Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trên 30 tuổi tại tỉnh bắc giang

77 24 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:33

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC DƯƠNG NGÔ Á TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI TRÊN 30 TUỔI TẠI TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Y học dự phòng Mã số: 60 72 01 63 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN DUY NINH THÁI NGUYÊN, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tỷ lệ số yếu tố nguy mắc bệnh đái tháo đường người 30 tuổi tỉnh Bắc Giang” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Trần Duy Ninh giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Các số liệu thu thập kết luận văn trung thực, chưa công bố hình thức trước trình, bảo vệ công nhận hội đồng đánh giá luận văn Đại học Thái Nguyên Bắc Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2014 Dương Ngô Á LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học, Phòng ban, Thầy/Cơ giáo Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trang bị cho nhiều kiến thức quý báu học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Duy Ninh, người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm Nội Tiết Sốt rét tỉnh Bắc Giang giúp đỡ nhiều thu thập số liệu điều tra Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm y tế Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa cho tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình động viên, giúp đỡ tơi thời gian học tập hoàn thành luận án này./ Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Tác giả Dương Ngô Á DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BVĐK : Bệnh viện Đa khoa CBVC : Cán viên chức ĐTĐ : Đái tháo đường IDF : Liên đoàn đái tháo đường giới KT : Kinh tế NPDNG : Nghiệm pháp dung nạp Glucose OR : Odds Ratio (Tỷ suất chênh) PTTH : Phổ thông trung học PTCS : Phổ thông sở PTTT : Phương tiện truyền thông SL : Số lượng THA : Tăng huyết áp TĐHV : Trình độ học vấn TTYT : Trung tâm Y tế RLDNG : Rối loạn dung nạp glucose WHO : Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Nội dung Trang Bảng 1.1 Tiêu chuẩn ADA năm 1998 Bảng 1.2 Phân bố bệnh đái tháo đường giới 11 Bảng 1.3 Phân bố bệnh Đái tháo đường khu vực Tây - Thái Bình Dương 13 Bảng 2.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn chuyển hóa carbohydrat 21 Bảng 3.1 Liên quan tiền sử gia đình với bệnh đái tháo đường 29 Bảng 3.2 Liên quan tăng huyết áp với bệnh đái tháo đƣờng 29 Bảng 3.3 Liên quan tuổi với bệnh đái tháo đƣờng 30 Bảng 3.4 Liên quan số BMI với bệnh đái tháo đƣờng 30 Bảng 3.5 Liên quan kinh tế hộ gia đình với bệnh đái tháo đƣờng 31 Bảng 3.6 Liên quan ăn thị mỡ với bệnh đái tháo đƣờng 31 Bảng 3.7 Liên quan ăn bơ, dầu, mỡ với bệnh đái tháo đƣờng 32 Bảng 3.8 Liên quan ăn sào, rán với bệnh đái tháo đường 32 Bảng 3.9 Liên quan ăn trứng với bệnh đái tháo đƣờng 32 Bảng 3.10 Liên quan ăn đồ với bệnh đái tháo đƣờng 33 Bảng 3.11 Liên quan uống đồ với bệnh đái tháo đƣờng 33 Bảng 3.12 Liên quan uống sữa với bệnh đái tháo đƣờng 34 Bảng 3.13 Liên quan uống bia với bệnh đái tháo đƣờng 34 Bảng 3.14 Liên quan uống rƣợu với bệnh đái tháo đƣờng 34 Bảng 3.15 Liên quan yếu tố nghề nghiệp với bệnh đái tháo đƣờng 35 Bảng 3.16 Liên quan phƣơng tiện truyền thông với bệnh đái tháo đƣờng Bảng 3.17 Liên quan yếu tố giới với bệnh đái tháo đƣờng 35 Bảng 3.18 Liên quan trình độ học vấn với bệnh đái tháo đƣờng 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 36 DANH MỤC CÁC BIỂU Nội dung Trang Biểu 3.1 Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi 26 Biểu 3.2 Tỷ lệ mắc bệnh theo giới Biểu 3.3 Tỷ lệ mắc bệnh theo trình độ học vấn 26 Biểu 3.4 Tỷ lệ mắc bệnh theo nghề nghiệp 27 Biểu 3.5 Tỷ lệ mắc bệnh theo tình trạng kinh tế gia đình 28 Biểu 3.6 Tỷ lệ mắc bệnh theo số khối thể 28 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 27 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm đái tháo đường 1.1.1 Định nghĩa bệnh đái tháo đường 1.1.2 Nguyên nhân chế bệnh sinh bệnh đái tháo đường 1.1.3 Phân loại týp đái tháo đường 1.1.4 Triệu trứng bệnh đái tháo đường 1.1.5 Bến chứng bệnh đái tháo đường 1.1.6 Chẩn đoán bệnh đái tháo đường 1.1.7 Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc bệnh đái tháo đường 1.2 Thực trạng bệnh đái tháo đường .10 1.2.1 Tình hình bệnh đái tháo đường giới 10 1.2.2 Tình hình bệnh đái tháo đường Việt Nam 13 1.3 Các yếu tố nguy bệnh đái tháo đường 15 1.3.1 Yếu tố di truyền 15 1.3.2 Yếu tố nhân chủng học 15 1.3.3 Yếu tố nguy liên quan đến hành vi lối sống 1.3.4 Yếu tố chuyển hoá nguy trung gian 17 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 18 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 2.3 Phương pháp nghiên cứu 18 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang 18 Thiết nghiên bệnh chứng Số hóa2.3.2 Trung tâmkếHọc liệu – cứu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 19 2.4 Các số nghiên cứu 20 2.4.1 Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 8 2.4.1.1 Nhóm số thực trạng bệnh đái tháo đường 20 2.4.1.2 Nhóm số yếu tố nguy đái tháo đường 20 2.4.1.3 Một số khái niệm 21 2.5 Phương pháp thu thập thông tin 22 2.5.1 Bước 1: Khám sàng lọc đái tháo đường 22 2.5.2 Bước 2: Phỏng vấn đối tượng nguy mắc đái thoá đường 23 2.5.3 Vật liệu nghiên cứu 24 2.6 Phương pháp khống chế sai số .24 2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 24 2.8 Xử lý số liệu 25 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thực trạng bệnh đái tháo đường tỉnh Bắc Giang .26 3.2 Một số yếu tố nguy bệnh đái tháo đường 29 3.3 Một số yếu tố liên quan với bệnh đái thao đường 31 Chương BÀN LUẬN 37 4.1 Thực trạng bệnh đái tháo đường tỉnh Bắc Giang .37 4.2 Yếu tố nguy đái tháo đường tỉnh Bắc Giang .38 4.3 Yếu tố liên quan với bệnh đái tháo đường tỉnh Bắc Giang .42 KẾT LUẬN 49 KHUYẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẶT VẤN ĐỀ Theo Tổ chức y tế giới (WHO) có 370 triệu người mắc đái tháo đường (ĐTĐ), năm có thêm triệu người mắc mới; khoảng 50% người mắc không phát sớm Trên giới 10 giây có người chết ĐTĐ, 30 giây có người phải cắt cụt chi biến chứng ĐTĐ [52] Tại Việt Nam, số người mắc ĐTĐ tăng nhanh chóng Năm 2008: 5,7% người trưởng thành(30-69 tuổi) mắc ĐTĐ, tỷ lệ khoảng 7% Đặc biệt thành phố lớn, tỷ lệ lên đến 10-12 chí gần 15% [1] Trong đó, năm 2002, tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ chiếm khoảng 2,7% dân số Sau 10 năm (2012), tỷ lệ bệnh nhân mắc ĐTĐ tăng gấp đơi Trong đó, theo xu hướng chung, tỷ lệ cần phải 15 năm tăng lên gấp đôi Phần lớn người bệnh phát điều trị muộn Nếu khơng phòng chống cứu chữa kịp thời, giai đoạn muộn bệnh dễ biến chứng như: 44% người bệnh đái tháo đường bị biến chứng thần kinh, 71% biến chứng thận, 8% bị biến chứng mắt [5], [2], [3] Có nhiều yếu tố nguy gây bệnh đái tháo đường xác định yếu tố di truyền, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa dư, tăng huyết áp, béo phì, thay đổi lối sống sinh hoạt… Rối loạn dung nạp glucose yếu tố nguy có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ phát triển bệnh đái tháo đường, tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose sau năm chuyển thành đái tháo đường 6%, sau năm 14% sau năm 34% [6], [8] Nhiều cơng trình nghiên cứu giới chứng minh bệnh đái tháo đường týp biến chứng hồn tồn phòng ngừa Việc phát sớm bệnh yếu tố nguy gây bệnh, đặc biệt phát sớm người bị tiền đái tháo đường có giá trị lớn cơng tác phòng bệnh giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 48 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 49 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu rút số kết luận sau: 1) Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường người 30 tuổi tỉnh Bắc Giang 3,8% Tỷ lệ bệnh cao nữ giới (3,9%), cán công chức (6,1%), đủ ăn trở lên (3,8%) 2) Một số yếu tố nguy xác định bệnh đái tháo đường sau: - Trong gia đình có người bị mắc đái tháo đường (OR= 4,6), - Người tăng huyết áp (OR = 5,69) - Tuổi cao nguy mắc bệnh ĐTĐ tăng (≥60: OR = 14,11) - BMI cao (Thừa cân, béo phì) (OR = 4,4) - Kinh tế hộ gia đình (Đủ ăn trở lên) (OR = 3,79) -Yếu tố ăn uống nguy với bệnh ĐTĐ là: Những người thường xuyên ăn thịt mỡ (OR = 2,01); ăn bơ dầu (OR= 3,5), ăn thức ăn xào rán (OR : 1,68), uống nước (OR: 11,56), uống sữa (OR = 6,87), ăn đồ (OR = 5,7), ăn trứng (OR = 4,81), uống rượu (OR = 5,04), uống bia (OR = 4,08) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 49 KHUYẾN NGHỊ Cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục kiến thức cho người dân bệnh đái tháo đường, đặc biệt đối tượng có nguy mắc bệnh cao nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh chủ động phát bệnh sớm Cần trì tăng cường công tác quản lý điều trị bệnh nhân đái tháo đường tỷ lệ bệnh cao, hồn tồn kiểm sốt Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bệnh viện nội tiết Trung ương (2009), Điều tra bệnh đái tháo đường toàn quốc năm 2008, Nhà xuất Y học Hà Nội Tạ Văn Bình (2001), “Tình hình chăm sóc bệnh nhân ĐTĐ Việt Nam số quốc gia Châu Á”, Tạp chí y học thực hành 11(405): tr 32 35 Tạ Văn Bình, Hồng Kim Ước (2002), Dịch tễ học bệnh đái tháo đường yếu tố nguy khu vực nội thành thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất Y học, Hà Nội Tạ Văn Bình, S Colagiuri cộng (2003), Phòng quản lý bệnh ĐTĐ Việt Nam, phần 2, Nhà xuất y học, Hà Nội Tạ Văn Bình (2006), Bệnh đái tháo đường-Tăng glucose máu, Nhà xuất Y học, Hà Nội Tạ Văn Bình (2006), Dịch tễ học bệnh đái tháo đường Việt Nam, phương pháp điều trị biện pháp dự phòng, Nhà xuất Y học Hà Nội tr 39 Tạ Văn Bình, Hồng Kim Ước cộng (2007), “Kết điều tra đái tháo đường rối loạn dung nạp đường huyết nhóm đối tượng có nguy cao Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa Nam Định” Báo cáo toàn văn đề tài khoa học, NXB y học: tr 738 Bộ môn nội trường Đại học y Hà Nội (2010), Bệnh học nội khoa, NXB y học Hà Nội Bộ Y tế (2003), Tổng cục thống kê, Điều tra y tế quốc gia 2001-2002, Hà Nội 10 Bộ Y tế (2009), Báo cáo tổng kết hoạt động chương trình phòng chống số bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2002 -9/2009, Hà Nội 10/2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 51 11 Lê Cảnh Chiến, Đỗ Công Tuyển cs (2007), Kết điều tra dịch tễ bệnh đái tháo đường thị xã Tuyên Quang, Hà Nội 12 Vũ Huy Chiến, Phạm Văn Dịu, Đào Văn Minh cộng (2007), Tìm hiểu mối liên quan yếu tố nguy với tỷ lệ mắc đái tháo đường typ số vùng dân cư tỉnh Thái Bình Hội nghị khoa học toàn quốc, chuyên ngành nội tiết chuyển hóa, lần thứ ba Hà Nội: tr 672 - 676 13 Nguyễn Thành Cơng (2013), Hành vi dự phòng đái tháo đường type người cao tuổi phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 14 Trần Hữu Dàng (1996), Nghiên cứu bệnh ĐTĐ Huế đối tượng 15 tuổi trở lên, phương pháp chẩn đoán hữu hiệu phòng ngừa Luận án PTS khoa học Y Dược, Đại học Y Hà Nội 15 Trần Thị Mai Hà (2004), Tìm hiểu số yếu tố nguy bệnh ĐTĐ người 30 tuổi thành phố Yên Bái Luận văn thạc sỹ y học.47, 16 Bế Thu Hà (2009), “Nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn”, Luận văn Thạc sĩ Y học Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 17 Tô Văn Hải, cộng (2000), Điều tra dịch tễ học bệnh tiểu đường người từ 16 tuổi trở lên thuộc quận huyện Hà Nội N.x.b.y học: tr 13 18 Nguyễn Thị Ngọc Hân, Đặng Bích Thủy (2010), “Đánh giá hiệu kiểm soát đa yếu tố bệnh nhân đái tháo đường týp điều trị Trung tâm Y tế Dự phòng Thái Bình”, Dinh dưỡng thực phẩm, tập (tháng số 1): tr 65-71 19 Nguyễn Kim Hưng, cộng (2005), Điều tra dịch tễ học bệnh đái tháo đường người trưởng thành >15 tuổi TP HCM, Kỷ yếu toàn văn đề tài khoa học, Nhà xuất y học, Hà Nội 20 Đỗ Mạnh Kiên (2012), Nghiên cứu thực trạng tăng đường huyết đối tượng có nguy mắc đái tháo đường huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 21 Phạm Thị Lan, Tạ Văn Bình cộng (2007), Tìm hiểu tỷ lệ ĐTĐ thai kỳ số yếu tố liên quan phụ nữ quản lý thai kỳ bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện phụ sản Hà Nội, in Hội nghị khoa học tồn quốc, chun ngành nội tiết chuyển hóa, lần thứ ba, Nhà xuất y học Hà Nội tr 637 - 642 22 Trịnh Thị Lượng (2012), Đánh giá thực trạng bệnh, công tác quản lý bệnh nhân đái tháo đường typ thị xã Bắc Kan tỉnh Bắc Kan, Luận án chuyên khoa y tế công cộng, Trường đại học y dược Thái Nguyên 23 Hồng Đăng Mịch (2009), Hội chứng chuyển hóa - tỷ lệ mắc, mối liên quan với yếu tố bệnh nhân đái tháo đường týp Y học Việt Nam 1(354): tr 45 - 48 24 Vũ Thị Mùi, Nguyễn Quang Chúy (2003), Đánh giá tỷ lệ bệnh đái tháo đường yếu tố liên quan lứa tuổi 30 - 64 tỉnh Yên Bái năm 2003, Hà Nội 25 Đinh Thị Thu Ngân, Đặng Hoàng Anh (2013), “Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên”, Tạp chí Y học Việt Nam, Tr78 -84, tập 412, 26 Đinh Thị Thu Ngân, Trần Văn Tuấn (2013), “Đánh giá kết điều trị bệnh nhân đái tháo đường type bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên”, Tạp chí Y học Việt Nam, Tr384 - 390, tập 412 27 Nguyễn Hoa Ngần (2010), Nghiên cứu thực trạng đái tháo đường thai kỳ phụ nữ khám thai bệnh viên A Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ Y học Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 28 Ngô Thanh Nguyên, Phan Huy Anh Vũ, Ngơ Đức Tuấn (2011), “Nghiên cứu tình hình đái tháo đường đối tượng từ 30 tuổi trở lên thành phố Biên Hòa năm 2011”, Tạp chí Y học Việt Nam, Tr241 -245, tập 412 29 Phạm Thị Nhung (2013), Kết hoạt động chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình, Luận án tốt nghiệp bác sỹ Y học dự phòng, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 30 Đào Ngọc Phong(2005) Phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường đại học y Hà Nội 31 Trương Văn Sáu (2007), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan bệnh nhân ĐTĐ typ2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y khoa Thái Nguyên 32.Phạm Đức Thắng (2012), Nghiên cứu thực trạng v ỏnh giỏ kt qu qun lý chương trình phòng chống bệnh đái tháo người trưởng thành huyện Yên Sơn tØnh Tuyªn Quang, Luận án chuyên khoa y tế công cộng, Trường đại học y dược Thái Nguyên 33 Nguyễn Thế Thành, Dương Bích Thủy cộng (2000), “Sự tương quan số eo/mơng thơng số rối loạn lipid”,Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh 4: tr - 11 34 Trần Văn Thành, Hoàng Đăng Mịch (2009), “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lao phổi kết hợp đái tháo đường týp 2”, Tạp chí Y học Việt Nam 2: tr 134-139 35 Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Kim Lương (2011), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Cận lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường typ cao tuổi điều trị bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên”, Bản tin Y Dược miền núi số năm 2011, Tr31 -39 5 36 Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Kim Lương (2011), “ Đánh giá hiệu điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ ≥ 60 tuổi sulfolurea đơn kết hợp meformin bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên”, Bản tin Y Dược miền núi số năm 2011, Tr40 -46 37 Thủ tướng phủ, Quyết định việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010 2008: Hà Nội 38 Hoàng Xuân Thức (2010), Kết bước đầu quản lý bệnh đái tháo đường type địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2010, Luận án bác sỹ chuyên khoa cấp II Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 39 Dương Bích Thủy, Trương Dạ Uyên, Nguyễn Hữu Hàn Châu (2006), Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose đối tượng có rối loạn đường huyết lúc đói Y học thực hành số 14: tr 185 40 Nguyễn Hải Thủy (2001), Tình hình bệnh ĐTĐ chiến lược phát triển chuyên ngành ĐTĐ Việt Nam vào thiên niên kỷ Tạp chí nội tiết rối loạn chuyển hóa 4: tr 34 - 36 41 Trần Vĩnh Thủy (2007), Đánh giá hiệu điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu bệnh nhân ĐTĐ typ Mediator bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Luận văn thạc sỹ y học.31, Đại học Y Dược Thái Nguyên 42 Lê Thị Thùy, Lê Thị Bích Ngọc, Trần Anh Vũ, “Các yếu tố liên quan đến hành vi ăn uống bệnh nhân đái tháo đường type khoa khám bệnh bệnh viên đa khoa trung ương Thái Nguyên” Bản tin Y Dược miền núi số năm 2011, Tr47 -52, 43 Lê Quang Tồn, Tạ Văn Bình (2009), Biến chứng bệnh nhân đái tháo đường týp theo dõi 12 tháng Bệnh viện Nội tiết Y học thực hành 669(số 8): tr 42 - 46 44 Bùi Ánh Tuyết (2009), Đánh giá kết điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu metformin bệnh nhân đái tháo đường typ Luận án bác sỹ chuyên khoa cấp II.19, 45 Dương Thị Tuyết, Phạm Thiện Ngọc (2008), Liên quan nồng độ Homocystein máu số số cận lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường typ Nghiên cứu y học 2(54): tr 11 - 18 46 Hoàng Kim Ước, Phan Hướng Dương, Lê Văn Xanh, Nguyễn Công Bộ cộng (2005), Điều tra dịch tễ học bệnh ĐTĐ yếu tố nguy tỉnh Kiên Giang năm 2004 tạp chí Y học thực hành: tr 35 - 37 47 Hoàng Kim Ước, Nguyễn Minh Hùng (2007), Thực trạng bệnh đái tháo đường rối loạn dung nạp đường huyết đối tượng có nguy cao thành phố Thái Nguyên năm 2006 Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành nội tiết chuyển hóa: tr 675 - 683 48 Phạm Thị Hồng Vân, Bùi Thế Bừng (2005), Xác định mối liên quan thành phần lipid máu với biến chứng mạn tính bệnh nhân tiểu đường Bắc Giang Tạp chí Y học thực hành(531): tr 210 - 215 49 Hoàng Trung Vinh, Võ Xuân Nội (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đái tháo đường týp bệnh nhân 60 tuổi Y dược học quân 4(33): tr 60-66 TIẾNG ANH 50 J.D Bloom, M.D Englehart, E.J Furst, W.H Hill, D.R Krathwohl (1956), Txonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Hanbook I The cognitive doman, New York, Longman 51 Mary de Groot, Michael Kushnick, Todd Doyle (2010), A Model of community-based behavioral Intervention for depression in diabetes: program ACTIVE Diabetes Spectrum 1(23) 52 Arch G Mainous, Vanessa A Diaz, Sonia Saxena, Richard Baker (2006), Diabetes management in the USA and England: comparative analysis of national surveys journal of the royal society of medicine 99: tr 463 469 53 Susan L Norris, et al (2006), Increasing Diabetes Self-Management Education in Community Settings American Journal of Preventive Medicine 22(4S) 54 Sussan L Norris, MM Engelgau, Narayan KM Venkat (2008), Effectiveness of self-management training in type diabetes: systematic review of randomized controlled trials Diabetes Care 24: tr 87 - 561 55 Zimmet p, Daniel J MC Carti (2007), The global Epidemiology of NonInsulin- debenten diabetes mellitus and the Metabolic Syndrom J Diab Comp 11: tr 60 - 68 56 WHO (2007), Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular complications in type diabetes WHO/ tr 713 – 720 57 WHO (2001), Diabtes and Noncomunicable disease, Risk factor Survey WHO/NCD/NCS/2001 58 WHO (2006), WHA42.36 Prevention and control of diabetes mellitus 59 WHO (2011), The rising global burden of diabetes and its complications: estimates and projections to the year 2010”, Diabetic Med 11, pp 85-9 58 PHỤ LỤC PHIẾU KHÁM Số phiếu…… , TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Hãy hỏi xem Ơng/bà chẩn đốn đái tháo đường chưa! Nếu chẩn đốn khơng đưa vào sàng lọc! Mã số/ Trả lời A HÀNH CHÍNH A1 Xã/Phƣờng: .Quận/Huyện: … [ ][ ] A2 Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang [ ][ ] A3 Ngày sàng lọc: / / 2013 B THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC SÀNG LỌC B5 Họ tên : Mã số B6 Điện thoại:…………………… B7 Giới B8 Tuổi [ Nam =1 Nữ = 2 30 - 39 40 - 59 ≥60 B9 =1 =2 B10 Nghề nghiệp ông/bà: Làm ruộng Cán viên chức Khác B11 Trình độ học vấn B12 Nghề nghiệp ][ ][ ] ≤Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp trung học sở Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên Làm ruộng Cán công chức Nghề khác 59 B13 Kinh tế hộ gia đình: Hộ nghèo Hộ đủ ăn B14 Phương tiện truyền thơng hộ gia đình: Có Khơng C TIỀN SỬ BỆNH TẬT C15 Ông/Bà chẩn đốn tăng huyết áp chưa? Nếu khơng chuyển sang câu C16 Có = 1 Khơng = 2 C16 Ơng/Bà chẩn đốn tăng huyết áp năm nào? [ ] [ ] [ ] Ông/Bà điều trị tăng huyết áp chưa? (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Khơng = 1 Có ăn uống luyện tập = 2 C17 Có thuốc đơng y, thuốc nam = 3 Có thuốc tây y = 4 Khác = (Ghi rõ ) C18 Gia đình Ơng/Bà có bị mắc bệnh đái Khơng = tháo đường không? =2 (Câu hỏi nhiều lựa chọn) ,em ruột = =4 Con = 5 C19 Lúc nặng cân Ông/Bà cân (kg)? [ Lúc Ơng/Bà tuổi? ][ ][ ] kg [ ][ ] tuổi D TIỀN SỬ SẢN KHOA (Dành cho nữ) D20 Chị mang thai lần chưa? Nếu chưa chuyển sang câu E23 Có = 1 Không = 2 D21 Cân nặng chị lúc sinh bao nhiêu? gr D22 Chị chẩn đoán bị đái tháo đường mang thai khơng? Có = 1 Khơng = 2 Không biết = 3 E THĂM KHÁM Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 59 60 Số đo Lần E23 Chiều cao (cm) Lần [ ][ ][ ],[ ][ ][ ],[ [ ][ ][ ],[ ] [ ][ ][ ],[ ] E25 Huyết áp tâm thu (mm Hg) [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] E26 Huyết áp tâm trương (mm Hg) [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] F27 Xno đường máu lúc đói – Thời gian: … h ………… [ ][ ],[ ] F28 Xno đường máu sau 2h làm nghiệm pháp - Thời gian: … h … [ ][ ],[ ] E24 Cân nặng (kg) ] [ ] F XÉT NGHIỆM ( Đo mmol/L) Xác nhận Y tế sở Người khám bệnh (Ký đóng dấu) ( Ký ghi rõ họ tên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ) http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 60 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA YẾU TỐ NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (Ơng, bà xin vui lòng trả lời câu hỏi sau) Số phiếu…… A HÀNH CHÍNH A1 Xã/Phường: .Quận/Huyện: … A2 Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang A3 Ngày khám: …./……/……/ B THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG B5 Họ tên : Điện thoại:…………… B6 Giới Nam =1 Nữ = 30 - 39 40 - 59 ≥60 =1 B8 =2 B9 Nghề nghiệp ông/bà: Làm ruộng Cán viên chức Khác ≤Tốt nghiệp tiểu học B10 Trình độ học vấn ? Tốt nghiệp trung học sở Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên Làm ruộng B11 Nghề nghiệp Cán công chức Nghề khác Hộ nghèo B12 Kinh tế hộ gia đình: Hộ đủ ăn B13 Phương tiện truyền thơng hộ gia đình: Có Khơng B14 Chiều cao (m): B15 Cân nặng (kg): B7 Tuổi B16 Ông/bà phát bệnh đái tháo đường trường hợp nào? Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Đi khám bệnh viện Khi khám sức khỏe định kỳ 2 2 3 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 61 Khác(ghi rõ):…… B17 Ơng/bà có mắc bệnh sau ? Tăng huyết áp Béo phì Bệnh khác Có Khơng (bệnh phải bác sỹ chẩn đốn) B18 Trong gia đình ơng/bà có người thân B19 3 (bố, mẹ, anh/em, con) bị bệnh đái tháo đường không ? Tần suất sử dụng thực phẩm tháng qua ? Tần suất sử dụng thực phẩm tháng Hàng Thỉnh Tên thực phẩm Hàng ngày Không tuần thoảng Thịt mỡ Thịt nạc Bơ, dầu, mỡ Tôm cua cá Thức ăn xào rán Trứng Đồ ăn Hoa Rau xanh 10 Nước 11 Bia 12 Rượu 13 Sữa Xin trân thành cảm ơn Ông/Bà Xác nhận Y tế sở (Ký đóng dấu) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Người điều tra ( Ký ghi rõ họ tên ) http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 62 ... tỉnh Bắc Giang sao? yếu tố nguy bệnh đái tháo đường người trưởng thành tỉnh Bắc Giang nay? Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Tỷ lệ số yếu tố nguy mắc bệnh đái tháo đường người 30 tuổi tỉnh Bắc Giang ... Xác định tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường người 30 tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2013 Xác định số yếu tố nguy đái tháo đường người 30 tuổi tỉnh Bắc Giang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguy n... quan với bệnh đái thao đường 31 Chương BÀN LUẬN 37 4.1 Thực trạng bệnh đái tháo đường tỉnh Bắc Giang .37 4.2 Yếu tố nguy đái tháo đường tỉnh Bắc Giang .38 4.3 Yếu tố liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trên 30 tuổi tại tỉnh bắc giang , Tỷ lệ và một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ở người trên 30 tuổi tại tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay