Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố vĩnh yên vĩnh phúc

101 18 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân, xuất phát từ u cầu phát sinh cơng việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Dương Thị Hiền i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Các thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý, người thầy trang bị cho tri thức kinh nghiệm quý báu lĩnh vực quản lý khoa học giáo dục Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô khoa Sau đại học, khoa Tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm, trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, Phòng giáo dục đào tạo thành phố Vĩnh Yên, bạn bè đồng nghiệp động viên, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin tỏ lòng biết ơn PGS.TS Nguyễn Đức Sơn giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Dương Thị Hiền ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể, đối tượng người nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Vài nét lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số luận quản lý 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục 1.2.3 Khái niệm quản lý trường học 1.2.4 Khái niệm quản lý trường mầm non 1.2.5 Khái niệm chăm sóc - giáo dục 1.3 Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non 13 1.3.1 Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn hiệu trưởng trường iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ mầm non 13 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.2 Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn giáo viên trường mầm non 14 1.3.3 Các yêu cầu giáo viên mầm non 15 1.4 Quản lý q trình chăm sóc giáo - dục trẻ người hiệu trưởng 17 1.4.1 Hiệu trưởng đạo xây dựng kế hoạch tổ chun mơn, kế hoạch nhóm, lớp trường mầm non 18 1.4.2 Hiệu trưởng tổ chức thực chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ 19 1.4.3 Hiệu trưởng đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ giáo viên 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC 28 2.1 Khái quát chung thực trạng cán quản lý đội ngũ giáo viên mầm non Thành phố Vĩnh Yên 28 2.1.1 Vài nét tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Vĩnh Yên 28 2.1.2 Thực trạng giáo dục mầm non thành phố Vĩnh Yên 30 2.1.3 Tình hình đội ngũ cán quản lý đội ngũ giáo viên thành phố Vĩnh Yên 32 2.2.2 Thực trạng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 35 2.3 Đánh giá khảo sát thực trạng biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non 36 2.3.1 Thực trạng đạo xây dựng kế hoạch chuyên môn tổ kế hoạch giáo viên 36 2.3.2 Thực trạng đạo thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 37 2.4 Kết khảo sát thực trạng mức độ nhận thức công tác quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non TP Vĩnh Yên 47 2.4.1 Kết khảo sát thực trạng mức độ nhận thức cơng tác quản Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.4.2 Kết khảo sát mức độ thực số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non 47 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục hiệu trưởng 49 2.4.4 Nguyên nhân dẫn đến thành công tồn biện pháp 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 Chương 3: , TỈNH VĨNH PHÚC 56 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 56 3.1.1 Phải bám sát mục tiêu quản lý trường MN 56 3.1.2 Thường xuyên phải bám sát mục tiêu đổi giáo dục mầm non 56 3.1.3 Đảm bảo tính kế hoạch 57 3.1.4 Đảm bảo tính cụ thể thực tiễn 57 3.1.5 Phải phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo đối tượng quản lý 57 3.2 Những yêu cầu xây dựng biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc - giáo dục Hiệu Trưởng 57 3.3 Đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non Thành phố Vĩnh Yên 58 3.3.1 Biện pháp Nâng cao nhận thức cán quản lý giáo viên hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 58 3.3.2 Biện pháp Tăng cường cơng tác bồi dưỡng cho giáo viên chăm sóc giáo dục trẻ 61 3.3.3 Biện pháp Tăng cường quản lý xây dựng thực kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên 65 3.3.4 Biện pháp Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.5 Biện pháp Tạo môi trường thuận lợi tạo động lực thúc đẩy giáo viên phát huy lực chăm sóc giáo dục trẻ 72 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi giải pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng Thành phố Vĩnh Yên 75 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Khuyến nghị 76 2.1 Đối với Sở giáo dục đào tao tỉnh Vĩnh Phúc 76 2.2 Đối với phòng giáo dục đào tạo Thành phố 77 2.3 Đối với sở giáo dục mầm non 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CĐ : Cao đẳng CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất CT : Cần thiết ĐH : Đại học GV : Giáo viên KCT : Không cần thiết KTH : Không thực KTX Không thường xuyên MN : : Mầm non QL : Quản lý RCT : Rất cần thiết SL : Số lượng TC : Trung cấp TX : Thường xuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tuổi đời đội ngũ GV năm học 2013-2014 33 Bảng 2.2: Tuổi nghề đội ngũ GV năm học 2013-2014 33 Bảng 2.3: Tổng hợp ý kiến đánh giá kết đạo xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trường mầm non 36 Bảng 2.4: Tổng hợp ý kiến đánh giá biện pháp đạo soạn chuẩn bị lên lớp giáo viên 38 Bảng 2.5: Tổng hợp ý kiến đánh giá biện pháp đạo lên lớp 40 Bảng 2.6: Tổng hợp ý kiến đánh giá biện pháp đạo đổi phương pháp dạy học cho giáo viên 41 Bảng 2.7: Tổng hợp kết đánh giá biện pháp đạo hoạt động chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho trẻ giáo viên 43 Bảng 2.8: Tổng hợp kết đánh giá việc đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên 45 Bảng 2.9: Tổng hợp đánh giá mức độ nhận thức số biện pháp 47 Bảng 2.10: Mức độ thực biện pháp quản lý quản lý Hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non 48 Bảng 3.1 Ý kiến nhận xét tính cấp thiết tính khả thi số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường 75 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận - Giáo dục mầm non phận hệ thống giáo dục quốc dân, có vị trí móng cho phát triển, hình thành nhân cách trẻ, nơi đào tạo nhân lực, nhân tài cho tương lai Hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non yếu tố vơ quan trọng có vai trò định chất lượng giáo dục trẻ, nhân tố chủ yếu để thực mục tiêu giáo dục mầm non Chính việc quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non phải nhìn nhận nghiêm túc, khách quan, phải quan tâm cách thích đáng - Hiện hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non Thành phố Vĩnh Yên góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, bên cạnh bộc lộ thiếu sót, bất cập như: có số giáo viên chưa tâm huyết với nghề, ý thức số giáo viên hoạt động chăm sóc giáo dục chưa cao, giảng day việc ứng dụng khoa học cơng nghệ tin thọc vào hạn chế Đồ dùng trang thiết bị đại thiếu thốn, giáo viên chưa thích ứng với việc tự học, tự bồi dưỡng, công tác kiểm tra đánh giá mang tính nể Tỷ lệ học sinh lớp học cao so với quy định Một số cán quản lý chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lớp bồi dưỡng trị, số bồi dưỡng đa số chưa bồi dưỡng cách hệ thống Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở giáo dục đào tao tỉnh Vĩnh Phúc Chỉ đạo tốt lớp tập huấn, bồi dưỡng cán quản lý - giáo viên, cải tiến công tác tra, kiểm tra, tạo động lực cho trường MN hoạt động, giáo viên n tâm cơng tác 2.2 Đối với phòng giáo dục đào tạo Thành phố - Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phẩm chất trị lực cho CBQL giáo viên Tổ chức đạo tốt hoạt động chuyên môn theo cụm địa bàn thành phố - Động viên khen thưởng kịp thời đơn vị cá nhân thực tốt cơng tác chun mơn Tạo điều kiện kinh phí, sở vật chất thiết bị phục vụ cho công tác chun mơn, khuyến khích CBQL - GV tích cực học tập nâng cao trình độ chun mơn, trị, quản lý 2.3 Đối với sở giáo dục mầm non * Cán quản lý trường Mần non - Nghiêm túc tổ chức học tập thực thị số 40 - CT/TW ngày 15/6/2004 ban bí thư việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý - Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho giáo viên công tác nâng cao lực sư phạm CBQL trường MN phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn trau dồi lực sư phạm, lực quản lý - Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm Chỉ đạo chặt chẽ thực chuyên môn nhà trường - Thường xuyên tổ chức hoạt động với nội dung đa dạng, phong phú để tạo điều kiện động viên tất giáo viên trường tham gia., - Bổ xung đầy đủ tài liệu sở vật chất trang thiết bị dạy học để tạo điều kiện cho giáo viên trải nghiệm - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, động viên khuyến khích giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt nêu cao vấn đề tự học, tự bồi dưỡng thông qua chuyên đề, hội thảo, hội thi - Tham mưu với cấp quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để xây dựng CSVC nhà trường * Với giáo viên mầm non - Nhận thức vai trò nhiệm vụ ln có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, lực sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ sở giáo dục mầm non - Phát huy vai trò chủ thể tích cực q trình cơng tác, vận dụng kiến thức học tập vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ đổi giáo dục MN cách có hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Giáo dục phát triển tình cảm kĩ xã hội cho trẻ mầm non - Nguyễn Thị Hưng Bộ giáo dục đào tạo (1997), Chiến lược giáo dục mầm non từ đến năm 2020, Hà Nội Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 15/08/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Chương trình Giáo dục mầm non - Bộ GD & ĐT Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo Phạm khắc Chương (2004), Lý luận quản lý giáo dục đại cương Phạm Thị Châu, Trần Thị Sinh (2006), Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non Đảng cộng sản Việt nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (Tháng 6/ 1999) Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện hội nghị lần thứ VI BCHTWW Đảng, khóa IX - NXB trị Quốc gia, Hà Nội 10 Điều lệ trường mầm non, Ban hành theo định số 14/2008/QĐ BGDDT ngày 7/4/2008 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 11 Giáo trình khoa học quản lý (2004), Nhà xuất trị quốc gia 12 Phạm Thị Hậu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh, Giáo dục mầm non, NXBĐHQG, Hà Nội 13 Module Mầm non 36: Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm non Đinh Văn Vang 14 Module Mầm non 37: Quản lí nhóm/lớp học mầm non - Chu Thị Hồng Nhung 15 Module Mầm non 43: Giáo dục phát triển biền vững giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc 16 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Ban hành kèm theo định số 36/2008/QĐ - BGDDT ngày 16/7/2008 Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT 17 Quyết định số 09/2005/QĐ - TTg ngày 11/01/2005 thủ tướng phủ việc phê duyệt đề án, Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005 -2010 18 Tài liệu Hướng dẫn tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề 19 Trần Quốc Thành (2003), Chuyên đề giảng khoa học quản lý đại cương, ĐHSP, Hà Nội 20 Đinh Văn Vang (1996), Một số vấn đề quản lý trường mầm non, NXBĐHSP - ĐHQG, Hà Nội PHỤ LỤC (Dành cho cán quản lý giáo viên) - Để góp phần nâng cao hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non địa bàn Thành phố Vĩnh Yên, kinh nghiệm quản lý thực tế chun mơn Xin Đ/C vui lòng cho biết ý kiến mình, cách đánh dấu X vấn đề sau Câu 1: Theo đồng chí chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có vai trò phát triển nhà trường? - Quyết định đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường - Là điều kiện cần đủ để nâng cao uy tín nhà trường - Là nhân tố hỗ trợ cho việc thực mục tiêu giáo dục đề Câu 2: Theo đồng chí việc quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ có tầm quan trọng nào? - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường - Không quan trọng Câu 3: Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn ? TT Các biện pháp Cung cấp văn thị yêu cầu ngành Hướng dẫn nắm nội dung chương trình Hướng dẫn xây dựng kế hoạch mẫu Xác định biện pháp, cách thức thực Xây dựng chuẩn phương pháp đánh giá việc thực kế hoạch Mức độ thực RCT CT KCT Câu 4: Mức độ đánh giá biện pháp chuẩn bị giáo viên? Biện pháp đạo việc chuẩn bị giáo viên Tăng cường phổ biến hướng dẫn nội quy, quy chế chuyên môn Cung cấp sách giáo khoa tài liệu tham khảo, tạo điều kiện hỗ trợ đạy học Bài soạn theo xây dựng kế hoạch chương trình đổi mới, nêu bật kiến thức trọng tâm kỹ cần rèn cho trẻ Phân phối thời gian hợp lý, thể rõ hoạt động cô trẻ Lựa chọn đồ dùng dạy học phương pháp phù hợp cho giảng phù hợp với trẻ Thực kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ giáo án giáo viên Mức độ tự đánh giá % Hiệu trưởng TX KTX KTH Giáo viên TX KTX KTH Câu 5: Mức độ đánh giá biện pháp đạo lên lớp giáo viên? Biện pháp đạo việc đạo lên lớp giáo viên Chỉ đạo lên lớp phân phối chương trình, thời gian biểu Thực nề nếp, xử lý trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, giấc lên lớp Tổ chức hoạt động nội dung kiến thức, đảm bảo tính xác, phát huy tính tích cực trẻ xử lý tốt tình sư phạm Đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nhằm phát huy khả tìm tòi khám phá cho trẻ Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất phân tích kỹ sư phạm thực dạy Mức độ tự đánh giá % Hiệu trưởng TX KTX KTH Giáo viên TX KTX KTH Câu 6: Mức độ đánh giá biện pháp đạo đổi phương pháp dạy học giáo viên Biện pháp đạo việc đạo đổi phương pháp dạy học giáo viên Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm vững lý thuyết thực hành đổi phương pháp tổ hoạt động giáo dục cho trẻ Tổ chức buổi hội thảo, thao giảng, chuyên đề nhằm cải tiến phương pháp dạy học cho trẻ Tăng cường động viên giáo viên ứng dụng công nghệ tin học giảng dạy Chỉ đạo tăng cường rèn kỹ thực hành cho giáo viên Tổ chức hoạt động ngoại khóa lồng ghép vào chương trình Mức độ tự đánh giá % Hiệu trưởng TX KTX KTH Giáo viên TX KTX KTH Câu 7: Mức độ đánh giá biện pháp đạo hoạt động chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho trẻ giáo viên? Mức độ tự đánh giá % Biện pháp đạo việc đạo hoạt động chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho trẻ giáo viên Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm vững lý thuyết thực hành đổi phương pháp tổ hoạt động giáo dục chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho trẻ Tổ chức buổi hội thảo, thao giảng, chuyên đề nhằm cải tiến phương pháp chăm sóc tổ chức bữa ăn giấc ngủ cho trẻ Tăng cường động viên giáo viên học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trẻ qua sách báo phương tiện thông tin đại chúng Chỉ đạo tăng cường rèn kỹ chăm sóc sức khỏe an tồn tính mạng trẻ cho giáo viên Tổ chức hoạt động ngoại khóa lồng ghép vào chương trình Hiệu trưởng TX KTX KTH Giáo viên TX KTX KTH Câu 8: Mức độ đánh giá công tác bồi dưỡng hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ giáo viên? Mức độ tự đánh giá % Công tác quản lý hoạt động chăm Hiệu sóc giáo dục cho trẻ GV? trưởng SL Tổ chức lớp bồi dưỡng tập trung theo đợt ngắn hạn Tổ chức thông qua thao giảng, dự giờ, chuyên đề, hội thi trường 3.Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập đơn vị điển hình GV tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng Bồi dưỡng thông qua phương tiện thơng tin đại chúng băng hình % Giáo viên Tỷ lệ chung SL SL % % Câu 9: Mức độ đánh giá việc đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên Biện pháp đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên Thống chuẩn đánh giá hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo viên 2.Kiểm tra việc thực kế hoạch cá nhân, ngày công, quy chế thực lên lớp Kiểm tra việc chuẩn bị lớp giáo viên thông qua giáo án Kiểm tra hoạt động chăm sóc giáo dục thơng qua dự kết kỹ trẻ Kiếm tra việc hoạt động chăm sóc giáo dục thơng qua dự đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên môn, viết sáng kiến kinh nghiệm Đánh giá hoạt động chăm sóc giáo dục thơng qua chun đề, tra tồn diện, qua hội thi Đánh giá hoạt động chăm sóc giáo dục thơng qua hoạt động tổ, qua tín nhiệm tập thể Đánh giá hoạt động chăm sóc giáo dục thông qua phát triển chiều cao cân nặng, kênh phát triển trẻ Mức độ tự đánh giá % Hiệu trưởng TX KTX KTH Giáo viên TX KTX KTH Câu 10: Mức độ đánh giá việc tạo môi trường động lực để phát huy hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên Biện pháp đạo việc tạo môi trường động lực để phát huy hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên Hướng dẫn sử dụng khai thác bảo quản sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với nhu cầu đổi chương trình Phân công trách nhiệm rõ ràng cho phân, cá nhân việc quản lý sử dụng tài sản Tổ chức phong trào thi đua tốt, động viên khen thưởng kịp thời tới giáo viên Chỉ đạo phối hợp tạo điều kiện cho tổ chức nhà trường hỗ trợ hoạt động Tham mưu với cấp trên, với quyền địa phương, tạo điều kiện để phát triển giáo dục Quan tâm đến nhu cầu, đời sống tâm tư tình cảm giáo viên giúp giáo viên yên tâm công tác Mức độ tự đánh giá % Hiệu trưởng TX KTX KTH Giáo viên TX KTX KTH Câu 11: Mức độ nhận thức số biện pháp đạo nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non Mức độ nhận thức Các biện pháp RCT CT KCT Tỷ lệ chung Tổng Điểm điểm TB 1.Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hiệu trưởng Chỉ đạo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học 4.Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho gv Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên Tạo môi trường động lực để thúc đẩy giáo viên phát huy hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thân Câu 12: Mức độ thực biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục hiệu trưởng trường mầm non Thành Phố Vĩnh Yên Kết thực hiên Các biện pháp Đã Làm Tốt 1.Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hiệu trưởng Chỉ đạo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học 4.Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho gv Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá giáo viên Tạo môi trường động lực để thúc đẩy giáo viên phát huy hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thân Đang làm Làm Chưa Tốt Tỷ lệ chung Tổng Điểm điểm TB Câu 13: Tính cầp thiết tính khả thi đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Thành phố Vĩnh Yên Các giải pháp Mức độ cần thiết % RCT Nâng cao nhận thức CBQL GV QL hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Tăng cường công tác bồi dưỡng cho GV Tăng cường quản lý xây dựng thực kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ đội ngũ GV Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá GV Tạo môi trường động lực để thúc đẩy giáo viên phát huy lực chăm sóc giáo dục trẻ CT KCT Thứ Điểm bậc Tính khả thi Thứ % Điểm bậc RCT CT KCT ... Cơ sở lý Chương 2: Thực trạng quản lý Hoạt động chăm sóc giáo dục hiệu trưởng trường mầm non TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Chương 3: Các biện pháp quản lý Hoạt động chăm sóc giáo dụ - Vĩnh Phúc Chương... quản lý quản lý Hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng trường mầm non 48 Bảng 3.1 Ý kiến nhận xét tính cấp thiết tính khả thi số biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hiệu trưởng. .. (Đối tượng giáo dục) , kết chăm sóc, giáo dục trẻ 1.2.5 Khái niệm chăm sóc - giáo dục * Chăm sóc - giáo dục nói chung: Chăm sóc giáo dục hoạt động lao động hoạt động sư phạm người giáo viên nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố vĩnh yên vĩnh phúc , Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non thành phố vĩnh yên vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay