Tô minh hiền nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bến tre

114 1 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 23:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH MINH HIỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH MINH HIỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tàingân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐOÀN THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINHNĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: MINH HIỀN Sinh ngày 06 tháng 03 năm 1975 Quê quán: huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi Hiện công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre Là học viên cao học Khóa XVII - Lớp 17B1, niên khóa (2015 - 2017) trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.; TS ĐOÀN THANH HÀ Luận văn đƣợc thực trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 06 tháng năm 2018 Tác giả MINH HIỀN LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS.Đoàn Thanh Hà tận tình hƣớng dẫn suốt trình thực luận văn Chân thành cảm ơn quý thầy, cô trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức năm tơi học tập để tơi có tảng cho q trình nghiên cứu luận văn ứng dụng trình cơng tác Chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre cho phép tạo điều kiện thuận lợi để làm việc, học tập hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, xin kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Ban Giám đốc, đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre dồi sức khỏe, hạnh phúc đạt đƣợc nhiều thành công công việc Xin chân thành cảm ơn! Minh Hiền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ 10 MỞ ĐẦU 11 Lý chọn đề tài 11 Mục tiêu nghiên cứu 12 2.1 Mục tiêu tổng quát 12 2.2 Mục tiêu cụ thể 12 Câu hỏi nghiên cứu 12 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 13 Phƣơng pháp nghiên cứu 13 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 14 Bố cục đề tài 14 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.1 HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.1.1 Khái niệm huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 16 1.1.2 Vai trò huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 17 1.1.3 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 18 1.1.3.1 Nhận tiền gửi khách hàng 18 1.1.3.2 Phát hành giấy tờ có giá 19 1.2 HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 20 1.2.1 Khái niệm hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.2.1 Mức độ tăng trƣởng ổn định nguồn vốn huy động 20 1.2.2.2 Quy mô cấu nguồn vốn huy động so với nhu cầu sử dụng vốn 21 1.2.2.3 Chênh lệch lãi suất đầu đầu vào 22 1.2.2.4 Sự đa dạng hóa hình thức huy động vốn 23 1.2.2.5 Quản lý rủi ro liên quan đến huy động vốn 23 1.2.2.6 Mức độ hài lòng khách hàng hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 23 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ĐẾN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 25 1.3.1 Yếu tố khách quan 25 1.3.1.1 Sự phát triển kinh tế 25 1.3.1.2 Hành lang pháp lý 25 1.3.1.3 Mức độ cạnh tranh thị trƣờng 26 1.3.1.4 Tình hình trị 26 1.3.1.5 Yếu tố văn hóa - xã hội 26 1.3.1.6 Yếu tố dân cƣ 27 1.3.2 Yếu tố chủ quan 27 1.3.2.1 Uy tín ngân hàng 27 1.3.2.2 Mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng 28 1.3.2.3 Khả cân đối nguồn vốn 28 1.3.2.4 Lãi suất huy động 29 1.3.2.5 Sản phẩm huy động 29 1.3.2.6 Hoạt động marketing 30 1.3.2.7 Chất lƣợng đội ngũ nhân viên 30 1.3.2.8 Trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin 30 1.4 KINH NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN Ở MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 31 1.4.1 Kinh nghiệm hiệu huy động vốn số nƣớc giới 31 1.4.1.1 Indonesia 31 1.4.1.2 Thái Lan 32 1.4.2 Bài học kinh nghiệm hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 36 2.1 KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 36 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 38 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 – 2017 40 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 40 2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng 41 2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ 45 2.1.3.4 Kết tài Agribank Bến Tre giai đoạn 2012 – 2017 47 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 48 2.2.1 Môi trƣờng vĩ mô ảnh hƣởng đến hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2012 – 2017 48 2.2.2 Thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2012 - 2017 51 2.2.2.1 Các hình thức huy động vốn đa dạng Chi nhánh 51 2.2.2.2 Mức độ tăng trƣởng ổn định nguồn vốn huy động 57 2.2.2.3 Quy mô nguồn vốn huy động so với nhu cầu sử dụng vốn 61 2.2.2.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động so với nhu cầu sử dụng vốn 62 2.2.2.5 Chênh lệch lãi suất đầu đầu vào 72 2.2.2.6 Quản lý rủi ro liên quan đến huy động vốn 73 2.2.3 Khảo sát hài lòng khách hàng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 75 2.2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 75 2.2.3.2 Kết khảo sát 76 2.2.3.3 Phân tích kết khảo sát 79 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 81 2.3.1 Kết đạt đƣợc 81 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 83 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 86 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 86 3.1.1 Định hƣớng nâng cao hiệu huy động vốn Agribank đến năm 2020 86 3.1.2 Định hƣớng nâng cao hiệu huy động vốn Agribank Bến Tre giai đoạn 2017 – 2020 87 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 89 3.2.1 Giải pháp nâng cao nguồn vốn huy động theo hƣớng có quy mô cấu vốn hợp lý 89 3.2.1.1 Về cấu nguồn vốn theo đối tƣợng 90 3.2.1.2 Về cấu nguồn vốn theo kỳ hạn 91 3.2.2 Giải pháp xây dựng chiến lƣợc huy động vốn phù hợp đảm bảo khả cạnh tranh 92 3.2.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm huy động 92 3.2.2.2 Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất 94 3.2.2.3 Có chiến lƣợc huy động vốn sách ƣu đãi phù hợp đối tƣợng khách hàng 95 3.2.3 Các giải pháp bổ trợ khác 96 3.2.3.1 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin 96 3.2.3.2 Đẩy mạnh hoạt động marketing thị trƣờng 96 3.3 KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 98 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 101 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT 108 PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 111 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for Agriculture and Rural Deveplopment Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Bến Tre Chi nhánh Tỉnh Bến Tre Vietnam Bank for Agriculture and Rural Deveplopment Ben Tre Branch ATM Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) CBVC Cán viên chức KBNN Kho bạc Nhà nƣớc Hệ thống toán nội kế toán khách hàng IPCAS The modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại POS Điểm chấp nhận thẻ (Point of Sale) Mạng tốn tài liên ngân hàng toàn cầu SWIFT (Society for Worldwide Telecommunications) TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSC Trụ sở Interbank Financial 98 3.3 KIẾN NGHỊ Hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh phụ thuộc lớn vào sách hoạt động Trụ sở nhƣ sách tiền tệ NHNN Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc nâng cao hiệu huy động vốn giai đoạn 2017 – 2020, đề tài đƣa số kiến nghị Trụ sở Agribank NHNN nhƣ sau: 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Với vai trò quan đầu não hệ thống Agribank, Trụ sở cần phải thực biện pháp sau nhằm hỗ trợ chi nhánh việc thực tốt công tác huy động vốn, nâng cao khả cạnh tranh nhƣ phát triển thƣơng hiệu Agribank thị trƣờng: Thứ nhất, chi nhánh chƣa đảm bảo khả tự chủ hoàn toàn nguồn vốn kinh doanh, Agribank cần khai thác nguồn vốn giá rẻ, thời gian sử dụng lâu dài từ định chế tài chính, tổ chức tài quốc tế ban ngành nhằm thu hút nguồn vốn Đặc biệt, trọng đến nguồn vốn ủy thác cho vay, ủy thác toán cho dự án tổ chức quốc tế lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nơng nghiệp nông thôn Thƣờng xuyên hợp tác, kết nối tốn với tổ chức tín dụng khác thị trƣờng liên ngân hàng để có đủ nguồn vốn đảm bảo khoản cho hệ thống nhƣ cho kế hoạch hoạt động ngân hàng Thứ hai, Agribank cần trọng lắng nghe ý kiến từ chi nhánh, đặc biệt vấn đề liên quan đến sản phẩm huy động vốn, sách lãi suất nhƣ sách ƣu đãi trình phát triển Biết địa bàn hoạt động khác nên Trụ sở cần tiếp thu ý kiến chi nhánh, có chọn lọc, để thực cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hoạt động huy động vốn 99 Thứ ba, rà soát hoạt động liên quan đến hoạt động huy động vốn đặc biệt sách lãi suất, phí để có thay đổi kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo tính cạnh tranh ngân hàng địa bàn khu vực nhƣ toàn quốc Trong đó, cần giảm thiểu khoản phí thiếu cạnh tranh thị trƣờng nhƣ khoản phí khách hàng phải trả rút tiền gửi khác với chi nhánh gửi tiền địa phƣơng Đồng thời tiến hành rà sốt lại quy trình thủ tục hoạt động huy động vốn nhằm hoàn thiện theo hƣớng tinh giảm thủ tục chứng từ nhƣng đảm bao an toàn cho nguồn vốn khách hàng gửi vào Điều yếu tố vô quan trọng để làm tăng mức độ hài lòng khách hàng đến giao dịch chi nhánh Thứ tư, rà soát, chỉnh sửa mẫu biểu cho thuận tiện việc quản lý, giao dịch với khách hàng Hiện tất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có chung mẫu sổ, điều gây khó khăn q trình theo dõi tiền gửi tiết kiệm linh hoạt khách hàng có nhu cầu rút gốc nhiều lần Do đó, Trụ sở cần xem xét ban hành mẫu số tiết kiệm phù hợp với sản phẩm tiết kiệm chuyên biệt nhƣ tiết kiệm linh hoạt Thứ năm, trọng phát triển kênh phân phối đại, gia tăng tiện ích dịch vụ mà Agribank chƣa triển khai ngân hàng khác triển khai tiện ích chƣa có thị trƣờng nhằm tăng khả cạnh tranh, thu hút nguồn vốn Tiếp tục mở rộng thêm điểm chấp nhận hệ thống máy POS Agribank thơng qua việc đƣa sách ƣu đãi đại lý, đơn vị chấp nhận thẻ song song với việc cải tiến chất lƣợng dịch vụ gắn với thẻ Hồn thiện tính Internet Banking nhƣ chuyển khoản, tốn hóa đơn, tiết kiệm online… để thu hút khách hàng gửi tiền, tăng thu nhập từ phí Đồng khai thác tối đa tiện ích hệ thống IPCAS để giúp chi nhánh quản lý tốt hoạt động huy động vốn Cụ thể, chỉnh sửa hệ thống IPCAS theo hƣớng tăng cƣờng khả kiểm tra, phế duyệt, xây dựng chƣơng trình cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, nghiên cứu chuyển hệ thống báo cáo nội IPCAS chi nhánh để việc thực báo cáo, quản lý thuận tiện 100 Thứ sáu, xây dựng khung, sƣờn sách khách hàng, sách ƣu đãi theo nhóm khách hàng nhƣng tạo chế mở cho chi nhánh địa phƣơng khác điều chỉnh để phù hợp với chi nhánh trình hoạt động, giúp chi nhánh chủ động việc nâng cao hiệu huy động vốn Thứ bảy, đƣa chế khen thƣởng chi nhánh đạt kết cao hoạt động huy động vốn nhằm khuyến khích chi nhánh nỗ lực nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Đƣa chƣơng trình, đợt thi đua, nhân viên giỏi, cán quản lý xuất sắc nhƣ tập thể đạt thành tích tốt hoạt động huy động vốn để kịp thời khen thƣởng, động viên, khuyến khích đội ngũ lao động nhƣ chi nhánh Thứ tám, triển khai hoàn thiện việc quản lý quan hệ khách hàng để tiếp cận thực việc chăm sóc khách hàng, cung cấp quảng bá nhƣ bán chéo sản phẩm dịch vụ theo hƣớng ngân hàng đại Đồng thời, xây dựng hệ thống trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại (Call center) với số điện thoại thống toàn hệ thống để giúp khách hàng nhận đƣợc tƣ vấn từ xa, kịp thời giải đáp thắc mắc nhƣ hỗ trợ cho việc nghiên cứu tâm lý khách hàng, từ có cải tiến phù hợp Thứ chín, tuyển dụng đạo tạo nhân sự: Trụ sở cần xây dựng chuẩn nhân cho vị trí kiểm tra chặt chẽ việc tuyển dụng nhân chi nhánh Tránh tƣợng tuyển dụng nhân viên khơng phù hợp với vị trí Ƣu tiên cho lớp niên trẻ, giỏi chuyên môn, kỹ tốt đặc biệt am hiểu, nhanh nhạy sản phẩm công nghệ cao, khả giao tiếp tốt nhằm phù hợp với việc nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Hoàn thiện để đƣa vào sử dụng chƣơng trình e-learning, từ đó, tăng khả linh động, tiết kiệm chi phí cho cán nhân viên tham gia khóa học nhƣ đảm bảo tính đồng đều, phổ biến rộng rãi đến toàn hệ thống Cuối cùng, Agribank cần đảm bảo khả quản trị rủi ro hoạt động huy động vốn toàn hệ thống Trong đó, rủi ro khoản, Trụ sở cần có kế hoạch dự phòng phù hợp với thời kỳ, đặc biệt trọng đến 101 tình khủng hoảng khoản xảy Tuân thủ mức dự trữ theo luật định, đảm bảo dự trữ vƣợt mức, đƣa tiêu cụ thể phù hợp với ngân hàng giới hạn liên quan đến vốn nợ, giới hạn thâm hụt dòng tiền…Xây dựng ứng dụng mơ hình quản trị đại hỗ trợ cho việc dự báo nhu cầu khoản theo hƣớng tiến tới áp dụng chuẩn quản trị quốc tế Đối với rủi ro lãi suất, Trụ sở cần áp dụng phƣơng pháp xác định rủi ro lãi suất, mức độ tác động đến lợi nhuận vốn chủ sở hữu, sở đó, thiết lập sách thủ tục cần thiết để quản trị rủi ro lãi suất Các chi nhánh cần thƣờng xuyên báo cáo rủi ro lãi suất liên quan đến tài sản có tài sản nợ cấp chi nhánh để Trụ sở thực chế quản lý phù hợp, nhằm giảm thiểu rủi ro Hạn chế rủi ro hoạt động thơng qua việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO kết hợp với việc đảm bảo an tồn hệ thống giao dịch mạng với tính bảo mật cao Bên cạnh đó, Trụ sở cần có chƣơng trình giám sát, chƣơng trình cảnh báo sớm hệ thống nhằm nhận diện chi nhánh có vấn đề để tiến hành cải tổ nhằm hạn chế rủi ro trình huy động vốn cấp chi nhánh 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHNN với vai trò ngân hàng ngân hàng, phụ trách điều hành sách tiền tệ nên với thay đổi trình điều hành ảnh hƣởng khơng nhỏ đến hoạt động ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng Vì vậy, NHNN cần xây dựng sách tiền tệ hợp lý nhƣ sử dụng công cụ, cách thức điều hành đắn hợp lý tạo đƣợc môi trƣờng ổn định cho ngân hàng thƣơng mại hoạt động phát triển Theo đó, NHNN cần tiếp tục thực giải pháp nhằm mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt Điều tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc tăng khả thu hút vốn vào hệ thống ngân hàng để giao dịch NHNN cần hoàn thiện văn pháp lý liên quan đến sản phẩm dịch vụ tốn, tiền gửi thơng qua thẻ theo hƣớng đảm bảo an toàn cho ngƣời gửi tiền, giúp tạo tâm lý an tâm cho ngƣời gửi tiền giao dịch với ngân hàng Để đầu tƣ vào công nghệ ngân hàng đại, ngân hàng thƣơng mại 102 cần hỗ trợ vốn, kiến thức nhƣ vai trò đầu mối NHNN q trình liên kết với tổ chức quốc tế NHNN cần trì sách tiền tệ ổn định với chế điều hành linh hoạt kịp thời, hạn chế sử dụng mệnh lệnh hành tác động vào thị trƣờng theo ý muốn chủ quan Việc ban hành sách trần lãi suất huy động nhƣ nhiều ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu hoạt động ngân hàng, đó, việc điều hành sách lãi suất NHNN cần nghiên cứu thị trƣờng phù hợp với quy luật diễn thị trƣờng Sử dụng loại công cụ lãi suất nhƣ lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu… mức hợp lý, ổn định, phù hợp với thị trƣờng làm sở để ngân hàng xác định lãi suất huy động cho vay Để hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng thƣơng mại, hạn chế trƣờng hợp lách luật, đặc biệt công tác huy động vốn, NHNN cần ban hành quy định cụ thể để xử phạt, răn đe nhằm tạo môi trƣờng cạnh tranh cơng bằng, bình đẳng cho ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng Đồng thời, NHNN cần tăng cƣờng việc giám sát tổ chức tín dụng để phát xử lý kịp thời hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng Riêng Agribank, ngân hàng 100% vốn Nhà nƣớc, chủ yếu hoạt động lĩnh vực nông nghiệp phát triển nơng thơn – lĩnh vực có nhiều nhu cầu vốn phần lớn nhu cầu vốn trung dài hạn Đồng thời, Agribank ngân hàng thƣờng xuyên phải thực chƣơng trình cho vay định NHNN nên làm cho khả cạnh tranh, tính hiệu Agribank thấp so với ngân hàng thƣơng mại khác Vì vậy, khơng có hỗ trợ vốn NHNN, Agribank khó đáp ứng đƣợc nhu cầu thành phần kinh tế có liên quan Kiến nghị NHNN nên có chế hỗ trợ Agribank thơng qua nguồn tái cấp vốn hình thức khác để Agribank thực chức ngân hàng phục vụ nông dân, phát triển nông nghiệp nông thôn 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng này, luận văn trình bày tóm tắt định hƣớng nâng cao hiệu huy động vốn Agribank nhƣ Agribank Bến Tre đến năm 2020, từ đó, đƣa nhóm giải pháp phù hợp với thực trạng hoạt động chi nhánh nhƣ số kiến nghị dành cho NHNN Agribank Trụ sở nhằm giúp chi nhánh đạt đƣợc mục tiêu thời gian tới Trong đó, cấp chi nhánh, đề tài đƣa nhóm giải pháp nhằm giúp hoạt động huy động vốn phát triển quy mô cấu theo hƣớng hợp lý với nhu cầu kinh doanh, đồng thời tăng khả cạnh tranh thị trƣờng thơng qua việc đa dạng sản phẩm, sách lãi suất nhu sách ƣu đãi, chăm sóc khách hàng Bên cạnh đó, giải pháp nhân giải pháp bổ trợ liên quan đến công nghệ hoạt động marketing đƣợc đƣa nhằm giúp chi nhánh nâng cao hiệu hoạt động thời gian tới Ngoài ra, đề tài đƣa số đề xuất cho Agribank NHNN nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh nâng cao hiệu huy động vốn theo nhƣ định hƣớng đề 104 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu thực trạng huy động vốn từ đề xuất, kiến nghị số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Agribank Bến Tre, đề tài thực đƣợc nội dung sau: - Hệ thống hóa sở lý thuyết hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại, hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại - Phân tích thực trạng hiệu hoạt động huy động vốn Agribank Bến Tre giai đoạn 2012 – 2017 thông qua tiêu phần sở lý thuyết Dựa việc phân tích thực trạng, đề tài đƣợc kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế mà chi nhánh gặp phải hoạt động huy động vốn giai đoạn 2012 – 2017 - Dựa sở định hƣớng phát triển hoạt động huy động vốn chung Agribank, nhƣ mục tiêu định hƣớng hoạt động huy động vốn Agribank Bến Tre đến năm 2020, đề tài đƣa giải pháp, kiến nghị cho chi nhánh nhƣ cấp quản lý Agribank NHNN nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh Nhƣ vậy, thông qua nội dung thực hiện, đề tài mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng Agribank Bến Tre phân tích đầy đủ, thực đánh giá khách quan khoa học hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh Bên cạnh đó, đề tài đƣa đƣợc giải pháp, kiến nghị khả thi, hợp lý, phù hợp với đặc điểm định hƣớng phát triển chi nhánh hoạt động huy động vốn đến năm 2020 Mặc dù đề tài đạt đƣợc mục tiêu đề ra, nhiên, khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu Một hạn chế lớn chƣa thực đánh giá đƣợc mức độ tác động nhân tố đến mức độ hài lòng khách hàng chi nhánh Đây hƣớng nghiên cứu đƣợc gợi mở từ đề tài Mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý thầy bạn đọc để đề tài đƣợc hồn thiện 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lý Hoàng Ánh PGS.TS Lê Thị Mận 2013, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh TS Nguyễn Minh Kiều 2008, Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê Nguyễn Tiến Đông 2000, “Giải pháp mở rộng huy động vốn tăng trƣởng tín dụng có hiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Tây”, Tạp chí Ngân hàng, số 3, năm 2000, trang 42-43 Hồ Hữu Tiến 2004, “Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng địa bàn thành Phố Đà Nẵng”, Tạp chí Ngân hàng, số 4, năm 2004, trang 21-23 Hữu Hạnh ThS.Nguyễn Duy Phƣơng 2009, “Huy động sử dụng hiệu đồng vốn cho đầu tƣ phát triển”, Tạp chí Ngân hàng, số 15, tháng năm 2009, trang 39-41 Đỗ Thị Ngọc Trang 2011, Hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội- Habubank, Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Bùi Văn Trịnh 2013, “Nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ cho vay NHTM cổ phần Công thƣơng khu vực Vĩnh Long Cần Thơ”, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 13, trang 59-64 Nguyễn Triều Phú 2013, “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng TMCP Kiên Long Kiên Giang”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang 106 Lê Thị Hồng Dung 2014, Hiệu huy động nguồn vốn tiền gửi ngân hàng TMCP u t nhập Việt Nam – giao dịch 1, Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 10 Quang Minh Nhựt Huỳnh Yến Oanh 2014, “Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thƣơng tín chi nhánh Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 30, trang 114 – 119 11 Vũ Đức Khoan 2015, Hiệu hoạt động tạo nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh tỉnh Bạc Liêu, Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 12 Phan Đình Khơi tác giả 2015, “Các nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm: trƣờng hợp Agribank Bình Minh, Vĩnh Long”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 40, trang 50-57 13 Thái Mai Oanh 2015, Hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Biên Hòa, Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre năm 2012 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 107 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 19 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 20 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo Phân tích tài năm 2012 21 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo Phân tích tài năm 2013 22 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo Phân tích tài năm 2014 23 Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo Phân tích tài năm 2015 24 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo Phân tích tài năm 2016 25 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre, Báo cáo Phân tích tài năm 2017 26 Quốc hội, Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam, 2010 108 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT (Ý kiến khách hàng hài lòng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre) Kính gửi: Q khách hàng Tơi tên MINH HIỀN, học viên cao học trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre” (Agribank Bến Tre) Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp bậc cao học, tơi kính mong Quý khách hàng giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát dƣới Tôi cam đoan thông tin mà Quý khách hàng cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích tham khảo Rất mong nhận đƣợc giúp đỡ từ phía Quý khách hàng Trân trọng! Câu hỏi khảo sát Ý kiến Q khách hàng Số thứ Hồn Tiêu chí tự tồn Khơng Bình khơng đồng ý thƣờng đồng ý Phân chia quầy giao dịch theo chức rõ ràng, đẹp mắt Trang phục nhân viên lịch, gọn gàng, phù hợp Tiện nghi cho khách hàng tốt Hoàn Đồng ý toàn đồng ý 109 Ý kiến Q khách hàng Số thứ Hồn Tiêu chí tự tồn Khơng Bình khơng đồng ý thƣờng đồng ý Hóa đơn chứng từ rõ ràng 10 Trang thiết bị ngân hàng đại Ngân hàng đảm bảo vấn đề bảo mật giao dịch, thông tin khách hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ thời điểm cam kết Khách hàng cảm thấy an toàn gửi tiền ngân hàng Ngân hàng thông báo xác, kịp thời thay đổi lãi suất Sản phẩm, dịch vụ đa dạng 11 Lãi suất tiền gửi hợp lý 12 Phí giao dịch hợp lý Ngân hàng giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng Thái độ sẵn sàng phục vụ nhân viên Nhân viên hƣớng dẫn thủ tục dễ hiểu, đầy đủ Nhân viên có kiến thức chuyên môn để tƣ vấn cho khách hàng Nhân viên có thái độ tạo yên tâm cho khách hàng Nhân viên trung thực, đáng tin cậy Nhân viên phục vụ, tƣ vấn nhiệt tình, ân cần, vui vẻ Nhân viên quan tâm đến mong muốn khách hàng Nhân viên chủ động quan tâm đến khó khăn khách hàng 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Hoàn Đồng ý toàn đồng ý 110 Ý kiến Quý khách hàng Số thứ Hồn Tiêu chí tự tồn Khơng Bình khơng đồng ý thƣờng đồng ý 23 24 Nhân viên tƣ vấn điều khoản có lợi cho khách hàng Khách hàng cảm thấy hài lòng gửi tiền ngân hàng Hoàn Đồng ý toàn đồng ý 111 PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Ý kiến khách hàng hài lòng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre) ĐVT: % STT 10 11 12 Tiêu chí Phân chia quầy giao dịch theo chức rõ ràng, đẹp mắt Trang phục nhân viên lịch, gọn gàng, phù hợp Tiện nghi cho khách hàng tốt Hóa đơn chứng từ rõ ràng Trang thiết bị ngân hàng đại Ngân hàng đảm bảo vấn đề bảo mật giao dịch, thông tin khách hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ thời điểm cam kết Khách hàng cảm thấy an tồn gửi tiền ngân hàng Ngân hàng thơng báo xác, kịp thời thay đổi lãi suất Sản phẩm, dịch vụ đa dạng Lãi suất tiền gửi hợp lý Phí giao dịch hợp lý Hồn Hồn tồn Khơng Bình Đồng tồn Tổng khơng đồng ý thƣờng ý đồng cộng đồng ý ý 0,0 11,6 32,6 37,2 18,6 100,0 0,0 9,3 23,3 39,5 27,9 100,0 11,2 17,2 18,6 32,6 20,5 100,0 0,0 0,0 69,8 23,3 7,0 100,0 20,5 17,2 40,0 14,9 7,4 100,0 0,0 0,0 34,9 26,5 38,6 100,0 0,0 1,4 15,8 69,8 13,0 100,0 0,0 0,0 4,7 78,1 17,2 100,0 18,6 27,9 20,9 32,6 0,0 100,0 0,0 7,0 36,7 30,7 13,5 31,6 33,5 29,3 25,1 12,6 39,1 6,5 23,3 100,0 11,2 100,0 0,0 100,0 112 STT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tiêu chí Ngân hàng giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng Thái độ sẵn sàng phục vụ nhân viên Nhân viên hƣớng dẫn thủ tục dễ hiểu, đầy đủ Nhân viên có kiến thức chun mơn để tƣ vấn cho khách hàng Nhân viên có thái độ tạo yên tâm cho khách hàng Nhân viên trung thực, đáng tin cậy Nhân viên phục vụ, tƣ vấn nhiệt tình, ân cần, vui vẻ Nhân viên quan tâm đến mong muốn khách hàng Nhân viên chủ động quan tâm đến khó khăn khách hàng Nhân viên tƣ vấn điều khoản có lợi cho khách hàng Khách hàng cảm thấy hài lòng gửi tiền ngân hàng Hồn Hồn tồn Khơng Bình Đồng tồn Tổng không đồng ý thƣờng ý đồng cộng đồng ý ý 2,8 5,6 32,6 37,2 21,9 100,0 0,0 5,6 23,3 37,7 33,5 100,0 3,7 9,3 31,6 34,9 20,5 100,0 0,0 0,0 30,2 33,5 36,3 100,0 0,0 0,0 30,7 50,2 19,1 100,0 0,0 0,0 26,0 36,7 37,2 100,0 0,0 0,0 33,0 61,4 5,6 100,0 0,0 17,7 34,0 36,7 11,6 100,0 0,0 13,0 38,1 26,0 22,8 100,0 32,6 37,2 15,8 12,1 2,3 100,0 3,7 12,1 39,5 44,7 0,0 100,0 0,0 0,0 31,6 56,3 12,1 100,0 ... nghiệm hiệu huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 86 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN... huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 16 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tô minh hiền nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bến tre , Tô minh hiền nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bến tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay