Vũ thị minh ngọc giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại văn phòng đại diện ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam khu vực miền nam

127 7 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỊ MINH NGỌC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - KHU VỰC MIỀN NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỊ MINH NGỌC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - KHU VỰC MIỀN NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tiến TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả Thị Minh Ngọc LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân hƣớng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, nhƣ động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS Nguyễn Văn Tiến ngƣời hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa Quản trị Kinh doanh khoa sau đại học Đại học Ngân hàng TPHCM tận tình truyền đạt kiến thức quý báu nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả Thị Minh Ngọc i MỤC LỤC TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1 GIỚI THIỆU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 10 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TỔ CHỨC 1.1 CẤU TỔ CHỨC 1.1.1 Khái niệm tổ chức 1.1.2 Phân loại tổ chức 1.1.2.1 Phân loại theo mục tiêu hoạt động 1.1.2.2 Phân loại theo ngành, lĩnh vực hoạt động 1.1.2.3 Phân loại theo quy mô tổ chức 10 1.1.2.4 Phân loại tổ chức theo tiêu chí khác 11 1.1.3 Đặc trƣng tổ chức 11 1.1.4 Khái niệm cấu tổ chức 12 1.1.5 Một số yếu tố cấu thành cấu tổ chức 13 1.1.5.1 Các cấp quản trị 13 1.1.5.2 Các khâu quản trị 13 ii 1.1.5.3 Con ngƣời 13 1.1.6 Các thuộc tính cấu tổ chức 13 1.1.6.1 Chun mơn hóa cơng việc 13 1.1.6.2 Phân chia tổ chức thành phận 14 1.1.6.3 Tầm quản trị, phân cấp quản trị 14 1.1.6.4 Mối quan hệ quyền hạn tổ chức 14 1.1.6.5 Phối hợp phận 15 1.2 CÁC MƠ HÌNH CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 cấu tổ chức trực tuyến (đƣờng thẳng) 15 1.2.2 cấu tổ chức theo chức 16 1.2.3 cấu tổ chức trực tuyến – chức 17 1.2.4 cấu tổ chức theo ma trận 19 1.2.5 cấu tổ chức mạng lƣới 19 1.2.6 Tổ chức phi giới hạn 20 1.3 PHÂN QUYỀN TRONG CẤU TỔ CHỨC 20 1.3.1 Các loại quyền hạn tổ chức 20 1.3.2 Nguyên tắc phân quyền 21 1.3.3 Yêu cầu phân quyền 21 1.4 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC 22 1.4.1 Mục đích hồn thiện cấu tổ chức 22 1.4.2 Nội dung tổ chức máy doanh nghiệp 23 1.4.2.1 Xác định phân cấp thẩm quyền cấp quản trị 23 1.4.2.2 Lựa chọn mơ hình cấu tổ chức 23 1.4.2.3 Xác định chức năng, nhiệm vụ phận 24 1.4.2.4 Xác định mối quan hệ phận 24 1.4.2.5 Phối hợp phận 25 1.4.3 Những yêu cầu cấu tổ chức 25 1.4.3.1 Tính thống 25 1.4.3.2 Tính tối ƣu 26 iii 1.4.3.3 Tính tin cậy 26 1.4.3.4 Tính linh hoạt 26 1.4.3.5 Tính hiệu 26 1.4.3.6 Tính pháp 27 1.4.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng cấu tổ chức 27 1.4.4.1 Chiến lƣợc tổ chức 27 1.4.4.2 Quy mô tổ chức 27 1.4.4.3 Trình độ cơng nghệ 27 1.4.4.4 Môi trƣờng kinh doanh 28 1.5 HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ CỦA TỔ CHỨC THUỘC KHỐI VĂN PHÕNG 29 1.6 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 31 1.6.1 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Quốc Dân 31 1.6.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Tiên Phong 33 TÓM TẮT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD AGRIBANK KHU VỰC MIỀN NAM 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ VPĐD AGRIBANK KHU VỰC MIỀN NAM 39 2.1.1 Sơ lƣợc trình hoạt động phát triển VPĐD Agribank khu vực miền Nam 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ VPĐD Agribank khu vực miền Nam 40 2.1.3 cấu tổ chức VPĐD Agribank khu vực miền Nam 42 2.1.4 Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Agribank khu vực miền Nam thời gian qua 43 2.2 ĐÁNH GIÁ CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD GIAI ĐOẠN TRƢỚC THÁNG 4/2015 45 2.2.1 Phạm vi hoạt động VPĐD 45 2.2.2 Nguyên tắc tổ chức phòng ban 45 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 46 2.2.3.1 Phòng kiểm tra kiểm toán nội 46 iv 2.2.3.2 Phòng tổng hợp 47 2.2.3.3 Phòng đào tạo nhân 47 2.2.3.4 Phòng hành quản trị 48 2.2.4 Đánh giá cấu tổ chức VPĐD giai đoạn trƣớc tháng 4/2015 48 2.2.4.1 Tính thống cấu tổ chức 49 2.2.4.2 Tính tối ƣu cấu tổ chức 50 2.2.4.3 Tính tin cậy cấu tổ chức 51 2.2.4.4 Tính linh hoạt cấu tổ chức 52 2.2.4.5 Tính hiệu cấu tổ chức 52 2.3 ĐÁNH GIÁ CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 4/2015 ĐẾN NAY 54 2.3.1 cấu phòng nghiệp vụ VPĐD 54 2.3.1.1 Phòng chuyên đề 54 2.3.1.2 Phòng chuyên đề 54 2.3.1.3 Phòng chuyên đề 54 2.3.1.4 Phòng chuyên đề 55 2.3.1.5 Phòng hành quản trị 55 2.3.1.6 Các phận chuyên môn trực thuộc 55 2.3.2 cấu nhân theo phòng nghiệp vụ VPĐD Agribank khu vực miền Nam 55 2.3.2.1 Số lƣợng nhân 56 2.3.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực theo giới tính độ tuổi 57 2.3.3 Đánh giá chung cấu chức từ tháng 4/2015 đến 58 2.3.3.1 Tính thống cấu tổ chức 59 2.3.3.2 Tính tối ƣu cấu tổ chức 60 2.3.3.3 Tính tin cậy cấu tổ chức 61 2.3.3.4 Tính linh hoạt cấu tổ chức 63 2.3.3.5 Tính hiệu cấu tổ chức 64 2.3.4 Đánh giá cấu tổ chức theo phòng nghiệp vụ 65 v 2.3.4.1 Phòng chuyên đề 66 2.3.4.2 Phòng chuyên đề 68 2.3.4.3 Phòng chuyên đề 70 2.3.4.4 Phòng chuyên đề 72 2.3.4.5 Phòng hành quản trị 74 2.3.4.6 Các phận khác trực thuộc VPĐD 76 2.4 SO SÁNH CẤU TỔ CHỨC TRƢỚC SAU THÁNG 4/2015 78 2.4.1 Những điểm mạnh 79 2.4.2 Những hạn chế 80 2.4.2.1 Tính tối ƣu 80 2.4.2.2 Tính tin cậy 81 2.4.2.3 Tính linh hoạt 81 2.4.2.4 Tính hiệu 82 2.4.3 Nguyên nhân 82 TÓM TẮT CHƢƠNG 84 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD AGRIBANK KHU VỰC MIỀN NAM 85 3.1 MỤC TIÊU ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 85 3.1.1 Mục tiêu phát triển 85 3.1.2 Định hƣớng phát triển 85 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU CHỨC TẠI VPĐD AGRIBANK KHU VỰC MIỀN NAM 86 3.2.1 Phƣớng thức thực 86 3.2.2 Giải pháp phát huy điểm mạnh 87 3.2.3 Giải pháp khắc phục hạn chế 87 3.2.3.1 Giải pháp nhằm đảm bảo tính tối ƣu 87 3.2.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao tính tin cậy 89 3.2.3.3 Giải pháp nhằm đảm bảo tính linh hoạt 89 3.2.3.4 Giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu 90 vi 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI AGRIBANK 92 TÓM TẮT CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH THAM CHIẾU 98 100 [28] Quyết định số 104/QĐ-VPĐDMN-04 ngày 01/6/2016 Quyết định thành lập phận tổ chức cán bộ, mạng lƣới đào tạo [29] Quyết định số 105/QĐ-VPĐDMN-04 ngày 01/6/2016 Quyết định thành lập phận lao động, tiền lƣơng thi đua, khen thƣởng PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Tôi Thị Minh Ngọc, học viên Lớp CH1QTKD Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM Tôi nghiên cứu Đề tài “Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức VPĐD Agribank khu vực Miền Nam” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi bảng câu hỏi trả lời bảng câu hỏi này, ý kiến Quý Anh/Chị giá trị cho nghiên cứu Rất mong nhận đƣợc ý kiến Quý Anh/Chị! I Thơng tin cá nhân Trình độ học vấn: Phổ thông Trung cấp, cao đẳng Đại học Sau đại học Vị trí cơng tác: Cán quản lý Chun viên phòng chun mơn: Phòng chun đề Phòng chun đề Phòng chuyên đề Phòng chuyên đề Phòng HCQT Giới tính: Nam Độ tuồi: Dƣới 36 tuổi Nữ Từ 36 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi II Nội dung vấn: Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/chị phát biểu sau cách đánh dấu X vào ô số tương ứng theo quy ước: Mức độ đánh giá STT Câu hỏi khảo sát Rất khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Mức độ đánh giá STT Câu hỏi khảo sát Rất khơng đồng ý 1 Tính thống cấu tổ chức 1.1 Công việc anh/chị phù hợp hỗ trợ tốt cho chức năng, nhiệm vụ VPĐD khu vực miền Nam 1.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng anh/chị thống hỗ trợ tốt cho chức năng, nhiệm vụ VPĐD khu vực miền Nam Tính tối ƣu cấu tổ chức 2.1 cấu phòng nghiệp vụ phù hợp đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc VPĐD khu vực miền Nam 2.2 Số lƣợng lãnh đạo, chuyên viên phòng hợp lý, hỗ trợ đáp ứng đƣợc khối lƣợng cơng việc phòng 2.3 Số lƣợng nhân phòng thừa so với khối lƣợng cơng việc 2.4 Mối quan hệ phối hợp, liên kết cán bộ, phòng ban chặt chẽ, hỗ trợ tốt cho tiến độ cơng việc Tính tin cậy cấu tổ chức 3.1 đầu mối (nguồn) quy trình cung cấp số liệu, thông tin theo yêu cầu công tác cụ thể, rõ ràng 3.2 Thông tin, số liệu phục vụ hoạt động giám sát, cảnh báo Khơng Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Mức độ đánh giá STT Câu hỏi khảo sát Rất không đồng ý Không Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý đạo đƣợc cung cấp kịp thời, xác 3.3 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với chức năng, quyền hạn trách nhiệm phòng Tính linh hoạt cấu tổ chức 4.1 cấu tổ chức đủ tổ, nhóm, phận đáp ứng khối lƣợng nhƣ đa dạng yêu cầu công việc lĩnh vực nghiệp vụ 4.2 Số lƣợng quản lý phòng phù hợp, khả thích nghi với điều kiện cơng việc Tính hiệu cấu tổ chức 5.1 Phân công nhiệm vụ cán phòng phù hợp với lực chun mơn, hạn chế tối đa chồng chéo không đồng khối lƣợng 5.2 Số lƣợng Ban lãnh đạo phù hợp với cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ VPĐD khu vực miền Nam Xin chân thành cảm ơn Chúc Anh Chị thành công gặp nhiều may mắn! PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 59 LAO ĐỘNG VỀ CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD TRƢỚC THÁNG 4/2015 Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.16 Câu 1.1 - 15 24 15 59 3.17 Câu 1.2 - 18 23 9 59 3.15 Tính tối ƣu 2.84 Câu 2.1 12 15 11 21 - 59 2.69 Câu 2.2 - 15 20 24 - 59 3.15 Câu 2.3 - 17 17 25 - 59 3.14 Câu 2.4 13 20 17 - 59 2.37 Tính tin cậy 2.16 Câu 3.1 23 15 21 - - 59 1.97 Câu 3.2 28 13 18 - - 59 1.83 Câu 3.3 - 30 18 11 - 59 2.68 Tính linh hoạt 2.40 Câu 4.1 33 14 - 59 1.69 Câu 4.2 - 11 31 17 - 59 3.10 Tính hiệu 2.57 Câu 5.1 20 16 17 - 59 2.15 Câu 5.2 - 18 24 17 - 59 2.98 PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 61 LAO ĐỘNG VỀ CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD TỪ THÁNG 2015 ĐẾN NAY Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.68 Câu 1.1 - 17 28 11 61 3.74 Câu 1.2 - 13 31 61 3.62 Tính tối ƣu 3.54 Câu 2.1 - - 12 25 24 61 4.20 Câu 2.2 - 15 27 11 61 3.67 Câu 2.3 - 26 11 24 - 61 2.97 Câu 2.4 - 12 17 32 - 61 3.33 Tính tin cậy 3.52 Câu 3.1 - - 15 38 61 3.89 Câu 3.2 - 17 33 11 - 61 2.90 Câu 3.3 - - 14 47 - 61 3.77 Tính linh hoạt 3.62 Câu 4.1 - - 13 33 15 61 4.03 Câu 4.2 - 30 22 - 61 3.21 Tính hiệu 2.58 Câu 5.1 12 25 14 10 - 61 2.36 Câu 5.2 - 23 27 11 - 61 2.80 PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD THEO TỪNG PHÒNG NGHIỆP VỤ TRƢỚC THÁNG 4/2015 4.1 Ph ng Ki m tra ki m soát nội bộ: 16 lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.81 Câu 1.1 - 16 3.56 Câu 1.2 - - 16 4.06 Tính tối ƣu 2.77 Câu 2.1 - 16 3.31 Câu 2.2 - - 16 3.19 Câu 2.3 - 8 - - 16 2.50 Câu 2.4 - - 16 2.06 Tính tin cậy 2.08 Câu 3.1 - - 16 1.75 Câu 3.2 - - 16 1.75 Câu 3.3 - - 16 2.75 Tính linh hoạt 2.53 Câu 4.1 - - 16 1.69 Câu 4.2 - - 10 - 16 3.38 Tính hiệu 2.56 Câu 5.1 - - 16 2.00 Câu 5.2 - - 16 3.13 4.2 Ph ng Tổng hợp: 20 lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.25 Câu 1.1 - 11 20 3.25 Câu 1.2 - 11 20 3.25 Tính tối ƣu 2.98 Câu 2.1 Câu 2.2 - 9 Câu 2.3 - 7 Câu 2.4 - 20 3.00 20 3.35 - 20 2.95 - 20 2.60 Tính tin cậy 2.52 Câu 3.1 12 - - 20 2.35 Câu 3.2 13 - - 20 2.45 Câu 3.3 - - 20 2.75 Tính linh hoạt 2.28 Câu 4.1 13 - - 20 1.45 Câu 4.2 - - 20 3.10 Tính hiệu 2.70 Câu 5.1 8 - - 20 2.20 Câu 5.2 - 10 - 20 3.20 4.3 Ph ng Đào tạo nhân sự: lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất không Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.00 Câu 1.1 - 2 - 3.00 Câu 1.2 - 2 - 3.00 Tính tối ƣu 3.04 Câu 2.1 - 2 3.00 Câu 2.2 - - - 3.67 Câu 2.3 - 2 - 3.00 Câu 2.4 2 - 2.50 Tính tin cậy 2.28 Câu 3.1 - - 2.17 Câu 3.2 - - - 1.67 Câu 3.3 - 2 - 3.00 Tính linh hoạt 3.25 Câu 4.1 - 2 - 3.00 Câu 4.2 - - 3 - 3.50 Tính hiệu 3.33 Câu 5.1 - - 3 - 3.50 Câu 5.2 - - 3.17 4.4 Ph ng Hành quản trị: 17 lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 2.50 Câu 1.1 - 7 - 17 2.76 Câu 1.2 - 13 - - 17 2.24 Tính tối ƣu 2.68 Câu 2.1 1 - 17 1.65 Câu 2.2 - 4 - 17 2.71 Câu 2.3 - - - 17 - 17 4.00 Câu 2.4 6 - 17 2.35 Tính tin cậy 1.76 Câu 3.1 10 - - 17 1.65 Câu 3.2 15 - - - 17 1.24 Câu 3.3 - 13 - 17 2.41 Tính linh hoạt 2.12 Câu 4.1 12 2 - 17 1.53 Câu 4.2 - 10 - 17 2.71 Tính hiệu 2.15 Câu 5.1 11 - 17 1.76 Câu 5.2 - 11 3 - 17 2.53 10 PHỤ LỤC THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CẤU TỔ CHỨC TẠI VPĐD THEO TỪNG PHÒNG NGHIỆP VỤ TỪ THÁNG 2015 ĐẾN NAY 5.1 Ph ng chuyên đề 1: 14 lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 4.43 Câu 1.1 - - - 14 4.43 Câu 1.2 - - - 14 4.43 Tính tối ƣu 3.34 Câu 2.1 - - - 14 4.43 Câu 2.2 - - 14 3.07 Câu 2.3 - - 14 2.57 Câu 2.4 - - - 14 3.29 Tính tin cậy 3.31 Câu 3.1 - - 14 4.00 Câu 3.2 - - - 14 2.64 Câu 3.3 - - 10 - 14 3.29 Tính linh hoạt 3.68 Câu 4.1 - - 14 4.21 Câu 4.2 - - 14 3.14 Tính hiệu 2.21 Câu 5.1 - - 14 2.29 Câu 5.2 - 12 - - 14 2.14 11 5.2 Ph ng chuyên đề 2: 11 lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.73 Câu 1.1 - - 11 3.82 Câu 1.2 - - - 11 3.64 Tính tối ƣu 3.80 Câu 2.1 - - - 11 4.55 Câu 2.2 - - - 11 4.27 Câu 2.3 - - 11 2.36 Câu 2.4 - - - 11 - 11 4.00 Tính tin cậy 3.58 Câu 3.1 - - - 11 3.64 Câu 3.2 - - - 11 3.18 Câu 3.3 - - 10 - 11 3.91 Tính linh hoạt 3.86 Câu 4.1 - - - 11 - 11 4.00 Câu 4.2 - - - 11 3.73 Tính hiệu 3.05 Câu 5.1 - Câu 5.2 - 3 - 11 3.27 11 2.82 12 5.3 Ph ng chuyên đề 3: 12 lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.79 Câu 1.1 - - 12 3.83 Câu 1.2 - - - 12 3.75 Tính tối ƣu 3.27 Câu 2.1 - - - 6 12 4.50 Câu 2.2 - - 12 2.92 Câu 2.3 - - 12 2.33 Câu 2.4 - - 12 3.33 Tính tin cậy 3.47 Câu 3.1 - - - 12 3.75 Câu 3.2 - - - 12 2.67 Câu 3.3 - - - 12 - 12 4.00 Tính linh hoạt 3.04 Câu 4.1 - - - 12 3.67 Câu 4.2 - - - 12 2.42 Tính hiệu 2.25 Câu 5.1 3 - - 12 1.75 Câu 5.2 - 5 - 12 2.75 13 5.4 Ph ng chuyên đề 4: lao động Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất khơng Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.57 Câu 1.1 - - - 3.71 Câu 1.2 - - - 3.43 Tính tối ƣu 3.54 Câu 2.1 - - - 4.14 Câu 2.2 - - - 4.14 Câu 2.3 - - - 3.29 Câu 2.4 - - - 2.57 Tính tin cậy 3.67 Câu 3.1 - - - - 4.00 Câu 3.2 - - 3.00 Câu 3.3 - - - - 4.00 Tính linh hoạt 4.21 Câu 4.1 - - - 4.57 Câu 4.2 - - - 3.86 Tính hiệu 3.50 Câu 5.1 - - - 3.43 Câu 5.2 - 1 - 3.57 14 5.5 Ph ng hành quản trị: 17/29 lao động đƣợc khảo sát Thang đo Câu hỏi khảo sát Rất không Khơng Bình đồng đồng ý thƣờng ý Đồng ý Rất đồng ý SL mẫu Tính thống Mean 3.00 Câu 1.1 - - 17 3.06 Câu 1.2 - 17 2.94 Tính tối ƣu 3.74 Câu 2.1 - - 12 - 17 3.59 Câu 2.2 - 17 4.12 Câu 2.3 - - - 17 - 17 4.00 Câu 2.4 - - 17 3.24 Tính tin cậy 3.63 Câu 3.1 - - 17 4.00 Câu 3.2 - - 17 3.06 Câu 3.3 - - 14 - 17 3.82 Tính linh hoạt 3.59 Câu 4.1 - - 6 17 3.94 Câu 4.2 - - 13 - 17 3.24 Tính hiệu 2.44 Câu 5.1 14 - - - 17 1.82 Câu 5.2 - - 16 - 17 3.06 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ MINH NGỌC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... thích Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức trực tuyến Hình 1.2 Cơ cấu tổ chức chức Hình 1.3 Cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức VPĐD Agribank khu vực miền Nam Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức trƣớc... 1: Cơ sở lý luận cấu tổ chức, hiệu cơng việc khối văn phòng NHTM Chƣơng 2: Thực trạng cấu tổ chức VPĐD Agribank khu vực miền Nam Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức VPĐD Agribank khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Vũ thị minh ngọc giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại văn phòng đại diện ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam khu vực miền nam , Vũ thị minh ngọc giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại văn phòng đại diện ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam khu vực miền nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay