Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019

4 50 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:03

Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019 UBND HUYỆN THANH OAI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 07/KH-PGDĐT Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trường mầm non Mỹ Hưng Thực Công văn số 453/KH-UBND, ngày 28/12/2018 UBND huyện tổ chức Tết trồng Xuân Kỷ Hợi-năm 2019; Kế hoạch số 32/KHPGDĐT ngày 16/01/2019 Phòng GD&ĐT Thanh Oai Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trường sau: I Mục đích, yêu cầu Mục đích Phát huy truyền thống tốt đẹp nhân dân phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường xây dựng Thủ đô “Xanh, Sạch, Đẹp” Nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh tồn trường vai trò, tác dụng, giá trị công tác trồng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu Yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường triển khai đồng bộ, hiệu công tác tuyên truyền phong trào “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng, không phô trương, lãng phí, hình thức; có tham gia tích cực cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nhà trường, từ làm thay đổi cách sâu sắc, toàn diện nhận thức, thái độ, hành vi môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường II Nội dung Cơng tác tun truyền, giáo dục - Hình thức: Thực tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, buổi họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ I, hoạt động vui chơi, học tập trẻ hàng ngày có nội dung liên quan Sử dụng hệ thống thơng tin đại chúng ngồi nhà trường đài phát thanh, tập san, bảng tin, panô, băng zôn, cờ phướn, hiệu… - Thông điệp truyền thông “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với hiệu sau: "Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; "Mùa xuân Tết trồng cây, làm cho Đất nước ngày Xn”; “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”; “Mừng Đảng, mừng Xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu”; “Trồng thêm xanh thêm hành động bảo vệ môi trường”;… Đối với Ban giám hiệu cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn vào tình hình thực tiễn nhà trường, xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với quyền địa phương tổ chức có hiệu cơng tác trồng đầu xuân Kỷ Hợi cụ thể: - Phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc, bảo vệ loại xanh nhà trường địa phương Chuẩn bị tốt điều kiện, phương tiện cho công tác trồng đầu xuân đơn vị, góp phần bảo vệ cải thiện mơi trường sinh thái phù hợp cảnh quan, điều kiện tự nhiên, đảm bảo trồng sống Một số chủng loại trồng như: + Cây lấy gỗ: Lim xanh, Thông, Lát hoa, Trám, Sao đen, + Cây bóng mát: Muồng, Sấu, Phượng, Bằng lăng, Long não, (Các bóng mát quy định Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 UBND Thành phố) + Cây ăn quả: Bưởi, Nhãn, Xồi, Mít, + Cây cảnh, hoa: Lộc vừng, Dạ yến thảo, Hoa giấy, Hoa hồng, Hoa mười giờ, Hoa tóc tiên, Hoa lan, Hoa ban, - Nhà trường có phương án quản lý chặt chẽ số lượng trồng khuôn viên, tổ chức phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào chăm sóc, bảo vệ xanh nhà trường địa phương Thời gian thực hiện: - Tổ chức Lễ phát động đơn vị: ngày 12/02/2019 - Thời gian tổ chức trồng hoàn thành trước ngày 06/3/2019 - Tiếp tục triển khai trồng kéo dài vụ Xuân (từ tháng 24/2019) vụ Thu (từ tháng 8-10/2019) Kinh phí tổ chức: - Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục đào tạo năm 2019 đơn vị - Sử dụng kinh phí từ nguồn thu hợp pháp khác Chế độ thông tin báo cáo: Xây dựng kế hoạch thực gửi Phòng GD&ĐT trước ngày 23/01/2019 theo địa email: vanthuphonggdto@gmail.com Báo cáo, thống số lượng trồng phòng GD&ĐT theo mẫu (phụ lục đính kèm) sau tổ chức trồng đơn vị Trên Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trường mầm non Mỹ Hưng Nhà trường yêu cầu CB,GV,NV toàn trường thực nghiêm túc kế hoạch đề Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT Oai (để b/c); - CB,GV,NV toàn trường (để t/h); - Lưu: VT./ Nhữ Thị Thủy PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày tháng năm 2019 BÁO CÁO Kết thực “Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019 TT Chủng loại Nhóm lấy gỗ Nhóm bóng mát Nhóm ăn Nhóm hoa, cảnh Số lượng có Lãnh đạo xác nhận Số lượng trồng năm 2019 Người lập Nhữ Thị Thủy Nguyễn Thị Mai ... thông Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với hiệu sau: "Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ; "Mùa xuân Tết trồng cây, làm cho Đất nước ngày Xn”; “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, ... tháng năm 2019 BÁO CÁO Kết thực Tết trồng đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 TT Chủng loại Nhóm lấy gỗ Nhóm bóng mát Nhóm ăn Nhóm hoa, cảnh Số lượng có Lãnh đạo xác nhận Số lượng trồng năm. .. 23/01 /2019 theo địa email: vanthuphonggdto@gmail.com Báo cáo, thống kê số lượng trồng phòng GD&ĐT theo mẫu (phụ lục đính kèm) sau tổ chức trồng ơn vị Trên Kế hoạch tổ chức phong trào Tết trồng đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019, Kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay