Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

126 16 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––– NGUYỄN NGỌC TÚ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KHÍ NƠNG NGHIỆP Chun ngành: Quản giáo dục LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC i Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới: Các thầy, giáo trường đại học sư phạm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập trường qua trình nghiên cứu luận văn này; Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng quản đào tạo, thầy cán bộ, giảng viên, sinh viên trường cao đẳng nghề khí Nơng Nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin, tham gia trả lời phiếu khảo sát, giúp đỡ động viên nghiên cứu để hồn thành luận văn; Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Xuân Thức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên để tơi hồn thành luận văn này; Lời cuối, xin bày tỏ long biết ơn hai bên gia đình động viên, tạo điều kiện ủng hộ kịp thời mặt để chuyên tâm nghiên cứu; Dù nhiều cố gắng song luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kĩnh mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, giáo bạn bè Xin chân trọng cảm ơn! Vĩnh Phúc, tháng năm 2014 TÁC GIẢ Nguyễn Ngọc Tú ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng năm 2014 TÁC GIẢ Nguyễn Ngọc Tú MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG .vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .viii MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chương SỞ LUẬN CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Việt Nam quan điểm Đảng Nhà nước nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực thông qua hoạt động đào tạo nghề 1.1.2 Kinh nghiệm số quốc gia đào tạo nghề 1.1.3 Các cơng trình nghiên cứu quản đào tạo 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lý, Quản giáo dục 10 1.2.2 Nghề, đào tạo nghề 11 1.2.3 Quản hoạt động đào tạo nghề 13 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động đào tạo nghề 20 1.3.1 Những yếu tố khách quan 20 1.3.2 Những yếu tố chủ quan 22 Tiểu kết chương 24 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KHÍ NƠNG NGHIỆP 25 2.1 Một vài nét khách thể nghiên cứu 25 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 25 2.1.2 Khái quát trường Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp 25 2.2 Thực trạng quản hoạt động đào tạo trường Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp 31 2.2.1 Về mục tiêu đào tạo 31 2.2.2 Về nội dung chương trình đào tạo 35 2.2.3 Về xây dựng kế hoạch đào tạo 41 2.2.4 Về sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo nghề 43 2.2.5 Về kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, sinh viên 45 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản hoạt động đào tạo trường Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp 47 2.3.1 Quản đổi phương pháp dạy học 48 2.3.2 Quản đổi nội dung chương trình đào tạo 50 2.3.3 Quản đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, sinh viên 52 2.3.4 Quản nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên 54 2.3.5 Về quản công tác tuyển sinh 57 2.3.6 Về công tác phát triển đội ngũ giáo viên cán quản 58 2.4 Đánh giá chung công tác quản hoạt động đào tạo trường Cao đẳng nghề khí Nơng nghiệp 60 2.4.1 Những mặt mạnh 60 2.4.2 Hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 62 Tiểu kết chương 64 Chương BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KHÍ NÔNG NGHIỆP 66 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 66 3.2 Các biện pháp quản hoạt động đào tạo trường Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp 66 3.2.1 Đổi công tác tuyển sinh theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp 66 3.2.2 Đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu chất lượng đầu 69 3.2.3 Đổi nội dung chương trình gắn với yêu cầu thực tế sản xuất, phù hợp với xu phát triển kinh tế- xã hội 71 3.2.4 Nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên 76 3.2.5 Đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, sinh viên 79 3.3 Kiểm chứng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp thử nghiệm 83 Tiểu kết chương 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Kiến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản CĐN Cao đẳng nghề CĐN CKNN Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, Hiện đại hố CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa , đại hóa HS Học sinh SV Sinh viên HSSV Học sinh sinh viên LĐTBXH Lao động thương binh xã hội PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học QL Quản THPT Trung học phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 Thống kê trình độ cán quản lý, giáo viên theo Phòng, Khoa 30 Bảng 2.2 Đánh giá chung mục tiêu đào tạo trường CĐN 33 Bảng 2.3 Cấu trúc chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Cơng nghệ tơ 36 Bảng 2.4 Chương trình mơn học, Modul đào tạo nghề tự chọn 37 Bảng 2.5 Đánh giá nội dung chương trình đào CĐN 39 Bảng 2.6 Đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo CĐN 40 Bảng 2.7 sở vật chất trường năm 2013 43 Bảng 2.8 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 43 Bảng 2.9 Quy định thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khóa học hệ CĐN 46 Đánh giá mức độ hiệu quản biện pháp kiểm tra đánh giá sử dụng nhà trường Kết khảo sát cán quản lý, giáo viên sinh viên nhận thức mức độ thực nội dung quản đổi phương pháp dạy học 47 Kết khảo sát CB, GV, SV nhận thức mức độ thực đổi nội dung chương trình đào tạo nghề Kết khảo sát CB, GV nhận thức mức độ thực nội dung đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HSSV 50 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 48 52 Bảng 2.14 Kết khảo sát với CBQL GV nhận thức mức độ thực nội dung nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu GV 54 Bảng 3.1 Nhu cầu bổ sung, trang thiết bị kiến thức, kỹ nghề 72 Bảng 3.2 Tổng hợp ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện 82 pháp vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ 2.3.1 Tên biểu đồ Trình dộ đội ngũ giáo viên Trang 58 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Tổ chức máy trường CĐNCKNN viii Trang 29 MỞ ĐẦU chọn đề tài Con người mục tiêu, động lực phát triển, nhân tố định thắng lợi nghiệp Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa giáo dục quốc sách hàng đầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Vì phát triển nguồn nhân lực trách nhiệm chung tồn Đảng, tồn dân, vai trò quan trọng trường đào tạo nghề sở dạy nghề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ: “Cần tập trung đột phá phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học – công nghệ”.[2] Cương lĩnh 2011, Đảng ta nêu quan điểm: “ Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố người, coi người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển” [2] Trường Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trường trụ sở đóng xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Trường nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa nơng nghiệp nơng thơn ngành kinh tế khác theo cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề theo quy định Trong năm gần đây, tính chất xã hội hóa giáo dục, trước nhu cầu kinh tế thị trường xu phát triển khoa học công nghệ nước hội nhập quốc tế Nhà trường xác định mục tiêu chiến lược phát triển từ chỗ đào tạo theo tiêu Nhà nước trở thành trường Cao đẳng nghề trọng điểm Quốc gia, đào tạo theo hướng đa cấp, đa ngành, chất lượng, hiệu đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực quốc tế, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng thuộc lĩnh vực nơng nghiệp, phát triển nông thôn ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh đất nước Những năm qua, lãnh đạo trường Cao đẳng nghề khí nơng nghiệp quan tâm đến việc trì, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nghề Tuy Quản chất lượng giáo viên cán quản Quản chất lượng công tác tuyển sinh Quản nề nếp dạy học Quản công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HSSV Quản nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên Quản nguồn lực, sở vật chất phục vụ đào tạo Các vấn đề quản khác Câu 2: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá nội dung chương trình đào tạo CĐN nhà trường STT Tiêu chí Đồng ý Cân đối thuyết thực hành Nặng thuyết chưa ý kỹ Chưa cân đối chương trình bắt buộc Khơng Khơng đồng ý trả lời chương trình tự chọn Lạc hậu chưa cập nhập kỹ thuật Nặng tính hàn lâm Câu 3: Đơng chí đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo CĐN STT Tiêu chí Hồn tồn đáp ứng Đáp ứng phần Không đáp ứng Không trả lời Đồng ý Không đồng ý Không trả lời Câu 4: Xin đồng chí cho biết nhu cầu bổ sung, trang bị kiến thức, kỹ nghề cho hệ CĐN nhà trường ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Kiến thức, kỹ cần bổ Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm sung cách khắc phục sửa chữa Kiến thức công nghệ sửa chữa Kỹ làm việc độc lập Kỹ làm việc nhóm Những sai hỏng thường gặp Kỹ tư sáng tạo Thực hành công nghệ sữa chữa Kỹ thu thập phân tích thơng tin Kỹ tổ chức công việc Môi trường bảo vệ mơi trường sản xt Câu 5: Đồng chí cho ý kiến đánh giá mục tiêu đào tạo chương trình CĐN ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Hiểu biết số kiến thức chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Hiểu biết hiến pháp, pháp luật, quyền nghĩa vụ cơng dân tác phong cơng nghiệp trách nhiệm, thái độ hợp Hiểu biết phương pháp rèn luyện thể chất Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Nắm kiến thức chun mơn Hình thành kỹ chun mơn khả tự học tập nghiên cứu khoa học theo chuyên ngành đào tạo kỹ giao tiếp, làm việc nhóm Câu 6: Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực nội dung quản đổi phương pháp dạy học ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi PPDH cho GV, SV Tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao lực thực đổi PPDH cho GV, SV Tổ chức tổ chuyên môn dự bố trí dự GV Quản đổi theo PP kết hợp PPDH tích cực Quản sử dụng phương tiện dạy học hợp Câu 7: Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực đổi nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng cảu thị trường lao động Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn Tăng cường biên soạn tài liệu, giảng phù hợp nội dung chương trình Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình đào tạo định kỳ, thường xuyên Kiểm tra giám sát thực chương trình Câu 8: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung quản thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HSSV ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Đổi công tác kiểm tra đánh giá Tăng cường quản tự học thông qua soạn nhà SV Đổi cách đề thi Tăng cường sử dụng đề thi, kiểm tra ngân hàng đề Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm 5 Tăng cường sử dụng hình thức thi khác Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu đào tạo Câu 9: Đồng chí đánh giá mức độ hiệu biện pháp kiểm tra đánh giá sử dụng nhà trường ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Đổi cách đề thi Điểm Điểm Điểm đánh giá Tăng cường quản tự học Điểm Đổi công tác kiểm tra Điểm Tăng cường sử dụng đề thi, kiểm tra ngân hàng đề Tăng cường sử dụng hình thức thi khác Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu đào tạo Câu 10: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Tổ chức quản lý, phê duyệt kế hoạch giẳng dạy giáo viên Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch tiến Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm độ giảng dạy môn học giáo viên Tăng cường kiểm tra việc soạn giảng trình chuẩn bị lên lớp giáo viên Theo dõi việc vận dụng cải tiến phương pháp giảng dạy thuyết thực hành Đôn đốc, kiểm tra việc thực quy định hồ sơ, sổ sách chuyên môn giáo viên Tăng cường dự giớ, sinh hoạt chun mơn Xác định tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo án, xếp loại giảng… Câu 11: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tính cấp thiết biện pháp quản hoạt động đào tạo đề xuất nhằm góp phần nâng cáo chất lượng đào tạo trường STT Biện pháp Chỉ đạo đổi công tác tuyển sinh theo dõi SV sau tốt nghiệp Chỉ đạo đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu chất lượng đầu Tổ chức đổi nội Rất cấp thiết Cấp thiết Ít cấp thiết dung chương trình gắn với thực tế sản xuất Nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu cảu GV Chỉ đạo đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá HSSV Câu 12: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp quản hoạt động đào tạo đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường STT Biện pháp Chỉ đạo đổi công tác tuyển sinh theo dõi SV sau tốt nghiệp Chỉ đạo đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu chất lượng đầu Tổ chức đổi nội dung chương trình gắn với thực tế sản xuất Nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu GV Chỉ đạo đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá HSSV Rất khả thi Khả thi Ít khả thi PHỤ LỤC 02: BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự - Hạn h phúc KHÍ NƠNG NGHIỆP PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG Để giúp nhà trường sở thực tiễn đề xuất số biện pháp quản hoạt động đào tạo nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xin em vui lòng cho biết số vấn đề Đề nghị đánh giấu X vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí A- PHẦN THƠNG TIN CHUNG: 1.Họ tên…………………………………….Tuổi………Nam(Nữ)…………… 2.Học sinh lớp…………… Khoa…………… Nghề……………… 3.Chun mơn đào tạo…………………………… 4.Trình độ văn hóa trước vào học trường…………………………………… 5.Hình thức đào tạo học……………………… Cấp trình độ học…………………………… B- PHẦN CÁC VẤN ĐỀ TRƯNG CẦU Ý KIẾN: Câu 1: Theo em, nhà trường cần quan tâm đến vấn đề cơng tác quản hoạt động đào tạo nghề đây? Quản mục tiêu đào tạo Quản nội dung chương trình đào tạo Quản chất lượng giáo viên cán quản Quản chất lượng công tác tuyển sinh Quản nề nếp dạy học Quản công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HSSV Quản nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên Quản nguồn lực, sở vật chất phục vụ đào tạo Các vấn đề quản khác Câu 2: Em cho biết ý kiến mức độ thực nội dung quản đổi phương pháp dạy học ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi PPDH cho GV, SV Tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao lực thực đổi PPDH cho GV, SV Tổ chức tổ chun mơn dự bố trí dự GV Quản đổi theo PP kết hợp PPDH tích cực Quản sử dụng phương tiện dạy học hợp Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu 3: Em cho biết ý kiến mức độ thực đổi nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ( Cho điểm từ đến điểm nhu cầu cao nhất) STT Nội dung thực Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng cảu thị trường lao động Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn Tăng cường biên soạn tài liệu, giảng phù hợp nội dung chương trình Rà sốt, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình đào tạo định kỳ, thường xuyên Kiểm tra giám sát thực chương trình Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm PHỤ LỤC 03: DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG STT Tên nghề đào tạo Trình độ đào tạo - Mã nghề CĐN TCN SCN Quản trị sở liệu 50480205 Quản trị mạng máy tính 50480206 Điện công nghiệp 50520405 50520405 X Hàn 50510909 50510909 X Cơng nghệ Ơ tơ 50520201 50520201 X Điện dân dụng 50520404 50520404 X Điện tử dân dụng 50520801 50520801 Điện tử công nghiệp 50520802 50520802 Kỹ thuật lắp đặt diện 50520410 50520410 điều khiển cơng nghiệp 10 Kế tốn doanh nghiệp 50340301 50340301 11 Cắt gọt kim loại 50510910 50510910 X 12 Vẽ thiết kế máy 50480210 50480210 X tính 13 Kỹ thuật máy lạnh điều hòa khơng khí 14 Kỹ thuật sửa chữa, lắp đặt máy tính 50520903 50520903 50480101 50480101 X 15 Tin học văn phòng 40480201 X 16 Vận hành máy xúc 40521602 X 17 Vận hành máy nông 40520225 X nghiệp 18 Vận hành máy xây dựng 40520608 X 19 Xếp, dỡ giới tổng hợp 40521503 X 20 Vận hành sửa chữa trạm 40520603 X bơm điện 21 Sư phạm dạy nghề X 22 Lái xe tơ X Chương trình đào tạo nghề Cơng nghệ Ơ tơ, mơn học modul bắt buộc Thời gian đào tạo(giờ) Mã MH, Tên môn học, modul MD Tổng số Trong Thực Kiểm thuyết hành tra Các môn học chung 450 220 200 30 Chính trị 90 60 24 MH 02 Pháp luật 30 21 MH 03 Giáo dục thể chất 60 52 MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 75 58 13 MH 05 Tin học 75 17 54 MH 06 Ngoại ngữ 120 60 50 10 MH 01 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Các môn học, modul bắt bộc http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2460 754 1602 104 MH 07 Điện kỹ thuật 45 42 MH 08 Điện tử 45 42 MH 09 kỹ thuật 60 56 MH 10 Vật liệu khí 30 28 30 28 MH 12 Vẽ kỹ thuật 45 42 MH 13 Cơng nghệ khí nén – thủy lực 30 28 MH 14 Nhiệt kỹ thuật 45 42 MH 15 An toàn lao động 30 28 MH 16 Tổ chức quản sản xuất 30 28 MĐ 17 Vẽ AutoCAD 40 38 MĐ 18 Thực hành nguội 80 76 MĐ 19 Thực hành hàn 40 38 70 30 36 190 30 152 110 30 76 95 15 76 110 30 76 110 30 76 110 30 76 MH 11 Dung sai lắp ghép đo lường kỹ thuật MĐ 20 Kỹ thuật chung ô tô công nghệ sửa chữa MĐ 21 Sửa chữa bảo dưỡng cấu trục khuỷu – truyền phận cố định dộng MĐ 22 Sửa chữa bảo dưỡng cấu phân phối khí MĐ 23 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống bôi trơn làm mát MĐ 24 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động Xăng MĐ 25 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động Diesel MĐ 26 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống khởi 108 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ động đánh lửa MĐ 27 Sửa chữa bảo dưỡng trang bị điện ô 150 30 114 150 30 114 95 15 76 55 15 38 110 30 76 110 30 76 110 30 76 Thực tập sở sản xuất 335 15 312 Tổng cộng 2910 974 1802 134 tô MĐ 28 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống truyền động MĐ 29 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống di chuyển MĐ 30 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lái MĐ 31 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh MĐ 32 Chuẩn đốn tô MĐ 33 Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử MĐ 34 Chương trình đào tạo nghề Cơng nghệ Ơ tơ, mơn học modul tự chọn Thời gian đào tạo(giờ) Mã MH, Tên môn học, modul Tổng MD MH 35 MH 36 MH 37 MH 38 Thực Kiểm thuyết hành tra 70 30 38 110 30 76 110 30 76 110 30 76 110 30 76 số Thực hành mạch điện Sửa chữa bảo dưỡng moto – xe máy Công nghệ phục hồi chi tiết sửa chữa ô tô Kiểm tra sửa chữa PAN ô tô MH 39 Sửa chữa bảo dưỡng bơm 109 Trong Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cao áp điều khiển điện từ MH 40 MH 41 MH 42 Sửa chữa bảo dưỡng hệ 110 30 76 110 30 76 110 30 76 110 30 76 70 30 38 70 30 38 1060 300 722 38 thống điều khiển khí nén Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS Sửa chữa bảo dưỡng hộp số tự động ô tô MH 43 Kỹ thuật lái ô tô MH 44 Nâng cao hiệu công việc sửa chữa ô tô MH 45 Kỹ thuật kiểm định ô tô Tổng cộng 110 ... trường Cao đẳng nghề 5.2.Thựctrạngquảnl hoạt ộngđàotạoởtrườngCaođẳngnghềCơkhínơngnghiệp 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề. .. pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo nghề. .. Quản lý hoạt động đào tạo trường Cao đẳng nghề Cơ khí nơng nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác quản lý hoạt động đào tạo trường Cao đẳng nghề Cơ khí nơng nghiệp;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp , Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay