Kiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệm

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:02

Kiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệmKiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệm Tiết 36: KIỂM TRA HỌC I I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Kiểm tra kiến thức học sinh học học I 2.Kĩ năng: Rèn nhận biết phản ứng hóa học chất ,kĩ làm tập, tính tốn hóa học 3.Giáo dục đức tính trung thực ,cẩn thận ,chính xác ,kỉ luật ,sáng tạo Phát triển lực: Rèn lực tư duy, giải vấn đề, vận dụng kiến thức hóa học vào sống II Ma trận : Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cộng cao TNK T TNK T TNK T TNK T Q L Q L Q L Q L Chủ đề: Tính chất Xác định Tính khối Tính C% Các hợp hóa học phản ứng lượng dung dịch chất vô hợp chất vơ xảy thể tích thu cơ.Điều hợp chất sau phản kiện phản chất phản ứng ứng.Xác ứng trao định CTHH đổi Số câu 4 1 9TN,1TL Số điểm 1,4 1,4 0,35 4,15 Chủ đề: Tính chất Xác định Viết Kim loại hóa học phản ứng PTHH theo kim xảy dựa dãy biến loại.Dãy vào ý nghĩa đổi hoạt động dãy hóa học HĐHH của kim kim loại loại Số câu 5TN,1TL Số điểm 0,7 1,05 Chủ đề: Tính Viết PTHH Tính khối Clo,cacbo chất,ứng Cl2 ,C, lượng n dụng CO, CO2 chất clo,cacbon với phản chất khác ứng C Số câu 2 Số điểm 0,7 0,7 0,7 Tổng 2,8 3,15 3,05 20TN,2TL 10d III Đề ra: Phần 1.Trắc nghiệm: Câu 1, Điều kiện sau điều kiện phản ứng trao đổi? A, Các chất sản phẩm tan B, chất sản phẩm phải có chất kết tủa chất khí C, chất sản phẩm phải có chất kết tủa chất khí,phản ứng trung hòa D, sản phẩm có chất kết tủa Câu 2, Cho 20 g NaOH vào dd HCl dư Khối lượng muối NaCl thu là: A, 30 g B, 29,5 g C, 29,25 g D, 29 g Câu 3,NaOH phản ứng với chất dãy sau đây? A, CO2 , H2SO4 B,CO2, Ba(OH)2 C, H2SO4 ,CuO D, CuO, HCl Câu 4, DD H2SO4 lỗng có tính chất sau đây? A,Đổi màu quỳ tím thành đỏ B, Tác dụng với bazo C, Tác dụng với kim loại Fe D,Cả tính chất Câu 5,CuO phản ứng với dãy sau đây? A, HCl, NaOH B, H2SO4 ,Ba(OH)2 C, HCl , H2SO4 D, HCl, Ba(OH)2 Câu 6, Dãy sau xếp theo thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần? A, Fe, Cu, Al B, Ag ,Cu , Al C, Al, Fe , Mg D, Mg, Al , Fe Câu 7,Cho chất sau: NaOH, CuSO4 , HCl, BaCl2 Số cặp chất xảy phản ứng hóa học là: A, B, C, D, Câu 8, PTHH viết sai: A, 2Al +3Cl2 2 AlCl3 B, CO +CuO  Cu + CO2 C, CO2 + NaOH  NaHCO3 D, Fe + Cl2  FeCl2 Câu 9, Ba(OH)2 phản ứng với dãy sau đây? A, H2SO4 , Na2SO4 B, HCl , NaCl C, H2SO4 ,NaCl D, NaOH ,HCl Câu 10,Ghép cột A với cột B Cột A Cột B 1,Na2O a, Tác dụng với HCl, H2SO4 2,Fe2O3 b,Tác dụng với HCl, H2O, CO2 3, CO2 c,Tác dụng với NaOH, H2O, Na2O Câu 11, Cacbon có tính chất sau đây? A, Hấp phụ B, Tác dụng với oxi C, Tác dụng với oxit kim loại D,Cả tính chất Câu 12,Điền chất thích hợp vào phản ứng: ……… + H2O điện phân dung dịch có màng ngăn xốp NaOH + ……+ H2 A,NaCl, O2 B, BaCl2 , Cl2 C, NaCl, Cl2 D, BaCl2,O2 Câu 13 :Kim loại có tính chất hóa học nào? A, Phản ứng với phi kim,ddaxit, dd muối B,Phản ứng với oxi,ddaxit, dd muối C,Phản ứng với phi kim,ddbazo, dd muối D,Phản ứng với oxi,ddaxit, ddbazo Câu14: Kim loại Na phản ứng với oxi tạo sản phẩm : A, Bazo B, Oxitbazo, C, Oxitaxit D, Axit Câu15 : Do đâu người ta nói: ‘CO2 nguyên nhân gây mưa axit’ ? A,CO2 +H2O AgNO3 dư 1,2- 0,5.2 = 0,2 mol mddA = 104 + 400 – mAgCl= 360,5g C% AgNO3 =(0,2.170/360,5).100% = 9.43% C% Ba(NO3)2 = (0,5 261/360,5) 100% = 36,2 % ... ứng v i oxi,ddaxit, dd mu i C,Phản ứng v i phi kim,ddbazo, dd mu i D,Phản ứng v i oxi,ddaxit, ddbazo Câu14: Kim lo i Na phản ứng v i oxi tạo sản phẩm : A, Bazo B, Oxitbazo, C, Oxitaxit D, Axit Câu15... H2O i n phân dung dịch có màng ngăn xốp NaOH + ……+ H2 A,NaCl, O2 B, BaCl2 , Cl2 C, NaCl, Cl2 D, BaCl2,O2 Câu 13 :Kim lo i có tính chất hóa học nào? A, Phản ứng v i phi kim,ddaxit, dd mu i B,Phản... b,Tác dụng v i HCl, H2O, CO2 3, CO2 c,Tác dụng v i NaOH, H2O, Na2O Câu 11, Cacbon có tính chất sau đây? A, Hấp phụ B, Tác dụng v i oxi C, Tác dụng v i oxit kim lo i D,Cả tính chất Câu 12, i n chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệm, Kiểm tra học kì I hóa 9 70% trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay