Bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:06

bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4 CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HĨA, TƯ TƯỞNGPHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC - Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành - Đối tượng giảng: a) Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quan tổ chức, ban, ngành Mặt trận đồn thể- trị xã hội huyện b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS, trường tiểu học, trường mần non; giáo viên trường THPT, THCS c) Bí thư, phó bí thư chi bộ, người đứng đầu doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế địa bàn huyện chức danh tương đương thuộc quan, tổ chức địa bàn huyện d) Đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn; Công chức cán không chuyên trách cấp xã (khơng thuộc đối tượng 3); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố (dưới gọi chung cấp thôn); Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã thuộc xã, thị trấn; Trưởng đồn thể cấp thơn + Nội dung chương trình: Theo Hướng dẫn số 90-HD/HĐGDQP&ANTW, ngày 31/5/2016 Hội Đồng giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương thực danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc an ninh - Số tiết lên lớp: 04 tiết - Thời gian: tháng… năm 201… A- Mục đích, yêu cầu Kiến thức - Nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN), góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Kỹ - Người học xác định trách nhiệm, thái độ học tập mơn học GDQPAN, tích cực tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân học tập, rèn luyện vị trí cơng tác - Qua tạo điều kiện cho hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức rèn luyện lực thực tế để sẵn sàng thực nhiệm vụ chiến lược: xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị B- Kết cấu nội dung, phân chia thời gian trọng tâm Kết cấu nội dung Phần 1: Đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản, sách pháp luật Nhà nước Việt Nam bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HĨA, TƯ TƯỞNG Nhận thức chung Yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng II TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ, KINH TẾ, VĂN HĨA, TƯ TƯỞNG Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng phải đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng, quản lý Nhà nước Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị khối đại đồn kết tồn dân, lực lượng cơng an nhân dân nòng cốt bảo vệ an ninh trị , kinh tế, văn hóa tư tưởng Cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng phải phục vụ có hiệu yêu cầu trị, đối ngoại nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quán triệt tư tưởng chủ động phòng ngừa, tích cực cơng với phương châm “giữ vững bên chính" cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tê, an ninh văn hóa, tư tưởng Bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trách nhiệm cấp uỷ đảng, thủ trưởng quan, đơn vị , lực lượng an ninh thực nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu, hướng dẫn Phần 2: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc I QUẦN CHÚNG VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Quần chúng Vai trò quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc Vị trí, ý nghĩa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc II CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng bảo vệ an ninh, trật tự đất nước Những quan điểm công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc III TỔ CHỨC CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Điều tra nghiên cứu Xác định mục tiêu, nội dung vận động Xây dựng kế hoạch vận động Tuyên truyền giáo dục quần chúng Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị Xây dựng hình thức tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự Hướng dẫn quần chúng thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc Phân chia thời gian: Theo đề nghị Hội đồng giáo dục, quốc phòng An ninh trung ương, Học viện An ninh nhân dân biên soạn chuyên đề: "Đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản, sách pháp luật Nhà nước Việt Nam bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng phong trào tồn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" nhằm phục vụ chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên Chuyên đề bố cục thành phần sau: Phần 1: Đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản, sách pháp luật Nhà nước Việt Nam bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.( 1,5 tiết) Phần 2: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.( 2,5 tiết) Trọng tâm Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng bảo vệ an ninh, trật tự đất nước Những quan điểm công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc C- Phương pháp - Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề Để giảng giải, diễn giảng phân tích thêm kiện lịch sử, truyền đạt cho học viên dễ nhớ, dễ ghi, dễ hiểu - Đồ dùng dạy học đen phấn trắng, máy tính, đồ ( có ) D- Tài liệu soạn giảng Tài liệu bắt buộc: - Giáo trình Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh ( ĐT4) dùng cho cán công chức, viên chức cán không chuyên trách sở xã, phường, trị trấn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, xuất Tài liệu tham khảo: - Văn kiện Đại hội XI,XII Đảng Cộng sản Việt Nam - Nghị số 28-NQ/TW Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình Nghị thể sâu sắc phát triển tư nhận thức lý luận Đảng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN - Giáo trình Trung cấp lý luận trị- hành chính, nhà XB quốc gia xuất - Tạp chí quốc phòng Việt Nam.v.v Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị Đ- Nội dung bước lên lớp Bước 1: Ổn định lớp ( giới thiệu thân trao đổi với lớp học ) Bước 2: Thông tin giảng viên học viên Bước 3: Giảng Phần ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG Nhận thức chung a) Bảo vệ an ninh trị nội An ninh trị nội ổn định phát triển bền vững máy Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức trị, trị xã hội hệ thống trị An ninh trị nội phận quan trọng bảo vệ an ninh nội bộ, thể quyền lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối toàn diện Đảng nhà nước xã hội Nội hàm an ninh trị nội đắn chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, phù hợp chủ trương, sách với lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với lợi ích đại đa số quần chúng nhân dân; an toàn, vững mạnh quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trạng, tổ chức trị, trị xã hội hệ thống trị; thực đắn có hiệu đường lối, chủ trương, sách chủ đạo Đảng, Nhà nước lĩnh vực khác đời sống xã hội; sạch, vững mạnh trị cán bộ, đảng viên máy nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức trị xã hội hệ thống trị; an tồn sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật nhà nước, chủ quyền lợi ích quốc gia lĩnh vực; an tồn loại bí mật nhà nước, bí mật nội Đảng, cơng trình quan trọng an ninh quốc gia; thống lĩnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng tư tưởng tồn xã hội An ninh trị nội có ý nghĩa quan trọng trình xây dựng phát triển đất nước An ninh trị nội đảm bảo hệ thống trị từ trung ương đến sở hoạt động ổn định Phần ghi: Bảo vệ an ninh trị nội phận quan trọng bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ an ninh quốc gia, việc tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp quan an ninh nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động quan đặc biệt nước ngoài, lực thù địch thâm nhập nội gián, phá hoại nội bộ, tác động chuyển hóa nội từ bên trong, phòng chống yếu tố tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ, phòng ngừa nhân tố bên làm suy yếu lãnh đạo Đảng, hệ thống trị, đảm bảo ổn định phát triển bền vững chế độ trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị ` GV: Đối tượng công tác bảo vệ an ninh trị bao gồm đối tượng bảo vệ đối tượng đấu tranh Đối tượng công tác bảo vệ an ninh trị: Phần ghi: Đối tượng bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; cán bộ, đảng viên, người nắm giữ bí mật nhà nước, có khả tác động chi phối đến nội bộ; tổ chức Đảng từ trung ương đến sở, đồn thể trị thuộc hệ thống trị xã hội chủ nghĩa; bí mật nội Đảng, bí mật nhà nước Đối tượng đấu tranh cơng tác bảo vệ an ninh trị: Phần ghi: Đối tượng đấu tranh công tác bảo vệ an ninh trị nội tổ, cá nhân sở quan đặc biệt nước ngồi có hoạt động nhằm vào nội ta; lực kinh tế, tài có tác động chi phối đến an ninh trị; loại tội phạm khủng bố, buôn lậu, tổ chức xã hội đen hoạt động liên quan đến nội bộ; tội phạm tham nhũng, tiêu cực nội bộ; đối tượng hội trị; văn nghệ sỹ, trí thức cực đoan q khích hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục có hoạt động xâm phạm an ninh trị nội bộ; tổ chức phản động lưu vong, tổ chức kinh tế, văn hóa trá hình bị địch thao túng chống Việt Nam Đây đối tượng đấu tranh quan an ninh nhằm đảm bảo vững mạnh máy Đảng, Nhà nước GV: Mục đích cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ: Là bảo vệ vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Đảng, bảo vệ an toàn hoạt động hiệu máy nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, góp phần giữ gìn ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa b) Bảo vệ an ninh kinh tế Phần ghi: An ninh kinh tế phát triển ổn định bền vững kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa GV: Dưới góc độ cơng tác an ninh, an ninh kinh tế khách thể cần bảo vệ cấu thành yếu tố: Sự thực đắn, có hiệu đường lối, sách kinh tế chủ đạo Đảng, Nhà nước; an toàn loại bí mật nhà nước lĩnh vực kinh tế; an toàn sở hữu nhà nước, tài sản quốc gia, sở vật chất kỹ thuật quan trọng Nhà nước, lợi ích dân tộc kinh tế; an tồn cơng trình, mục tiêu trọng điểm kinh tế Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị có liên quan đến an ninh quốc gia; vững mạnh trị đội ngũ cán quản lý kinh tế, nhà khoa học, chuyên gia giỏi lĩnh vực kinh tế Dưới góc độ quản lý nhà nước kinh tế nói chung tổng thể biện pháp trị, kinh tế, hành chính, pháp luật nghiệp vụ chuyên ngành quan nhà nước, doanh nghiệp hướng vào hoạt động kinh tế nhằm đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Dưới góc độ chức năng, nhiệm vụ quan an ninh bảo vệ an ninh kinh tế phận quan trọng công tác bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm: phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động tình báo, phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa trị lực thù địch; phòng chống tội phạm kinh tế, tổ chức cơng tác tình báo kinh tế nhằm bảo vệ an ninh, độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, phục vụ hội nhập phát triển kinh tế đất nước Bản chất bảo vệ an ninh kinh tế hoạt động nghiệp vụ lực lượng an ninh lĩnh vực kinh tế Đó hệ thống biện pháp cơng an phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lực thù địch, loại tội phạm vi phạm pháp luật khác xâm phạm, đe dọa xâm phạm an ninh kinh tế GV: Đối tượng cơng tác bảo vệ an ninh trị bao gồm đối tượng bảo vệ đối tượng đấu tranh Đối tượng bảo vệ chủ trương, đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta, mục tiêu, địa bàn, quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế, người, sở vật chất, kỹ thuật hoạt động kinh tế phi vật chất Đối tượng phòng ngừa bao gồm quan đặc biệt nước ngoài, lực thù địch, tập đoàn kinh tế, tài nước ngồi đối lập lợi ích với nhà nước ta, loại tội phạm vi phạm pháp luật kinh tế Công tác bảo vệ an ninh kinh tế tập trung vào phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lực thù địch loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế, khắc phục sơ hở, thiếu sót trình tổ chức hoạt động quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế; tổ chức cơng tác tình báo kinh tế, tình báo khoa học, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ an ninh phục vụ cho nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia Công tác bảo vệ an ninh kinh tế trách nhiệm chung quan ban ngành, cơng ty, doanh nghiệp, lực lượng an ninh kinh tế lực lượng chuyên trách có nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn thực công tác chuyên môn bảo vệ an ninh kinh tế Mục đích cơng tác bảo vệ an ninh kinh tế: Thông qua biện pháp công tác quan an ninh, góp phần bảo đảm cho kinh tế đất nước nói chung, hoạt động kinh tế địa phương, quan, Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị tổ chức, doanh nghiệp nói riêng phát triển ổn định, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Bảo vệ an ninh kinh tế chia thành hai cấp độ vĩ mô vi mô Bảo vệ an ninh kinh tế cấp vĩ mô nhiệm vụ hệ thống trị, quan lãnh đạo, quan quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, quan chuyên trách lực lượng an ninh nòng cốt Bảo vệ an ninh kinh tế cấp vi mô trách nhiệm thân quan, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, công ty cá nhân người lãnh đạo quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế quản lý, hướng dẫn quan an ninh Nội dung công tác bảo vệ an ninh kinh tế bao gồm: Bảo vệ thực đắn có hiệu đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế, xã hội; bảo vệ an toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, sở vật chất, kĩ thuật lợi ích quốc gia; bảo vệ quan, tổ chức kinh tế; bảo vệ bí mật nhà nước kinh tế, quyền, thương hiệu quốc gia; bảo vệ an ninh công trình, mục tiêu kinh tế quan trọng Thực chức quản lý nhà nước an ninh quốc gia lĩnh vực kinh tế bao gồm việc tham gia xây dựng văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quan, tổ chức lĩnh vực kinh tế, tra, kiểm tra việc thực pháp luật trọng lĩnh vực kinh tế, tham gia thẩm định chương trình, dự án trọng điểm lĩnh vực kinh tế, xử lý trường hợp vi pháp luật lĩnh vực kinh tế Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động quan đặc biệt nước ngoài, lực thù địch, tổ chức phản động, tổ chức, cá nhân hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế chuyển hố trị Khắc phục sơ hở thiếu sót cơng tác lãnh đạo, quản lý tổ chức hoạt động kinh tế mà sơ hở thiếu sót điều kiện để lực thù địch lợi dụng xâm hại an ninh kinh tế Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống loại tội phạm kinh tế, loại tội phạm tham nhũng, tiêu cực nội bộ, phòng chống hoạt động lợi dụng kinh tế để tác động chuyển hóa chế độ trị, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa quan, tổ chức kinh tế Tổ chức thực cơng tác tình báo kinh tế, tình báo khoa học, kĩ thuật công nghệ nhằm thu thập thông tin lĩnh vực khác phục vụ việc phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng bảo vệ an ninh quốc gia Cơng tác tình báo kinh tế, tình báo khoa học kỹ thuật tổ chức thực đạo tập trung thống Bộ Cơng an, quan tình báo chiến lược lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế Địa bàn để tổ chức cơng tác tình báo kinh tế, tình báo khoa học, kỹ thuật triển khai nước nước tùy theo trường hợp, vụ việc cụ thể Tham gia, phối hợp giải quyết, xử lý vụ việc phức tạp an ninh kinh tế, trực tiếp xử lý, giải cố lớn, vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự lĩnh vực kinh tế c Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị Tư tưởng văn hóa hai lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau, hợp thành tảng tư tưởng, tinh thần xã hội có vai trò quan trọng đến tồn tại, vững mạnh chế độ trị Văn hóa tảng để hình thành tư tưởng, đồng thời tư tưởng dẫn dắt, định hướng văn hóa Một văn hóa lành mạnh, tiên tiến phát sinh tư tưởng tiên tiến, tư tưởng tiên tiến tiếp tục dẫn dắt văn hóa phát triển tiến hơn, văn minh Phần ghi: An ninh văn hóa, tư tưởng ổn định phát triển bền vững văn hoá, tư tưởng tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước An ninh văn hóa, tư tưởng phận an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng gắn liền với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta GV: Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng bảo vệ ổn định phát triển bền vững văn hóa, tư tưởng tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước văn hóa, tư tưởng Dưới góc độ công tác bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực văn hóa tư tưởng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng việc tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp quan an ninh nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động lực thù địch lĩnh vực văn hóa tư tưởng, đấu tranh chống hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng chống hoạt động truyền bá văn hóa độc hại, phản động, bảo vệ sở vật chất kỹ thuật đội ngũ cán chủ chốt hoạt động lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, bảo tồn phát huy sắc văn hoá dân tộc Nội dung bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hoá bao gồm: bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Đây nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thể rõ đấu tranh giai cấp chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng bảo vệ tảng tư tưởng, văn hóa Đảng, Nhà nước dân tộc ta Trong giai đoạn cách mạng chế độ xã hội chủ nghĩa, phải bảo vệ chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước trước công lực thù địch học giả tư sản, chủ nghĩa xét lại đại, số đối tượng hội trị Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng bảo vệ truyền thống, sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hố giới Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc phù hợp với xu hướng tiến giới Để thực điều cần có vào hệ thống trị, người dân không riêng quan an ninh Trong trình thực nhiệm vụ mình, quan an ninh cần tham mưu cho quan lãnh đạo, quan quản lý nhà nước văn hóa, tư tưởng để thực tốt nhiệm vụ Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng chống lại tác động trào lưu văn Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị hóa, tư tưởng độc hại, lối sống đồi truỵ, bạo lực, xâm lăng văn hoá lưc thù địch lĩnh vực tư tưởng văn hoá Đây nhiệm vụ quan trọng đề cập đến văn kiện Đảng mà Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Khóa XI (2014) Ngồi bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng phòng chống hoạt động lực thù địch phá hoại lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Đó hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc, trích, phê phán chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, hoạt động đả kích lãnh đạo Đảng, bơi nhọ đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phỉ báng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước Yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng a Tình hình giới khu vực GV: Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu năm đầu thập niên 90 tác động sâu sắc đến đời sống trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng nước xã hội chủ nghĩa lại, có Việt Nam Điều làm cho phận cán bộ, đảng viên phận quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng, dao động, niềm tin vào lãnh đạo Đảng, vào đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn Xuất phân hóa nội bộ, xuất khuynh hướng xét lại số đảng viên, có người giữ cương vị lãnh đạo cao cấp Đảng, quan nhà nước, lực lượng vũ trang Một phận cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa Các lực thù địch lợi dụng tình hình để đẩy mạnh chiến tranh tâm lý với mục đích phản bác chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta, đồng thời phân hố nội ta Vì vậy, cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng giai đoạn phức tạp, vừa phải tiến hành đấu tranh với luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vừa phải làm tốt cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng nhằm giữ vững mặt trận trị tư tưởng - yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo tồn chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tạo mơi trường an tồn, ổn định mặt để phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng, mở rộng đối ngoại hội nhập quốc tế Cuộc cách mạng khoa học, cơng nghệ phát triển với trình độ cao, tác động mãnh mẽ tới quốc gia, dân tộc có tác động định tới công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng nói riêng Khoa học kỹ thuật phát triển mang lại nhiều tiện ích to lớn cho xã hội lồi người, nhiên khơng kiểm sốt tốt, khoa học kỹ thuật mang đến nhiều nguy đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh trị nội Các lực thù địch sử dụng khoa học kỹ thuật để tiến hành hoạt động thu thập bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, xâm hại an ninh quốc gia Chúng sử dụng thiết bị kỹ thuật để nghe trộm điện thoại, phát tán phần mềm gián điệp có định hướng vào địa IP kết nối internet nhằm lây nhiễm vào Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị máy tính, thiết bị lưu giữ thông tin, vào máy điện thoại thông minh Thông qua phần mềm gián điệp chúng thu thập thông tin rộng rãi quần chúng nhân dân đặc biệt cán bộ, đảng viên để thực mưu đồ khác Những thành tựu cách mạng khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến tất quốc gia, dân tộc giới Nó tạo nhiều hội phát triển, đồng thời đặt nước phát triển, nước có trình độ khoa học, công nghệ thấp trước nguy tụt hậu xa Các lực thù địch triệt để lợi dụng thành tựu khoa học, công nghệ để tiến hành mặt hoạt động chống phá nước ta nhiều mặt: kinh tế, tư tưởng văn hố, thơng tin, v.v Chúng sử dụng thiết bị khoa học đại, phương tiện thu tin để thu thập thơng tin bí mật nhà nước, bí mật nội Đảng, kiểm sốt hệ thống thông tin liên lạc chúng ta, xâm hại đến an ninh quốc gia Đây thách thức lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh nội Tồn cầu hố, hội nhập quốc tế xu khách quan, lôi ngày nhiều quốc gia tham gia có nước ta Tồn cầu hố hệ tất yếu phát triển khoa học, công nghệ, xu chung trình hội nhập quốc tế, quốc gia có nhu cầu xích lại gần nhau, liên kết với để phát triển đất nước Toàn cầu hóa u cầu phân cơng lao động giới lực lượng sản xuất phát triển đến trình dộ cao Tồn cầu hố kinh tế tạo thời cho phát triển tất quốc gia giới, kéo theo loạt vấn đề chung mà quốc gia phải đương đầu, lũng đoạn kinh tế nước phát triển, nguy khủng hoảng kinh tế tội phạm quốc tế, tồn cầu hóa làm cho nước giàu ngày giàu hơn, nước nghèo giàu có khoảng cách chênh lệch với nước giàu ngày xa Điều tạo bất công xã hội hình thành bất ổn an ninh trật tự mà quan an ninh cần tính tốn giải Đối với cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng tồn cầu hố tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế lĩnh vực an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia việc xử lý tình có liên quan tới yếu tố nước ngồi, giúp có sở pháp lý để tiến hành cơng tác nghiệp vụ an ninh Nhưng theo khó khăn việc phát đối tượng đấu tranh, việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ bí mật, xử lý vấn đề liên quan đến quốc tế Các lực thù địch triệt để lợi dụng ưu kinh tế bước tạo sức ép ràng buộc ta trị; lợi dụng hợp tác quốc tế để tạo vỏ bọc, đưa người chui sâu leo cao vào nội ta, gây khó khăn cho cơng tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ta Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ khí, can thiệp lật đổ, khủng bố xảy nhiều nơi với tính chất ngày phức tạp Trên giới xung đột thường xuyên xảy có tác động định Việt Nam Các xung đột làm cho quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế Việt Nam với khu vực giảm sút, Việt Nam phải thể quan điểm với xung đột, ủng hộ hay không ủng hộ bên có tác động tiêu cực tới Việt Nam, tới quan hệ đối ngoại với quốc gia khác, điều tác động tới an ninh quốc gia nói chung an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng nói riêng Vấn đề chạy đua vũ trang, phát triển mạnh mẽ nguy đe dọa đến an ninh quốc gia Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 10 Việt Nam buộc phải tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh quốc phòng nhằm đối phó với đe dọa Điều làm gia tăng bảo vệ cho thấy tác động, ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, tư tưởng Bên cạnh nước ta, lực thù địch nước ngồi ln tìm cách kích động vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; kích động, gây mâu thuẫn nội nhân dân, nhân dân với Đảng, với quyền lực lượng vũ trang đe doạ nghiêm trọng đến an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, từ tạo cớ can thiệp ngày trắng trợn vào cơng việc nội ta Thực tế đòi hỏi lực lượng an ninh phải vừa kiên đấu tranh vạch trần âm mưu lực thù địch, vừa tranh thủ ủng hộ cộng đồng quốc tế nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc b Đặc điểm tình hình nước GV: Tình hình kinh tế, xã hội nước ta nhiều vấn đề tồn tại, yếu gây ổn định an ninh trị, xã hội Cuộc khủng hoảng kinh tế, tài phạm vi toàn cầu tác động trực tiếp kinh tế, xã hội nước ta quan tác động đến an ninh trị, kinh tế, xã hội Các nguy tụt hậu xa kinh tế; chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tham nhũng, buôn lậu tệ nạn quan liêu; nguy “diễn biến hòa bình” chưa bị đẩy lùi Những mâu thuẫn cộng đồng lợi ích kinh tế nơng thơn thành thị; tình trạng du canh du cư, di dân tự do, kể số người nông thôn thành phố gia tăng; số vùng dân tộc thiểu số nảy sinh số nhân tố gây ổn định trị Tình trạng bn lậu qua biên giới, gian lận thương mại, sơ hở quản lý tiền tệ, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế nước ta Những tồn chứa đựng nhân tố gây “bất ổn định” an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, sở mà lực thù địch lợi dụng để tác động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực âm mưu phá hoại cách mạng Việt Nam Mặt trái chế thị trường tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, xã hội nước ta Những năm vừa qua, chế thị trường đưa kinh tế nước ta phát triển động, đạt thành tựu quan trọng nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, tác động mặt trái chế thị trường, nội ta xuất nhiều vấn đề phức tạp Một phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, lo thu vén cho lợi ích cá nhân, coi nhẹ đạo đức truyền thống, xa rời lý tưởng cộng sản, làm giàu bất Một phận cán bộ, đảng viên cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn địch bị lực thù địch tác động, lôi kéo, mua chuộc, khống chế Trong nội ngồi xã hội có phân hóa giàu nghèo Nạn tham nhũng, bn lậu phát triển thành quốc nạn, làm thối hóa biến chất hàng ngàn cán bộ, đảng viên Hoạt động tội phạm thâm nhập vào nội bộ, kể lực lượng vũ trang, đặc biệt loại tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính quốc tế maphia gia tăng đe doạ nghiêm trọng chất lượng trị tư tưởng cán bộ, đảng viên Các lực thù địch sức lợi dụng vấn đề để tuyên truyền chống lại Đảng, Nhà nước ta; âm mưu thúc đẩy hình thành giai cấp tư sản, lối sống phương Tây, làm dần sắc văn hóa dân tộc, Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 11 tạo phân hóa, phân cực người cộng sản chân với tầng lớp “tỷ phú đỏ”, quần chúng lao động với cán bộ, đảng viên, gây mâu thuẫn đối kháng nội xã hội Việt Nam Thực tế làm cho phận cán bộ, đảng viên phận quần chúng nhân dân lòng tin Đảng, quyền đường cách mạng xã hội chủ nghĩa Đây yếu tố tác động tới công tác bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng ta tình hình đặc biệt nhạy cảm Tình trạng mâu thuẫn nội nhân dân, khiếu kiện tập thể diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự Trong thời gian qua, tình hình tranh chấp, khiếu kiện tập thể xảy nhiều địa phương Ở số nơi, nhiều phần tử xấu, bất mãn có hành vi vi phạm pháp luật gây hiệu nghiêm trọng Ở số nơi, tình hình bị phần tử xấu lợi dụng để thực hành vi gây rối, vi phạm pháp luật; tác động xấu đến việc thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước an ninh trật tự nơng thơn Hiện tượng bất bình công nhân, tiểu thương, học sinh, sinh viên với đơn vị quyền sở dẫn đến bãi khóa, bãi thị, đình cơng, bãi cơng sở liên doanh với nước ngoài, công ty tư nhân diễn biến ngày phức tạp Trong tôn giáo dân tộc lên vấn đề tuyên truyền phát triển đạo vào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn Nhiều tơn giáo phát sinh, tôn giáo ngoại lai chưa nhà nước cho phép hoạt động đòi cơng nhận tư cách pháp nhân, gây khó khăn cơng tác quản lý nhà nước gây phức tạp công tác quản lý tôn giáo Một số tôn giáo chưa công nhận tự ý xây dựng trụ sở, sở giáo hội, sửa chữa nhà thờ, chùa chiền, khuyếch trương thế, móc nối với lực tơn giáo bên ngồi nhằm tìm giúp đỡ, tài trợ vật chất tinh thần Nhiều người nước vào Việt Nam tuyên truyền phát triển đạo trái phép, số chức sắc tôn giáo hoạt động tơn giáo trái phép Tình hình dẫn đến tình trạng khơng ổn định số vùng, lòng dân không yên Các lực thù địch ngồi nước tìm hội lợi dụng vấn đề để khoét sâu mâu thuẫn tiến hành hoạt động kích động chống đối hòng làm ổn định trị, xã hội nước ta Tình hình trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bộc lộ tâm trạng băn khoăn, lo lắng tiền đồ chủ nghĩa xã hội; số hoang mang, dao động, phương hướng muốn theo hướng phát triển chế độ chủ nghĩa tư Xuất tư tưởng đa nguyên trị, đa đảng đối lập số cán bộ, đảng viên, có người “góp ý” thay đổi Điều Hiến pháp, phận tự diễn biến, tự chuyển hóa tư tưởng trị, có biểu hoạt động trích chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, gây khó khăn cho cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng Việc quản lý bảo vệ cán lĩnh vực công tác, ngành nghề, mơi trường xã hội phức tạp lỏng lẻo, cơng tác giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật nhà nước nhiều sơ hở, thiếu sót, tình trạng lộ, lọt, bí mật nhà nước diễn nghiêm trọng nhiều bản, ban, ngành, địa phương Ở số địa phương xuất tình trạng mâu thuẫn, đoàn kết nội nhiều nguyên nhân khác có xung đột lợi ích trị, kinh tế thiếu dân chủ cơng tác lãnh đạo, đạo Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 12 Mạng lưới tình báo viên, mật báo viên Mỹ - Ngụy để lại, đặc biệt “kế hoạch, “đầu mối” quan đặc biệt đánh vào nội ta tìm cách chui sâu leo cao phục vụ cho ý đồ lâu dài Mỹ chưa xử lý hết Đây vấn đề lớn đặt cho công tác bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng vấn đề gây tình hình phức tạp khiếu nại, tố cáo, đặc biệt trước nhiệm kỳ khóa cấp uỷ Tất tồn kể trở thành mục tiêu tác động, tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ, chống Nhà nước lực thù địch nước Nếu tượng không giải dứt điểm diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn, gây nguy hại tới an ninh quốc gia c Âm mưu hoạt động lực thù địch loại tội phạm tác động đến an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng GV: Sau thực thành công chiến lược “diễn biến hòa bình” làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu, lực thù địch đứng đầu Đế quốc Mỹ tiếp tục triển khai chiến lược "diễn biến hòa bình" với cường độ mạnh nhiều hình thức thủ đoạn nguy hiểm nhằm xóa nước xã hội chủ nghĩa lại, Việt Nam trọng điểm Chúng lợi dụng điều kiện, bối cảnh trị giới nước để đưa hoạt động “diễn biến hòa bình” vào sâu hơn, trực tiếp nội ta nhiều lĩnh vực, phương thức cơng khai bí mật Mục tiêu chúng xoá bỏ quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa Việt Nam theo thể chế đa nguyên trị, đa đảng đối lập, biến Việt Nam trở thành nước dân chủ thân phương Tây Với âm mưu, mục đích hoạt động đó, lực thù địch tăng cường hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng… với mặt hoạt động cụ thể sau: Các lực thù địch tiếp tục thực âm mưu "diễn biến hồ bình", gia tăng sức ép kinh tế, trị, dân chủ, nhân quyền Việt Nam nhằm thay đổi chế độ trị Việt Nam Mỹ quốc gia phương Tây, lực thù địch gia tăng hoạt động tác động chuyển hoá nội bộ, hướng lái chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước thông qua kinh tế, thông qua sức ép nhân quyền, dân chủ, thông qua hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa Trong q trình bình thường hố quan hệ xây dựng kế hoạch, chương trình viện trợ kinh tế đầu tư vào nước ta, lực thù địch âm mưu đẩy Việt Nam xa đường xã hội chủ nghĩa bước vào quĩ đạo tư chủ nghĩa, ép Việt Nam mở rộng kinh tế thị trường, tư nhân hố cách vơ điều kiện theo quĩ đạo Mỹ phương Tây Trên sở để lơi kéo tách quần chúng khỏi quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa, làm lu mờ vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam “kinh tế hoá”, sinh hoạt quần chúng nhân dân lao động Bên cạnh đó, chúng riết thực ý đồ thâm nhập, tác động chuyển hoá tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân, tác động mạnh mẽ lĩnh vực văn học nghệ thuật, báo chí-xuất bản, giáo dục - đào tạo Việt Nam theo xu hướng dân chủ tư sản phương Tây Tăng cường mời Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 13 cán ta nước dự triển lãm, hội thảo, học tập để tác động lôi kéo, tuyển chọn làm cộng tác viên sử dụng vào hoạt động thu tin nội kích động hoạt động chống quyền Tăng cường lợi dụng sách mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế Đảng, Nhà nước để thâm nhập nội ta thông qua hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết lĩnh vực trị, kinh tế, hợp tác đầu tư, văn học - nghệ thuật, báo chí - xuất bản, giáo dục - đào tạo nhằm tạo dựng lớp người thân Mỹ phương Tây Các lực thù địch tăng cường hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tăng cường tuyên truyền giá trị dân chủ, nhân quyền tư sản vào Việt Nam nhằm hình thành mơi trường xã hội dân cho xuất trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản, tổ chức trị đối lập chống Đảng Nhà nước Việt Nam Đây coi khâu đột phá việc triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình” Việt Nam Hoạt động phá hoại tư tưởng chúng với mục tiêu chiến lược lâu dài nhằm phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trên sở bước làm lu mờ chất giai cấp Đảng; chuyển hóa tư tưởng cán bộ, đảng viên; hình thành lực lượng chống đối xã hội chủ nghĩa, đối lập với Đảng; xóa bỏ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Thực mục tiêu trên, lực thù địch bên tập trung lực lượng, phương tiện sử dụng nhiều hình thức để tác động mạnh mẽ nhiều chiều nhiều hướng vào nội quan trung ương nhằm phá vỡ thống tư tưởng Chúng tổ chức triển khai nhiều “chiến dịch” chống phá ta đường lối, quan điểm, cương lĩnh, điều lệ Đảng nhằm loại bỏ tảng tư tưởng Đảng ta, đưa quan điểm, tư tưởng tư sản phản động vào Đảng, vào xã hội ta Tìm cách đưa quan điểm xã hội dân chủ vào văn kiện Đảng chủ trương sách Nhà nước nhằm thay đổi đường lối trị, chất chế độ xã hội chủ nghĩa Các lực thù địch tiếp tục tiến hành hoạt động tuyển lựa sở, cài cắm nội gián vào quan ban, ngành Đảng Nhà nước ta nhằm thu thập bí mật nhà nước, phá hoại nội Đây hoạt động phổ biến quan đặc biệt nước lực thù địch Chúng triệt để khai thác điều kiện xã hội sẵn có Việt Nam sử dụng sở trường riêng để tiến hành hoạt động nội gián nước ta Các quan đặc biệt nước tập trung thâm nhập nội gián vào quan, đơn vị mật, thiết yếu giữ vai trò rường cột chế độ, đồng thời nơi tập trung thông tin chiến lược Đảng Nhà nước, quan đầu não Đảng, Nhà nước, quân đội, công an; ngành kinh tế mũi nhọn, khoa học công nghệ cao; quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước Thực tế thời gian qua cho thấy, quan đặc biệt Mỹ lựa chọn mục tiêu thâm nhập nội gián xây dựng số đầu mối nội gián công tác số quan quan trọng Đảng Nhà nước Các lực thù địch tiến hành hoạt động thu thập tình báo Các lực thù địch bên số đối tượng quan tình báo nước lợi dụng danh nghĩa công khai hợp pháp để xâm nhập vào Việt Nam thu thập tình báo, nhằm thực âm mưu chống Đảng, Nhà nước ta Hoạt động ngày gia tăng kể phạm vi, địa bàn, mục tiêu lĩnh vực Nội dung thơng tin tình báo mà lực thù địch quan tâm thu thập, khai thác tập trung vào tin tình hình nội Đảng, Nhà nước ta như: nhân đại hội Đảng cấp, ngành; quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước ta Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 14 quan hệ đối ngoại với quốc gia giới quan hệ với nước lớn Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ Bên cạnh quan đặc biệt nước tiến hành thu thập quan điểm, sách Đảng, Nhà nước ta q trình phát triển kinh tế, xã hội nói chung phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc, thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, tôn giáo, thông tin chủ trương giải việc làm, chương trình xóa đói, giảm nghèo, thơng tin quốc phòng an ninh bao gồm tình hình an ninh biên giới, bí mật quốc phòng, khả quản lý biên giới, cửa khẩu, tin lĩnh vực kinh tế - xã hội như: khả liên doanh, đầu tư, lập dự án; bí mật lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân; chủ trương phát triển kinh tế xã hội; tình hình xu hướng chuyển hóa trị nội bộ, phương pháp, cách thức quan an ninh Việt Nam xử lý số đối tượng mà chúng cho người bất đồng kiến Bên cạnh lực thù địch thúc đẩy hoạt động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội ta nhằm làm cho máy Đảng, Nhà nước ta mục ruỗng từ bên Trong nội quan, đơn vị xuất nhiều yếu tố không đồng thuận, cơng khai phê phán, phủ nhận chủ trương, sách Đảng Chính phủ Một phận cán đảng viên không quan tâm, thờ với vấn đề trị đất nước, phai nhạt lý tưởng, chạy theo lợi ích cá nhân Một phận thiếu tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, điều hành Chính phủ; cho cơng tác quản lý, điều hành Nhà nước không thống nhất, không hiệu quả; Chính phủ sai lầm quản lý kinh tế vĩ mô cho phép thành lập hàng loạt tập đoàn kinh tế Nhà nước, cho nước thuê đất trồng rừng khu vực biên giới, khai thác bauxite Tây Nguyên, tình trạng tiêu cực, tham nhũng nhức nhối, đời sống nhân dân chưa cải thiện Từ đó, họ bày tỏ lo ngại đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Một số cán đảng viên băn khoăn, lo lắng vai trò lãnh đạo Đảng, điều hành Chính phủ, đòi phải thay đổi lãnh đạo chủ chốt nay, đòi thay đổi tên Đảng, tên Nước… Một số cán bộ, đảng viên (kể đương chức hưu trí) xuất ý kiến trái chiều, không đồng thuận dạng chất vấn, thư ngỏ, viết, góp ý kiến gửi Trung ương kiến nghị cần dân chủ hố cơng tác tổ chức cán bộ, đổi lãnh đạo Đảng Họ viết tán phát nhiều bình luận với nội dung nhạy cảm trị, gây “phân tâm” quần chúng nhân dân Tình hình cho thấy có dấu hiệu “tự chuyển hóa” nội quan trung ương Một phận đảng viên bị suy thoái, “tự diễn biến” trước tác động bên ngồi, đòi “phản biện xã hội”, khơng đồng thuận chống lại quan điểm Đảng Trong cán lãnh đạo số quan chuyên môn Mặt trận, Quốc hội, Bộ, ngành bộc lộ hữu khuynh hội nên khơng nắm tình hình tư tưởng quản lý đảng viên, chưa chủ động xử lý kịp thời trường hợp đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc Đảng Sự phê bình, đấu tranh quan chủ quản với ý kiến công khai phản bác lại quan điểm, chủ trương, sách Đảng, tuyên truyền luận điệu, quan điểm sai trái kẻ địch số hội trị bất mãn, chống đối diễn đàn tổ chức Đảng trung ương, Mặt trận Quốc hội, Chính phủ yếu ớt thả cho đảm bảo quyền dân chủ Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 15 Hoạt động loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, băng nhóm xã hội đen, loại tội phạm tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, chức vụ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng Trong năm gần đây, tình hình tội phạm nước diễn biến phức tạp: nhiều loại tội phạm có xu hướng gia tăng, đặc biệt tội phạm kinh tế, tội phạm có tổ chức, tội phạm nguyên nhân xã hội, tội phạm lứa tuổi vị thành niên, tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia; địa bàn hoạt động loại tội phạm ngày rộng, diễn nhiều tỉnh, thành phố; đáng ý loại tội phạm có phát triển vào nội bộ, phận cán Đảng viên, chí lãnh đạo cấp cao số ngành, quan Đảng, quyền cấp từ trung ương đến sở thoái hoá, biến chất bị tác động lôi kéo, mua chuộc dung túng cho bọn tội phạm trở thành tội phạm tác động lớn tới niềm tin quần chúng nhân dân; tội phạm có tổ chức, đặc biệt băng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” phát triển nhiều địa phương, gây hoang mang, nghi kỵ, chia rẽ cán bộ, đảng viên, làm giảm sút nghiêm trọng lòng tin nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ Tình hình chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy cấp tiếp tục xuất hiện, gây dư luận xấu làm xói mòn niềm tin cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân quan Đảng, Nhà nước, quan thực thi pháp luật trung ương Hoạt động tội phạm thời gian qua có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động Hậu chúng gây nghiêm trọng: phá đội ngũ cán đảng viên từ sở đến trung ương; phá tổ chức, làm cho hoạt động quan đơn vị quan hành pháp, tư pháp hiệu quả; phá kinh tế, gây thiệt hại vật chất, tài sản Nhà nước thất thoát với số lượng lớn Hoạt động loại tội phạm ảnh hưởng lớn đến uy tín Đảng, Nhà nước chế độ XHCN nước ta Tình trạng tội phạm điều kiện để TLTĐ lợi dụng, tiến hành mặt hoạt động chống Đảng, chống Nhà nước Nếu khơng giải kịp thời nhân tố tác động làm cho nội tự diễn biến, tự tan rã II TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng phải đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng, quản lý Nhà nước: GV: Bảo vệ an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng phải đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng, quản lý Nhà nước quan điểm đạo quan trọng Đảng Nhà nước ta Điều hồn tồn phù hợp với chế độ trị nước ta Đảng Cộng sản lãnh đạo tập trung thống tất lĩnh vực Căn theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định điều vai trò lãnh đạo trực tiếp, tồn diện tuyệt đối Đảng Nhà nước xã hội Bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng vấn đề thuộc phạm vi nhà nước xã hội, cần thiết phải đặt lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối toàn diện Đảng Đây quan điểm quan trọng Đảng Cộng sản Việt Nam đạo công Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 16 tác bảo vệ an ninh quốc gia, lúc bảo vệ an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng nội dung quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia quan điểm cần quán triệt cách sâu sắc q trình tổ chức cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng liên quan mật thiết đến uy tín Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước sinh mệnh trị cán bộ, đảng viên Chính cần phải đặt lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện Đảng nhằm đảm bảo tính Đảng, tính tổng thể, tồn diện, đảm bảo yêu cầu chung đất nước Việc xử lý vấn đề an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng thường nhạy cảm, khơng vấn đề kinh tế, văn hóa đơn mà liên quan trực tiếp đến trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo Đảng cần phải đặt lãnh đạo, trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối Đảng Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng năm qua cho thấy cần phải quán triệt quan điểm tư tưởng nhằm đảm bảo lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối toàn diện Đảng mặt đời sống kinh tế, xã hội Khi tổ chức quán triệt quan điểm quan an ninh cần nắm vững chủ trương, đường lối, sách Đảng vấn đề liên quan đến để xử lý, giải cách khéo léo, với lãnh đạo, đạo Đảng, không gây xáo trộn nội bộ, không để lực thù địch vu cáo, xuyên tạc Đảng Nhà nước Cơ quan an ninh cần nắm vững mục tiêu công tác bảo vệ nội góp phần làm cho tổ chức Đảng máy nhà nước sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý vấn đề kinh tế, xã hội Cơ quan an ninh phải thực nghiêm túc qui định Đảng bảo vệ trị nội bộ, mối quan hệ quan tư pháp, công an bảo vệ trị nội xử lý vấn đến liên quan đến cán bộ, đảng viên Cơ quan an ninh cần làm tốt chức tham mưu, dự báo cho cấp uỷ Đảng, quyền vấn đề liên quan đến an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin Phải phục vụ tốt cho nhiệm vụ trị Đảng, Nhà nước thời kỳ, chiến lược sách lược Khi xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phải đảm bảo tuân theo qui định Đảng theo pháp luật Nhà nước, lấy yêu cầu trị làm trước hết Cần tránh khuynh hướng nghiệp vụ đơn xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, gây vấn đề phức tạp trị nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín Đảng, Nhà nước Nắm vững tăng cường thực hành qui định pháp luật chống tham nhũng; thi hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý cán bộ, công chức nhà nước; bảo vệ bí mật nhà nước máy nhà nước Nắm vững thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình thực thi công tác giao Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị khối đại đồn kết tồn dân, lực lượng cơng an nhân dân nòng cốt bảo vệ an ninh trị , kinh tế, văn hóa tư tưởng GV: Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 17 Cơ sở khoa học quan điểm xuất phát từ tính chất, đặc điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia Đó đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, diễn gay go, liệt phức tạp, có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn vong chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng phận bảo vệ an ninh quốc gia, có mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho chế độ trị xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức trị, trị xã hội hệ thống trị, bảo vệ ổn định phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Để thực điều lực lượng cơng an khơng thể hồn thành mà cần có sức mạnh tổng hợp hệ thống trị khối đại đồn kết tồn dân giành thắng lợi Bên cạnh xuất phát từ âm mưu, phương thức hoạt động lực thù địch với Việt Nam ln tìm cách chống phá Đảng Nhà nước ta với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chúng tiến hành chống phá Đảng Nhà nước ta mặt, lĩnh vực đời sống xã hội Do đó, cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng liên quan đến nhiệm vụ nhiều lực lượng, nhiều ngành, phải huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lực thù địch Xuất phát từ thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy bảo vệ an ninh quốc gia nói chung bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng nói riêng cần có sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, khối đại đồn kết toàn dân Chỉ phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị khối đại đồn kết tồn dân giành thắng lợi Sức mạnh tổng hợp hệ thống trị sức mạnh thành viên hệ thống trị huy động sử dụng bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng Sức mạnh tổng hợp bao gồm sức mạnh Đảng Đảng thành viên, phận hệ thống trị đồng thời lực lượng lãnh đạo, tổ chức huy động sức mạnh hệ thống trị bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng nói riêng Sức mạnh Đảng lãnh đạo nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia thể chỗ Đảng đề ra, hoạch định đắn đường lối chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phát triển đất nước Đảng lãnh đạo Nhà nước tổ chức triển khai thực đường lối, chiến lược Đảng bố trí đảng viên có đủ lực, uy tín đảm nhiệm vị trí quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng giáo dục thuyết phục, vận động nhân dân tham gia tích cực, tự giác nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia Sức mạnh Nhà nước bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng nói riêng thể việc Nhà nước ban hành sách, pháp luật để phát triển đất nước trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng Chính trị, kinh tế, xã hội ổn định cơng tác đảm bảo an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng ổn định Nhà nước thành lập máy tổ chức lực lượng công an để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng Nhà nước tổ chức thực công tác quản lý Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 18 nhà nước an ninh quốc gia, trực tiếp đấu tranh, trấn áp loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia nói chung xâm phạm an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng nói riêng Sức mạnh mặt trận đoàn thể nhân dân thể chỗ mặt trận đoàn thể nhân dân giáo dục vận động hội viên, đồn viên mình, gương mẫu tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng nói riêng, phối hợp chặt chẽ với quan chuyên trách phòng, chống tội phạm Các đoàn thể nhân dân tham gia vào phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự địa bàn góp phần quan trọng bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng Sức mạnh tồn dân sức mạnh tổng hợp quần chúng nhân dân Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng có hàng chục nghìn người người dân lại có hàng chục triệu người Với hàng chục triệu người huy động hàng chục triệu nhân lực, hàng chục triệu vật lực khác tham gia vào cơng tác bảo vệ an ninh quốc gia Huy động sức mạnh tổng hợp hàng chục triệu người dân góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Đây nguồn lực vô quan trọng đất nước trình phát triển kinh tế xã hội bảo vệ an ninh quốc gia Sức mạnh tổng hợp đơn vị lực lượng công an nhân dân tham gia, phối hợp tích cực quan, lực lượng công an nhân dân Các lực lượng hỗ trợ nắm tình hình, đánh giá đối tượng chiến lược cần có tham gia nhiều quan chức như: An ninh, nội chính, quân đội, đối ngoại tham gia hoạch định chiến lược cần phải biết kết hợp thành chiến lược thống chiến lược kinh tế, quốc phòng, đối ngoại với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia Quán triệt quan điểm cần kết hợp chặt chẽ biện pháp giáo dục, kinh tế, hành chính, tổ chức nghiệp vụ chun mơn để tạo thành sức mạnh chung; phải huy động sức mạnh lĩnh vực trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đối ngoại; xây dựng chế phối hợp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò quan Nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội việc phối hợp với lực lượng công an nhân dân đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia Kết hợp chặt chẽ phong trào quần chúng, tính tích cực cách mạng quần chúng với cơng tác nghiệp vụ vai trò nòng cốt lực lượng cơng an nhân dân q trình tổ chức cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng; phát huy vai trò cơng an vừa lực lượng tham mưu cho Đảng để huy động sức mạnh tổng hợp vừa lực lượng nòng cốt việc phối hợp ngành đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ an ninh quốc gia Trong trình tổ chức quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước, quan an ninh cần ý tránh hai khuynh hướng: “nghiệp vụ túy” “tuyệt đối hố vai trò quần chúng”, q đề cao vai trò ngành quan hệ phối hợp cách vô nguyên tắc, dẫn đến lộ bí mật nghiệp vụ gây hiểu lầm, nghi kỵ lẫn ảnh Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 19 hưởng đến uy tín trị Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng Tránh tách rời, bao biện, làm thay chức năng, nhiệm vụ ngành, tổ chức công tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng Thiếu chế phối hợp chặt chẽ với ngành công tác Phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn theo qui định luật pháp, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm bao biện làm thay, dẫn đến can thiệp thô bạo vào công việc lực lượng khác Công tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng phải phục vụ có hiệu u cầu trị, đối ngoại nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước GV: Quan điểm có sở khoa học xuất phát từ mối quan hệ biện chứng hai phạm trù “ổn định” “phát triển” Bất kỳ quốc gia có ổn định phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng ngược lại có phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng có điều kiện tiềm lực để phục vụ nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia Cũng có ổn định an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng có điều kiện phát triển trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng Ngược lại, phát triển ổn định toàn diện lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng điều kiện, tảng để tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Trong kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế phát sinh nhiều nguy đe dọa an ninh quốc gia nói chung, an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng nói riêng mà quan ninh phải vận dụng khéo léo sở phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ nhiệm vụ trị đối ngoại Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng điều kiện thuận lợi để xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội phục vụ nhiệm vụ trị, đối ngoại đất nước Để tổ chức quán triệt quan điểm trước hết quan an ninh phải nắm vững thực đắn chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; làm tốt chức tham mưu, hướng dẫn cho quan, ban, ngành, mục tiêu quan, đơn vị xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, quy định, sách mở đường cho khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa có điều kiện phát triển Khơng bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng mà kìm hãm phát triển phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng Lực lượng an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng phải thường xuyên tự đổi mới, nâng cao tri thức khoa học công nghệ vă lực nghiệp vụ đáp ứng u cầu cơng tác an ninh tình hình Đồng thời, lực lượng an ninh tiếp tục hoàn thiện mặt tổ chức, trang thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao hiệu công tác Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 20 đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Quán triệt quan điểm này, quan an ninh cần nhận thức rõ mối quan hệ “đối tượng” “đối tác” vấn đề “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” tình hình với phương châm cứng rắn nguyên tắc, mềm dẻo sách lược Cùng người vào Việt Nam đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tạo cơng ăn việc làm cho người dân Việt nam đối tác có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam họ đối tượng Chính đòi hỏi lực lượng an ninh phải chủ động nâng cao trình độ, khả năng, điều kiện để phân định rạch ròi hoạt động hợp tác với Việt Nam, hoạt động hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam Cơ quan an ninh chủ động áp dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động lực thù địch phá hoại an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng Chủ động phát sơ hở, thiếu sót cơng tác quản lý kinh tế, quản lý văn hóa, tư tưởng, quản lý cán bộ, sơ hở thiếu sót cơng tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành, cấp để khắc phục kịp thời khơng để quan đặc biệt nước ngồi lợi dụng gây hậu quả, tác hại Cơ quan an ninh chủ động tổ chức triển khai thực có hiệu kế hoạch tình báo kinh tế, tình báo khoa học, kỹ thuật để chủ động nắm ý đồ nước ngồi, chủ động thu thập thơng tin để giúp ngành lựa chọn đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng Tham mưu cho ngành tranh thủ chất xám chuyên gia, nhà khoa học nước ngồi họ tham gia nghiên cứu, cơng tác Việt Nam để phục vụ việc phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng Quán triệt tư tưởng chủ động phòng ngừa, tích cực cơng với phương châm “giữ vững bên chính" cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tê, an ninh văn hóa, tư tưởng GV: Cơ sở khoa học tư tưởng xuất phát từ tư tưởng đạo chiến lược Đảng Nhà nước ta nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an tồn xã hội Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng nội dung quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia nên cần tuân theo tư tưởng đạo chung Bên cạnh đặc điểm, tính chất đối tượng bảo vệ công tác bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng máy Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức trị, trị xã hội hệ thống trị, ổn định phát triển kinh tế, văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Chính mà yêu cầu phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hệ thống trị, cho q trình phát triển kinh tế, xã hội đất nước, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa nên công tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng phải nhấn mạnh u cầu phòng ngừa, giữ vững bên Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 21 Các vấn đề trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng mục tiêu số mà lực thù địch loại tội phạm tập trung tiến hành hoạt động phá hoại tiến tới làm thay đổi thể chế trị, chế độ kinh tế nước Xử lý vấn đề an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng ln nhạy cảm, dễ bị phần tử xấu lợi dụng để vu cáo, xuyên tạc, gây rối, làm uy tín trị Đảng Nhà nước, u cầu giữ vững bên đặt lên hàng đầu Thực tiễn cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng năm qua chứng minh tính đắn tư tưởng chủ động phòng ngừa, chủ động cơng lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Chũng nhờ qn triệt tốt quan điểm đạo mà năm qua tình hình an ninh trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, việc nhấn mạnh yêu cầu giữ vững bên hồn tồn phù hợp với thực tế cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Để quán triệt quan điểm này, trước hết quan an ninh tổ chức tốt cơng tác nắm tình hình coi trọng tình hình theo chiều rộng chiều sâu, nắm tình hình từ xa Chú trọng phát huy tác dụng hiệu biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu xây dựng sử dụng lực lượng bí mật, biện pháp trinh sát kỹ thuật, công tác nghiệp vụ khác nhằm phát kịp thời âm mưu hoạt động lực thù địch phá hoại an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng Tích cực triển khai lực lượng, phương tiện biện pháp để phòng ngừa thường xuyên, phòng ngừa từ chưa có dấu hiệu hoạt động xâm phạm an ninh nội Cơ quan an ninh chủ động tham mưu, hướng dẫn quan ban ngành, đơn vị chủ quản làm tốt cơng tác phòng ngừa chung, phòng ngừa từ xa địa bàn, mục tiêu bảo vệ Chủ động làm tốt cơng tác rà sốt trị nội bộ, xây dựng nội sạch, vững mạnh, khắc phục sơ hở thiếu sót mà lực thù địch loại tội phạm lợi dụng để phá hoại an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Cơ quan an ninh chủ động xây dựng tổ chức thực phương án phản gián, phương án bảo vệ toàn diện địa bàn, mục tiêu trọng điểm Tạo trận phòng ngừa liên hồn gồm phòng ngừa chung phòng ngừa nghiệp vụ Khi xử lý vụ việc, tượng liên quan đến an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng phải cương quyết, với phương châm phải đảm bảo ổn định trị giữ vững đồn kết nội bộ, khơng để lực thù địch lợi dụng chống lại ta Đồng thời biện pháp hạn chế đến mức thấp thiệt hại tác động xấu trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng Trong trình thực đối sách với đối tượng nội không tuỳ tiện mà phải ý phân loại kẻ cầm đầu tích cực chống số lừng chừng, dao động, phải lấy công trị để cảm hố, giáo dục lơi kéo họ phía ta Trong xử lý đối tượng xâm phạm an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng cần thận trọng, tăng cường đối thoại, tùy trường hợp cụ thể tiến hành bắt giữ, Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 22 xử lý công khai trước pháp luật Đối với số đối tượng nội gián, tội phạm kinh tế, tham nhũng phải tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ để xử lý trước pháp luật Bảo vệ an ninh trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trách nhiệm cấp uỷ đảng, thủ trưởng quan, đơn vị , lực lượng an ninh thực nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu, hướng dẫn GV: Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng ln gắn với nhiệm vụ trị ngành, quan, tổ chức nên cần phải thực nguyên tắc Đảng lãnh đạo, thủ trưởng quản lý Tiến hành công việc quan an ninh không tùy tiện, làm thay mà phải tôn trọng quan chủ quản phụ thuộc vào quan chủ quản Trách nhiệm vấn đề quan, ban, ngành thuộc cấp ủy, thủ trưởng quan, ban, ngành Cơ quan an ninh với vai trò tham mưu, hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh trị nội quan Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng phải phải thực nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực theo quy định pháp luật Mỗi ngành, quan, tổ chức phải thực theo chức trách mình, có quyền định vận mệnh quan, đơn vị mình, quan an ninh thức chức nhiệm vụ với vai trò làm tham mưu, hướng dẫn bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng; thực chức quản lý nhà nước an ninh quốc gia lĩnh vực trực tiếp đấu tranh phòng chống loại tội phạm xảy lĩnh vực Để quán triệt quan điểm trước hết quan an ninh cần nắm vững quy định pháp luật chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành, cấp, quy định Đảng công tác phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên để phối hợp, hướng dẫn thực Cơ quan an ninh cần tổ chức công tác tuyên truyền vận động làm cho cấp ủy, thủ trưởng quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên quan, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ để thực nhiệm vụ tạo điều kiện phối hợp với quan an ninh cơng tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Coi trọng công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc địa bàn, lĩnh vực Phát huy tính chủ động sáng tạo cán bộ, đảng viên quan, tổ chức, doanh nghiệp quần chúng nhân dân xung quanh địa bàn, mục tiêu có liên quan Cơ quan an ninh cần ý xây dựng mối quan hệ phối hợp quan an ninh với quan, ban, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi trình thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị nội Coi trọng công tác tham mưu, hướng dẫn cho cấp uỷ đảng, thủ trưởng quan, tổ chức cơng tác giữ gìn an ninh trị trật tự xã hội Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 23 Bước 4: Hệ thống CÂU HỎI THẢO LUẬN Đồng chí nêu tư tưởng, quan điểm Đảng bảo vệ anh ninh trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng? Liên hệ địa phương, đơn vị đồng chí? DUYỆT GIÁO ÁN NGƯỜI SOẠN Nguyễn Mạnh Thành GV Trung tâm bồi dưỡng trị Người soạn: Nguyễn Mạnh Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị 24 ... Thành-Trung tâm bồi dưỡng trị ` GV: Đối tượng công tác bảo vệ an ninh trị bao gồm đối tượng bảo vệ đối tượng đấu tranh Đối tượng công tác bảo vệ an ninh trị: Phần ghi: Đối tượng bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin,... lực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng Trong kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế phát sinh nhiều nguy đe dọa an ninh quốc gia nói chung, an. .. nước ta nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an tồn xã hội Bảo vệ an ninh trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng nội dung quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia nên cần tuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4, Bài giảng quốc phòng an ninh đối tượng 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay