Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11

25 26 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 00:55

Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11 CÂU HỎI ÔN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - SINH HỌC 11 (Nguồn: sưu tầm) A CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Câu 1: Chứng minh cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Câu 2: Nêu điểm khác biệt đường thoát nước qua lá? Tại thoát nước qua vừa tai hoạ tất yếu? Câu a Tại nói q trình hấp thụ nước khoáng liên quan chặt chẽ với q trình hơ hấp rễ? b Nêu ứng dụng mối quan hệ hô hấp dinh dưỡng khống trồng trọt giúp rễ hơ hấp tốt hơn? Câu 4: Đặc điểm giải phẫu phù hợp với chức quang hợp? Câu 5: Đặc điểm giải phẫu phù hợp với chức quang hợp? Câu 6: Việc tách chiết sắc tố từ dựa nguyên tắc nào? Nêu bước tách chiết sắc tố? Câu 7: Đặc điểm cấu tạo rễ liên quan đến đường hấp thụ nước từ đất vào rễ nào? Câu 8: a Nêu điểm khác biệt rõ nét quang hợp thực vật C4 thực vật CAM b Hô hấp sáng xảy điều kiện trình tự diễn qua bào quan nào? Câu 9: a Tại phải có trình khử nitrat cây? b Nồng độ NH3 cao có ảnh hưởng cho cây? Cây khắc phục điều sao? Câu 10: Cho sơ đồ chu trình cố định CO2 pha tối ngơ: Axit malic -> CO2 CO2 -> Axit ôxalô axêtic -> Axit malic Chu trình Canvin-Benson Phơtpho enol piruvat Axit piruvic (1) (2) (3) Cho biết tên chu trình trên? Các giai đoạn (1), (2), (3) diễn vị trí nào? ATP sử dụng giai đoạn chu trình trên? Câu 11: Hệ số hơ hấp gì? Tính hệ số hơ hấp axit stêaric (C 18H36O2)? Ý nghĩa nghiên cứu hệ số hô hấp? Câu 12: a Tại phải có q trình khử nitrat cây? b Nồng độ NH3 cao có ảnh hưởng cho cây? Cây khắc phục điều sao? Câu 13: a Tại nói: “Chu trình Canvin xảy loại thực vật”? b Một bà nội trợ đặt túi tủ lạnh, túi bà để quên bàn Vài ngày sau, lấy ăn bà thấy để tủ lạnh ăn so với để quên mặt bàn Hãy giải thích tượng trên? Câu 14: Người ta bố trí thí nghiệm sau: Dùng miếng giấy lọc tẩm côban clorua sấy khơ (có màu xanh da trời) đặt đối xứng qua mặt Sau dùng cặp gỗ cặp nhựa kẹp ép mảnh kính vào miếng giấy mặt tạo thành hệ thống kín Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng diện tích giấy có màu hồng mặt mặt Sau 15 phút thu kết ghi bảng sau: Tên Diện tích chuyển màu giấy cơban clorua (cm2) Mặt Mặt Cây thược dược 11 Cây đoạn Cây thường xuân 3,7 Em rút nhận xét, kết luận giải thích thí nghiệm Câu 15: Một thí nghiệm với lục lạp tách riêng thực sau: Đầu tiên, lục lạp ngâm dung dịch axit có pH = xoang tilacôit đạt pH = 4, lục lạp chuyển sang dung dịch kiềm có pH = Đưa lục lạp vào tối lục lạp có tạo ATP khơng? Phân tử ATP hình thành bên hay bên ngồi màng tilacơit? Giải thích? Câu 16: Mơ tả quy trình làm thí nghiệm phát hơ hấp qua hút khí ôxi? Nêu kết quả, giải thích tượng? Câu 17: Để phân biệt thực vật C3 C4 người ta làm thí nghiệm sau: TN1: Đưa vào chng thủy tinh kín chiếu sáng liên tục TN2: Trồng nhà kín điều chỉnh nồng độ O2 TN3: Đo cường độ quang hợp điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao (mgCO2/dm2lá.giờ) Hãy phân tích ngun tắc thí nghiệm nói Câu 18: a) Trong lực tham gia trực tiếp vào q trình vận chuyển nước cây, lực đóng vai trò chủ yếu? Vì sao? b) Q trình trao đổi nước thực vật CAM có đặc điểm độc đáo gì? Đặc điểm dẫn tới khác nhu cầu nước thực vật CAM nhóm thực vật khác nào? Câu 19: a) Viết sơ đồ tóm tắt q trình chuyển hóa nitrat đất (amoni => nitrit => nitrat) tác dụng vi sinh vật? b) Đất có pH axít hàm lượng chất dinh dưỡng đất nào? Giải thích Nêu tên số biện pháp làm tăng độ màu mỡ đất đất có pH axít? Câu 20: Để tổng hợp phân tử glucơzơ quang hợp thực vật C 3, C4 thực vật CAM cần tới phân tử ATP? Số lượng ATP khác nhóm thực vật dùng nào? Câu 21: a) Những nhóm sinh vật có khả cố định nitơ khơng khí? Vì chúng có khả đó? b) Vai trò nitơ đời sống xanh? Hãy nêu nguồn nitơ chủ yếu cung cấp cho cây? c) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ q trình hơ hấp với q trình dinh dưỡng khoáng trao đổi nitơ Con người vận dụng hiểu biết mối quan hệ vào thực tiễn trồng trọt nào? Câu 22: a) Điểm bù ánh sáng gì? Có thể sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định ưa bóng ưa sáng khơng? Giải thích b) Mặc dù diện tích lỗ khí tồn khí khổng gần 1% diện tích lá, lượng nước khỏi khí khổng lại lớn lượng nước thoát qua bề mặt nhiều lần Tại vậy? c) Tương quan tỷ lệ phitohoocmon sau có ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic Câu 23: a Tại tượng ứ giọt xảy thân bụi thân thảo? Nêu thí nghiệm chứng minh có tượng ứ giọt? b Vì bị hạn hàm lượng axit abxixic tăng? Câu 24: a Khi quan sát ruộng bị thiếu nguyên tố khoáng người ta nhận thấy có hai nguyên tố mà thiếu hai nguyên tố có biểu hiện: vàng, vàng đỉnh lá, sau héo rụng, hoa giảm Đó hai nguyên tố nào? Nêu cách kiểm tra thiếu hụt nguyên tố đó? b Mối quan hệ ngun tố phơtpho trồng nào? (Dạng hấp thụ vai trò, triệu chứng thiếu) Vì bón phân lân cho người ta thường đào thành rãnh quanh gốc? Câu 25: Sự đồng hóa cácbon quang hợp loài thực vật CAM thể đặc điểm thích nghi với mơi trường sống nào? Câu 26: Vì mơ thực vật diễn q trình khử nitrat? Thực vật có đặc điểm thích nghi việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc? Câu 27: Vào ngày nắng nóng, tế bào lỗ khí kiểm soát tốc độ nước nào? Tại tượng lại vừa có lợi, vừa có hại cho trồng? Câu 28: Vì vùng đất tơi xốp, nhiều mùn trồng lại xanh tốt? Câu 29: a Tại hơ hấp sáng, thực vật C4 có suất cao thực vật CAM có suất thấp hơn? b Có ý kiến cho rằng: Các rong màu đỏ sống mức nước sâu Nhận định có khơng? Vì sao? Câu 30: a Ở thực vật phân giải kị khí xảy trường hợp nào? Có chế để thực vật tồn điều kiện thiếu oxi tạm thời khơng? b Vì số thực vật vùng đầm lầy có khả sống môi trường thường xuyên thiếu oxi? Câu 31: Hãy thiết kế thí nghiệm chứng minh: Hơ hấp q trình tỏa nhiệt mạnh giải thích sao? Câu 32: Trình bày đặc điểm cấu rễ thích nghi với chức hút nước muối khống? Tại nói: Thốt nước tai họa tất yếu cây? Tại tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo? Câu 33 Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết? Tại trình hấp thụ nước khống liên quan chặt chẽ với q trình hô hấp rễ? Câu 34: Các câu sau hay sai Giải thích? 1- Hơ hấp tế bào có ba giai đoạn Mỗi giai đoạn giải phóng ATP giai đoạn đường phân giải phóng nhiều ATP 2- Trong pha tối quang hợp, với tham gia ATP tạo từ pha sáng, CO2 bị khử thành sản phẩm hữu 3- Bên cạnh quang hợp, hóa tổng hợp đường đồng hóa cacbon tìm thấy vi khuẩn tự dưỡng vi khuẩn lam 4- Hô hấp tế bào trình chuyển lượng nguyên liệu hữu thành lượng ATP Câu 35: a Lơng hút có đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức hút nước? b Số lượng lông hút thay đổi điều kiện nào? Câu 36: Các chứng khả hút đẩy nước cách chủ động hệ rễ ntn? Trong canh tác để hút nước dễ dàng cần ý biện pháp kỹ thuật nào? Câu 37: Trình bày đường hấp thụ nước rễ? Đặc điểm chúng? Vai trò vòng đai Caspari Câu 38: a Tại biện pháp bảo quản nơng sản, thực phẩm, rau nhằm mục đích giảm thiểu cường độ hơ hấp b Có nên giảm cường độ hơ hấp đến khơng? Vì sao? Câu 39: So sánh quang hợp nhóm thực vât C3, C4 CAM Câu 40: a Hình mô tả sơ đồ cắt ngang cây: Hãy xếp vị trí từ đến theo thứ tự tăng dần nước Giải thích lại xếp b Khi quan sát ruộng bị thiếu nguyên tố khoáng người ta nhận thấy có nguyên tố mà thiếu nguyên tố có biểu hiện: vàng, vàng đỉnh lá, sau héo rụng, sinh trưởng rễ bị giảm sút, hoa giảm, còi cọc Đó ngun tố nào? Nêu cách kiểm tra thiếu hụt nguyên tố Câu 41: a Để tổng hợp phân tử glucozo, thực vật C CAM cần ATP? Giải thích lại có khác số lượng ATP tổng hợp glucozo nhóm thực vật b Khi chiếu sáng với cường độ thấp vào loài A, B C trồng nhà kính, người ta nhận thấy A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, B lượng CO2 hấp thụ nhiều lượng CO2 thải ra, C lượng CO hấp thụ lượng CO thải Chỉ tiêu sinh lý ánh sáng dùng để xếp loại nhóm này? Giải thích Câu 42: a Chứng minh q trình trao đổi khoáng nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào q trình hơ hấp Người ta vận dụng hiểu biết mối quan hệ thực tế trồng trọt nào? b Biểu đồ biểu diễn q trình hơ hấp điều kiện bình thường Đường cong biểu thị cho giai đoạn hô hấp đời sống Giải thích? Em cho biết ứng dụng việc bảo quản sản phẩm nông nghiệp Câu 43: a Mặc dù diện tích lỗ khí tồn khí khổng gần 1% diện tích lá, lượng nước qua khí khổng lại lớn lượng nước thoát qua bề mặt nhiều lần Tại sao? b Có loại lipit tham gia vào cấu trúc màng sinh chất tế bào? Trình bày cấu trúc mối quan hệ loại lipit việc ổn định cấu trúc màng Câu 44: a Pha sáng pha tối xảy đâu lục lạp? Hãy giải thích pha sáng pha tối lại xảy vị trí đó? b Về q trình quang hợp: - Ở thực vật C3, tắt ánh sáng giảm nồng độ CO chất tăng, chất giảm chu trình Canvin? Hãy giải thích - Trong dung dịch ni tảo, tăng nồng độ CO2 bọt khí ơxi lại lên nhiều Hãy giải thích tượng Câu 45: Người ta làm thí nghiệm sau: Đặt thực vật C thực vật C4 (kí hiệu A, B) vào nhà kính chiếu sáng với cường độ thích hợp, cung cấp đầy đủ CO điều chỉnh nồng độ O2 từ đến 21% Tiến hành theo dõi cường độ quang hợp kết thí nghiệm ghi bảng sau: Cường độ quang hợp (mg CO2/dm2/giờ) Hàm lượng O2 Cây A Cây B 21% 25 40 0% 40 40 Em cho biết A, B thuộc thực vật C3 hay thực vật C4? Giải thích Câu 46: Những nhận định sau hay sai? Giải thích Ở rễ, việc kiểm sốt dòng nước khống từ ngồi vào mạch gỗ chênh lệch áp suất thẩm thấu Nồng độ khí cacbơnic thấp nồng độ ôxi mô gây tượng quang hô hấp thực vật C3 Nguyên tố khống có vai trò quan trọng định hoạt động cố định đạm Họ đậu Bo Ở C4, cấu tạo lục lạp tế bào bao bó mạch hồn tồn giống với lục lạp tế bào mơ giậu Câu 47: So sánh q trình quang hợp lúa ngơ?Lồi cho suất sinh học cao hơn? Vì sao? Câu 48: Xác định câu sau hay sai giải thích: a Cây hút nước nước dung dịch đất cao dịch bào rễ b Cây nước độ ẩm khơng khí bão hòa c Các ngun tố khống thiết yếu nguyên tố cần với lượng lớn d Quá trình phóng điện giơng cung cấp lượng NH3 đáng kể cho Câu 49: a Tại nói: “Thốt nước tai họa tất yếu cây” b Tại tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo? Câu 50: Người ta làm thí nghiệm sau: đặt thực vật C thực vật C (kí hiệu A, B) vào nhà kính chiếu sáng với cường độ thích hợp, cung cấp đầy đủ CO điều chỉnh nồng độ O2 từ đến 21% Tiến hành theo dõi cường độ quang hợp kết thí nghiệm ghi bảng sau: Hàm lượng O2 Cường độ quang hợp (mg CO2/dm2/giờ) Cây A Cây B 21% 25 40 0% 40 40 Em cho biết A, B thuộc nhóm thực vật C3 hay thực vật C4? Giải thích Câu 51: a Cây gỗ đỏ sống vườn quốc gia Redwood, California, Mỹ cao 115,6 mét tương đương với tòa nhà 30 tầng Để đưa nước lên tầng, người phải sử dụng hệ thống máy bơm nước đại khơng có máy bơm nước hỗ trợ lấy nước từ đất lên Hãy giải thích thực việc này? b Cứ 1000g nước hấp thụ có 990g bay hơi, 1-2g nước tham gia tạo chất khơ Q trình nước có phải q trình lãng phí nước khơng? Vì sao? Câu 52: a So sánh pha sáng pha tối quang hợp dựa vào đặc điểm sau: vị trí xảy ra, điều kiện, nguyên liệu, sản phẩm vai trò b Cho thực vật sau: Lúa, ngô, dứa Hãy xếp theo thứ tự tăng dần suất sinh học thực vật Trong thực vật trên, thực vật xảy hô hấp sáng? Câu 53: a Điểm bù ánh sáng quang hợp ? Điểm bù ánh sáng ưa sáng ưa bóng khác ? Giải thích b Điểm bù điểm bão hòa CO ? Sự bão hòa CO2 có xảy điều kiện tự nhiên khơng? Điểm bù CO2 tượng quang hô hấp thực vật có liên quan với nào? Giải thích c, Trong hơ hấp thực vật phân biệt hô hấp sáng với hô hấp ti thể Câu 54: a Tại tượng ứ giọt xảy thân bụi thân thảo? Thí nghiệm chứng minh có tượng ứ giọt? b Hãy đường máu hệ tuần hoàn kép thú giải thích hệ tuần hồn thú gọi hệ tuần hoàn kép Câu 55: a Trình bày nguồn cung cấp nitơ cho xanh ? Người ta thường khuyên rằng:"Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay" Hãy giải thích lời khun đó? b Quan sát màu sắc số thấy khơng có màu xanh sống bình thường Giải thích chứng minh quan điểm giải thích mình? Câu 56 Dưới lồi với số đặc điểm hình thái, giải phẫu sinh lí sau: Lồi Đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí I Cây dứa Quá trình cố định CO2 thực vào ban đêm II Cây mía Thực vật C3 III Cây lúa Thực vật C4 Thực vật CAM Có loại lục lạp Q trình cố định CO2 thực vào ban ngày Xẩy hô hấp sáng làm tiêu giảm 30 - 50% sản phẩm quang hợp Lá mọng nước a Hãy xác định tổ hợp đúng: A (I: 2, 5) II: (3, 7) III: (6, 7, 8) B (I: 4, 5) II: (3, 8) III: (2, 5, 6) C (I: 1, 4, 8) II: (3, 5) III: (2, 6, 7) D (I: 1, 4, 7) II: (3, 5) III: (2, 6, 7) b Về q trình quang hợp: Giải thích nồng độ CO2 dung dịch nuôi tảo tăng bọt khí O2 lại lên nhiều hơn? Câu 57 Cho thí nghiệm sau: * Chiết rút sắc tố: Lấy khoảng – 3g tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiền với axêtơn 80% cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết, ta thu hỗn hợp sắc tố màu xanh lục * Tách sắc tố thành phần: Lấy lượng benzen gấp đôi lượng dung dịch vừa chiết, đổ vào bình chiết, lắc để yên Vài phút sau quan sát bình chiết thấy dung dịch màu phân thành hai lớp: Lớp có màu vàng màu carơten hòa tan benzen Lớp có màu xanh lục màu clorophyl hòa tan axêtơn a Vì phải tách chiết sắc tố dung môi hữu ? b Dựa vào nguyên tắc để tách nhóm sắc tố khỏi hỗn hợp ? Câu 58 Theo dõi sản sinh ôxi thải ôxi hoạt động quang hợp C4 theo thay đổi nhiệt độ môi trường, người ta lập đồ thị đây: ml O2/dm2 lá/h A B 10 20 30 Nhiệt độ môi trường (0C) 40 a Hãy cho biết đường cong biểu diễn sản sinh ôxi mô lá, đường cong biểu diễn thải ơxi mơi trường? Vì sao? b Giải thích biến thiên đường cong A đường cong B Câu 59: Cho hình vẽ sau: VK phản nitrat hoá N VK cố định nitơ VK nitrat hố NH4+ Rễ VK amơn hố - Quan sát hình vẽ cho biết: Chú thích từ đến Cho biết điều kiện xảy trình cố định nitơ? Vì vi khuẩn lam cố định nitơ điều kiện sống hiếu khí chúng? Câu 60 Lập bảng so sánh điểm khác pha tối nhóm thực vật C3, C4 thực vật CAM tiêu chí sau: chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố định CO2 đầu tiên, nơi diễn ra, hô hấp sáng, suất sinh học Giải thích buổi trưa nắng gắt, cường độ ánh sáng mạnh cường độ quang hợp lại giảm? Câu 61 Nguyên nhân giúp thực vật C4 CAM khơng có tượng hơ hấp sáng gì? Tại khơng có tượng hơ hấp sáng, thực vật C4 có suất cao thực vật CAM lại có suất thấp? Câu 62 Điểm bù ánh sáng quang hợp gì? Điểm bù ánh sáng ưa sáng ưa bóng khác nào? Giải thích Câu 63: a Vì phải tách chiết sắc tố dung môi hữu cơ? b Dựa vào nguyên tắc để tách nhóm sắc tố khỏi hỗn hợp? Câu 64: a Trình bày nguồn cung cấp nitơ cho xanh? Người ta thường khuyên rằng: "Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay" Hãy giải thích lời khun đó? b Quan sát màu sắc số thấy khơng có màu xanh sống bình thường Giải thích chứng minh quan điểm giải thích mình? Câu 65 Cơ chế đảm bảo cho vận chuyển nước muối khoáng mạch gỗ theo chiều từ rễ lên lá? Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên khơng? Giải thích? Câu 66 Vai trò nước gì? Giải thích tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo? Câu 67: a Vì nói: "Hơ hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3” ? b Biểu đồ biểu diễn q trình hơ hấp điều kiện bình thường Hãy chọn đường cong thích hợp biểu thị cho giai đoạn hô hấp đời sống Giải thích sao? ứng dụng việc bảo quản sản phẩm nông nghiệp nào? Câu 68 a) Vì nitơ xem nguyên tố dinh dưỡng quan trọng xanh ? b) Rễ hấp thụ dạng nitơ ? Tại lại có q trình khử nitrat? c) Thực vật có đặc điểm thích nghi việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc ? Điều có ý nghĩa sinh học thể thực vật ? Câu 69: a- Sự đồng hoá cacbon quang hợp loài thực vật CAM thể đặc điểm thích nghi với mơi trường sống nào? b- Giải thích q trình quang hợp thiếu hay thừa CO làm giảm suất trồng? Câu 70: Vì nông dân lại trồng lạc để cải tạo đất? Câu 71: a Điểm bù ánh sáng quang hợp ? Điểm bù ánh sáng ưa sáng ưa bóng khác ? Giải thích b Điểm bù điểm bão hòa CO gì? Sự bão hòa CO có xảy điều kiện tự nhiên không? Điểm bù CO2 tượng quang hơ hấp thực vật có liên quan với nào? Giải thích Câu 72: Vai trò nước đời sống cây? Câu 73: a Nêu chế hấp thụ khoáng thực vật b Giải thích đất chua lại nghèo dinh dưỡng Câu 74: Hãy trình bày tóm tắt giai đoạn q trình hơ hấp thể thực vật? Câu 75: a Nêu đường nước cây? b Cho bảng số liệu sau: STT Loài thực vật Áp suất thẩm thấu tế bào Rong chó 3,11 atm Bèo hoa dâu 3,45 atm Cây mướp 8,79 atm Cây bắp cải 10,34 atm Cây phi lao 19,27 atm Cây xương rồng 26, 15 atm Từ bảng số liệu rút nhận xét gì? Nêu sở nhận xét Câu 76: a Dư lượng nitrat cao loại rau xanh ảnh hưởng tới sức khoẻ người? b Nêu điều kiện để xảy trình cố định nitơ khí (N2) c Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng đất dẫn đến làm giảm lượng nitơ đất Hãy cho biết quan điểm em Câu 77: a So sánh khác cấu trúc lục lạp mơ giậu lục lạp bao bó mạch thực vật C4 b Người ta tiến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Trồng thực vật C3 thực vật C4 nhà kính điều chỉnh nồng độ oxi - Thí nghiệm 2: Đưa thực vật C3 thực vật C4 vào chuông thuỷ tinh kín chiếu sáng liên tục - Thí nghiệm 3: Đo cường độ quang hợp (mg CO2 / dm2 giờ) thực vật C3 thực vật C4 điều kiện cường độ ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao Dựa vào thí nghiệm trên, phân biệt thực vật C3 C4 không? Câu 78: a So sánh q trình photphorin hóa quang hợp photphorin hóa oxi hóa b Tại thực vật C4 thực vật CAM khơng có hơ hấp sáng? Câu 79 Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết? Hạn sinh sinh lý ? Nguyên nhân dẫn đến hạn sinh sinh lý? Tại tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo? Câu 80 Điều kiện để sinh vật có khả sử dụng trực tiếp nitơ tự khơng khí? Thực vật bậc cao: a Tại sử dụng trực tiếp ni tơ tự khơng khí? b Chúng sử dụng trực tiếp nitơ dạng nào? Tại thiếu ánh sáng kéo dài q trình đồng hố nitơ thực vật bị đình trệ? Câu 81: Viết phương trình tổng quát phản ứng xảy pha sáng, pha tối phương trình tổng hợp hai pha quang hợp? Từ phương trình tổng hợp em rút nhận xét gì? Trong quang hợp, để tổng hợp phân tử glucoza thực vật C cần sử dụng photon ánh sáng ATP NADPH2? Giải thích chất độc làm ức chế trình hoạt động loại enzim xúc tác cho q trình chuyển hố chất chu trình Canvin gây ức chế phản ứng pha sáng? Câu 82: Cơ quan thực trình hơ hấp thực vật gì? Bản chất q trình hơ hấp? Trình bày chế hô hấp với giai đoạn hô hấp tế bào Câu 83: Khi trồng đất có chứa hàm lượng muối vơ cao tốc độ sinh trưởng nào? Giải thích? Câu 84: Tại môi trường thừa hay thiếu ánh sáng làm giảm đồng hoá CO2 xanh? Câu 85: Cho đất có pH axít đất nghèo chất dinh dưỡng a Điều hay sai? Giải thích? b Có biện pháp để làm tăng độ màu mỡ đất? Câu 86: Đồ thị sau biểu diễn thay đổi tốc độ cố định CO thực vật theo cường độ ánh sáng nồng độ CO2 không khí Tốc độ cố định CO2 CO2 300 ppm b CO2 150 ppm a Cường độ ánh sáng Từ sơ đồ em rút nhận xét gì? Câu 87: a Điều kiện xẩy cố định đạm? Trong trình cố định đạm, nguyên tử hiđro NH có nguồn gốc từ chất chất (glucơzơ, NADPH, CH4, H2)? Giải thích? b Ở quang hợp thực vật C4, để tổng hợp 720g glucôzơ cần phơtơn ánh sáng? Câu 88 a Hãy giải thích trồng không cung cấp đầy đủ nguyên tố vi lượng bị giảm suất? b Nêu vai trò số nguyên tố vi lượng sử dụng nông nghiệp Câu 89 a Chức rễ? Trình bày đặc điểm cấu tạo rễ thích nghi với chức hút nước muối khoáng? b Tại nói: Thốt nước tai họa tất yếu cây? Câu 90: a Vì đất chua thường nghèo dinh dưỡng? b Nitơ cung cấp cho cung cấp từ nguồn nào? c Thực vật hơ hấp hiếu khí VSV cộng sinh lại cố định nito điều kiện kị khí Cây khắc phục tượng nào? d Nồng độ NH4+ cao có ảnh hưởng cho cây? Cây khắc phục điều sao? Câu 91 Cho hình vẽ: a Hình vẽ mơ tả cấu trúc nhóm thực vật nào? Giải thích? b Ghi thích cho chữ chữ số hình vẽ c Phân biệt cấu trúc lục lạp tế bào A B Câu 92 a Hệ số hơ hấp gì? Có nhận xét hệ số hô hấp hạt họ lúa hạt hướng dương q trình nảy mầm? b Tính lượng thu giai đoạn trình hơ hấp oxi hóa hết 18g Glucozo? Câu 93 Khi trồng đất có chứa hàm lượng muối vơ cao tốc độ sinh trưởng nào? Giải thích? Cho tế bào thực vật phát triển đầy đủ vào dung dịch Hãy cho biết : a) Khi sức căng trương nước T xuất tăng ? b) Khi T cực đại ? c) Khi T giảm đến O ? Câu 94 Trình bày nguồn cung cấp nitơ cho xanh ? Người ta thường khuyên rằng:"Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay" Hãy giải thích lời khun đó? Quan sát màu sắc số thấy khơng có màu xanh sống bình thường Giải thích chứng minh quan điểm giải thích mình? Câu 95 Vì thực vật C3, chu trình Canvin – Benson khơng cần tham gia trực tiếp ánh sáng không xảy vào ban đêm? Vì thực vật CAM loại bỏ hồn tồn tinh bột lục lạp q trình cố định CO ban đêm khơng tiếp tục xảy ra? Câu 96 Cơ quan thực q trình hơ hấp thực vật gì? Bản chất q trình hơ hấp?Trình bày chế hô hấp với giai đoạn hô hấp tế bào Câu 97 Chú thích vào mũi tên hình vẽ để đường hấp thụ nước từ đất vào đến mạch gỗ Phân tích đường vận chuyển đó? Câu 98 Trong thể thực vật, để hình thành hợp chất chứa nitơ hợp chất thứ cấp khác có tham gia q trình sinh lý nào? Câu 99 Phân biệt đường photphorin hóa vòng photphorin hóa khơng vòng quang hợp? Câu 100 Trình bày lượng hơ hấp thực vật? Câu 101 Chọn phuơng án trả lời giải thích phương án đó? Giả sử bị thiếu vòng đai caspari rễ Cây A khơng có khả cố định nitơ B khơng có khả vận chuyển nước chất khoáng lên C khơng có khả kiểm tra lượng nước chất khống hấp thu D có khả tạo áp suất rễ cao so với khác Câu 102 Các ion nitơ sau hấp thụ vào rễ biến đổi nào? Viết phương trình biến đổi đó? Câu 103 Một thuộc lồi thực vật ẩm sinh mọc đất có nồng độ muối cao, tưới nước bị héo a Cho biết giá trị đo nước là: – atm, - atm – atm Hãy xếp giá trị tương ứng với nước lá, rễ đất? b Để không bị héo sử dụng phương pháp phương pháp sau hiệu nhất, giải thích sao? + Tăng độ ẩm khơng khí + Tưới nước tiếp tục cho + Phủ lớp sáp bề mặt + Đưa vào bóng râm Câu 104 Trong điều kiện nhiệt độ cao, lục lạp lượng ơxi hòa tan cao lượng CO 2, Cây q trình quang hợp khơng giảm Vì sao? Dưa hấu, Ngơ, Lúa nước, Rau cải, Bí ngơ Câu 105 a Vì thực vật C3 chu trình Canvin – Benson khơng cần tham gia trực tiếp ánh sáng không xảy vào ban đêm? b Vì thực vật CAM loại bỏ hồn tồn tinh bột lục lạp q trình cố định CO ban đêm khơng tiếp tục xảy ra? Câu 106 So sánh khác hô hấp sáng hô hấp tối (không cần ánh sáng)? Chỉ tiêu so sánh Hô hấp tối Hô hấp sáng Điều kiện xảy Không cần ánh sáng Cần ánh sáng Chuỗi vận chuyển e ti thể Qua chuỗi vận chuyển e Khơng cần Tạo NH3 Khơng Có Sự phụ thuộc vào [CO2] mơ Khơng Có Hiệu lượng Tạo ATP Tiêu tốn ATP NADH Tạo NADH Tiêu tốn NADH 10 Cường độ hô hấp so với cường 10% (thấp) 25 – 100% (cao) độ quang hợp Loại thực vật Mọi thực vật (C3, C4, CAM) Chỉ thực vật C3 Câu 107: Nước hấp thụ từ đất vào qua rễ theo hai đường : a) Đó hai đường ? b) Nêu đặc điểm lợi bất lợi hai đường đó? c) Hệ rễ khắc phục đặc điểm bất lợi hai đường cách nào? Câu 108: Cho tế bào thực vật phát triển đầy đủ vào dung dịch Hãy cho biết : a Khi sức căng trương nước T xuất tăng ? b Khi T cực đại T cực đại ? c Khi T giảm T giảm đến O ? d Một tưới nước bón phân bình thường.Hãy nêu trường hợp T tăng ? Câu 109 a) Hãy giải thích tồn hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ: nhóm tự nhóm cộng sinh? b) Có ý kiến cho “ Khi chu trình Crep ngừng hoạt động bị ngộ độc NH3” Điều có khơng ?Vì sao? c) Chứng minh mối liên quan chặt chẽ q trình hơ hấp với q trình dinh dưỡng khoáng trao đổi nitơ? d) Người ta vận dụng mối quan hệ thực tiễn trồng trọt Câu 110 Về trình quang hợp: a) Ở thực vật C3, tắt ánh sáng giảm CO2 chất tăng, chất giảm? Giải thích? b) Giải thích nồng độ CO2 dung dịch ni tảo tăng bọt khí O2 lại lên nhiều hơn? Câu 111 Hãy trả lời câu hỏi sau liên quan đến hai nhóm thực vật C3 C4 : a) So sánh khác chúng quan quang hợp b) So sánh khác cấu trúc lục lạp mơ giậu lục lạp bao bó mạch thực vật C4? c) Vì nói hơ hấp sáng gắn liền với thực vật C3 ? Câu 112 a Tại tượng ứ giọt xảy thân bụi thân thảo? Thí nghiệm chứng minh có tượng ứ giọt? b Vì bị hạn hàm lượng axit abxixic tăng? Câu 113 a Khi quán sát ruộng bị thiếu ngun tố khống người ta nhận thấy có ngun tố mà thiếu nguyên tố có biểu hiện: vàng, vàng đỉnh lá, sau héo rụng, hoa giảm Đó nguyên tố nào? Nêu cách kiểm tra thiếu hụt nguyên tố đó? b Mối quan hệ nguyên tố phôtpho trồng nào? (Dạng hấp thụ Vai trò, triệu chứng thiếu) Vì bón phân lân cho người ta thường đào thành rãnh quanh gốc? Câu 114 a Trình bày nguồn cung cấp nitơ cho xanh ? Người ta thường khuyên rằng:"Rau xanh vừa tưới phân đạm xong khơng nên ăn ngay" Hãy giải thích lời khuyên đó? b Quan sát màu sắc số thấy khơng có màu xanh sống bình thường Giải thích chứng minh quan điểm giải thích mình? Câu 115.a Trao đổi nước thực vật CAM có đặc điểm để thích nghi với điều kiện khí hậu khơ nóng? b Nước vận chuyển thân theo đường nào? Động lực giúp dòng nước ion khống di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Câu 116 a Trình bày vai trò nguyên tố N, Mg, Fe hàm lượng diệp lục b Tại người ta thường dùng phân hữu để bón lót cho cây? Câu 117 a Người ta trồng hai lồi thực vật điều kiện khí hậu ơn đới, loài thực vật C3 loài thực vật C4 Giả sử hai lồi thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng điều kiện cho q trình quang hợp tối ưu Lồi thực vật có suất sinh học cao hơn? Giải thích 11 b Tại dựa vào hệ số hô hấp đánh giá tình trạng hơ hấp cây? Câu 118 Trong chế trao đổi nước thực vật Nêu động lực định trình vận chuyển nước a Trong động lực nêu trên, động lực chủ yếu? Vì sao? b Xác định vị trí vòng đai Caspari nêu vai trò c Trên co đường vận chuyển nước từ đất đến khơng khí qua thực vật, cho biết: Thế nước đâu cao nhất, đâu thấp cây, mơi trường? Câu 119 a) Vì nitơ xem nguyên tố dinh dưỡng quan trọng xanh? b) Rễ hấp thụ dạng nitơ ? Tại lại có q trình khử nitrat? c)Thực vật có đặc điểm thích nghi việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc ? Điều có ý nghĩa sinh học thể thực vật ? Câu 120 a Tại phản ứng chu trình Canvin thực không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng khơng thể xảy vào ban đêm? b Cho biết chức lục lạp? - Tại lục lạp thực vật bậc cao có hình bầu dục? - Lục lạp ưa sáng ưa bóng có khác nhau? Câu 121 Hãy giải thích sao: a Khi trời nắng,nhiệt độ cao,gió mạnh,thực vật C3 xảy hô hấp sáng? b Thực vật C4 khơng có hơ hấp sáng? Câu 122 a Trình bày nguồn cung cấp nitơ cho xanh? Người ta thường khuyên rằng: "Rau xanh vừa tưới phân đạm xong khơng nên ăn ngay" Hãy giải thích lời khun đó? b Quan sát màu sắc số thấy khơng có màu xanh sống bình thường Giải thích chứng minh quan điểm giải thích mình? Câu 123 Cơ chế đảm bảo cho vận chuyển nước muối khoáng mạch gỗ theo chiều từ rễ lên lá? Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên khơng? Giải thích? Câu 124 Vai trò nước gì? Giải thích tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo? Câu 125 Việc cày sâu bừa kỹ, xới đất hợp lí có tác dụng hút nước khống trồng? Trình bày chế đóng, mở khí khổng sống cạn Khi dư thừa nitơ thiếu nitơ gây hậu trồng? Câu 126 Nêu ảnh hưởng cường độ thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp Từ rút điều để đảm bảo suất trồng? Câu 127 a Tại phản ứng chu trình Canvin thực khơng trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng khơng thể xảy vào ban đêm? b Cho biết chức lục lạp? - Tại lục lạp thực vật bậc cao có hình bầu dục? - Lục lạp ưa sáng ưa bóng có khác nhau? Câu 128 Hãy giải thích sao: a Khi trời nắng, nhiệt độ cao, gió mạnh, thực vật C3 xảy hơ hấp sáng? a Thực vật C4 khơng có hơ hấp sáng? Câu 129 Q trình cố định nitơ khí quyển: a Vì tồn hai nhóm vi khuẩn cố định nitơ: nhóm tự nhóm cộng sinh? b Người ta nói: Khi chu trình Crep ngừng hoạt động bị ngộ độc NH3 Điều có khơng? Vì sao? c Chứng minh mối liên quan chặt chẽ q trình hơ hấp với q trình dinh dưỡng khống trao đổi nitơ 12 d Người ta vận dụng hiểu biết mối quan hệ thực tiễn trồng trọt nào? Câu 130 Trong trình quang hợp thực vật C4: a Q trình cacboxi hóa xảy đâu? Cấu trúc khác nào? b Nguồn CO2 enzim cacboxi hóa cho q trình cacboxi hóa đó? c Thực vật C4 thực q trình cacboxi hóa điều kiện mơi trường nào? Câu 131 a Nêu khác hơ hấp hiếu khí, kị khí, lên men về: điều kiện, chuỗi chuyền electron, chất nhận H+ electron b Vì nói: Hơ hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3? Câu 132: a Tế bào lơng hút có cấu tạo hoạt động sinh lý phù hợp với chức hấp thụ nước khoáng nào? b Quá trình hút nước tế bào lông hút khác với tế bào động vật điểm nào? Câu 133: Cho vật liệu dụng cụ thí nghiệm sau: tủ ấm, ống nghiệm, lọ axit piruvic, lọ glucozơ, lọ chứa dịch nghiền tế bào, lọ chứa ti thể máy phát CO2 Hãy tiến hành thí nghiệm để chứng minh hơ hấp q trình thải CO2 Giải thích kết thí nghiệm? Câu 134 Điểm bù ánh sáng quang hợp gì? Điểm bù ánh sáng ưa sáng ưa bóng khác nào? Giải thích Câu 135 a Vì phải tách chiết sắc tố dung mơi hữu cơ? b Dựa vào nguyên tắc để tách nhóm sắc tố khỏi hỗn hợp? B CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT Câu 1: Trình bày q trình tiêu hóa cỏ dày trâu bò? Câu 2: a Mơ tả hệ thống ống khí trùng? b Trong hơ hấp, cá xương lấy 80% lượng ôxi nước qua mang Ngoài đặc điểm bề mặt trao đổi khí mà tất lồi sinh vật có, cá xương có đặc điểm làm tăng hiệu trao đổi khí? Câu 3: a Phân biệt đặc điểm hệ tuần hoàn hở hệ tuần hoàn kín? b Người ta làm thí nghiệm cắt rời tim ếch khỏi thể nuôi dung dịch sinh lí quan sát Theo em, tim ếch có đập khơng Giải thích? Câu 4: a Sự tiêu hoá hoá học dày diễn nào? Thức ăn sau tiêu hoá dày chuyển xuống ruột đợt với lượng nhỏ có ý nghĩa gì? b Sự khác tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào? c Phân biệt khái niệm hơ hấp ngồi hơ hấp trong? Câu 5: a Vì tim hoạt động suốt đời mà không mỏi? Nếu tim người phụ nữ đập 60 lần phút, có khối lượng máu tim 120ml vào cuối tâm trương 75 ml cuối tâm thu Lượng máu tim bơm phút người phụ nữ bao nhiêu? b Huyết áp gì? Tại người huyết áp thấp hay bị chóng mặt? c Hệ tuần hồn sâu bọ có chức vận chuyển khí khơng? Tại sao? Câu 6: a Tại bề mặt trao đổi khí chim thú lại lớn lưỡng cư bò sát? b Các loài lưỡng cư ếch, nhái để lẩn trốn kẻ thù ngụp lâu nước Nhờ đâu chúng có khả đó? Điều xảy ta sơn da ếch, từ rút nhận xét gì? Câu 7: a Vì thể động vật đa bào lớn phải có hệ tuần hồn? b Để nâng cao thành tích thi đấu thể dục thể thao, số vận động viên trước thi đấu chọn vùng núi cao làm địa điểm tập luyện Cho biết điều có lợi ích với vận động viên? Câu a Sự điều hòa lượng nước thể phụ thuộc nhân tố chủ yếu nào? b Giải thích tăng giảm nồng độ hoocmon ADH thể bị nhiều mồ hôi lao động nặng uống nhiều nước? Câu 9: a Tại tiêm chủng thường tiêm vào tĩnh mạch? b Tại nhịp tim trẻ sơ sinh có tần số lớn nhiều nhịp tim người trưởng thành? c Tại hô hấp nhân tạo nạn nhân phải nhồi ép lồng ngực thổi khí qua miệng? Câu 10: Nhịp tim loài động vật 25 nhịp/phút Giả sử, thời gian nghỉ tâm nhĩ 2,1giây, tâm thất 1,5 giây Tính tỉ lệ thời gian pha chu kì tim lồi động vật trên? 13 Câu 11: Hãy cho biết câu sau hay sai? Giải thích? a) Thương cho ăn tiết, giết cho ăn gan b) Ruột thú ăn thịt ngắn ruột thú ăn thực vật c) Sâu bướm phá hoại trồng ghê gớm, bướm trưởng thành không gây hại cho trồng Câu 12: Giải thích câu tục ngữ: "Ăn khơng rau nhà giàu chết không kèn trống"? Câu 13: a Khi uống nhiều rượu dẫn đến khát nước nhiều nước qua nước tiểu Giải thích? b Huyết áp gì? Khi huyết áp giảm, ống thận tăng cường tái hấp thu ion gì? Tại sao? Câu 14: Điểm khác cách lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh khơng có bao miêlin Tại xung thần kinh lan truyền sợi thần kinh có bao miêlin lại có đặc điểm vậy? Câu 15: Sự tăng lên nồng độ ion H+ thân nhiệt có ảnh hưởng đến đường cong phân li ôxi - hêmôglobin (HbO 2)? Liên hệ vấn đề với tăng cường hoạt động thể lực thể Câu 16: Q trình nhũ tương hóa lipit dịch mật ruột diễn nào? Một người bị cắt túi mật trình tiêu hóa bị ảnh hưởng nào? Câu 17: Tại nồng độ CO2 máu tăng cao dẫn tới trình trao đổi O2 máu lại tăng nhanh? Câu 18: Một người bị tiêu chảy nặng, lúc mối quan hệ độ quánh máu huyết áp diễn nào? Trong trường hợp này, để đưa huyết áp trạng thái bình thường bác sĩ thường định điều trị cho bệnh nhân cách nào? Giải thích Câu 19: Một người bị tai nạn giao thông 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm Hãy cho biết chế sinh lí chủ yếu thể để làm tăng huyết áp trở lại Câu 20: a) Mạch đập cổ tay có phải máu chảy mạch gây nên hay không? b) Trường hợp làm thay đổi huyết áp vận tốc máu? Giải thích - Đang hoạt động bắp (ví dụ nâng vật nặng) - Sau nín thở lâu - Hít phải khí CO c) Nhận định sau hay sai? Giải thích “Máu tĩnh mạch gan (tĩnh mạch rời gan) có màu đỏ thẫm có chất dinh dưỡng” Câu 21: Nêu đặc điểm mao mạch phù hợp với chức chúng Giải thích bình thường người có chừng 5% tổng số mao mạch ln có máu chảy qua? Câu 22: Một người bị bệnh huyết áp kẹt (huyết áp tâm thu - huyết áp tâm trương = 20 mmHg) Bác sĩ cho biết nguyên nhân huyết áp kẹt hẹp van tổ chim động mạch chủ Tại hẹp van tổ chim gây huyết áp kẹt? Huyết áp kẹt gây nguy hiểm người bệnh? Câu 23: Giải thích động mạch người khơng có van tĩnh mạch phần thể lại có van? Câu 24: Sự hấp thụ sản phẩm tiêu hóa diễn đâu? Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức hấp thụ chất dinh dưỡng? Câu 25: Đối với số động vật hô hấp phổi (cá voi, hải cẩu…), nhờ đặc điểm giúp chúng lặn lâu nước? Câu 26: Hãy cho biết phát biểu sau hay sai giải thích a Máu chảy động mạch luôn máu đỏ tươi giàu O2 b Nhờ đàn hồi thành động mạch mà huyết áp trì tương đối ổn định suốt q trình lưu thơng thể c Người lớn có chu kỳ tim ngắn trẻ em d Tim bò sát có ngăn, máu vận chuyển thể thể máu không pha Câu 27: a Huyết áp loại mạch thấp nhất? Vì sao? b.Vận tốc máu loại mạch nhanh nhất, loại mạch chậm nhất? Nêu tác dụng việc máu chảy nhanh hay hay chảy chậm loại mạch đó? c Nhịp tim người trưởng thành trung bình 78 lần/phút Trong chu kỳ tim, tỉ lệ pha tương ứng 1: 3: Xác định thời gian tâm nhĩ tâm thất nghỉ ngơi Câu 28: a Một người không may bị bệnh phải cắt túi mật, q trình tiêu hóa bị ảnh hưởng nào? 14 b Giải thích lao động bắp nhiều lượng oxi từ máu vào mô nhiều Câu 29: a Tại máu không đông hệ mạch Nêu cách để giữ máu không đông lấy máu khỏi thể người? b Hãy giải thích tượng sau: - Khi thể máu làm thay đổi trình hấp thu Na+ ống lượn xa nephron - Tại bị hở van nhĩ thất (van đóng khơng kín), sức khỏe người bệnh ngày giảm sút Câu 30: a Urê chất thải độc hại, lại có tượng tái hấp thu, đặc biệt dịch lọc ống góp; tỉ lệ urê bị thải loại khoảng 40 – 60% Giải thích b Đối với vận động viên thường xuyên tham gia luyện tập thi đấu pH máu động mạch thay đổi nào? Cơ thể có chế để trì độ pH máu ổn định Câu 31: a Khi tâm thất tim động vật có vú co, áp lực tâm thất trái phải khác Nguyên nhân dẫn đến khác đó? Ý nghĩa tuần hồn máu b Ở mao mạch vòng tuần hồn lớn, nước chất dinh dưỡng bị đẩy khỏi mao mạch, mao mạch phổi lại không Tại sao? c Mỗi lần tâm thu, tâm thất trái tâm thất phải bơm lượng máu Do động mạch bị xơ vữa dẫn đến suy tâm thất trái, kết hiệu suất bơm máu giảm Trong đó, tâm thất phải khoẻ mạnh hoạt động bình thường Tại suy tâm thất trái dẫn đến bệnh phù phổi (ứ đọng nước phổi) tuần hoàn máu ngày suy giảm? Câu 32: a Giải thích tim bơm máu vào động mạch thành đợt máu mạch chảy thành dòng liên tục? b Hai nơron loại A B có nồng độ Na+ dịch ngoại bào khác Nơron B có nồng độ Na+ dịch ngoại bào cao so với nơron A Nếu kích thích hai nơron với kích thích giống độ lớn điện hoạt động xuất hai nơron có giống khơng? Tại sao? c Ở bệnh nhân, tâm thất giãn áp lực tâm nhĩ trái 20 mmHg tâm thất trái mmHg Giải thích Câu 33: Một bệnh nhân bị bệnh huyết áp cao (huyết áp tâm thu 180 mmHg huyết áp tâm trương 105 mmHg) Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân có khối u thận Khối u tiết nhiều renin vào máu Bệnh nhân có thay đổi nồng độ alđôstêron K + máu, lượng Na+ thải theo nước tiểu, thể tích dịch ngoại bào? Giải thích Câu 34: a Vì tim hoạt động suốt đời mà không mỏi? Nếu tim người phụ nữ đập 60 lần phút, khối lượng máu tim cô ta 120ml vào cuối tâm trương 75 ml cuối tâm thu, lượng máu bơm/ phút người phụ nữ bao nhiêu? b Tại động vật có vú nhịp tim thường tỉ lệ nghịch với khối lượng thể? Câu 35: Cho biết độ dài ruột số động vật sau: Trâu, bò 55-60m; heo 22m; chó 7m; cừu 32m a Nhận xét mối liên quan thức ăn với độ dài ruột lồi? b Giải thích ý nghĩa khác đó? Câu 36: Các câu nhận định sai? Giải thích? (1) Cá mè hoa có ruột ngắn cá trắm cỏ (sống ao hồ, đồng ruộng) (2) Hô hấp phổi chim thú hình thức trao đổi khí có hiệu cao hết so với động vật khác (3) Khi bị ngạt thở tim khơng thể đập mạnh nhanh (4) Ở động vật ăn cỏ, nguồn thức ăn chủ yếu xenlulôzơ đảm bảo đủ hàm lượng prôtêin Câu 37: a Khi tâm thất tim động vật có vú co, áp lực tâm thất trái tâm thất phải khác Nguyên nhân dẫn đến khác đó? Nêu ý nghĩa tượng tuần hoàn máu b Cho động vật sau: trai, cua, cá chép, cá hồi, cá heo, chim bồ câu, châu chấu, ếch, người Hãy xếp loài động vật phù hợp với dạng hệ tuần hoàn động vật: (1) Hệ tuần hoàn hở (2) Hệ tuần hoàn đơn (3) Hệ tuần hoàn kép Câu 38: 15 a Em kể tên nêu mục đích số biện pháp bảo quản nông sản an toàn mà em biết b Khi người ăn cơm, q trình tiêu hóa từ khoang miệng đến ruột non diễn nào? Câu 39: a Cho động vật sau: Trai, Cua, cá chép, cá hồi, cá heo, chim bồ câu Hãy xếp loài động vật phù hợp vào dạng hệ tuần hoàn động vật: (1) Hệ tuần hoàn hở (2) Hệ tuần hoàn đơn (3) Hệ tuần hoàn kép b Một học sinh nhận định rằng: “Cá xương trao đổi khí hiệu động vật sống nước” Nhận định hay sai? Hãy giải thích? Câu 40: a Em lấy ví dụ số bệnh tật người cân nội môi? Hãy vận dụng kiến thức sinh học để giải thích câu tục ngữ: “Đời cha ăn mặn, đời khát nước” b Hiện tượng trồng bên cửa sổ cong tượng trinh nữ cụp chạm vào khác nào? Câu 41 Giải thích tượng: a Trên loại đất mặn, loài cây: đước, sú, vẹt phát triển bình thường b Châu chấu có hệ tuần hồn hở hoạt động tích cực Câu 42 Hãy thích từ đến vào sơ đồ q trình tiêu hóa động vật nhai lại Cỏ Câu 43 Những biến đổi sinh lí tuần hồn hơ hấp người chuyển từ đồng lên vùng núi cao sống? Câu 44 Giải thích lấy hết CO2 máu hoạt động hơ hấp, tuần hoàn yếu tế bào mơ lại bị thiếu ơxy? Nếu bạn có sợi dây thần kinh đường kính, dây có bao miêlin dây khơng có bao miêlin Cho biết dây thần kinh tạo điện hoạt động có hiệu lượng hơn? Câu 45 Tại hệ tuần hồn hở thích nghi với động vật hoạt động, trùng hoạt động tích cực lại có hệ tuần hồn hở? Tại động vật có xương sống, cá có hệ tuần hồn đơn chim, thú có hệ tuần hồn kép? Câu 46 Cho bảng nhịp tim thú: Động vật Nhịp tim/ phút Voi 25 – 40 Trâu 40 – 50 Bò 50 – 70 Lợn 60 – 90 Mèo 110 – 130 Chuột 720 – 780 Em cho biết mối liên quan nhịp tim với khối lượng thể? 16 Giải thích lại có khác nhịp tim loài động vật? Câu 47 Tại người bình thường ăn nhiều đường, lượng đường máu giữ tỉ lệ ổn định? Câu 48 Một người bị nôn nhiều lần ngày bị cảm Bệnh nhân không giữ nước thức ăn đưa vào mà nhiều dịch vị Tình trạng gây cân nội môi theo cách nào? Các hệ quan chủ yếu tham gia vào điều chỉnh lại cân hệ quan hoạt động giúp đưa cân nội môi trở lại bình thường? Câu 49: a Trình bày chiều hướng tiến hóa hệ tuần hồn nhóm động vật có xương sống? b Khi huyết áp giảm tăng hoạt động tim hệ mạch thay đổi nào? Câu 50: Cân nội mơi gì? Trình bày chức quan chế trì cân nội mơi? Câu 51 Hãy cho biết phát biểu sau hay sai giải thích? a Máu chảy động mạch luôn máu đỏ tươi giàu oxi b Nhờ đàn hồi thành động mạch mà huyết áp trì tương đối ổn định suốt q trình lưu thơng thể c Người lớn có chu kì tim ngắn trẻ em d Hệ tuần hồn hở thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ Câu 52: Trong thể người có sắc tố hơ hấp mioglơbin hemoglobin (Hb) Cả hai loại sắc tố có khả gắn phân li O2 Dựa vào khả gắn phân li O2 m oglobin Hb giải thích: - Tại thể khơng sử dụng mioglobin mà phải sử dụng Hb vào việc vận chuyển cung cấp oxi cho tất tế bào thể? - Tại vân (cơ xương) không sử dụng Hb mà phải sử dụng mioglobin để dự trữ oxi cho cơ? Câu 53: Hãy đường máu hệ tuần hoàn kép thú giải thích hệ tuần hồn thú gọi hệ tuần hoàn kép Câu 54: Tại nói cá dòng nước chảy chiều gần liên tục qua mang ? Câu 55: a Q trình trao đổi khí trùng diễn nào? Ưu điểm hình thức trao đổi khí đó? b Vì nói hơ hấp chim đạt hiệu cao so với động vật cạn? Câu 56: Nêu định nghĩa nguyên nhân mạch đập? Nêu tiến hoá ý nghĩa tiến hoá tim hệ tuần hoàn Câu 57: Đặc điểm bề mặt trao đổi khí động vật? Động vật có hình thức trao đổi khí chủ yếu nào? Câu 58: Sự tiêu hoá hoá học dày diễn nào? Thức ăn sau tiêu hoá dày chuyển xuống ruột đợt với lượng nhỏ có ý nghĩa gì? Trình bày chế tượng Câu 59: Tại pH trung bình máu dao động giới hạn hẹp: 7,35 - 7,45? Câu 60: Sóng mạch ? Vì sóng mạch có động mạch mà khơng có tĩnh mạch? Câu 61 a Tại người mắc bệnh xơ gan thường đồng thời biểu bệnh máu khó đơng? b Tại enzim pepsin dày phân giải protein thức ăn lại không phân giải protein quan tiêu hóa này? Câu 62 a Phân tích vai trò gan q trình đơng máu động vật có vú người b Trình bày nguyên nhân chế làm xuất triệu chứng vàng da, vàng niêm mạc mắt người? Câu 63: Nồng độ CO2 máu tăng ảnh hưởng đến pH dịch não tủy? Giải thích? Nếu pH máu giảm nhẹ nhịp tim tăng Điều có ý nghĩa gì? Câu 64 a Vận tốc dòng máu, huyết áp khác loại mạch? Vẽ đồ thị thể b Đặc điểm cấu tạo hồng cầu: hình đĩa, lõm hai mặt mang lại lợi gì? Câu 65 a Tại nói: Trao đổi khí Chim hiệu trao đổi khí Thú? b Mơ tả hoạt động trao đổi khí cá xương? Tại vớt cá lên cạn sau thời gian bị chết? Câu 66 Tại pH trung bình máu dao động giới hạn hẹp: 7,35 - 7,45? Mạch đập cổ tay thái dương có phải máu chảy hệ mạch gây nên hay khơng? Giải thích? Câu 67 Tại nói: Trao đổi khí Chim hiệu trao đổi khí Thú? 17 Mơ tả hoạt động trao đổi khí cá xương? Tại vớt cá lên cạn sau thời gian bị chết? Câu 68 Vạch đường phân tử oxi không khí đến tế bào có cánh tay bạn, kể tên cấu trúc gặp đường đó? Câu 69 Ở người, số chế hoạt hóa trường hợp số lượng hồng cầu bị giảm nghiêm trọng Một số quan (bộ phận), chất tiết ra, quan đích đáp ứng sinh học liệt kê danh sách (1-13) Hãy xem điền số thích hợp vào thích hợp bảng Gan Thận 3.Tim Chất Erythropietin Phổi Lách Tủy xương Hoocmon chống nước ADH Renin 10 Các hoocmon sinh dục nam 11 Ađrelanin 12 Tăng tạo hồng cầu 13 Tăng lượng glucozơ máu Tác nhân kích thích Cơ quan, mơ bị kích Chất tiết Cơ quan đích Sự đáp ứng thích sinh học Giảm số lượng hồng cầu (Học sinh kẻ bảng điền số thích hợp vào làm) Câu 70 a Từ đặc điểm hô hấp nhóm động vật: ếch, nhái, bò sát, chim thú hướng tiến hố hệ hơ hấp động vật? b Tại nói chim động vật cạn trao đổi khí có hiệu nhất? Câu 71 a Trình bày cấu tạo tim phù hợp với chức ? b So sánh khác tuần hồn kín tuần hồn hở? Câu 72 Mạch đập cổ tay thái dương có phải máu chảy hệ mạch gây nên hay khơng? Giải thích? Câu 73: Hãy nêu thành phần dịch tụy tiết từ phần ngoại tiết tuyến tuỵ? Vì tripxin xem enzym quan trọng phân giải protein? Câu 74 a) Những nhóm động vật sau thuộc dạng thần kinh nào: thuỷ tức, giun tròn, trùng, cá miệng tròn, hải q, lưỡng cư, bò sát, thân mềm,thỏ, giun đốt b) Nêu đặc điểm cấu tạo dạng thần kinh rút chiều hướng tiến hoá hệ thần kinh Câu 75 a Erythropoietin loại thuốc, người tập thể thao thường dùng loại thuốc này? Dự đoán hậu lâu dài dùng loại thuốc này? b Bệnh nhân với bệnh giảm chức thận thường thiếu máu Mặt khác, Một số người bị u thận lại bị chứng tăng sản hồng cầu mức Giải thích tượng này? Câu 76 a Bệnh nhân mắc chứng bệnh vi khuẩn hoại thư gây nên Bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân cách cho bệnh nhân vào buồng chứa oxi Giải thích sở khoa học việc làm đó? b Giải thích lấy hết CO2 máu hoạt động hơ hấp, tuần hồn yếu tế bào mô lại bị thiếu ôxy ? Câu 77.a Giải thích ruột thú ăn cỏ thường dài ruột thú ăn thịt? b Trong bước thực hành quan sát hoạt động tim ếch, phải tiến hành huỷ tuỷ ếch mà không huỷ não? Câu 78 a Một người thợ cắt gỗ khơng tn thủ an tồn lao động bị lưỡi cưa cắt đứt ngón tay Sau vài nằm ngồi thể khơng cung cấp ơxi, ngón tay bác sĩ phẫu thuật nối lại Tại tế bào ngón tay sống điều kiện thiếu ơxi thời gian dài người khơng thể nhịn thở lâu? b Trình bày đặc điểm chung bề mặt trao đổi khí động vật Câu 79 a Ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, tập tính chúng hầu hết tập tính bẩm sinh? b Trong q trình di cư, động vật định hướng khơng gian nhờ yếu tố nào? Câu 80 a Ở người, vận tốc máu loại mạch chậm nhất? Giải thích b Trình bày vai trò muối mật q trình tiêu hóa thức ăn 18 Câu 81 a Xếp động vật sau vào dạng hệ thần kinh tương ứng: thủy tức, châu chấu, cá chép, ếch, rắn, thỏ, giun đất b Khi trời rét, thấy mơi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm mặc Những phản ứng thuộc loại phản xạ nào? Có phận hệ thần kinh tham gia? Câu 82 a) Tại mang cá thích nghi với hô hấp nước? Tại cạn cá bị chết? b) Côn trùng thực trao đổi khí nào? Câu 83 a) Vì tim hoạt động suốt đời mà khơng mệt mỏi? b) Ưu điểm hệ tuần hồn kín so với tuần hoàn hở? Câu 84: Cảm giác khát xảy nào? Câu 85 a Trình bày chiều hướng tiến hóa hệ tuần hồn nhóm động vật có xương sống? b Khi huyết áp giảm tăng hoạt động tim hệ mạch thay đổi nào? Câu 86 Cân nội mơi gì? Trình bày chức quan chế trì cân nội mơi? Câu 87 Hãy cho biết phát biểu sau hay sai giải thích? a Máu chảy động mạch luôn máu đỏ tươi giàu oxi b Nhờ đàn hồi thành động mạch mà huyết áp trì tương đối ổn định suốt q trình lưu thơng thể c Người lớn có chu kì tim ngắn trẻ em d Hệ tuần hồn hở thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ Câu 88 Hãy trình bày chế điều hòa hoạt động tim mạch huyết áp giảm nồng độ CO2 máu tăng Tại suy tim, xơ vữa mạch máu, máu lại làm thay đổi huyết áp? Câu 89 Hãy nêu hướng tiến hóa tiêu hóa động vật Một người chuyển từ vùng đồng lên sống thời gian vùng núi cao Hãy cho biết thay đổi hoạt động hệ hô hấp, tuần hồn máu xảy thể người Câu 90 a Tại mang cá thích nghi với hơ hấp nước? Tại cạn cá bị chết? b Côn trùng thực trao đổi khí ? Câu 91: Trung khu hô hấp người hoạt động nào? Câu 92 a Tại huyết áp lại giảm dần hệ mạch? b Giải thích biến đổi vận tốc máu hệ mạch Câu 93 a Tại thiếu iôt gây bệnh bướu cổ, thể chịu lạnh kém? b Dậy trẻ em nam nữ tác động hoocmôn nào? C CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT Câu 1: Điểm khác vận động khép lá, xòe phượng vĩ trời tối sáng với vận động khép lá, xòe trinh nữ có va chạm học? Câu 2: a Giải thích thực vật, cắt bỏ phần chiếu ánh sáng từ phía ta không quan sát rõ tượng hướng sáng nữa? b Giải thích chế trinh nữ cụp xuống có va chạm học? Câu 3: a) Mơ tả vận động bắt mồi gọng vó? b) So sánh phản ứng hướng sáng vận động nở hoa cây? Câu 4: a Giải thích thực vật, cắt bỏ phần chiếu ánh sáng từ phía ta không quan sát rõ tượng hướng sáng nữa? b Giải thích chế trinh nữ cụp xuống có va chạm học? Câu Giải thích q trình vận động hướng động vận động cảm ứng lại có khác thời gian phản ứng với yếu tố tác động mơi trường ?Cho ví dụ? Câu Phân biệt hướng động ứng động thực vật Ánh sáng đơn sắc có hiệu vận động theo ánh sáng ? Câu 7: a Giải thích tượng tự vệ trinh nữ? b Mơ tả thí nghiệm chứng minh tính hướng đất (hướng trọng lực) cây? Giải thích kết quan sát Câu 8: Nguyên nhân gây hướng động chế chung hướng động 19 Câu Nguyên nhân gây hướng động chế chung hướng động Phân biệt ứng động với hướng động Vai trò ứng động hướng động thực vật Câu 10: a Phân biệt hướng động ứng động thực vật b Ánh sáng đơn sắc có hiệu vận động theo ánh sáng ? Câu 11: a Ứng động gì? Trình bày kiểu ứng động? b Phân biệt vận động khép – xòe phượng trinh nữ? Câu 12: a) Vận động tự vệ trinh nữ hình thức cảm ứng nào? Giải thích? b) Phân biệt hướng động ứng động ? Câu 13: Phân biệt vận động khép - xòe me trinh nữ Câu 14: Ứng động gì? Gồm dạng nào? Phân biệt kiểu ứng động Thực vật? D CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT Câu 1: Trong mã hóa thơng tin thần kinh thơng tin cường độ kích thích mã hố theo cách nào? Trong lúc nơron nghỉ ngơi, dùng vi điện cực kích thích vào bao miêlin sợi trục vào điểm sợi trục bao miêlin xung thần kinh dẫn truyền nào? Vì sao? Câu 2: Xináp gì? Các thành phần xináp hóa học? Sự khác lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có bao miêlin sợi thần kinh khơng có bao miêlin? Câu 3: a Hãy cho biết sở thần kinh tập tính? b Phân biệt hai hình thức học tập động vật học ngầm học khơn? Câu 4: Trình bày chế truyền tin qua xináp? Tại tin truyền qua xináp theo chiều từ màng trước màng sau mà không theo chiều ngược lại? Câu 5: Các thông tin cường độ kích thích mã hố theo cách nào? Trong lúc nơron nghỉ ngơi, dùng vi điện cực kích thích vào bao miêlin sợi trục vào điểm sợi trục khơng có bao miêlin xung thần kinh dẫn truyền nào? Vì sao? Câu 6: Nêu ứng dụng tập tính động vật đời sống người Câu 7: Giải thích chế truyền tin qua xinap hóa học Tại có xinap điện lẫn xinap hóa học, đại phận xinap động vật lại xinap hóa học ? Câu Sự phân bố ion hai bên màng nơron trạng thái nghỉ nào? Nêu yếu tố giúp trì điện nghỉ Giải thích tượng xung thần kinh truyền cung phản xạ theo chiều? Câu a Một số trơn có khả hoạt động tự động Đó hoạt động khơng cần kích thích bên ngồi Để giải thích khả hoạt động tự động trơn phải dựa vào nững bạn biết điện màng? b Nếu bạn có sợi dây TK đường kính, bị melin hố khơng Vậy dây TK tạo điện hoạt động có hiệu lượng hơn? Câu 10: a) Nêu điểm khác biệt dẫn truyền xung thần kinh sợi trục với dẫn truyền xung thần kinh qua xináp hóa học b) Ở trẻ em, chế độ dinh dưỡng thiếu iốt kéo dài thường có biểu suy dinh dưỡng, trí tuệ chậm phát triển Giải thích c) Ở người, bị tràn dịch màng phổi ngạt thở, dễ dẫn đến tử vong? d) Vì lồi động vật bậc thấp thường hoạt động theo chủ yếu? Câu 11: Giải thích chế truyền tin qua xinap hóa học người động vật Tại có xinap điện lẫn xinap hóa học, đại phận xinap động vật lại xinap hóa học? Câu 12: Nêu giải thích khác dẫn truyền xung thần kinh cung phản xạ sợi trục? Câu 13: Dựa vào đặc điểm cấu tạo dẫn truyền hưng phấn qua xi náp, giải thích tác dụng loại thuốc atropin người dipteric giun ký sinh hệ tiêu hóa lợn Câu 14: a Dựa vào đặc điểm cấu tạo dẫn truyền hưng phấn qua xináp Hãy giải thích tác dụng thuốc atrôpin người 20 b Axêtilcơlin chất trung gian hóa học có chùy xináp nơron đối giao cảm nơron vận động Hãy nêu cách tác động khác axêtilcôlin lên màng sau xináp hai loại nơron ý nghĩa c Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, chất sản sinh não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) dùng làm thuốc giảm đau y tế, thuốc đồng thời gây nghiện Hãy giải thích chế giảm đau chế gây nghiện morphin Câu 15: a Điện nghỉ điện hoạt động nơron trường hợp sau? Câu 16: Trình bày chiều hướng tiến hóa hệ thần kinh động vật? Câu 17: Điện nghỉ điện hoạt động nơron trường hợp sau? Giải thích - Trường hợp 1: Ăn mặn làm tăng nồng độ Na+ dịch ngoại bào - Trường hợp 2: Sử dụng loại thuốc làm bất hoạt kênh K+ Câu 18: a Đặc điểm phản xạ động vật b Khi người lâm vào tình trạng căng thẳng, sợ hãi hay tức giận loại hoocmon tiết ngay? Hoocmon ảnh hưởng đến hoạt động tim ? Câu 19: a Nêu đặc điểm trình truyền tin qua xináp hoá học b Hãy cho biết, dẫn truyền xung thần kinh dây giao cảm đối giao cảm dây thần kinh nhanh hơn? Tại sao? Câu 20 Xinap ? Liệt kê kiểu xinap thành phần cấu tạo nên xinap hoá học? Tại người bị hạ canxi huyết lại bị cảm giác? Chất trung gian hố học có vai trò lan truyền xung động thần kinh qua xinap? Tại atropin lại có khả làm giảm đau người? Câu 21: Người ta kích thích sợi trục nơron ghi đồ thị điện hoạt động sau (A) Giả sử sau tiến hành thí nghiệm độc lập: + TNo 1: Kích thích sợi trục nơron sau làm giảm nồng độ K+ nơron + TNo 2: Kích thích sợi trục nơron sau làm tăng nồng độ K+ nơron + TNo 3: Kích thích sợi trục nơron với cường độ kích thích nhỏ lúc đầu Hãy cho biết, thí nghiệm thí nghiệm nêu gây nên thay đổi từ đồ thị điện hoạt động A (đường cong nét liền) sang đồ thị điện hoạt động B (đường nét đứt quãng) Giải thích sao? Câu 22: a Cơ chế hình thành điện nghỉ? Có nhận xét điện nghỉ tế bào khác nhau? Giải thích? b Phản xạ cảm ứng có giống khác nhau? Có phải tất đối tượng động vật có phản xạ không? Tại sao? Câu 23 Sự khác lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh cung phản xạ? Hãy cho biết, dẫn truyền xung thần kinh dây giao cảm đối giao cảm dây thần kinh nhanh hơn? Tại sao? Câu 24 Sự khác lan truyền xung thần kinh: a sợi thần kinh có bao mielin sợi trục thần kinh khơng có baomielin? b sợi thần kinh cung phản xạ? Câu 25 Đồ thị sau mô tả điện hoạt động nơron: 21 D C A B E Trình bày chiều dịch chuyển ion Na+ K+ qua màng sợi trục nơron giai đoạn: AB, BC, CD DE (Khơng tính đến hoạt động bơm Na-K) E SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT Câu 1: a Hình thức sinh trưởng mầm hai mầm khác nào? b Giải thích giống cà chua có khả sinh êtilen nhiều bình thường gây bất lợi cho việc vận chuyển cà chua xa? Khi thu hoạch cà chua nhà, người ta thường chọn riêng chín để cách xa xanh Việc làm nhằm mục đích gì? Câu 2: a Đa số lồi thực vật khí khổng mở vào ban ngày đóng vào ban đêm Tuy nhiên, số loài thực vật sống điều kiện thiếu nước (cây xương rồng, mọng nước sa mạc ) khí khổng lại đóng vào ban ngày mở đêm Điều có ý nghĩa với chúng Hãy giải thích chế đóng mở khí khổng lồi này? b Khi ta bón loại phân đạm NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 cho đất thời gian dài làm thay đổi đặc tính đất? Giải thích? Câu 3: Các hoocmơn sinh trưởng có tác động đến tính cảm ứng thực vật? Giải thích? Câu 4: Sự hoa cần điều kiện nào? Trong nông nghiệp để thúc đẩy hoa nhiều loại trồng, nhập nội cần ý điều kiện liên quan nào? Câu Hãy cho biết tỉ lệ hai nhóm chất điều hòa sinh trưởng sau điều chỉnh tượng trình sống nào? a) Auxin/Xitokinin b) AAB/Giberelin c) Auxin/Etilen d) Xitokinin/AAB Câu Dựa vào thuyết quang chu kì, giải thích biện pháp xử lí trồng trọt: a Thắp đèn ban đêm vườn trồng hoa cúc vào mùa thu b Thắp đèn ban đêm vườn long vào mùa đông c Bắn pháo hoa ban đêm đồng mía (ở Cu ba) vào mùa đông Câu Tương quan tỷ lệ phitơhoocmơn sau có ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển xanh? - Auxin/Xitôkinin; - Axit Abxixic/Gibêrelin; - Auxin/Êtilen; - Xitôkinin/Axit Abxixic Câu Dựa vào thuyết quang chu kì giải thích biện pháp kĩ thuật sau: a Thắp đèn ban đêm cho vườn hoa cúc vào mùa thu? b Thắp đèn ban đêm vườn Thanh long vào mùa đông? Câu Dựa vào thuyết quang chu kì, giải thích biện pháp xử lí trồng trọt: a Thắp đèn ban đêm vườn trồng hoa cúc vào mùa thu 22 b Thắp đèn ban đêm vườn long vào mùa đông c Bắn pháo hoa ban đêm đồng mía (ở Cu ba) vào mùa đơng Câu 10 a Trình bày đặc điểm chung hoocmơn thực vật b Trình bày ý nghĩa phitơcrơm quang chu kì thực vật Câu 11 Hãy ghép nội dung cột với nội dung cột cho phù hợp Cột Cột Ức chế hạt nảy mầm a Auxin Tạo chồi mô sẹo b Gibêrelin Đóng mở khí khổng c Xitơkinin Hướng động d Axit abxixic Tăng trưởng lóng mầm e Êtilen Kích thích mơ sẹo tạo rễ Phát triển chồi bên Tạo sớm Câu 12 a Tính lượng cần thiết để hình thành phân tử glucoz ánh sáng đỏ ánh sáng xanh tím? b Đối với quang hợp, tia sáng đơn sắc có hiệu ứng quang hố mạnh nhất? Tại sao? Câu 13 a Cho số hạt đậu nảy mầm trọng mùn cưa ướt rây đặt nằm ngang Rễ mọc xuống, thò ngồi rây, sau thời gian cong lại chui vào rây Em giải thích tượng nói Nếu đặt rây nằm nghiêng 45°, rễ phản ứng ? Giải thích? b Có lọ thí nghiệm bịt kín, bên chứa số lượng hạt nhau: lọ đựng hạt nảy mầm, lọ đựng hạt khô Sau thời gian dùng nhiệt kế đo nhiệt độ lọ kết thê nào/ giải thích? Câu 14 Trình bày thí nghiệm chứng minh tác dụng sinh lý ưu đỉnh sinh trưởng auxin tác dụng ngược lại xitokinin hạt đậu nảy mầm ? Câu 15: Cây Thanh long miền Nam nước ta thường hoa, kết từ cuối tháng đến tháng dương lịch Trong năm gần đây, vào khoảng đầu tháng 10 đến cuối tháng năm sau, nông dân số địa phương miền Nam áp dụng biện pháp kĩ thuật “thắp đèn” nhằm kích thích hoa để thu trái vụ Hãy giải thích sở khoa học việc áp dụng biện pháp Câu 16: Ở số loại hạt (ngô, đậu ) người ta thấy rằng, lấy hạt tươi đem ủ nhiệt độ độ ẩm tối ưu hiệu suất nảy mầm khơng đạt 100% Nhưng phơi khơ hạt tươi đó, thời gian sau đem ngâm nước ủ nhiệt độ độ ẩm tối ưu hiệu suất nảy mầm cao hơn, đạt 100% a Giải thích tượng b Nêu cách đơn giản để kiểm chứng giải thích Câu 17: a Tại AAB xem hoocmơn già hóa đồng thời hooc môn “stress” thực vật b Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng ánh sáng đỏ ánh sáng đỏ xa đến nảy mầm hạt Câu 18: Tương quan tỷ lệ phitơhoocmơn sau có ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển xanh? Auxin/Xitơkinin; Axit Abxixic/Gibêrelin; Auxin/Êtilen; Xitơkinin/Axit Abxixic Câu 19: a Có hai khóm lúa A B (cùng giống), chín người ta cắt hết bơng khóm A, sau hai tuần người ta thấy khóm A, bơng xanh Còn khóm B không cắt vàng hết Giải thích b Cắt chồi đỉnh hướng dương, sau bơi axit indol axetic (AIA) lên vết cắt hai Sau thời gian quan sát thấy hai mọc chồi nách Giải thích tượng nêu ý nghĩa biện pháp ngắt sản xuất nông nghiệp Câu 20 Dựa vào thuyết quang chu kì giải thích biện pháp kĩ thuật sau: a Thắp đèn ban đêm cho vườn hoa cúc vào mùa thu? b Thắp đèn ban đêm vườn Thanh long vào mùa đông? Câu 21 Tương quan tỷ lệ phitơhoocmơn sau có ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển xanh? - Auxin/Xitôkinin; 23 - Axit Abxixic/Gibêrelin; - Auxin/Êtilen; - Xitôkinin/Axit Abxixic Câu 22: a Nêu biến đổi xảy q trình chín hạt Vì muốn chín nhanh người ta phải ủ kín? b Nêu kiểu không hạt tạo nên tự nhiên Dựa sở khoa học nào, người ta tạo không hạt Câu 23: Tại có hoa vào mùa hè, có hoa vào mùa đông? ý nghĩa phitôcrôm quang chu kì? Câu 24: Hãy trình bày vai trò ánh sáng đỏ hồng ngoại chiếu bổ sung vào đêm dài tới hoa ngày ngắn ngày dài Câu 25: Giải thích a mùa thu: thắp đèn ruộng hoa cúc b Mùa đông: thắp đèn vườn long Câu 26: Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan sinh trưởng phát triển thực vật? Câu 27: Khi chiếu tia sáng mặt trời qua lăng kính vào sợi tảo dài dung dịch có vi khuẩn hiếu khí, quan sát kính hiển vi, nhận thấy: a Vi khuẩn tập trung hai đầu sợi tảo Hãy giải thích tượng này? b Số lượng vi khuẩn tập trung hai đầu sợi tảo khác rõ rệt Hãy giải thích sao? Câu 28 Bạn cần nhiều lê cho buổi liên hoan chúng xanh Bằng cách cách sau làm cho chúng chín nhanh? Giải thích? + Cho lê vào tối + Cho lê vào tủ lạnh + Cho lê cạnh sổ + Gói lê vào tờ giấy nâu táo chín Câu 29 Thế vận động theo đồng hồ sinh học? Giải thích F SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Câu 1: Trong đồn xiếc có người đàn ơng 30 tuổi Một người lùn 1m linh hoạt nhanh nhẹn, người cao to 2,8m gọi người khổng lồ a) Nguyên nhân gây tượng gì? b) Giải thích chế phát sinh tượng trên? G SINH SẢN Ở THỰC VẬT Câu Nêu ưu điểm nhược điểm phương pháp giâm, chiết cành? Câu Dựa nguyên tắc người ta tạo không hạt? Câu Tại ăn lâu năm người ta thường nhân giống phương pháp chiết cành? Câu Trình bày vai trò hạt hình thành phát triển quả? Từ hiểu biết ứng dụng vào thực tế trồng trọt? Câu a Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào sản xuất giống trồng có ưu điểm gì? Cơ sở khoa học phương pháp này? b Mô tả cấu tạo hoa? Nêu số ưu điểm sinh sản hữu tính? Câu Sinh sản hữu tính ? thực vật có hoa sinh sản hữu tính diễn nào? Trình bày nguồn gốc hạt Câu 7: Nêu ưu nhược điểm sinh sản vơ tính so với sinh sản hữu tính thực vật ? Câu 8: a Chất dinh dưỡng để ống phấn nảy mầm, sinh trưởng phát triển lấy từ đâu? b Trong rừng nhiệt đới có nhiều dây leo quấn quanh gỗ lớn để vươn cao, kết tượng Giải thích chế gây tượng H SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT 24 Câu 1: Ở người nữ, hoocmơn buồng trứng có tác động ngược đến tuyến yên vùng đồi? Vai trò hoocmơn kích dục thai? Câu a Thể vàng gì? Chức thể vàng b Chức thai Câu a Nêu chiều hướng tiến hóa sinh sản hữu tính động vật? b Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron progesteron + ơstrogen tổng hợp) tránh mang thai, sao? Câu a Vì trứng khơng thụ tinh, thể vàng tiêu biến? Điều có ý nghĩa gì? b Vì trứng thụ tinh di chuyển 1/3 đoạn đường ống dẫn trứng mà xảy vị trí khác? Câu Dựa vào biến động nồng độ hoocmôn sinh sản thời kỳ mang thai phụ nữ cho biết : nang trứng khơng chín ,chín khơng rụng khơng có kinh nguyệt thời kỳ phụ nữ mang thai ? Câu 6: HCG tác động lên chu kì kinh nguyệt chu kì buồng trứng người phụ nữ? Dựa sở mà dùng que thử thai nhanh thị trường lại giúp phụ nữ chuẩn đoán có thai sớm hay khơng? Câu 7: a Rắn nước đẻ con, thằn lằn đẻ trứng trình sinh sản hai loài giống khác nào? b Nếu người nữ niên bị hỏng thụ thể tiếp nhận progesteron estrogen tế bào niêm mạc tử cung có xuất chu kì kinh nguyệt hay khơng? Khả mang thai người nào? Câu 8: a Hãy mơ tả chế điều hòa sinh tinh động vật có vú b Phân biệt chế điều hòa ngược âm tính điều hòa ngược dương tính Trong hai chế đó, chế quan trọng hơn? Vì sao? Câu 9: GH (hoocmon sinh trưởng) tiroxin kích thích q trình sinh trưởng động vật có xương sống tác dụng chúng khác nào? Khi thiếu hay thừa loại hoocmon trẻ em có biểu sao? Câu 10: Hoạt động điều hòa hoocmon sinh dục nữ Ostrogen có điểm độc đáo? Câu 11: Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH, ơstrôgen prôgestêron có ảnh hưởng đến q trình sản sinh trứng hay khơng ? Vì ? Câu 12: a Nêu chiều hướng tiến hóa sinh sản hữu tính động vật ? b Thể vàng có tồn suốt thời kì mang thai người phụ nữ khơng? Vì sao? c.Trình bày chế ngăn cản khơng cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng trình thụ tinh? Câu 13 Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu điểm nhược điểm động vật lưỡng tính Trong q trình tiến hố, động vật tiến từ nước lên sống cạn gặp trở ngại liên quan đến sinh sản? trở ngại khắc phục nào? Câu 14: Ở người nữ, hormone buồng trứng có tác động ngược đến tuyến yên vùng đồi? Câu 15: Điều xảy tuyến yên sản xuất quá nhiều hoocmon sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em? Câu 16: a FSH LH có tác dụng khác đực? b Tại trứng chín rụng, thụ tinh, phát triển thành phôi thai khơng có trứng khác rụng khoảng thời gian đó? Câu 17 Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH, ơstrơgen prơgestêron có ảnh hưởng đến q trình sản sinh trứng hay khơng? Vì sao? Câu 18 a Nhau thai có chức gì? Phân tích rõ chức đó? b Phân tích sở khoa học biện pháp tránh thai? Câu 19 So sánh thay đổi nồng độ hoocmôn: FSH, LH, ơstrôgen prôgestêrôn người phụ nữ trưởng thành giai đoạn trước trứng rụng sau trứng rụng Giải thích có thay đổi đó? 25 ... Giải thích cạn bị ngập úng lâu chết? Hạn sinh sinh lý ? Nguyên nhân dẫn đến hạn sinh sinh lý? Tại tượng ứ giọt xảy bụi thấp thân thảo? Câu 80 Điều kiện để sinh vật có khả sử dụng trực tiếp nitơ... sao? Câu 6: Nêu ứng dụng tập tính động vật đời sống người Câu 7: Giải thích chế truyền tin qua xinap hóa học Tại có xinap điện lẫn xinap hóa học, đại phận xinap động vật lại xinap hóa học ? Câu. .. hoạt động theo chủ yếu? Câu 11: Giải thích chế truyền tin qua xinap hóa học người động vật Tại có xinap điện lẫn xinap hóa học, đại phận xinap động vật lại xinap hóa học? Câu 12: Nêu giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11, Câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11, Câu 32: a. Giải thích vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đợt nhưng máu trong mạch vẫn chảy thành dòng liên tục?, b. Dậy thì ở trẻ em nam và nữ là do tác động của hoocmôn nào?, Câu 6. Dựa vào thuyết quang chu kì, hãy giải thích các biện pháp xử lí trong trồng trọt:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay