Kế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 00:54

Kế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰAKế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰA SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 40/KH-THPT.NLT Phù Cát, ngày 28 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH Thực Phong trào “Chống rác thải nhựa” Thực Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/12/2018 UBND tỉnh; Kế hoạch số 168/KH-SGDĐTngày 25/01/2019 Sở Giáo dục Đào tạo việc thực Phong trào “Chống rác thải nhựa”; - Thực phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, Trường THPT Ngô Lê Tân xây dựng kế hoạch thực Phong trào “Chống rác thải nhựa” sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Mục đích - Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng lần tích cực tìm kiếm giải pháp thay sản phẩm nhựa dùng lần hoạt động đơn vị cộng đồng dân cư - Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh sử dụng sản phẩm phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi ni long khó phân hủy Yêu cầu - Kế hoạch phải thực cách hiệu thông qua hình thức tuyên truyền gắn liền với cơng tác giáo dục bảo vệ mơi trường nói chung II ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN Đối tượng thực Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vận động gia đình, người thân cộng đồng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy Nội dung thực - Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hành động vận động gia đình, người than “khơng dùng sản phẩm nhựa túi ni lông sử dụng lần” - Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên học sinh tác hại sản phẩm nhựa dung lần túi ni lơng khó phân hủy, góp phần làm thay đổi tích cực hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dung lần, túi ni lông khó phân hủy cho tất đối tượng đơn vị thơng qua hình thức như: thơng tin truyền thông website nhà trường, tuyên truyền trước cờ, tiết sinh hoạt cuối tuần 15 phút đầu giờ, thông tin bảng tin nhà trường treo băng rơn - Tăng cường tích hợp giáo dục “Chống rác thải nhựa” cho học sinh qua môn học Ngữ văn, Giáo dục công dân, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Tiếng Anh III THỜI GIAN THỰC HIỆN - Xây dựng kế hoạch thực từ ngày 28/01/2019 - Báo cáo kết thực đợt I trước ngày 10/4/2019 - Báo cáo kết thực hàng năm đơn vị trước ngày 25/7 hàng năm IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Kế hoạch triển khai xuống tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm 28 lớp, Đoàn trường báo cáo lại cho Ban Giám hiệu việc triển khai thực Phong trào “Chống rác thải nhựa” trước ngày 08/4/2019 - Trường cử giáo viên tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa túi ni lơng theo chương trình, kế hoạch Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định Trên Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa túi ni lông trường THPT Ngô Lê Tân, yêu cầu tổ, phận, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./ Nơi nhận: - HT (để b/c); - Các tổ CM (để th/h); - Đoàn trường (để t/tr); - Lưu: VT KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Trương Thành Khải ... Chống rác thải nhựa trước ngày 08/4/2019 - Trường cử giáo viên tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa túi ni lơng theo chương trình, kế. .. thải nhựa túi ni lơng theo chương trình, kế hoạch Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định Trên Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa túi ni lông trường THPT Ngô Lê Tân, yêu... HIỆN - Xây dựng kế hoạch thực từ ngày 28/01/2019 - Báo cáo kết thực đợt I trước ngày 10/4/2019 - Báo cáo kết thực hàng năm đơn vị trước ngày 25/7 hàng năm IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Kế hoạch triển khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰA, Kế hoạch CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay