Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 bộ quốc phòng

131 14 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG MINH HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11 BỘ QUỐC PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG MINH HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11 BỘ QUỐC PHÒNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI VĂN QUÂN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu phát sinh công việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hồng Minh Hải Số hóa Trung tâm Học liệu i tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn này, tác giả hướng dẫn tận tình q thầy giáo, giáo; quan tâm tạo điều kiện quan; động viên, giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp, bạn bè gia đình Với lòng kính trọng tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Quý thầy giáo, cô giáo Hội đồng khoa học nhà trường Đặc biệt, xin cảm ơn PGS.TS Bùi Văn Quân, người hướng dẫn đề tài khoa học, tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Ban Giám Hiệu, Trưởng, Phó Phòng, Khoa, Tổ môn, giáo viên học sinh Trường Trung cấp nghề số 11BQP tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ việc cung cấp số liệu trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Mặc dù, tác giả cố gắng hồn thành luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận đóng góp ý kiến q thầy đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hồng Minh Hải Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ .1 ĐẦU Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUÂN ĐỘI 1.1 Tổng quan quản lí đào tạo nghề theo tiếp cận lực 1.1.1 Trên giới .5 1.1.2 Việt Nam 1.2 Các khái niệm công cụ 1.2.1 Nghề 1.2.2 Đào tạo nghề 10 1.2.3 Đào tạo theo tiếp cận lực 11 1.2.4 Trường trung cấp nghề quân đội 12 1.2.5 Quản lí đào tạo nghề 13 1.3 Quản lý đào tạo theo tiếp cận lực trường trung cấp nghề quân đội 15 1.3.1 Đặc điểm đào tạo nghề trường trung cấp nghề quân đội 15 1.3.2 Nội dung quản lý đào tạo theo tiếp cận lực thực trường Trung cấp nghề quân đội .17 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo theo tiếp cận lực trường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ trung cấp nghề quân đội .21 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 1.4.1 Chủ trương, đường lối Đảng, nhà nước nguồn lực người phục vụ CNH-HĐH đất nước 21 1.4.2 Phương hướng chuyển đổi cấu kinh tế, cấu ngành nghề việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội .23 1.4.3 Các yếu tố sở đào tạo nghề quân đội 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11/BQP .26 2.1 Tổng quan Trường Trung cấp nghề số 11/BQP .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .26 2.1.2 Chức nhiệm vụ trường 27 2.1.3 Cơ cấu máy lãnh đạo 28 2.1.4 Ngành nghề, quy mô, cấu đào tạo .29 2.1.5 Các điều kiện phục vụ hoạt động đào tạo 29 2.2 Thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận lực Trường Trung cấp nghề số 11/BQP 30 2.2.1 Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình kế hoạch đào tạo 30 2.2.2 Quản lý công tác tuyển sinh .41 2.2.3 Quản lý hoạt động dạy giáo viên .43 2.2.4 Quản lý hoạt động học học viên 46 2.2.5 Quản lý kinh phí, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo .51 2.2.6 Quản lý công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo nghề 55 2.2.7 Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận lực Trường Trung cấp nghề số 11/BQP .57 60 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11/BQP 61 3.1 Định hướng phát triển đào tạo theo tiếp cận lực nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.1.1 Định hướng phát triển đào tạo theo tiếp cấp lực Việt Nam 61 3.1.2 Định hướng phát triển Trường Trung cấp nghề số 11/BQP 62 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .63 3.2.1 Đảm bảo tính mục đích 63 Số hóa Trung tâm Học liệu iv tnu.edu.vn/ 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn .63 3.2.3 Đảm bảo tính kế thừa 63 3.2.4 Đảm bảo tính khả thi 63 3.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận lực Trường Trung cấp nghề số 11/BQP .64 3.3.1 Đổi quy trình cơng tác tuyển sinh 64 3.3.2 Đổi nội dung chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tế sản xuất, phù hợp với xu phát triển kinh tế- xã hội 65 3.3.3 Nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên 70 3.3.4 Thực “dân chủ hóa, xã hội hóa” q trình kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo 72 3.3.5 Tăng cường hợp tác đào tạo với sở sản xuất để tổ chức cho giáo viên học viên tham gia sản xuất tiếp cận với thực tiễn 73 3.3.6 Tăng cường công tác quản lý sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo .75 3.4 Mối quan hệ biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận lực thực trường Trung cấp nghề số 11 đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 76 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đào tạo trường Trung cấp nghề số 11/BQP .77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 Khuyến nghị 86 2.1 Đối với Bộ giáo dục đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng cục Dạy nghề .86 2.2 Đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc .87 2.3 Đối với Trường Trung cấp nghề số 11-BQP 87 2.4 Đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu v tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BD : Bảo dưỡng BQP : Bộ Quốc phòng CBQL : Cán quản lý CLGD : Chất lượng giáo dục CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa DH : Dạy học GD-ĐT : Giáo dục - đào tạo GV : Giáo viên HĐDH : Hoạt động dạy học HS : Học sinh HSSV : Học sinh - sinh viên KT-XH : Kinh tế - xã hội KHKT : Khoa học - kỹ thuật NLTH : Năng lực thực PPDH : Phương pháp dạy học QL : Quản lý QLĐT : Quản lý đào tạo SC : Sửa chữa STT : Số thứ tự TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê trình độ cán quản lý, giáo viên theo Phòng, Ban, Khoa 28 Bảng 2.2 Đánh giá mục tiêu đào tạo chương trình trung cấp nghề 33 Bảng 2.3 Cấu trúc chương trình đào tạo Trung cấp nghề Công nghệ ôtô 36 Bảng 2.4 Chương trình mơn học/mơ-đun đào tạo nghề tự chọn 37 Bảng 2.5 Đánh giá nội dung chương trình đào tạo Trung cấp nghề Nhà trường 38 Bảng 2.6 Đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo Trung cấp nghề 38 Bảng 2.7 Nhu cầu bổ sung, trang bị kiến thức, kỹ nghề 39 Bảng 2.8: Kết công tác tuyển sinh từ năm học 2011 - 2012 đến 2013-2014 42 Bảng 2.9: Kết trưng cầu ý kiến cán quản lý giáo viên nhóm biện pháp quản lý hoạt động dạy giáo viên 45 Bảng 2.10: Kết trưng cầu ý kiến cán quản lý giáo viên nhóm biện pháp quản lý hoạt động học học sinh - sinh viên 48 Bảng 2.11 Quy định thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khóa học hệ trung cấp nghề 50 Bảng 2.12 Đánh giá mức độ hiệu công tác kiểm tra, đánh giá sử dụng nhà trường 51 Bảng 2.13 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 52 Bảng 2.14: Kết trưng cầu ý kiến cán quản lý giáo viên nhóm biện pháp quản lý kinh phí, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 53 Bảng 2.15: Kết điều tra chất lượng đào tạo lao động qua thăm dò ý kiến người sử dụng lao động 56 Bảng 2.16: Kết điều tra chất lượng đào tạo lao động qua thăm dò ý kiến người lao động đào tạo (Chất lượng đào tạo đánh giá qua mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ người đào tạo) 56 Bảng 2.17: Kết điều tra chất lượng đào tạo lao động qua thăm dò ý kiến cán quản lý cấp, giáo viên Trường Trung cấp nghề số 11 (Chất lượng đào tạo đánh giá qua mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2009); Thông báo Kết luận Bộ Chính trị việc tiếp tục thực Nghị Trung ương khoá Giáo dục đào tạo Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Thành Vinh Quản lý nhà trường Nhà xuất giáo dục, 2005 Bộ Giáo dục đào tạo (2007), tài liệu tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, Hà Nội Bộ LĐTB&XH, Quyết định số 01/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề Bộ LĐTB&XH, định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng năm 2007, Quy chế thi công nhận tốt nghiệp dạy nghề quy Bộ LĐTB&XH, định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng năm 2008, Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam 2009- 2020 Hà Nội, 2008 Chính phủ (2001), Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 10 Chính phủ (2002), Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới sở Dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010 11 Chính phủ (2005), Nghị số 139/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục Bộ luật lao động Dạy nghề 12 Chính phủ (2008), Quyết định số 07/QĐ-TTg Chính phủ việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giáo dục đào tạo đến năm 2010 13 Chính phủ (2012), Quyết định số 630/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 14 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), Những sở khoa học quản lý giáo dục, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 16 Đề án phát triển Trường Trung cấp nghề số 11-BQP giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 2020 17 Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam 18 Fredrick Winslow Taylo (1911), Những nguyên tắc khoa học quản lý 19 Nguyễn Công Giáp (2010), Quản lý nhà nước giáo dục 20 Harold Kootz, Cyri O’donnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý; Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Vũ Ngọc Hải (2011), Đổi dạy nghề, nhìn lại để phát triển 22 ILO (2006), Tăng cường triển vọng việc làm cho nam nữ niên, Việt Nam 23 Nguyễn Khang (2011), Bài giảng Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 24 Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam 25 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn 26 Xuân Mai (2005), Xây dựng mơ hình đào tạo liên thơng giáoviên dạy nghề từ công nhân kỹ thuật, Luận án tiến sỹ giáo dục, ĐHQG Hà Nội 27 M.I Kônđakôp (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lí giáo dục quốc dân Trường cán quản lí giáo dục đào tạo trung ương, Hà Nội 28 Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương I, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2005), Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005, Hà Nội 30 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2006), Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11, Hà Nội 31 Cao Văn Sâm (2003), Nâng cấp sở vật chất, thiết bị dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề 32 Nguyễn Đăng Trụ (2001), Phân tích nghề để biên soạn chương trình đào tạo nghề, Báo cáo chuyên đề, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội 33 Nguyễn Đức Trí (2004), Tiếp cận đào tạo nghề dựa lực thực việc xây dựng tiêu chuẩn nghề 34 Nguyễn Thanh (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa 35 Phan Chính Thức (2003), Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa 36 Tổng cục dạy nghề (2008), Dạy nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 37 Tổng cục dạy nghề (2011), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cán quản lý dạy nghề, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 38 Trung tâm Từ điển ngôn ngữ - Viện ngôn ngữ (1992), Từ điển Tiếng Việt Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội 39 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2012 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 40 Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2006), Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 41 Hồ Văn Vĩnh (Chủ biên) (2004), Giáo trình Khoa học quản lý, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHỊNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11 Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO CB, GV NHÀ TRƯỜNG Để giúp nhà trường có sở thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xin đồng chí vui lòng cho biết số vấn đề Rất mong đóng góp nhiệt tình, thẳng thắn đầy trách nhiệm đồng chí Đề nghị đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí A PHẦN THƠNG TIN CHUNG Họ tên………….……………………….Tuổi:…………Nam, Nữ Chức vụ quản lý Chuyên môn đào tạo Trình độ chun mơn đào tạo cao nhất: Sau đại học  Trung cấp  Đại học  Sơ cấp  Cao đẳng  Trình độ khác  - Hình thức đào tạo: Chính quy  Nghề nghiệp: Vừa làm vừa học  Từ xa  Cán quản lý  Thâm niên công tác: Giáo viên  Số năm công tác  Trình độ lý luận trị: Số năm quản lý  Cao cấp  Trung cấp  Nhân viên  Sơ cấp  B PHẦN CÁC VẤN ĐỀ TRƯNG CẦU Ý KIẾN Câu 1: Theo đồng chí, nội dung đồng chí cho cần phải quan tâm công tác quản lý hoạt động đào tạo nghề trường ta nay? Quản lý mục tiêu đào tạo Quản lý nội dung chương trình đào tạo Quản lý đổi phương pháp dạy học Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý Quản lý chất lượng công tác tuyển sinh Quản lý nề nếp dạy học Quản lý công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HS-SV Quản lý nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên Quản lý nguồn lực, sơ vật chất phục vụ đào tạo 10 Các vấn đề quản lý điều hành khác Câu 2: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá nội dung chương trình đào tạo Trung cấp nghề Nhà trường STT Tiêu chí Đồng ý Cân đối lý thuyết thực hành Nặng lý thuyết chưa ý kỹ Chưa cân đối chương trình bắt Không Không đồng ý trả lời buộc chương trình tự chọn Lạc hậu chưa cập nhật kỹ thuật Nặng tính hàn lâm Xin cảm ơn ý kiến đóng góp đồng chí! Câu Đồng chí đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo TCN STT Mức độ Đáp ứng phần Hồn tồn đáp ứng Khơng đáp ứng Không trả lời Đồng ý Không Không đồng ý trả lời Câu Xin đồng chí cho biết nhu cầu bổ sung, trang bị kiến thức, kỹ nghề hệ Trung cấp nghề Nhà trường (Cho điểm từ đến 5, điểm nhu cầu cao nhất, điểm nhu cầu thấp nhất) T T Kiến thức, kỹ cần bổ sung Thực hành công nghệ sửa chữa Những sai hỏng thường gặp cách khắc phục sửa chữa Kiến thức công nghệ sửa chữa Kỹ tư sáng tạo Kỹ làm việc độc lập Kỹ làm việc nhóm Kỹ thu thập phân tích thơng tin Kỹ tổ chức công việc Môi trường bảo vệ mơi trường sản xuất Cảm ơn đồng chí tham gia đóng góp ý kiến ! Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu Đồng chí cho ý kiến đánh giá mục tiêu đào tạo chương trình Trung cấp nghề (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) TT 10 11 Mục tiêu Hiểu biết số kiến thức chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Hiểu biết hiến pháp, pháp luật, quyền nghĩa vụ cơng dân Có tác phong cơng nghiệp Có trách nhiệm, thái độ ứng xử,giải cơng việc hợp lý Hiểu biết phương pháp rèn luyện thể chất Hiểu biết kiến thức cần thiếtvà kỹ chương trình Quốc phòng-An ninh Có khả tự học tập nghiên cứu khoa học theo chuyên ngành đào tạo Có kỹ giao tiếp, tổ chức làm việc nhóm Nắm kiến thức chuyên môn - Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống - Đọc phân tích vẽ thiết kế - Chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng - Chuẩn đốn phân tích sai hỏng - Nội dung nguyên tắc tổ chức sản xuất Hình thành kỹ chun mơn - Làm số công việc người thợ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật - Thực thành thạo cơng việc tháo, lắp, kiểm tra chuẩn đốn, bảo dưỡng, sửa chữa quy trình kỹ thuật - Lập kế hoạch sản xuất - Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, an tồn, vệ sinh cơng nghiệp - Có khả tiếp thu chuyển giao công nghệ sản xuất Làm cơng ty, nhà máy, xí nghiệp - Công nhân kỹ thuật - Chuyên viên kỹ thuật - Giám sát kinh tế - Quản đốc phân xưởng Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu 6: Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực nội dung quản lý đổi phương pháp dạy học (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) STT Nội dung thực Điểm Tổ chức tổ chun mơn dự bố trí dự GV với yêu cầu đổi PPDH Tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao lực thực đổi phương pháp dạy học cho giáo viên HS Tổ chức học tập nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học cho giáo viên sinh viên Quản lý sử dụng phương tiện dạy học hợp lý, có việc sử dụng giáo án điện tử Quản lý đổi theo PP kết hợp PPDH tích cực, phát huy tư sáng tạo học sinh Dựa vào tiêu chí thi đua có biện pháp hành bắt buộc GV việc thực đổi PPDH Xin cảm ơn ý kiến đồng chí! Điểm Điểm Điểm Điểm Câu 7: Đồng chí cho biết ý kiến mức độ thực đổi nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) TT Nội dung thực Xác định nhu cầu ĐT; Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng thị trường lao động Xây dựng nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo với yêu cầu thực tiễn sản xuất Tăng cường biên soạn tài liệu, giảng phù hợp nội dung chương trình Rà sốt, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình đào tạo định kỳ, thường xun Xây dựng chương trình đào tạo có đa dạng liên thơng trình độ đào tạo Kiểm tra, giám sát thực chương trình Xin cảm ơn ý kiến đồng chí! Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung quản lý thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập HSSV (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) STT Nội dung thực Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Đổi công tác kiểm tra, đánh giá Đổi cách đề thi Tăng cường sử dụng hình thức thi khác Tăng cường sử dụng đề thi, kiểm tra ngân hàng đề Tăng cường quản lý tự học thông qua soạn nhà HSSV Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu đào tạo Xin cảm ơn ý kiến đồng chí! Câu Đồng chí đánh giá mức độ hiệu công tác kiểm tra, đánh giá sử dụng Nhà trường nay? (Cho điểm từ đến 5, điểm điểm cao nhất, điểm thấp nhất) TT Các biện pháp Đổi công tác kiểm tra đánh giá Tăng cường quản lý tự học Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu đào tạo Đổi cơng tác tra Đổi hình thức thi kiểm tra Đánh giá kết đào tạo Xin cảm ơn ý kiến đồng chí! Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu 10 Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu giáo viên (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) STT Nội dung thực Tổ chức quản lý, phê duyệt kế hoạch giảng dạy giáo viên Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch tiến độ giảng dạy môn học giáo viên Tăng cường kiểm tra việc soạn giảng trình chuẩn bị lên lớp giáo viên Theo dõi việc vận dụng cải tiến phương pháp giảng dạy lý thuyết thực hành Đôn đốc, kiểm tra việc thực quy định hồ sơ, sổ sách chuyên môn giáo viên Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn giáo viên thông qua việc nghiên cứu KH, sáng kiến cải tiến kỹ thật Tăng cường dự sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề, thi giáo viên giỏi… Xác định tiêu chí đánh giá, xếp loại áo án, xếp loại giảng, mơ hình thiết bị tự làm… Xin cảm ơn ý kiến đồng chí! Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu 11: Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tính cấp thiết biện pháp quản lý hoạt động đào tạo đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường Trường Trung cấp nghề số 11-BQP Kết khảo sát Biện pháp Đổi công tác tuyển sinh theo dõi SV sau tốt nghiệp Đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu chất lượng đầu Đổi nội dung chương trình đào tạo gắn với thực tế sản xuất Nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu GV Đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá HSSV Tính cấp thiết(%) Rất cấp thiết Cấp thiết Ít cấp thiết Xin cảm ơn đồng chí tham gia đóng góp ý kiến! Câu 12: Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đào tạo đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Trung cấp nghề số 11-BQP Kết khảo sát Biện pháp Đổi công tác tuyển sinh theo dõi SV sau tốt nghiệp Đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu chất lƣợng đầu Đổi nội dung chƣơng trình đào tạo gắn với thực tế sản xuất Nâng cao chất lƣợng giảng dạy nghiên cứu GV Đổi công tác thi, kiểm tra, đánh giá HSSV Đổi công tác tuyển sinh theo dõi SV sau tốt nghiệp Tính khả thi(%) Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Xin trân trọng cảm ơn đồng chí tham gia đóng góp ý kiến! PHỤ LỤC BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHỊNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 11 Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN DÀNH CHO HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP NGHỀ Để giúp nhà trường có sở thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xin em vui lòng cho biết số vấn đề Rất mong em cho biết ý kiến số vấn đề sau: Đề nghị em đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến A PHẦN THƠNG TIN CHUNG Họ tên………………….…………… ….Tuổi:…………Nam,Nữ……… Học sinh lớp:…………………Khoa ………………Nghề…………… Trình độ văn hóa trước vào học trường: Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THCS Trình độ khác Trung cấp Sơ cấp Trình độ khác Vừa làm vừa học Từ xa Hình thức đào tạo học: Chính quy Cấp trình độ học: Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Em là: Lớp trưởng Lớp phó Tổ trưởng Tổ phó Bí thư đoàn TN Học sinh Câu 1: Theo em, nhà trường cần quan tâm đến vấn đề cơng tác quản lý hoạt động đào tạo nghề đây? Quản lý mục tiêu đào tạo  Quản lý nội dung chương trình đào tạo  Quản lý chất lượng giảng dạy nghiên cứu GV  Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý  Quản lý chất lượng công tác tuyển sinh  Quản lý nề nếp dạy học  Quản lý thi, kiểm tra, đánh giá kết đào tạo  Quản lý đổi phương pháp dạy - học  Quản lý nguồn lực, sơ vật chất phục vụ đào tạo  10 Các vấn đề quản lý điều hành khác  Câu 2: Em cho biết ý kiến mức độ thực nội dung quản lý đổi phương pháp dạy học Nhà trường nay? (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) STT Nội dung thực Tổ chức tổ chun mơn dự bố trí dự GV với yêu cầu đổi PPDH Tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao lực thực đổi phương pháp dạy học cho giáo viên SV Tổ chức học tập nâng cao nhận thức nhiệm vụ đổi phương pháp dạy học cho giáo viên học sinh Quản lý sử dụng phương tiện dạy học hợp lý, có việc sử dụng giáo án điện tử Quản lý đổi theo PP kết hợp PPDH tích cực, phát huy tư sáng tạo HS Dựa vào tiêu chí thi đua có biện pháp hành bắt buộc GV việc thực đổi PPDH Cảm ơn ý kiến em! Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Câu 3: Em cho biết ý kiến mức độ thực đổi nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội (Cho điểm từ đến 5, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) STT Nội dung thực Xác định nhu cầu ĐT; Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng thị trường lao động Xây dựng nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo với yêu cầu thực tiễn sản xuất Tăng cường biên soạn tài liệu, giảng phù hợp nội dung chương trình Rà sốt, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình đào tạo định kỳ, thường xun Xây dựng chương trình đào tạo có đa dạng liên thơng trình độ đào tạo Kiểm tra, giám sát thực chương trình Cảm ơn ý kiến em! Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm ... trường Trung cấp nghề Quân đội Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo theo tiếp cận lực thực Trường Trung cấp nghề số 11/ BQP Chương 3: Biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận lực thực trường. .. theo tiếp cận lực trường trung cấp nghề quân đội 15 1.3.1 Đặc điểm đào tạo nghề trường trung cấp nghề quân đội 15 1.3.2 Nội dung quản lý đào tạo theo tiếp cận lực thực trường Trung cấp nghề. .. pháp quản lý quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận NLTH trường Trung cấp nghề số 11 82 Bảng 3.5 Tổng hợp kết khảo sát mức khả thi biện pháp quản lý quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 bộ quốc phòng , Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường trung cấp nghề số 11 bộ quốc phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay