Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện mê linh, thành phố hà nội

125 10 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ DUY KHẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ DUY KHẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN LÊ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Tơi ln nỗ lực, cố gắng suốt trình nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; thông tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp xử lý để đưa vào luận văn quy định Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng trình nghiên cứu khác thành tựu nhà khoa học với trân trọng biết ơn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Đỗ Duy Khải i LỜI CẢM ƠN Đề tài hồn thành với đóng giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo, cô giáo với nỗ lực học hỏi nghiên cứu thân thời gian học tập Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa Sau Đại học, Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thầy, cô trực tiếp giảng dạy, góp ý, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Văn Lê, người tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn khoa học ln động viên giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban chi ủy, Ban giám hiệu, cán Đoàn, cán Hội, GVCN, HS, CMHS trường THPT Tiến Thịnh, THPT Yên Lãng, THPT Mê Linh, THPT Tự lập, THPT Quang Minh, THPT Tiền Phong động viên, giúp đỡ tơi q trình điều tra, khảo sát, thu thập liệu liên quan đến đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi tồn tại, thiếu sót Tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Đỗ Duy Khải ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lý 10 1.2.2 Quản lý giáo dục 11 1.2.3 Quản lý nhà trường 12 1.2.4 Hoạt động giáo dục lên lớp 14 1.2.5 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp 14 1.2.6 Kỹ 15 1.2.7 Kỹ sống 16 1.2.8 Kỹ mềm 16 iii 1.3 Một số vấn đề HĐGDNGLL cho học sinh THPT 17 1.3.1 Vị trí, vai trò HĐGDNGLL việc thực mục tiêu giáo dục toàn diện 17 1.3.2 Mục tiêu HĐGDNGLL 20 1.3.3 Nội dung hình thức tổ chức HĐGDNGLL 22 1.4 Quản lý HĐGDNGLL trường THPT theo hướng phát triển kỹ mềm cho học sinh 29 1.4.1 Quản lý việc xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL 29 1.4.2 Quản lý việc tổ chức thực kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL 29 1.4.3 Quản lý việc sử dụng CSVC, trang thiết bị điều kiện thực HĐGDNGLL 32 1.4.4 Quản lý việc phối hợp, huy động lực lượng nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 32 1.4.5 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá thực chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 33 1.4.6 Vai trò trách nhiệm người Hiệu trưởng 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐGDNGLL Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH 38 2.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển trường THPT huyện Mê Linh 38 2.2 Thực trạng HĐGDNGLL trường THPT huyện Mê Linh 45 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh học sinh vị trí, vai trò HĐGDNGLL 45 2.2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT huyện Mê Linh 46 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT huyện Mê Linh 57 iv 2.3.1 Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giáo dục lên lớp 57 2.3.2 Thực trạng quản lý việc tổ chức thực kế hoạch HĐGDNGLL 60 2.3.3 Thực trạng quản lý việc sử dụng sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục lên lớp 62 2.3.4 Thực trạng quản lý việc phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 63 2.3.5 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết thực hoạt động giáo dục lên lớp 64 2.3.6 Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng cán Đoàn - Hội, giáo viên chủ nhiệm lực, nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 66 2.3.7 Những biểu vi phạm nội quy nhà trường 68 2.4 Đánh giá thực trạng 69 2.4.1 Ưu điểm 69 2.4.2 Nhược điểm 70 2.4.3 Nguyên nhân 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 73 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu GDNGLL với phát triển KNM cho HS 73 3.1.2 Đảm bảo tính liên tục khách quan 73 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 74 3.2 Các biện pháp đề xuất 74 3.2.1 Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp gắn với phát triển kỹ mềm cho học sinh 74 3.2.2 Xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển KNM cho học sinh 77 v 3.2.3 Tổ chức hoạt động để thực kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển kỹ mềm cho học sinh 78 3.2.4 Phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức HĐGDNGLL 82 3.2.5 Quản lý sử dụng có hiệu điều kiện sở vật chất để phục vụ HĐGDNGLL 85 3.2.6 Đổi kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL hướng tới phát triển kỹ mềm cho học sinh 87 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp 88 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 88 3.3.1 Mục đích, nội dung đối tượng khảo nghiệm 88 3.3.2 Kết khảo nghiệm 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 2.1 Với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Hà Nội 95 2.2 Với Sở GD&ĐT Hà Nội 95 2.3 Với trường THPT huyện 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản lý CB Đoàn - Hội : Cán Đoàn - Hội CNH – HĐH : Cơng nghiệp hố - đại hoá CSVC : Cơ sở vật chất D–H : Dạy - Học GV : Giáo viên GVCN : Giáo viên chủ nhiệm GD : Giáo dục GD & ĐT : Giáo dục đào tạo HS : Học sinh HĐGD : Hội đồng giáo dục HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục lên lớp HT : Hiệu truởng KHKT : Khoa học kỹ thuật KT - ĐG : Kiểm tra - đánh giá NXB : Nhà xuất PP : Phương pháp QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục TDTT : Thể dục thể thao THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa TT : Tiên tiến TTXS : Tiên tiến xuất sắc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức trường THPT huyện Mê Linh 40 Bảng 2.2: Điều kiện CSVC trường THPT Huyện Mê Linh 40 Bảng 2.3: Kết xếp loại đạo đức năm học 2012 - 2013 2013 - 2014 41 Bảng 2.4: Kết xếp loại văn hóa năm học 2012 - 2013 2013 - 2014 42 Bảng 2.5: Kết mũi nhọn trường THPT huyện Mê Linh 43 Bảng 2.6: Kết nhận thức vị trí, vai trò HĐGDNGLL 45 Bảng 2.7: Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL CBQL GV 47 Bảng 2.8: Việc thực nội dung HĐGDNGLL trường THPT huyện Mê Linh (Qua đánh giá 250 CBGV) 50 Bảng 2.9: Mức độ thực hiện, kết thực HDGDNGLL học sinh (Đánh giá 600 học sinh) 54 Bảng 2.10: Thực trang sử dụng CSVC, thiết bị phục vụ HĐGDNGLL (Đánh giá 100 CBQL, 150 GVCN) 56 Bảng 2.11: Thực trang sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL (Đánh giá 600 học sinh) 57 Bảng 2.12: Ý kiến CBQL, CB Đoàn - Hội GVCN thực trạng QL việc lập kế hoạch thực HĐGDNGLL 58 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá thực trạng QL việc thực kế hoạch HĐGDNGLL 60 Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá thực trạng QL CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL 62 Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá thực trạng QL công tác kiểm tra đánh giá việc thực HĐGDNGLL 65 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá thực trạng QL công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thực HĐGDNGLL 67 Bảng 2.18: Kết đánh giá biểu vi phạm nội quy học sinh 68 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp đề xuất 89 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Võ Kỳ Anh (1998), Tài liệu môn học hoạt động GDNGLL trường phổ thông Đặng Quốc Bảo (1998), Một số khái niệm quản lí giáo dục Trường cán quản lí giáo dục trung ương 1, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2002), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2010 NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo( 2007), Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thơng có nhiều cấp học NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhiệm vụ năm học 2012-2013, 2013-2014 Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Nội dung quản lý giáo dục Bộ giáo dục đào tạo (2005), Luật giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 THPT Hoạt động GDNGLL NXB Giáo dục 10.Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lí NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 11.Phạm Khắc Chương (2001), Rèn luyện đạo đức ý thức công dân NXB Giáo dục 12.Phạm Khắc Chương (2004), Lí luận QLGD đại cương NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Doan (1996), Các học thuyết quản lý NXB Chính trị Quốc Gia 14.Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15.Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Nghị Hội nghị trung ương lần thứ khoá VII định huớng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo 16.Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) 17.Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội 18.Phạm Minh Hạc (1999), Khoa học quản lý giáo dục NXB giáo dục 19.Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1998), Giáo dục học - tập 1,2 NXB Giáo dục 20 Đặng Vũ Hoạt (2001), Hoạt động GDNGLL trường THCS NXB Giáo dục 21.Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Dục Quang (1995), Cơng tác hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường tiểu học NXB Trường Đại học Sư phạm HN 22.Trần Mạnh Hùng (2012), Quản lý xây dựng phát triển VHNT trường THPT huyện Mê Linh Luận văn thạc sĩ 23.Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức(2002), Giáo dục học đại cương NXB Giáo dục 24.Trần Đăng Khởi (2011) Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục NGLL Hiệu trưởng trường THCS huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc Luận văn thạc sĩ 25.Nguyễn Thị Phong Lan (2012), Biện Pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT Đa Phúc Sóc Sơn, Hà Nội Luận văn thạc sĩ 26.Nguyễn Văn Lê, Đỗ Hữu Tài (1996), Chuyên đề quản lý nhà trường - tập NXB Giáo dục 27.Nguyễn Văn Lê Và Nguyễn Sinh Huy (2000), Giáo dục đại học đại cương NXB Giáo dục, Hà Nội 28.Lê Thanh Sử (2002), Tạp chí Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục 29.Nguyễn Dục Quang(1999), Đổi phương pháp tổ chức HĐGDNGLL trường THPT Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 30.Nguyễn Ngọc Quang (1990), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường cán Quản lý giáo dục Trung ương 31.Phạm Hồng Quang(2006), Môi trường giáo dục NXB Giáo dục 32.Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội (2008), Phân phối chương trình hoạt động GDNGLL 33.Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội (2008), Phân phối chương trình hoạt động GDNGLL 34.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục 2005 sửa đổi 2009, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 35.Nguyễn Thị Tính(2013), Đề cương giảng vấn đề QLGD, Trường ĐHSP Thái Nguyên 36.Nguyễn Thị Tiến(2011), Những biện pháp quản lý HĐGDNGLL HS trường THPT Nam Sách - Hải Dương Luận văn thạc sĩ 37.Nguyễn Văn Trường (2013), Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên Luận văn cao học 38.Bùi Sỹ Tụng, Lê Văn Cầu, Nguyễn Dục Quang (2007), Sách HĐGDNGLL dành cho giáo viên lớp 10, 11, 12 NXB Giáo dục, Hà Nội 39.Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, NXB Đại học quốc gia, Hà nội 40.Bùi Thanh Xuân, Bùi phương Nga, Bùi Ngọc Diệp(2010), Cẩm nang giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học (Dành cho giáo viên trung học), NXB Giáo dục Việt Nam PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Dành cho CBQL, CB Đoàn - Hội, GV, CMHS) Để đánh giá thực trạng Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) công tác quản lý HĐGDNGLL trường THPT thuộc huyện Mê Linh - Hà Nội, từ đề xuất biện pháp quản lý HĐGDNGLL hiệu hơn, xin đồng chí cho biết ý kiến nội dung nêu cách đánh dấu X vào trống Vị trí, vai trò HĐGDNGLL Các mức độ Đồng ý Không đồng ý Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Khơng cần thiết Việc thực xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL Ký hiệu: Tốt: T Khá: K Trung bình: TB Yếu: Y Mức độ thực TT Xây dựng kế hoạch T K TB Y Việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL theo chủ đề năm học chi tiết cho tuần, tháng Việc xây dựng kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm triển khai đến lớp Việc xây dựng kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm triển khai đến lớp Xây dựng kế hoạch sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL Kế hoạch phối hợp lực lượng tham gia phối hợp tổ chức HĐGDNGLL Kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức HĐGDNGLL cho đội ngũ Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL giáo dục KNM cho học sinh Tần xuất kết thực nội dung HĐGDNGLL trường THPT huyện Mê Linh Ký hiệu: TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng KBG: Không T : Tốt K : Khá TB : Trung bình TT Loại hình HĐGDNGLL Hoạt động trị xã hội (Sự kiện trị, ngày niệm lớn đất nước, ngày truyền thống nhà trường, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…) Hoạt động văn hóa nghệ thuật (Hội thi, biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, tiểu phẩm, đóng kịch, du lịch, ngoại khóa…) Hoạt động TDTT ( Bóng đá, bóng chuyền, cầu lơng, khiêu vũ, võ thuật, hội khỏe…) Hoạt động KHKT - Hướng nghiệp (Tìm hiểu danh nhân văn hóa, danh nhân, nhà bác học, nghe kể chuyện, thăm quan mơ hình sản xuất kinh doanh, tư vấn hướng nghiệp chọn nghề…) Hoạt động vui chơi giải trí (Các trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ, thi hùng biện, thi ứng xử…) Hoạt động lao động cơng ích (Lao động vệ sinh trường, lớp; trồng cây, chăm sóc di tích lịch sử địa phương, vệ sinh đường làng, mùa hè tình nguyện…) Mức độ thực TX TT KBG Kết thực T K TB Việc sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL Ký hiệu: TX: Thường xuyên TT TT: Thỉnh thoảng Mức độ nhận thức Các phương tiện TX TT KBG Phòng chức năng, đa năng, sân chơi bãi tập Các trang thiết bị loa đài tăng âm, băng đĩa, đầu video, máy chiếu, máy tính Bảng, phấn, tranh, ảnh Tài liệu, sách, báo phục vụ hoạt động KBG: Không Kinh phí dành cho tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ HĐGDNGLL Việc lập kế hoạch thực HĐGDNGLL Ký hiệu: T: Tốt K: Khá Quản lý việc xây dựng kế hoạch Việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL theo chủ đề năm học chi tiết cho tuần, tháng Việc xây dựng kế hoạch cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm triển khai đến lớp Xây dựng kế hoạch sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL Kế hoạch phối hợp lực lượng tham gia tổ chức HĐGDNGLL Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết hoạt động Kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức HĐGDNGLL cho đội ngũ Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL giáo dục KNM cho học sinh TB: Trung bình T K TB Việc quản lý thực kế hoạch HĐGDNGLL Ký hiệu: TT T: Tốt K: Khá TB: Trung bình Quản lý việc thực kế hoạch Y: Yếu Mức độ thực T K TB Yếu Qua báo cáo GVCN, Cán Đoàn trường, Cán Hội LHTN Qua việc kiểm tra hồ sơ giáo án GVCN người phân công phụ trách chuyên đề Qua việc dự giờ, thăm lớp Qua công tác phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường Qua báo cáo phận tài Qua việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động Việc quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL Ký hiệu: T: Tốt K: Khá TB: Trung bình TT Nội dung quản lý CSVC Kế hoạch mua sắm, bổ sung CSVC phục vụ HĐGDNGLL Kế hoạch sử dụng CSVC phục vụ cho HĐGDNGLL Xây dựng hệ thống nội qui sử dụng, bảo quản CSVC phục vụ cho HĐGDNGLL Kinh phí cho GVCN, CB Đoàn - Hội tham gia tập huấn HĐGDNGLL Huy động nguồn lực phục vụ cho HĐGDNGLL Y: Yếu Mức độ thực T K TB Y Việc phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường tham gia tổ chức HĐGDNGLL Ký hiệu: T: Tốt TT K: Khá Nội dung GVCN với CB Đoàn - Hội GVCN với GV môn GVCN với Ban đại diện CMHS GV mơn với CB Đồn - Hội TB: Trung bình Tốt Khá Y: Yếu TB Yếu Nhà trường với lực lượng giáo dục nhà trường Việc quản lý công tác kiểm tra đánh giá việc thực HĐGDNGLL Ký hiệu: TT T: Tốt K: Khá TB: Trung bình Hình thức kiểm tra - đánh giá Công tác tự đánh giá HĐGDNGLL tập thể lớp, GVCN Kiểm tra định kỳ, đột xuất tiết dạy HĐGD NGLL Kiểm tra hồ sơ, giáo án HĐGDNGLL giáo viên Công tác tuyên dương khen thưởng, phê bình nhắc nhở tập thể cá nhân Công tác cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL Y: Yếu Mức độ thực T K TB Y 10 Việc quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thực HĐGDNGLL Ký hiệu: TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng CBG: Chưa TT Mức độ thực Nội dung bồi dưỡng Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TX tổ chức HĐGDNGLL Các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL Tổ chức thi nghiệp vụ tổ chức HĐGDNGLL Viết sáng kiến kinh nghiệm HĐGDNGLL Công tác tham quan học hỏi kinh nghiệm giáo dục HĐGDNGLL trường khác Xin Đồng chí vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ tên:………………………………………… Chức vụ:…………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………… Năm vào ngành:…………………………………… Xin chân thành cảm ơn đồng chí TT CBG PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để đánh giá thực trạng Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) công tác quản lý HĐGDNGLL trường THPT thuộc huyện Mê Linh - Hà Nội, từ đề xuất biện pháp quản lý HĐGDNGLL hiệu hơn, em cho biết ý kiến nội dung nêu cách đánh dấu X vào ô trống Tầm quan trọng vị trí, vai trò HĐGDNGLL Các mức độ Đồng ý Không đồng ý Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Tần xuất kết thực nội dung HĐGDNGLL trường THPT huyện Mê Linh Ký hiệu TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng KBG: Không T : Tốt K : Khá TB : Trung bình Loại hình HĐGDNGLL Hoạt động trị xã hội (Sự kiện trị, ngày niệm lớn đất nước, ngày truyền thống nhà trường, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…) Mức độ thực TX TT KBG Kết thực T K TB Mức độ thực Loại hình HĐGDNGLL TX Hoạt động văn hóa nghệ thuật (Hội thi, biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, tiểu phẩm, đóng kịch, du lịch, ngoại khóa…) Hoạt động TDTT (Bóng đá, bóng chuyền, cầu lơng, khiêu vũ, võ thuật, hội khỏe…) Hoạt động KHKT - Hướng nghiệp (Tìm hiểu danh nhân văn hóa, danh nhân, nhà bác học, nghe kể chuyện, thăm quan mơ hình sản xuất kinh doanh, tư vấn hướng nghiệp chọn nghề…) Hoạt động vui chơi giải trí (Các trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ, thi hùng biện, thi ứng xử…) Hoạt động lao động cơng ích (Lao động vệ sinh trường, lớp; trồng cây, chăm sóc di tích lịch sử địa phương, vệ sinh đường làng, mùa hè tình nguyện…) TT KBG Kết thực T K TB Việc sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL Ký hiệu: TX: Thường xuyên TT: Thỉnh thoảng KBG: Không Mức độ nhận thức Các phương tiện TX TT KBG Phòng chức năng, đa năng, sân chơi bãi tập Các trang thiết bị loa đài tăng âm, băng đĩa, đầu video, máy chiếu, máy tính Bảng, phấn, tranh, ảnh Tài liệu, sách, báo phục vụ hoạt động Kinh phí dành cho tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ HĐGDNGLL Việc đánh giá biểu vi phạm nội quy học sinh Ký hiệu: TX: Thường xuyên TT 10 11 13 14 15 16 17 TT: Thỉnh thoảng Nội dung Đi học muộn, bỏ giờ, bỏ tiết Không chuẩn bị trước đến lớp Khơng chép bài, khơng thuộc Nói chuyện riêng, trật tự Quay cóp, gian lận làm kiểm tra Không tham gia hoạt động trường Văng tục, chửi bậy Hút thuốc Làm vệ sinh, phá hoại công Vi phạm ăn mặc, đầu tóc Dùng ma tuý Đánh nhau, gây trật tự an ninh Vi phạm ATGT, xe máy đèo 3, Có thái độ sai với thầy cơ, CB, GV, NV Quan hệ nam nữ khơng lành mạnh Nói dối thầy cô, cha mẹ KBG: Không TX TT KBG Em vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên:………………………………………… Học sinh lớp:……………………………………… Học sinh trường:…………………………………… Chân thành cảm ơn hợp tác em! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN (Dành cho CBQL GVCN) Xin đồng chí cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT thuộc huyện Mê Linh - Hà Nội cách đánh dấu X vào ô trống Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất Rất TT cần Tên biện pháp quản lý thiết SL Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp gắn với phát triển KNM cho học sinh Xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển KNM cho học sinh Tổ chức hoạt động để thực kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển kỹ mềm cho học sinh Phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức HĐGDNGLL Quản lý sử dụng có hiệu điều kiện sở vật chất để phục vụ HĐGDNGLL Đổi kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL hướng tới phát triển kỹ mềm cho HS Cần thiết SL Không cần thiết SL Về tính khả thi biện pháp đề xuất TT Tên biện pháp quản lý Khả Ít khả Không thi thi khả thi Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức hoạt động giáo dục lên lớp gắn với phát triển KNM cho học sinh Xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển KNM cho học sinh Tổ chức hoạt động để thực kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát triển kỹ mềm cho học sinh Phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức HĐGDNGLL Quản lý sử dụng có hiệu điều kiện sở vật chất để phục vụ HĐGDNGLL Đổi kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL hướng tới phát triển kỹ mềm cho HS Xin Đồng chí vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân: Họ tên:………………………………………… Chức vụ:…………………………………………… Năm vào ngành:…………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………… Xin chân thành cảm ơn đồng chí! ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ DUY KHẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH, THÀNH... pháp quản lý HĐGDNGLL theo hướng phát triển kỹ mềm cho học sinh trường THPT huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội cần thiết Vì vậy, chọn đề tài Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng phát triển. .. hướng phát triển kỹ mềm cho học sinh hiệu trưởng trường THPT huyện Mê Linh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện mê linh, thành phố hà nội , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện mê linh, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay