Nghiên cứu một số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

83 12 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN VĂN QUANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHÂN TẠO ĐỂ LÂY NHIỄM VIRUS GÂY BỆNH XOĂN VÀNG CHUA Chuyên nghành : Công nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hải Yến Thái nguyên tháng 10 - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn nghiên cứu, hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hải Yến giúp đỡ cộng nhóm nghiên cứu Các số liệu kết trình bày luận văn đồng ý cán hướng dẫn nhóm nghiên cứu, tài liệu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Văn Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Nguyễn Thị Hải Yến, giảng viên Khoa Khoa học Sự sống - Trường Đại học Khoa học tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm q báu để tơi hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo cán phòng thí nghiệm Sinh học – Khoa Khoa học Sự sống – Trường Đại học Khoa học, Phòng Công nghệ Tế bào thực vật - Viện Công nghệ Sinh học truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện tận tình giúp đỡ tơi hồn thành thí nghiệm luận văn Cuối xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln động viên, khuyến khích giúp đỡ tơi suốt thời gian qua Thái nguyên, ngày10 tháng năm 2014 Học viên Nguyễn Văn Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang MỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………… 1 Đặt vấn đề………………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………… Nội dung nghiên cứu ……………………………………………… Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………… 1.1 Giới thiệu chua số bệnh hại chua………… 1.1.1 Nguồn gốc Phân loại……………………………………… 1.1.2 Đặc điểm sinh học…………………………………………… 1.1.3 Một số bệnh hại chua……………………………………… 1.2 Virus gây bệnh xoăn vàng chua……………………… 1.2.1 Triệu chứng biểu bệnh…………………………………… 1.2.2 Phân loại virus gây bệnh xoăn vàng chua…………… 1.2.3 Đặc điểm hình thái cấu tạo………………………………… 1.2.4 Đặc điểm lây lan môi giới truyền bệnh…………………… 10 1.2.5 Một số biện pháp phòng bệnh xoăn vàng cho chua……… 13 1.3 Các phương pháp lây nhiễm TYLCV thực nghiệm……… 16 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Vật liệu………………………………………………………… 19 2.1.1 Vật liệu thực vật……………………………………………… 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.2 Chủng vi khuẩn ……………………………………………… 20 2.1.3 Hố chất, thiết bị máy móc…………………………………… 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu………………………………………… 21 2.2.1 Phương pháp lây nhiễm bọ phấn ……………………… 21 2.2.2 Phương pháp lây nhiễm ghép áp………………………… 22 2.2.3 Phương pháp lây nhiễm Agro - inoculation …………… 22 2.2.4 Phương pháp quang phổ hấp thụ (đo quang phổ - đo OD)…… 23 2.2.5 Các tiêu đánh giá mức độ biểu bệnh………………… 23 2.2.6 Phương pháp phân tích có mặt virus TYLCV………… 24 2.2.6.1 Thu thập mẫu tách chiết DNA tổng số…………………… 24 2.2.6.2 Phương pháp điện di gel agarose……………………… 25 2.2.6.3 Phương pháp PCR nhân gen TYLCV ………………… 26 Chương : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN………… 27 3.1 Kết tạo nguồn bệnh……………………………………… 27 3.1.1 Kết lây nhiễm virus vườn có nguồn bệnh………… 27 3.1.2 Kết PCR kiểm tra có mặt virus bệnh…… 28 3.2 Kết lây nhiễm TYLCV cho chua bọ phấn ………… 30 3.3 Kết lây nhiễm TYLCV phương pháp ghép lành với bị bệnh…………………………………………………………… 3.4 Kết lây nhiễm TYLCV Agro - inoculation ………… 32 35 3.5 Đánh giá hiệu lây nhiễm TYLCV phương pháp lây nhiễm nhân tạo……………………………………………………… 38 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ………………………………………… 41 KẾT LUẬN……………………………………………………… 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐỀ NGHỊ……………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 41 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Nghĩa tiếng Anh base pair Bp Cặp base Cetyltrimethylammonium Bromid CTAB CTAB Coat protein CP protein vỏ Deoxyribonucleic Acid DNA Axit Deoxyribonucleic Deoxynucleoside triphosphate dNTP dNTP Ethylene EDTA EDTA Diamine Tetraacetic Acid EtBr EtBr Ethidium Bromide GB GB Gel binding buffe Kb Kb kilobyte ORF trình tự đọc mở Open reading frame PCR Phản ứng chuỗi trùng hợp Polymerase Chain Reaction Primer F Mồi xuôi Primer Forward Primer R Mồi ngược Primer Reverse Taq Vi khuẩn chịu nhiệt Thermus aquaticus IR Vùng liên gen Intergenic region Rep Tái Replication SCR vùng vệ tinh Satelite Conserved Region TYLCV Virus gây bệnh xoăn vàng Tomato Yellow Leaf Curl Virus chua TB Trung bình RAPD nhân ngẫu nhiên Random Amplified Polymorphic DNA đoạn DNA Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên vii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Nồng độ hoá chất dung dịch đệm tách DNA tổng số 24 2.2 Thành phần phản ứng PCR nhân gen từ mẫu DNA tổng số 26 3.1 27 3.2 Kết theo dõi mức độ biểu bệnh giống chua 31 sau lây nhiễm qua bọ phấn 3.3 Kết theo dõi mức độ biểu bệnh giống chua 33 sau lây nhiễm ghép áp 3.4 Kết giá trị OD bước sóng 660 nm chủng khuẩn sau 35 nuôi lắc phục vụ thí nghiệm lây nhiễm 3.5 Kết theo dõi biểu bệnh sau lây nhiễm TYLCV 36 Agro- inoculation vào giống chua 3.6 Tổng hợp kết theo dõi biểu bệnh trung bình thí nghiệm lây nhiễm TYLCV vào chua phương pháp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 38 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 đồ cấu trúc genome TYLCV 1.2 Chu kỳ sinh trưởng bọ phấn (Bemisia tabaci) 11 2.1 đồ quy trình nghiên cứu 21 2.2 Các mức độ biểu bệnh xoăn vàng chua 24 3.1 27 Hình ảnh chua bị bệnh xoăn vàng virus TYLCV trồng vườn có nguồn bệnh sau 50 ngày 3.2 Kết điện di sản phẩm tách DNA tổng số số dòng 28 chua nhiễm bệnh 3.3 Kết PCR kiểm tra gen CP TYLCV mẫu chua 29 nhiễm bệnh 3.4 Kết PCR nhân gen CP TYLCV kiểm tra có mặt 32 virus dòng thí nghiệm sau lây nhiễm bọ phấn 3.5 Kết PCR nhân gen CP TYLCV kiểm tra có mặt 34 virus dòng thí nghiệm sau lây nhiễm phương pháp ghép 3.6 Ảnh điện di sản phẩm PCR kiểm tra TYLCV sau 10 ngày lây 37 nhiễm Agro- inoculation 3.7 Ảnh điện di sản phẩm PCR kiểm tra TYLCV sau 50 ngày lây nhiễm Agro- inoculation Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 37 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên đề tài: “Nghiên cứu số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng chua” Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Hải Yến Người thực hiện: Nguyễn Văn Quang Mục tiêu nghiên cứu Tìm phương pháp lây nhiễm virus TYLCV phù hợp để lây bệnh cho chua nhằm tạo phương pháp chuẩn để đánh giá khả kháng virus cho chua điều kiện nhà lưới vườn thí nghiệm Nội dung nghiên cứu Thu thập giống chua mẫn cảm với virus, kháng tự nhiên với virus Tiến hành thí nghiệm lây nhiễm nhân tạo cho chua Theo dõi phân tích kết quả, đánh giá mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm Đưa quy trình lây nhiễm nhân tạo virus TYLCV cho chua Kết nghiên cứu (1) Thu thập giống chua phục vụ thí nghiệm: + Giống PT 18 viện rau Việt Nam cung cấp chua PT18 có chiều cao trung bình 80 – 100 cm, dạng gọn, màu xanh nhạt, phân cành ít, sinh trưởng hữu hạn PT18 giống mẫn cảm với bệnh xoăn vàng TYLCV + Giống F1 GM - 2008, giống nhập nội có nguồn gốc từ Pháp Quả F1 GM - 2008 có dạng tròn dẹt, chín có màu đỏ tươi, thịt dày, rắn F1 GM 2008 sinh trưởng hữu hạn, chịu lạnh nóng tốt, giống F1 GM2008 lai tạo theo hướng kháng bệnh xoăn vàng virus TYLCV Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 10 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ associated protein C1 gene confers immunity to tomato yellow leaf curl virus infection in transgennic tomato plants Transgenic Res 15 : 291-304 17 Grafni Y (2003), “Tomato yellow leaf curl virus, the intracellular dynemics of a phant DNA virus” Mol Plant Patho 4(1), pp: 9-15 18 Ha Viet Cuong, Le Van Hai, Tran Ngoc Tiep, Ngo Bich Hao (2011), “Molecular characterization of Tomato leaf curl HAINAN virus and Tomato leaf curl virus HANOI virus in VIETNAM” ISSAAS Journal, 17(2), pp: 70 – 82 19 Harlan JK (1960), “Agricultural Origins: Centers and Noncentes” Science, 174, pp: 468 – 473 20 Ian B Dry*, Leslie R Krake, Justin E Rigden†, M Ali Rezaian (1997), “A novel subviral agent associated with a geminivirus: The first report of a DNA satellite” Plant Biology, 94, pp: 7088–7093 21 Inoue-Nagata A, Nagata T, de BGordano L (2007) A reliable egomovirus inoculation method for screening Lycopersicon éculentum line Hort Bras 25 447 – 450 22 Yong Fang, Xiaoguo Jiao, Wen Xie, Shaoli Wang, Qingjun Wu, Xiaobin Shi, Gong Chen, Qi Su, Xin Yang, Huipeng Pan, Youjun Zhang (2013 ), “Tomato yellow leaf curl virus alters the host preferences of its vector Bemisia tabaci” Scientific, 3, pp: 2876 #1 23 Zhou #1 1 Yan Xie, Peijun Wu, Pei Liu, Huanran Gong, and Xueping (2010), “Characterization of alpha satellites associated with monopartite begomovirus/betasatellite complexes in Yunnan, China” Virol J, 7, pp: 178 24 Johansen, L.K and Carrington, J.C 2001 Silencing on the spot Induction and suppression of RNA silencing in the Agrobacterium-mediated transient expression system Plant Physiol.126: 930-938 25 Lazarowitz SG, Wu LC, Rogers SG, Elmer JS (1992), “Sequence – specific interraction with the viral AL1 protein identifies a gemminivirus DNA replication origin” Plant cell 4(7), pp: 799 – 809 26 Lapidot M, Friedmann M Breeding for resistance to whitefly – transmitted geminiviruses Ann Appl Biol 2002; 140: 109-127 Doi: 10.1111/j 1744-7348 2002 Tb 00163.x [Cross Ref] 27 Navas-Castillo J, E Noris, Moriones E, Louro D 2000 Tạp chí Châu Âu bệnh 106,179-86 28 Miwa Uchibori, Aiko Hirata, Masashi Suzuki, Masashi Ugaki (2013), “Tomato yellow leaf curl virus accumulates in vesicle-like structures in descending and ascending midgut epithelial cells of the vector whitefly, Bemisia tabaci, but not in those of nonvector whitefly Trialeurodes vaporariorum” Journal of General Plant Pathology, 79(2), pp: 115 – 122 29 Murphy FS, Fauquet CM, Bishop DHL, Ghabrial SA, Jarvis AW, th Martelli GP, Mayo MA, Summers MD (1994), “Virus Taxonomy, Report of the Internatonal Committee on Taxonomy of virus Springer Varlag Wien New York USA, pp: 158 – 163 30 Mohammad Reza Hosseinzadeh, Masoud Shams-Bakhsh, Shahrokh Kazempour Osaloo, Judith K Brown (2014), “Phylogenetic relationships, recombination analysis, and genetic variability among diverse variants of tomato yellow leaf curl virus in Iran and the Arabian Peninsula: further support for a TYLCV center of diversity” Archives of Virology, 159(3), pp: 485-497 31 http://www.agroatlas.ru/en/content/cultural/Lycopersicon_lycopersicu m_K/ 32 TYLCV after the host preference of its vector B tabaci Tạ Thị Cúc (2002), Kỹ thuật trồng chua, NXB Nông nghiệp 33 Rick CM, Yoder JI (1998), “Classical and molecular genetics of tomato: highlights ang perspectives” Annu Rev Genet, 22, pp: 281 – 300 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 34 Đường Hồng Dật (2002), Sổ tay trồng rau, NXB Nơng nghiệp Hà Nội 35 Hồng minh (2005), Kỹ thuật trồng chăm sóc dưa hấu, bí ngơ, chua, ngơ, NXB Lao động Xã hội 36 Lê Trần Đức (1997), Cây thuốc Việt Nam, NXB Nơng nghiệp 37 Lê Trần Bình & cộng sư, 2007 Báo cáo tổng kết đề tài “ Thu thập phân lập gen virus gây bệnh ba trồng thuộc họ (Solanaceae) thuốc lá, khoai tây chua nhằm xây dựng phương pháp chẩn đoán bệnh virus tạo vật liệu di truyền cho tạo giống kháng bệnh virus” Đề tài cấp viện Khoa học Công nghệ sinh học giai đoạn 2005-2006 38 Nguyễn Thị Hải Yến (2012), Nghiên cứu tạo chua kháng bệnh xoăn vàng virus kĩ thuật chuyển gen Luận án tiến sĩ sinh học Viên công nghệ sinh học – VAST 39 Xác định nguyên nhân gây bệnh xoăn vàng chua begomovirus số tỉnh miền bắc việt nam 40 Võ Văn Chi (2012), Từ điển thuốc Việt Nam tập 1, Nxb Y học Hà Nội 41 Vũ Triệu Mân, Lê Hương Tề (2001), Bệnh vi khuẩn virus hại trồng NXB Giáo Dục PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết thí nghiệm lây nhiễm bọ phấn giống PT18 vườn thí nghiệm Lơ thí nghiệm Cây TB Mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm(Ngày theo dõi) 20 25 30 35 40 45 50 PT1.1 0 1 2 PT1.2 0 1 2 PT1.3 0 0 1 PT1.4 0 1 PT1.5 1 2 PT2.1 1 2 PT2.2 0 0 0 PT2.3 1 2 PT2.4 0 1 2 PT2.5 0 1 2 PT3.1 1 2 PT3.2 0 0 0 PT3.3 1 2 3 PT3.4 0 0 0 PT3.5 0 1 0.33 0.66 0.80 1.20 1.60 1.93 ± 0.12 ± 0.12 ± 0.14 ± 0.20 ± 0.20 ± 0.28 Phụ lục 2: Kết thí nghiệm lây nhiễm bọ phấn giống GM 2008 Lơ thí nghiệm Cây TB Mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm(Ngày theo dõi) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 GM1.1 0 0 1 1 GM1.2 0 0 1 1 GM1.3 0 0 0 0 0 GM1.4 0 0 1 2 GM1.5 0 0 1 1 GM2.1 0 0 0 0 0 GM2.2 0 0 1 2 GM2.3 0 0 1 2 GM2.4 0 0 0 0 0 GM2.5 0 0 1 2 GM3.1 0 0 0 1 GM3.2 0 0 1 2 GM3.3 0 0 0 1 GM3.4 0 0 0 1 GM3.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 ± 0.14 0.5 ± 0.14 0.9 ±0.17 1.1 ± 0.22 1.4 ± 0.27 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 54 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục : Kết thí nghiệm lây nhiễm bọ phấn giống DV2962 vườn thí nghiệm Lơ thí nghiệm Cây TB Mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm (Ngày theo dõi) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 DV1.1 0 0 1 2 DV1.2 0 0 1 2 DV1.3 0 0 1 1 DV1.4 0 0 0 0 DV1.5 0 0 0 0 0 DV2.1 0 0 0 0 0 DV2.2 0 0 0 1 DV2.3 0 0 1 1 DV2.4 0 0 0 0 0 DV2.5 0 0 0 1 DV3.1 0 0 0 1 DV3.2 0 0 0 0 0 DV3.3 0 0 0 0 0 DV3.4 0 0 1 2 DV3.5 0 0 1 2 0 0 0.1 ± 0.09 0.4 ± 0.13 0.5 ± 0.14 0.7 ± 0.17 0.9 ± 0.2 1.2 ± 0.2 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 55 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 4: Kết thí nghiệm lây nhiễm ghép lành với bệnh giống PT18 Lơ thí nghiệm Cây ghép TB Mức độ biểu bệnh sau ghép(Ngày theo dõi) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PT1.1 0 1 2 3 PT1.2 1 2 3 PT1.3 0 1 2 3 PT1.4 2 3 4 PT1.5 0 1 1 3 PT2.1 1 2 3 4 PT2.2 0 1 3 PT2.3 0 1 2 3 PT2.4 0 1 2 3 PT2.5 1 2 3 PT3.1 0 1 2 3 PT3.2 1 2 3 PT3.3 0 1 2 PT3.4 0 0 2 3 PT3.5 0 1 2 0.33 ± 0.12 0.73 ± 0.15 1.13 ± 0.13 1.60 ± 0.13 2.13 ± 0.13 2.60 ± 0.13 3.00 ± 0.13 3.53 ± 0.13 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 56 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục : Kết thí nghiệm lây nhiễm ghép lành với bệnh giống GM 2008, trung bình (TB) Lơ thí nghiệm Cây ghép 15 20 25 30 35 40 45 50 GM1.1 0 1 2 GM1.2 1 2 3 GM1.3 0 2 3 GM1.4 0 2 GM1.5 0 1 2 GM2.1 0 0 0 1 GM2.2 1 2 GM2.3 0 1 2 3 GM2.4 0 0 0 0 GM2.5 0 1 2 GM3.1 0 1 2 GM3.2 0 1 2 GM3.3 0 0 1 GM3.4 0 0 2 GM3.5 0 1 2 0.00 0.13 ± 0.09 0.53 ± 0.13 0.87 ± 0.16 1.00 ± 0.19 1.53 ± 0.21 1.93 ± 0.20 2.27 ± 0.24 TB Mức độ biểu bệnh sau ghép(Ngày theo dõi) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 57 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục : Kết thí nghiệm lây nhiễm ghép lành với bệnh giống DV2962 Lơ thí nghiệ m Cây ghép TB Mức độ biểu bệnh sau ghép(Ngày theo dõi) 15 20 25 30 35 40 45 50 DV1.1 0 1 2 DV1.2 0 1 DV1.3 1 1 2 DV1.4 0 0 0 0 DV1.5 0 1 3 DV2.1 1 1 2 DV2.2 0 1 1 DV2.3 0 1 1 DV2.4 0 0 0 0 DV2.5 0 0 1 DV3.1 0 1 2 3 DV3.2 1 2 3 DV3.3 0 1 3 DV3.4 0 1 2 DV3.5 0 1 2 0.0 0.20 0.53 0.86 0.93 1.40 1.80 2.13 ±0.10 ± 0.13 ±0.10 ± 0.15 ±0.19 ± 0.26 ±0.27 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 58 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục : Kết thí nghiệm lây nhiễm Agro inoculation giống PT18 Lơ thí nghiệm Cây TB Mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm(Ngày theo dõi) 20 25 30 35 40 45 50 PT1.1 0 1 1 PT1.2 0 0 0 PT1.3 0 0 1 PT1.4 0 1 PT1.5 0 1 2 PT2.1 0 1 1 PT2.2 0 0 0 PT2.3 0 1 1 PT2.4 0 1 PT2.5 0 1 1 PT3.1 0 1 1 PT3.2 0 0 0 PT3.3 0 1 1 PT3.4 0 0 0 PT3.5 0 0 1 0.00 0.00 0.20 ± 0.11 0.60 ± 0.13 0.73 ± 0.12 0.80 ± 14 1.07 ± 0.21 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 59 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục : Kết thí nghiệm lây nhiễm Agro inoculation giống GM 2008 Lơ thí nghiệm Cây TB Mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm(Ngày theo dõi) 20 25 30 35 40 45 50 GM1.1 0 0 1 GM1.2 0 0 0 GM1.3 0 0 1 GM1.4 0 1 1 GM1.5 0 0 0 GM2.1 0 0 1 GM2.2 0 0 0 GM2.3 0 1 1 GM2.4 0 1 GM2.5 0 1 1 GM3.1 0 0 0 GM3.2 0 0 0 GM3.3 0 1 1 GM3.4 0 0 0 GM3.5 0 0 1 0.00 0.00 0.07 ± 0.07 0.33 ± 0.13 0.53 ± 0.13 0.60 ± 0.13 0.73 ± 0.18 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 60 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 9: Kết thí nghiệm lây nhiễm Agro inoculation giống DV 2962 Lô thí nghiệm Cây TB Mức độ biểu bệnh sau lây nhiễm(Ngày theo dõi) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 DV1.1 0 0 0 0 0 DV1.2 0 0 0 0 0 DV1.3 0 0 1 1 DV1.4 0 0 0 0 1 DV1.5 0 0 0 0 0 DV2.1 0 0 0 1 DV2.2 0 0 0 0 0 DV2.3 0 0 0 0 DV2.4 0 0 0 1 DV2.5 0 0 0 0 1 DV3.1 0 0 0 1 1 DV3.2 0 0 0 0 0 DV3.3 0 0 0 1 1 DV3.4 0 0 0 0 0 DV3.5 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 ± 0.07 0.20 ± 0.11 0.40 ± 0.13 0.53 ± 0.13 0.67 ± 0.16 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 61 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – – ĐÃ SỬA CHỮA LUẬN VĂN : Nghiên cứu số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng chua : Nguyễn Văn Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 62 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 19 10 năm 2014 KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 63 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... cà chua, nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống Xuất phát từ thực tiễn sở lý luận thực nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng cà. .. học…………………………………………… 1.1.3 Một số bệnh hại cà chua …………………………………… 1.2 Virus gây bệnh xoăn vàng cà chua …………………… 1.2.1 Triệu chứng biểu bệnh ………………………………… 1.2.2 Phân loại virus gây bệnh xoăn vàng cà chua …………... kháng virus gây bệnh xoăn vàng cà chua để đưa vào sản xuất Tuy nhiên, để đánh giá dòng tạo có kháng với virus hay khơng cơng việc lây nhiễm virus để kiểm tra khả kháng quan trọng Virus gây bệnh xoăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua , Nghiên cứu một số phương pháp nhân tạo để lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay