều rộng sau…ngày 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 CT CT1 3,00 3,00 3,00 3,05 3,07 3,10 3,12 3,14 3,16 3,17 3,18 3,20 CT2 3,00 3,05 3,11 3,22 3,33 3,56 3,65 3,70 3,72 3,78 3,80 3,83 CT3 3,00 3,11 3,23 3,56 3,78 4,00 4,05 4,11 4,14 4,15 4,16 4,17 CT4 3,00 3,11 3,22 3,44 4,02 4,11 4,22 4,44 4,48 4,50 4,52 4,53 CT5 3,00 3,11 3,44 3,86 4,11 4,44 4,60 4,77 4,80 4,85 4,86 4,90 Số hóa Trung tâm Học liệu CV% 3,9 LSD05 0,30 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 Hình 3.14: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều rộng Qua bảng số liệu chiều rộng lan Đai Châu ta rút kết luận: chiều rộng lan Đai Châu sau 360 ngày tăng chậm, giai đoạn đầu 30 -120 ngày sau phun chiều rộng tăng khơng đáng kể nhiên cao công thức đạt 3,86cm cao công thức đối chứng đạt 3,05cm giai đoạn 150- 360 ngày chiều rộng có thay đổi không tăng nhanh, cao công thức đạt 4,90cm cao công thức đối chứng đạt 3,20cm mức độ tin cậy 95% Hệ số biến động công thức 3,9% 3.5.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Giberline đến rễ lan Đai Châu GA3 chất kích thích lên sinh trưởng thực vật đặc biệt thân ,lá, nhiên chất có tác dụng kéo dài rễ làm cho rễ phát triển mạnh Bảng 3.27 Ảnh hưởng chế phẩm Giberline đến thời gian rễ, số rễ, mầu sắc rễ lan Đai Châu CT Thời gian rễ (ngày) Số rễ (rễ) Mầu sắc rễ CT1 35 6,73 Trắng CT2 35 7,90 Xanh nhạt http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu 95 CT3 30 8,47 Xanh nhạt CT4 30 9,97 Xanh nhạt CT5 28 11,67 Xanh đậm CV% 2,5 LSD05 0,32 Qua bảng số liệu 3.27 ta rút nhận xét: Số rễ: Ảnh hưởng chế phẩm giberline đến số rễ lan Đai Châu biến động khoảng 6,73- 11,67 rễ, cơng thức có số rễ cao cơng thức (0,5ppm) đạt 11,67 rễ cao công thức đối chứng (4,94 rễ) mức độ tin cậy 95%, công thức có số rễ cao thứ hai đạt 9,97 rễ cao công thức đối chứng (3,24 rễ), công thức có số rễ cao thứ ba cơng thức đạt 8,47 rễ, cao công thức đối chứng (1,17 rễ)là công thức hai Hệ số biến động công thức 2,5% Kết luận: qua tiêu theo dõi tăng trưởng rễ cho ta thấy, phun Gibereline nồng thấp lại cho kết cao công thức nồng độ cao Trong thí nghiệm cơng thức (0,5ppm) công thức tốt cho phát triển rễ lan Đai Châu 3.5.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Giberline đến khả hoa lan Đai Châu Hoa phận nói lên tinh tế lan, lan đẹp phận lá, rễ, phận hoa mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng đem lại giá trị thẩm mỹ cho người chiêm ngưỡng Để đánh giá chậu lan đẹp người ta vào tổng thể phận lan, qua nghiên cứu thấy hoa yếu tố thiếu đánh giá Trên sở khoa học nghiên cứu nồng độ Gibberline đưa số tiêu để đánh giá Hoa lan Đai Châu qua bảng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 Bảng 3.28 Ảnh hưởng nồng độ Gibberline đến số hoa, thời gian hoa, số hoa, chiều dài chùm hoa,và độ bền hoa lan Đai Châu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 Thời gian nở hoa (tháng) Số hoa (cây) Số nụ nở (nụ) Tỷ lệ nở hoa (%) Chiều dài chùm hoa (cm) Tổng số nụ hoa (hoa) Độ bền hoa (ngày) CT1 Phun nước 72 73,3 17,5 98,1 25 CT2 2,0ppm 2 105 86,2 18,6 121,8 28 CT3 1,5ppm 2 121 88,1 19,6 137,3 30 CT4 1,0ppm 2 167 91,9 21,9 181,6 30 CT5 0,5ppm 184 92,4 24,8 199,0 35 5,2 2,5 CT Nồng độ Gibberline CV% Qua bảng số liệu 3.28 ta có kết luận Tổng số nụ hoa: Cơng thức cho tổng số nụ hoa cao CT5 nồng độ thấp 0,5ppm số nụ hoa đạt 199,0 nụ, cao thứ hai CT4 đạt 181,6 nụ, cao thứ ba CT3 đạt 137,3 nụ, cao thứ tư CT2 đạt 121,8 nụ, thấp CT1 không phun GA3 đạt 98,17 nụ hoa Hệ số biên động công thức 2,5% Chiều dài chùm hoa: Khi phun GA3 nồng độ khác cho ta chiều dài chùm hoa dao động khoảng 17,5-24,8 cm Cơng thức có chiều dài chùm hoa cao công thức (0,5ppm) chiều dài chùm hoa đạt 24,8 cm, thấp CT1( Đ/c) đạt 17,5 cm mức độ tin cậy 95% Độ bền hoa: Là tiêu quan trọng phản ánh chất lượng hoa Trong công thức thí nghiệm CT1 khơng phun GA3 độ bền hoa thấp đạt 25 ngày, cơng thức lại dao động từ 28-35 ngày Từ kết cho ta thấy CT5 công thức cho số hoa cao độ bền hoa lâu cơng thức lại mức độ tin cậy 95% Bảng 3.29 Ảnh hưởng nồng độ Gibberline đến phát sinh bệnh hại Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 lan Đai Châu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 Bệnh hại Bệnh thối đọt (thối đen ngọn) Thời gian hại (tháng) Tỷ lệ hại (%) Cấp bệnh 22,2% CT3 CT4 CT5 CT CT1 CT2 2–3 Bệnh đốm đen (khô lá) Thời gian hại (tháng) Tỷ lệ hại (%) Cấp bệnh 11,1% 1 1 1 Bệnh thối đọt đen: xuất chủ yếu vào tháng tháng 3/năm 2014, cơng thức thí nghiệm bị (cấp 5) dao động từ -22,2% tập trung chủ yếu vào công thức Bệnh đốm đen: hại mức nhẹ chủ yếu tập trung vào tháng 6/2014 tỷ lệ hại đạt 11,1%, công thức khác ảnh hưởng nhẹ nhiên ta cần lưu ý để phòng bệnh Vì phun phân hấp thu đọng lại giá thể gặp thời tiết không thuận lợi mưa kéo dài gây ẩm ướt giá thể nhiễm nấm bệnh lan bị ảnh hưởng cần có biện pháp tích cực vệ sinh bệnh, treo lan lên cao để tránh nhiễm bệnh từ lan truyền sang khác Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Dựa vào kết thu từ thí nghiệm tơi rút kết luận sau: Loại phân bón tốt cơng thức (phân bón N3M) liều lượng bón 3g/lít có số lá/cây cao (6,43 lá), chiều dài, chiều rộng dài đạt (19,5cm 3,47cm), thời gian rễ nhanh (25 ngày), số rễ nhiều đạt (13,7 rễ), tổng số nụ hoa đạt (216,3 nụ) Sử dụng phân bón N3M pha với liều lượng 4,0g/1 lít nước, số đạt (5,23 lá), chiều dài đạt cao (21,07cm), chiều rộng đạt (4,03cm), số rễ (12,33 rễ), tổng số nụ hoa đạt (148,0 nụ) Chế độ che ánh sáng thích hợp cho Lan Đai Châu cơng thức 2( che 70% ánh sáng), số đạt cao (4,87 lá), chiều dài đạt(16,63 cm), chiều rộng đạt (4,10cm), số rễ đạt (13,33 rễ), tổng số nụ hoa đạt (102 nụ) Giá thể trồng lan Đai Châu: giá thể rêu than củi giúp sinh trưởng tốt số (4,83 lá), chiều dài (19,67cm), chiều rộng (4,20cm), số rễ (12,0 7rễ), tổng số nụ hoa đạt (141,6 nụ) Nồng độ Gibereline thích hợp cho Lan Đai Châu với nồng độ thấp (0,5ppm) Số cao đạt (6,17 lá), chiều dài đạt (21,06cm), chiều rộng đạt (4,90cm), số rễ đạt (11,67 rễ), tổng số nụ hoa đạt (199,0 nụ) 4.2 Đề nghị - Đề nghị thử nghiệm đề tài vụ để có kết đánh giá đầy đủ - Tiếp tục nghiên cứu loại phân bón khác lan Đai Châu - Có thể thử nghiệm thí nghiệm giống lan khác - Tiếp tục tiến hành nghiên cứu việc xác định yếu tố tự nhiên nhiệt độ, ánh sáng, giá thể, chế độ dinh dưỡng xử lý hoa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Trần Văn Bảo (1999), Kỹ thuật nuôi trồng phong lan, Nxb Trẻ Nguyễn Tiến Bân (1997), “Cẩm nang tra cứu nhận biết họ thực vật Việt Nam”, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Việt Chương, Nguyễn Việt Thái (2004), Kỹ thuật trồng kinh doanh phong lan, Nxb TP Hồ Chí Minh Trần Văn Huân, Văn Tích Lượm (2004), Nuôi trồng cấy lan, Nxb Mỹ thuật Phan Thúc Huân (1987), Hoa lan cảnh vấn đề phát triển sản xuất kinh doanh xuất khẩu”, NXBNN, TPHCM Trần Hợp (1990), Phong lan Việt Nam, tập 1,2 – NXB KH KT Hà Nội Phạm Thị Kim Hạnh cộng (2008), “Kết nghiên cứu nhân nhanh in vitro giống lan Ngọc Điểm Tai Trâu (Rhynchostylis gigantean) Bioreactor”, Tạp chí nơng nghiệp PTNT số 3/2008, tr 46-50 Phạm Hoàng Hộ (1972), “Cây cỏ miền Nam Việt Nam”, 1,2, Bộ Giáo dục, Hà Nội Phạm Hoàng Hộ (1993), “Cây cỏ miền Nam Việt Nam”, 3, Bộ Giáo dục, Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Linh (2002), Kỹ thuật trồng hoa cảnh, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 11 Lưu Chấn Long (2003), Trồng thưởng thức lan nghệ thuật, Nxb Đà Nẵng 12 Đinh Thế Lộc, Đặng Văn Đông (2004), Công nghệ trồng hoa cho thu nhập cao, Nxb Lao động xã hội 13 Nguyễn Công Nghiệp (2000), Trồng hoa lan, Nxb Trẻ 14 Nguyễn Thiện Tịch Đoàn Thị Hoa (2004), Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan, Hội hoa lan cảnh thành phố Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Huy Trí, Đồn Văn Lư (1994), Trồng hoa cảnh gia đình, Nxb Thanh Hóa 16 Trần Văn Thanh Cộng sự, “Phương pháp cắt lát mỏng Lan Đai Châu” 17 Hoàng Ngọc Thuận, (2003)“Kỹ thuật trồng hoa cảnh”, Bộ môn rau hoa trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 18 Nguyễn Quang Thạch cộng (2008), “Quy trình kỹ thuật ni trồng Địa lan (Cymbidium spp.) cấy mơ”, Tạp chí nơng nghiệp PTNT số 8/2008, tr 18-22 19 Khuất Hữu Trung (2009), “Nghiên cứu đa dạng di truyền loài lan Hài Đốm (Paphiopedilum cônclor Pfitzer) địa Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nơng nghiệp Việt Nam số 3(12)/2009, tr 70-77 20 Võ Hà Giang, Ngô Xn Bình (2010), “Nghiên cứu nhân giống phong lan Đi Chồn (Rhynchotylis retusa [L] Blume) phương pháp nuôi cấy mơ tế bào”, Tạp chí nơng nghiệp PTNT số 5/2010, tr 25-30 21 Trần Duy Quý(2005), “Di truyền chọn giống thực vật” Viện Di Truyền Nông Nghiệp 22 Đào Thanh Vân, Đặng Thị Tố Nga (2007), Giáo trình hoa lan, Nxb Nông nghiệp 23 TS Erik Rukle (2010), “Orchid Research Program”, Tạp chí thương mại đăng ngày 10/2/2010 II Tài liệu tiếng anh 24 Arthurs K.L (1982), How to grow orchids, Lane Publishing Co., California 25 Dr Chris K.H Teo (1979), Orchids for Tropical Gardens, FEP International Pte Ltd 26 Fitch, Charles Marden (1883), All about Orchid, Doubleday, Company Inc Garden City, New York 27 Joseph Arditti (1982), Orchid Biology Reviews and Perspectives, II Cornell University Press (Theophrastus) 28 Leonid V Averyanov & Anna L Averyanova, 2003, Updated checklits of the orchids of Viet Nam, Viet Nam Nationnal University Publising House, Ha Noi 29 Pan-Chi Liou (2006), Marching towward the Market - the Business Potential for Agricultural Biotechnology in Taiwan, horticultural Division Agricultural Research Institute Executive Yuan Taichung Hsien 42301, Taiwan ROC MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIỐNG LAN ĐAI CHÂU THÍ NGHIỆM Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... chuyên đề: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea) Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu - Xác định ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật chăm sóc đến khả... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHĂM SÓC GIỐNG LAN ĐAI CHÂU (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEA) TẠI THÁI NGUYÊN Ngành:... trưởng giống lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea) Thái Nguyên Kết làm sở để xây dựng biện pháp kỹ thuật chăm sóc lồi lan rừng Đai Châu 1.3 Yêu cầu - Xác định ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng lan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan đai châu (rhynchostylis gigantea) tại thái nguyên , Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc giống lan đai châu (rhynchostylis gigantea) tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay