Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắc

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC” KHU VỰC TÂY BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC” KHU VỰC TÂY BẮC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Quân THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Những phần trích dẫn tham khảo theo quy định Nhà trường Nếu sai xin chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Thị Hồng Hạnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn nhận quan tâm giúp đỡ tập thể cá nhân Tôi xin bày tỏ kính trọng biết ơn tới vị Đầu tiên xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Văn Quân – phó hiệu trưởng trường CĐSP Hà Nội, người tận tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ tạo điều kiện thuận lợi để em vững tin việc chuẩn bị bảo vệ luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm, Khoa sau đại học Đại học Sư phạm, Khoa Tâm lí Giáo dục thầy giáo tạo điều kiện tốt cho học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln động viên khuyến khích tơi trình làm luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Thị Hồng Hạnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 1.1.1 Khái lược lịch sử nghiên cứu đánh giá chương trình, dự án phát triển 1.1.2 Những nghiên cứu đánh giá tác động chương trình, dự án 12 1.2 Các khái niệm công cụ 15 1.2.1 Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo 15 1.2.2 Dự án 17 1.2.3 Đánh giá tác động dự án 20 1.2.4 Bộ tiêu chí đánh giá tác động dự án 22 1.3 Một số vấn đề xây dựng tiêu chí đánh giá tác động dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo 23 1.3.1 Đặc điểm dự án phát triển giáo dục đào tạo 23 1.3.2 Mục đích phân loại đánh giá dự án phát triển giáo dục 25 iii 1.3.3 Phương diện cần đánh giá cách thức sử dụng đánh giá dự án phát triển giáo dục 28 1.3.4 Tiêu chí lĩnh vực đánh giá tác động dự án phát triển giáo dục 31 Kết luận chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GD&ĐT KHU VỰC TÂY BẮC 34 2.1 Khái quát vùng Tây Bắc Việt Nam 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế văn hóa 34 2.1.2 Giáo dục đào tạo 37 2.2 2001-2015 dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lí giáo dục‖ 45 2.2.1 Các Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo 45 2.2.2 Giới thiệu dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý giáo dục‖ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến năm 2010 46 2.3 Thực trạng đánh giá tác động CTMTQG GD&ĐT khu vực Tây Bắc dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý giáo dục‖ 47 2.3.1 Đánh giá chung Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo khu vực Tây Bắc 47 2.3.2 Về tác động chương trình 56 2.3.3 Thực trạng đánh giá tác động dự án ―đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lí giáo dục‖ 57 Kết luận chương 61 Chương 3: ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ” THUỘC CTMTQG GD&ĐT KHU VỰC TÂY BẮC 63 3.1 Nguyên tắc, tiêu chuẩn tiếp cận đánh giá lựa chọn để xây dựng tiêu chí 64 iv 3.1.1 Nguyên tắc tiêu chuẩn đánh giá 64 3.1.2 Các tiếp cận đánh giá chương trình, dự án phát triển 66 3.2 Bộ tiêu chí đánh giá đề xuất 80 3.2.1 Khung đánh giá tác động dự án 80 3.2.2 Mô tả lĩnh vực tiêu chí đánh giá tác động dự án 81 3.2.3 Xác định số đánh giá theo tiêu chí lĩnh vực đánh giá tác động dự án 83 3.3 Trưng cầu ý kiến tính khả thi tiêu chí xây dựng 86 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Khuyến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC v DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BCĐ : Ban đạo CBQLGD : Cán quản lý giáo dục CNH : Cơng nghiệp hóa CTMTQG GD&ĐT : đào tạo Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục CHLB : Cộng Hòa Liên Bang ĐHSP : Đại học sư phạm GDMN : Giáo dục mầm non GDPT : Giáo dục phổ thông GDTX : Giáo dục thường xuyên GDTH ĐĐT : Giáo dục trung học độ tuổi HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH : Kinh tế - xã hội PCGD : Phổ cập giáo dục PTDTNT : Phổ thông dân tộc nội trú TTHTCĐ : Trung tâm học tập cộng đồng THCS : Trung học sở THĐĐ : Thực đầy đủ THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức GV, CBQL mục đích đánh giá tác động dự án 58 Bảng 2.2: Mức độ tham gia GV, CBQL đánh giá tác động dự án 59 Bảng 2.3: Đánh giá công tác chuẩn bị cho đánh giá tác động dự án 59 Bảng 3.1: Khung đánh giá tác động dự án 81 Bảng 3.2: Các lĩnh vực cần đánh gia đánh giá tác động dự án 81 Bảng 3.3 Chỉ số đánh giá tính liên quan dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD‖ 83 Bảng 3.4 Chỉ số đánh giá tính hiệu dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD‖ 84 Bảng 3.5 Chỉ số đánh giá hiệu xuất dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD‖ 85 Bảng 3.6 Chỉ số đánh giá tính bền vững của dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD‖ 86 Bảng 3.7 Kết trưng cầu ý kiến tính khả thi tiêu chí đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖ 87 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày 17 tháng 02 năm 2003, Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) đến năm 2005 gồm 07 dự án Từ đến nay, CTMTQG GD&ĐT liên tục thực theo giai đoạn cụ thể địa phương nước Vùng Tây Bắc - phạm vi đạo trực tiếp Ban Chỉ đạo Tây Bắc gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hồ Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ Tuyên Quang) 21 huyện phía tây hai tỉnh Thanh Hóa Nghệ An Đây địa bàn thuộc vùng núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở phức tạp, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ổn định phát triển đất nước Là địa bàn sinh sống 11,6 triệu người thuộc 30 dân tộc anh em (trong khoảng 63% đồng bào dân tộc thiểu số), vùng Tây Bắc có trình độ kinh tế phát triển chậm, dân trí thấp, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu tồn Từ thực tiễn đó, Tây Bắc địa bàn quan Dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên cán quản lý giáo dục‖ (Dự án 4) dự án thuộc Chương trình &ĐT : - : Kết trưng cầu ý kiến tính khả thi tiêu chí đề xuất thể bảng 3.7 Bảng 3.7 Kết trưng cầu ý kiến tính khả thi tiêu chí đánh giá tác động dự án “Đào tạo giáo viên CBQLGD” Tính khả thi STT Các tiêu chí Rất khả thi Khả thi Khơng khả thi SL % SL % SL % Σ x Thứ bậc Tính liên quan 45,0 11 55,0 0,0 49 2,45 2 Hiệu 15,0 15 75,0 10,0 40 2,05 Hiệu suất 10 50,0 10 50,0 0,0 50 2,5 Tính bền vững 20,0 14 70,0 10,0 42 2,1 226 2,26 Điểm TB chung X Kết số liệu thông kê bảng 3.7 cho thấy, ý kiến đánh giá tính khả thi tiêu chí đánh giá tác động dự án ―đào tạo giáo viên CBQLGD‖ đề xuất với điểm trung bình chung = 2,26 Điều cho thấy, tiêu chí có tính khả thi tương đối cao, điểm bình qn tiêu chí đề xuất tập trung, độ phân tán 2,05 < trung bình > 2,0 < 2,5 tất tiêu chí có điểm Kết luận chương Để đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖, cần phải dựa nguyên tác, tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn tiếp cận đánh giá chương trình, dự án phát triển Ba tiếp cận lựa chọn để xây dựng tiêu chuẩn nghiên cứu luận văn 1/ Đánh giá cụm; 2/ Đánh giá có huy động tham gia; 3/ Lập đồ kết Bộ tiêu chí đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖ gồm tiêu chí phản ánh tính liên quan, hiệu quả, hiệu suất tính bền vững dự án Các tiêu chí sử dụng để đánh giá lĩnh vực cần đánh giá dự án bao gồm hệ thống số đánh giá Kết trưng cầu ý kiến chuyên gia CBQL GD khẳng định tính khả thi tiêu chí đề xuất Nói cách khác, sử dụng tiêu chí để đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia triển khai khu vực Tây Bắc Việt Nam KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đánh giá tác động dự án trình đưa nhận định/phán xét tính hiệu dự án tiến hành hoàn thành so với thiết kế, trình thực thi, kết đầu tác động dự án (những thay đổi đạt dự án người hưởng lợi môi trường xung quanh họ mặt kỹ thuật, kinh tế, văn hóa - xã hội nhân tố thể chế, môi trường ) sở sử dụng liệu, chứng thu thập xử lí được, dựa lí lẽ lập luận chủ thể đánh giá Kết đánh giá giá trị xếp hạng, phân biệt xác minh Để đánh giá tác động dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo cần có tiêu chí Đó tập hợp tiêu chí phản ánh đặc trưng, dấu hiệu tính hiệu dự án lấy làm sở, để đưa nhận định/phán xét tính hiệu dự án tiến hành hoàn thành so với thiết kế, trình thực thi, kết đầu tác động dự án Những dấu đặc trưng dấu hiệu lấy làm sở, để đưa nhận định/phán xét tính hiệu dự án liên quan đến yếu tố: đầu vào, hoạt động, đầu ra, kết tác động dự án Tây Bắc vùng có vị trí quan trọng trị, kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng Hiện nay, Tây Bắc vùng có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp, sở hạ tầng phát triển, đa số dân cư đồng bào dân tộc người, tỷ lệ nghèo đói cao, giáo dục, y tế vùng ―trũng‖ nước việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục Đào tạo nói riêng khu vực Tây Bắc cần thiết Các Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục Đào tạo triển khai khu vực Tây Bắc với dự án Hỗ trợ phổ cập mầm non tuổi, xóa mù chữ chống tái mù chữ, trì kết phổ cập giáo dục tiểu học, thực phổ cập giáo dục trung học sở độ tuổi hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học; Tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân; Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng Dân tộc thiểu số vùng khó khăn; Dự án Thiết bị phòng học…ngồi việc góp phần nâng cao trình độ dân trí cho người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ giáo viên vùng sâu, xa…chương trình bổ sung đáng kể nguồn lực phục vụ cho công tác giảng dạy học tập ngành giáo dục đào tạo nói riêng chất lượng nhân lực cho xã hội nói chung Nhất nguồn lực vùng núi, sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đa số CBQL GV nhận thức mục đích đánh giá tác động dự án nhằm xác định hiệu dự án Đây sở để CBQL GV tham gia tích cực vào hoạt động đánh giá tác động dự án Công tác chuẩn bị cho đánh giá tác động dự án thực với nhiều nội dung phong phú Tuy nhiên, nội dung/cơng việc chủ yếu mang tính hành Công cụ sử dụng đánh giá tác động dự án chủ yếu mẫu biểu thống kê cấp quản lí qui định cung cấp Cho đến thời điểm nay, chưa có tiêu chí để đánh giá tác động dự án ―Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lí giáo dục‖ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo triển khai khu vực Tây Bắc Để đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖, cần phải dựa nguyên tắc, tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn tiếp cận đánh giá chương trình, dự án phát triển Ba tiếp cận lựa chọn để xây dựng tiêu chuẩn nghiên cứu luận văn 1/ Đánh giá cụm; 2/ Đánh giá có huy động tham gia; 3/ Lập đồ kết Bộ tiêu chí đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖ gồm tiêu chí phản ánh tính liên quan, hiệu quả, hiệu suất tính bền vững dự án Các tiêu chí sử dụng để đánh giá lĩnh vực cần đánh giá dự án bao gồm hệ thống số đánh giá Kết trưng cầu ý kiến chuyên gia CBQL GD khẳng định tính khả thi tiêu chí đề xuất Nói cách khác, sử dụng tiêu chí để đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia triển khai khu vực Tây Bắc Việt Nam Khuyến nghị 2.1 Với Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Chỉ đạo tỉnh khu vực trì bền vững kết dự án ―đào tạo giáo viên CBQLGD‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia triển khai khu vực - Tiếp tục triển khai dự án với đối tượng hưởng lợi đội ngũ giáo viên CBQLGD thuộc tỉnh khu vực 2.2 Với tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Sử dụng tiêu chí đề xuất để thí điểm đánh giá tác động dự án ―Đào tạo giáo viên CBQLGD‖ số huyện/thành phố tỉnh (có so sánh với kết đánh giá theo báo cáo định kỳ sỏ); sở hồn thiện tiêu chí để sử dụng đánh giá tác động dự án phạm vi toàn tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO T (2011), (2001), 2001-2010 ) (2008), , - Trương Xuân Cừ (2009), Dự báo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Giáo dục, số 51 Trần Trí Dõi (1999), Thực trạng giáo dục ngơn ngữ vùng dân tộc miền núi số tỉnh Việt Nam Võ Nguyên Giáp (1986), Mấy vấn đề Khoa học Giáo dục, Nxb Sự Nguyễn Văn Hanh (2005), Chất lượng giáo dục miền núi trách nhiệm người quản lí nhà giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 106 (1997), Đặng Thị Thanh Huyền (2001), Giáo dục phổ thông với việc phát triển chất lượng nguồn nhân lực - Những học thực tiễn từ Nhật Bản 10 Phan Văn Kha - ) (2011), , 11 ) (2011), 12 Nguyễn Văn Lê (chủ biên), Bùi Văn Quân, Hà Thế Truyền (2008), Kinh nghiệm giáo dục Phổ thông Hướng nghiệp giới, NXb Đại học Sư phạm, Hà Nội 13 Kiều Gia Như (2008) Đánh giá chương trình, dự án phát triển, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia, 2008, Hà Nội 14 (2007), , 15 Phạm Thị Ái Phương (2005), Chính sách giáo dục nhà Nguyễn dân tộc người Việt Nam vào nửa đầu kỉ XIX tộc học, số 16 ) (2012), Một số vấn đề sách giáo dục vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam 17 (2008), 2010 18 (2012), 2012-2015 19 Thùy Vân (2004), Chính sách giáo dục số nước ASEAN, TC Đông Nam Á, số 20 , Mekong Economic/Intrec, (2010c), 20062007, Tiếng Anh 21 Feuerstein, M T Partners in Evaluation: Evaluating Development and Community Programs with Participants London: MacMillan, in association with Teaching Aids At Low Cost 22 Fitzpatrick, Jody L.; James R Sanders, and Blaine R Worthen (2004) Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines New York: Pearson Education Inc 23 Furubo, Jan-Eric,: Ray Rist and Rolf Sandahl, editors (2002) International Atlas of Evaluation New Brunswick, NJ: Transaction Publishers 24 Lawrence, J Engaging Recipients in Development Evaluation—the ―Stakeholder‖ Approach Evaluation Review 25 Linkages Between Developments,‖ Audit Treasury and Evaluation Board of in Canadian Canada: Federal http://www.tbs- sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TB_h4/evaluation03_e.asp 26 Molund, Stefan and Gửran Schill (2004) Looking Back, Moving Forward: SIDA Evaluation Manual Stockholm SIDA 27 OECD DAC, Principles for Evaluation of Development Assistance, http://www.oecd.org/dataoecd/31/12/2755284.pdf 28 OECD, DAC Criteria for Evaluating Development Assistance, http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en_2649_34435_2086550_1_1 _1_1,00.html rd 29 Patton, M.Q Utilization-focused Evaluation (3 ed.) Thousand Oaks, CA: Sage Publications 30 Rossi, Peter and Howard Freeman Evaluation: A Systematic Approach Thousand Oaks, CA: Sage Publications 31 Valdez, Joseph and Michael Bamberger, Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing Countries: A Handbook for Policymakers, Managers and Researchers World Bank Economic Development Institute Development Studies PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên cán quản lí giáo dục) Để có thơng tin nhằm xây dựng tiêu chí đánh giá dự án ―đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên cán quản lí‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo triển khai địa bàn Tây Bắc, đề nghị ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề (bằng cách đánh dấu cộng vào cột, hàng phù hợp) Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông/bà! Theo ông/bà nội dung đánh giá tác động dự án liệt kê có mức độ quan trọng ông/bà? Mức độ STT Nội dung Quan Bình Khơng trọng thường quan trọng Đánh giá tác động dự án để biết phù hợp nguồn lực dự án Đánh giá tác động dự án để thấy hiệu dự án Đánh giá tác động dự án để biết hoạt động triển khai Đánh giá tác động dự án để có điều chỉnh dự án phù hợp Đánh giá tác động dự án để tăng cường vai trò người quản lí dự án Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ông/bà tham gia đánh giá tác động dự án ―đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên cán quản lí‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo triển khai địa bàn Tây Bắc Xin ông/bà vui lòng cho biết mức độ tham gia ông/bà vào đánh gia STT Mức độ tham gia Rất tích cực Tích cực Bình thường Khơng tích cực Khơng ý kiến Ý kiến Ông/bà đánh giá mức độ chuẩn bị cho đánh giá tác động dự án ―đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên cán quản lí‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo triển khai địa bàn Tây Bắc theo nội dung Mức độ(n=22) STT Nội dung công tác chuẩn bị Ban hành phổ biến văn hướng dẫn đánh giá Xác định rõ nguồn minh chứng cho tiêu chí Tổ chức họp cán chủ chốt để triển khai đánh giá Xác định cụ thể nguồn lực phục vụ đánh giá Xác định rõ tiêu chí đánh giá Cung cấp mẫu biểu thống kê Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông/bà! PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho chuyên gia cán quản lí giáo dục) Để có thơng tin nhằm hồn thiện tiêu chí đánh giá dự án ―đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên cán quản lí‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo triển khai địa bàn Tây Bắc, đề nghị ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến tính khả thi tiêu chí (bằng cách đánh dấu cộng vào cột, hàng phù hợp) Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông/bà! Trước hết, xin ông/bà nghiên cứu kĩ nội dung tiêu chí bảng Bảng Chỉ số đánh giá tính liên quan dự án “Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên cán QLGD” TT Lĩnh vực Chỉ số đánh giá đánh giá Các văn hƣớng dẫn quan quản lí đầy đủ, kịp thời ĐẦU VÀO Tài đáp ứng đủ với hoạt động triển khai Bộ máy quản lí dự án hoạt động hiệu Trang thiết bị phục vụ dự án đƣợc cung cấp đủ, kịp thời HOẠT ĐỘNG Các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng cho giáo viên CBQLGD Tỷ lệ giáo viên, CBQLGD đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng Số lƣợng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dƣỡng GV ĐẦU RA CBQLGD Tỷ lệ GV CBQL GD đáp ứng yêu cầu công việc vị trí việc làm KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG Kết đánh giá GV CBQL GD theo chuẩn Kết giáo dục đại học, phổ thông giáo dục mầm non Mức độ hài lòng giáo viên CBQL GD với lợi ích dự án đem lại Bảng Chỉ số đánh giá tính hiệu dự án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD” TT Lĩnh vực Chỉ số đánh giá đánh giá Số lượng văn hướng dẫn thực dự án Kinh phí cụ thể chi cho hoạt động đạt mục ĐẦU VÀO tiêu dự án Số lượng cán dự án so với yêu cầu thực dự án Số lượng, chủng loại trang thiết bị cúng ứng Mức độ đáp ứng chương trình đào tạo, bồi HOẠT ĐỘNG dưỡng cho giáo viên CBQLGD mục tiêu dự án Tỷ lệ ý kiến đánh giá tích cực giáo viên, CBQLGD với chương trình đào tạo, bồi dưỡng Mức độ đáp ứng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng GV CBQLGD ĐẦU RA Mức độ đáp ứng GV CBQL GD thay đổi chương trình, giáo trình, sách giáo khoa Sự thay đổi mức độ đáp ứng với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GV; thay đổi mức độ đáp KẾT QUẢ ứng CBQL GD theo chuẩn hiệu trưởng Mức độ thay đổi qui mô, chất lượng giáo dục phổ thông giáo dục mầm non so với năm học trước Mức độ thực hoạt động dự án so với kế TÁC ĐỘNG hoạch tiến độ Mức độ thực mục tiêu dự án so với kế hoạch tiến độ Bảng Chỉ số đánh giá hiệu xuất dự án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD” TT Lĩnh vực Chỉ số đánh giá đánh giá Chi phí cụ thể cho việc ban hành văn hướng dẫn thực dự án ĐẦU VÀO Chi phí cho hoạt động máy quản lí dự án Chi phí cho trang thiết bị cung ứng thực dự án Chi phí cho xây dựng chương trình đào tạo, bồi HOẠT dưỡng cho giáo viên CBQLGD ĐỘNG Chi phí cho triển khai khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQLGD theo kế hoạch dự án Chi phí cho việc biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng GV CBQLGD ĐẦU RA Chi phí tài để tăng 1% GV CBQL GD nâng mức độ đáp ứng với thay đổi chương trình, giáo trình, sách giáo khoa Chi phí tài để tăng 1% GV có thay đổi mức độ đáp ứng với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của; KẾT QUẢ chi phí tài để tăng 1% CBQL GD có thay đổi mức độ đáp ứng chuẩn hiệu trưởng Chi phí để tạo thay đổi qui mô, chất lượng giáo dục đại học, phổ thông giáo dục mầm non Mức độ ảnh hưởng mục tiêu dự án TÁC ĐỘNG phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lí Mức độ đáp ứng mục tiêu dự án so với kỳ vọng đội ngũ giáo viên cán quản lí Bảng Chỉ số đánh giá tính bền vững của dự án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán QLGD” TT Lĩnh vực đánh giá ĐẦU VÀO HOẠT ĐỘNG Chỉ số đánh giá Mức độ hiểu biết khả tham gia giáo viên CBQLGD vào dự án tương tự Mức độ dùy trì sử dụng trang thiết bị cung ứng từ chương trình dự án Khả phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên CBQLGD Mức độ sử dụng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng GV CBQLGD giai đoạn sau dự án ĐẦU RA Khả trì mức độ đáp ứng GV CBQL GD với thay đổi chương trình, giáo trình, sách giáo khoa Khả trì thay đổi mức độ đáp ứng giáo viên với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của; khả trì thay đổi mức độ đáp ứng CBQL GD với chuẩn KẾT QUẢ hiệu trưởng Mức độ trì thay đổi qui mô, chất lượng giáo dục phổ thông giáo dục mầm non TÁC ĐỘNG Sự mong muốn giáo viên CBQLGD tiếp tục dự án tương tương Bây giờ, ông/bà vui lòng đánh giá tính khả thi tiêu chí STT Các tiêu chí Tính liên quan Hiệu Hiệu suất Tính bền vững Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Khơng khả thi Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông/bà! ... HẠNH XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO DỰ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC” KHU VỰC TÂY BẮC Chuyên ngành: Quản. .. trạng đánh giá tác động dự án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lí‖ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo Chương 3: Đề xuất tiêu chí đánh giá tác động dự án Đào tạo, bồi dưỡng. .. vực Tây Bắc dự án Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý giáo dục 47 2.3.1 Đánh giá chung Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo khu vực Tây Bắc 47 2.3.2 Về tác động chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắc , Xây dựng tiêu chí đánh giá tác động của chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo cho dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực tây bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay